ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 11:39:52]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.666 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,661,000 19/12/2561 4,819,996 90 15/01/2562 14/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 (1) ฝายคลองไทรน้อย ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 19,000,000 15/01/2562 3,463,412 180 01/02/2562 30/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชาย 35 เอ็นจีเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 (2.50) ฝ่ายบ้านสี่ซับ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 21,000,000 01/02/2562 12,440,000 180 12/02/2562 10/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 (2.52) ฝายคลองห้วยหวาย ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 34,000,000 23/01/2562 21,679,993 180 01/02/2562 30/07/2562 บริษัทวัชรขจร จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 15 ครั้ง