ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 12:03:49]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 งานปรับปรุงถนนเลียบคลองพระยาบรรลือฝั่งซ้าย ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 12.450 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 68,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (80) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 25/06/2562 1,993,977 60 26/06/2562 27/06/2562 24/08/2562 บรืษัทโปรชอยส์เมทัลเวิร์คจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (81) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 11/03/2562 493,829 60 12/03/2562 21/03/2562 10/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวอร์เทคเทคนิค
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (83) ปรับปรุงพื้นที่คลองบางนางจีน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 08/07/2562 9,799,630 150 09/07/2562 10/07/2562 05/12/2562 บริษัท9พลัสคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (85) งานปรับปรุงอ่างหยกพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 กรุงเทพมหานคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 250,000,000 29/01/2562 242,635,386 270 08/02/2562 08/02/2562 04/11/2562 บริษัท ที.พี.ซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (85) โครงการก่อสร้างปตร.ปากคลอง 18 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,881,500 16/01/2562 12,135,472 270 30/01/2562 30/01/2562 26/10/2562 บริษัท เจ.เอ็น.ซี.แมชชีนเนอรี จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2557 2557 22,064
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2558 2558 10,058
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 22,042
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย จังหวัดปทุมธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 1,939,995 13/05/2562 23,862,102 บริษัท พี.ซี.อี บิลดิ้งโกรว์ (2012) จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ยจังหวัดปทุมธานี (เพิ่มเติม 1) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 3,904,580 14/05/2562 238,621 บริษัท พี.ซี.อี บิงดิ้งโกรว์ (2012) จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ยจังหวัดปทุมธานี (เพิ่มเติม 2) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 9,880,037 14/05/2562 238,621 บริษัท พี.ซี.อี บิลดิ้งโกรว์ (2012) จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (1.93) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณพระตำหนักสวนจิตรลดารโหฐาน เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,234,480 25/01/2561 17,949 5 26/01/2561 26/01/2561 02/02/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวอร์เทคเทคนิค
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (80) ปรับปรุงพื้นที่คลองบางนางจีน จังหวัดปทุมธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 20,330 08/07/2562 9,799,630 150 09/07/2562 10/07/2562 05/12/2562 บริษัท9พลัสคอนสตรัคชัน จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (78) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 8,653,157 11/03/2562 493,829 60 12/03/2562 16/12/2561 10/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวอร์เทคเทคนิค
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (79) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย จังหวัดปทุมธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 602,862
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (29) อาคารบังคับน้ำคลองยายคลี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 4,111,107 19/03/2561 13,300,000 210 22/03/2561 21/03/2561 17/10/2561 หจก.นุชนารถ
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (28) อาคารบังคับน้ำคลองแต้จิ๋ว เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 467,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (12) กำแพงป้องกันน้ำท่วมท้ายสถานีสูบน้ำ ปตร.บางน้ำจืด เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 2,401,466
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงอ่างหยกพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 200,000,000 12/09/2561 194,123,822 210 18/09/2561 17/09/2561 15/04/2562 บ.ที.พี.ซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ประตูคลองระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ งานปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งฝั่งขวา งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 60,000,000 27/09/2561 48,246,932 300 27/11/2561 26/11/2561 22/09/2562 บ.ศรีภูมิการโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 กำแพงป้องกันน้ำท่วมบริเวณคลองยายยุ้ย จังหวัดปทุมธานี งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 45,000,000 25/09/2561 23,894,667 210 05/10/2561 25/09/2561 02/05/2562 บริษัท เจ เอ็น ซี แมชชีนเนอรี่ จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 9 ครั้ง