ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 04:03:34]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (4) ปรับปรุงอ่างหยกพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 3 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 350,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (42) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 40,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (134) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบพร้อมขุดลอก บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 300,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (61) แก้มลิงคลองเปรมประชากรพร้อมอาคารประกอบ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 280,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (143) สถานีสูบน้ำปลายคลองบางซอ ขนาดบาน 2.00x2.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง พร้อมเครื่องสูบน้ำ 1.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 40,000,000 20/03/2563 28,800,000 360 01/04/2563 01/04/2563 26/03/2564 บริษัทดับเบิ้ลยูเคซีจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงเสริมคันท้ายสถานีสูบน้ำปลายคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,381,307
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองสี่วาพาสวัสดิ์ (ติดแม่น้ำท่าจีน)ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 15,597,834
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 3,002,796
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 3,445,843 27/09/2562 3,445,843 60 16/10/2562 16/10/2562 14/12/2562 บ.ที.พี.ซี.คอนกรีตอัดแรงจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 25,070,712 27/09/2562 24,736,772 240 16/10/2562 16/10/2562 11/06/2563 หจก.โอฬารเรืองกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 งานปรับปรุงถนนเลียบคลองพระยาบรรลือฝั่งซ้าย ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 12.450 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 48,072,285 06/09/2562 46,672,285 240 01/10/2562 30/09/2562 25/05/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.แสนสมหวัง
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพิ่มเติมครั้งที่ 3 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,543,661
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,891,747 25/06/2562 1,993,977 60 26/06/2562 27/06/2562 24/08/2562 บรืษัทโปรชอยส์เมทัลเวิร์คจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 12,793,992
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ยอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,576,086
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่คลองบางนางจีนอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 18,975,839 08/07/2562 9,799,630 150 09/07/2562 10/07/2562 05/12/2562 บริษัท9พลัสคอนสตรัคชัน จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 งานปรับปรุงอ่างหยกพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2กรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 37,089,849 29/01/2562 242,635,386 270 08/02/2562 08/02/2562 04/11/2562 บ.ที.บี.ซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 โครงการก่อสร้างปตร.ปากคลอง18 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,944,806 16/01/2562 12,135,472 270 30/01/2562 30/01/2562 26/10/2562 บริษัท เจ.เอ็น.ซี.แมชชีนเนอรี จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงอ่างหยกพร้อมอาคารประกอบ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 53,740,315 12/09/2561 194,123,822 210 18/09/2561 17/09/2561 15/04/2562 บ.ที.พี.ซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)