ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 22:22:31]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2) ฝายบ้านสระหลวง 1 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 28/01/2562 17,526,269 210 15/02/2562 14/02/2562 12/09/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2) ปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง เพื่อรองรับระบบผันน้ำจากคลองชลประทานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 241,329,200 25/02/2562 125,628,912 240 28/02/2562 27/02/2562 25/10/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (1) อาคารบังคับน้ำบ้านคลองพระเจ้า ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 07/03/2562 12,142,000 180 06/04/2562 05/04/2562 02/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2.42) ฝายบ้านคลองอุดม 2 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 28,000,000 21/03/2562 1,119,239 120 02/04/2562 01/04/2562 30/07/2562 หจก. โอ เค ดี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2.43) ฝายบ้านคลองปุก ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 09/01/2562 24,753,000 240 19/04/2562 18/04/2562 14/12/2562 หจก. ป.ศิริภัณฑ์จันทบุรี
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2.44) ฝายบ้านวังใหม่2 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 08/07/2562 400,707 90 25/07/2562 24/07/2562 22/10/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (3.10) ฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 18/06/2562 450,832 60 28/05/2562 27/05/2562 26/08/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (37) ระบบระบายน้ำพานทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2559 2563 116,507,200 21/07/2559 514,002,898 900 09/08/2559 08/08/2559 19/01/2562 บ. ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (38) ประตูระบายน้ำคลองห้วยแร้ง ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2563 31/07/2560 134,800,000 1,080 01/09/2560 25/08/2560 15/08/2563 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (78) ประตูระบายน้ำบ้านหนองยาง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 17/01/2562 1,181,700 30 22/01/2562 21/01/2562 20/02/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 โครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำด้านอุปโภค-บริโภค จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 61,899,000 17/06/2562 3,824,180 120 18/06/2562 18/06/2562 15/10/2562 หจก. สหทรัพย์กลการ (2000)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ฝายบ้านตลาด ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 21,752,000 15/07/2562 2,495,224 60 24/07/2562 23/07/2562 21/09/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)



1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 6 ครั้ง