ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 07:29:09]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (11) ฝายดงขวาง ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 17/01/2562 5,340,362 210 25/01/2562 24/01/2562 22/08/2562 พรภณการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (12) อาคารบังคับน้ำห้วยเป้า ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 48,000,000 01/11/2561 10,535,787 270 10/11/2561 09/11/2561 06/08/2562 หจก.พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (13) อาคารบังคับน้ำบ้านไผ่เขียว 1 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 01/11/2561 12,372,637 270 10/11/2561 09/11/2561 06/08/2562 หจก.พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (14) ฝายหนองปลาไหล ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 17/01/2562 6,579,905 210 25/01/2562 24/01/2562 22/08/2562 หจก.อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (15) อาคารบังคับน้ำหมู่ 7 บ้านน้ำวิ่ง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 01/11/2561 919,129 210 10/11/2561 09/11/2561 07/06/2562 หจก.อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (16) อาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งเศรษฐี พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 01/11/2561 14,700,152 240 10/11/2561 09/11/2561 07/07/2562 หจก.พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (17) อาคารบังคับน้ำบ้านกาลอดบ่วง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 01/11/2561 6,651,708 240 09/11/2561 08/11/2561 12/07/2562 หจก.อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (2.53) ฝายบ้านบุ่งฝางพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,500,000 17/01/2562 1,038,810 180 25/01/2562 24/01/2562 23/07/2562 หจก.ธงไทยหันคา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (2.54) ฝายหมู่ 7 คลองวังหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 17/01/2562 5,507,920 210 25/01/2562 24/01/2562 22/08/2562 หจก.อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (2.55) ฝายบ้านหนองเปาะ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 28,000,000 17/01/2562 24,898,732 210 01/02/2562 31/01/2562 29/08/2562 หจก.โชคสองพัน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 ปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะและและส่วนประกอบอื่นพร้อมจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานชลประทานที่ 12 (SWOC 12 ) จังหวัดชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 2,352,161

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง