ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 03:37:31]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (3) อาคารบังคับน้ำบ้านศาลาช้างข้าม ขนาดบานระบาย 2.00x2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2) โครงการปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง เพื่อรองรับระบบผันน้ำจากคลองชลประทานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ระยะทาง 8.200 กม. (งานต่อเนื่อง ปี 2560 -2564) ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 240,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (80) ฝายบ้านหนองหลวง ความยาว 20.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 380 ไร่ ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 18,000,000 482,608 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (23) ระบบระบายน้ำพานทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2559 2563 71,633,600 21/07/2559 514,002,898 900 09/08/2559 08/08/2559 19/01/2562 บ. ริเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (24) ประตูระบายน้ำคลองห้วยแร้ง ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2560 2564 48,759,000 31/07/2560 134,800,000 1,080 01/09/2560 25/08/2560 16/08/2563 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (131) ประตูระบายน้ำปากคลองมะกอก ขนาดบานระบาย 6.00x5.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (152) อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำระยอง ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 149,444,300

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)