ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 01:29:53]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (1) อาคารบังคับน้ำดอนสวัสดิ์ ความยาว 41.50 เมตร ความสูง 3.50 เมตร จำนวน 2 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 32,000,000 11/03/2563 9,900,000 240 14/03/2563 13/03/2563 08/11/2563 หจก.อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (20) อาคารบังคับน้ำบ้านไผ่เขียว2 พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 54.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 50,000,000 11/03/2563 11,680,666 240 14/03/2563 13/03/2563 08/11/2563 หจก.พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (7) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งดินดำ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 70,000,000 27/03/2563 6,548,981 210 31/03/2563 30/03/2563 26/10/2563 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (147) งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางคณฑี ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000 13/03/2563 1,789,975 210 20/03/2563 19/03/2563 15/10/2563 บริษัท เอ็ม เอ็ม อธิชา คอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (24) ฝายห้วยบ่อลึก พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 75 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 11/03/2563 2,329,729 240 17/03/2563 16/03/2563 11/11/2563 หจก.นัฐวัฒน์การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (67) ฝายหมู่8 บ้านเนินมะค่า พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 27.75 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่ ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000 11/03/2563 9,400,094 240 20/03/2563 19/03/2563 14/11/2563 หจก.อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (224) ฝายเขากวางทอง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 45,000,000 11/03/2563 9,600,231 240 24/03/2563 23/03/2563 18/11/2563 หจก.อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (225) ฝายบ้านหนองแฟบ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 40,000,000 11/03/2563 9,924,740 240 17/03/2563 16/03/2563 11/11/2563 หจก.พรภณการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (55) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบึงขุมทรัพย์พร้อมปรับปรุงลำน้ำ ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 80,000,000 31/03/2563 5,549,860 240 30/03/2563 07/04/2563 03/12/2563 หจก.อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (102) ประตูระบายน้ำปลายคลองผักไห่-เจ้าเจ็ด ขนาดบานระบาย 5.00 x 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ของคลองผักไห่-เจ้าเจ็ด ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 85,000,000 11/03/2563 7,989,998 270 14/03/2563 13/03/2563 08/12/2563 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 ท่อระบายน้ำบ้านหนองมะฟาน แห่งที่ 1 พื้นที่รับประโชน์ 300 ไร่ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,200,000 14/05/2563 298,074 180 21/05/2563 20/05/2563 16/11/2563 สนธยาพานิช
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 ท่อระบายน้ำบ้านทุ่งไม้งาม พื้นที่รับประโชน์ 300 ไร่ ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,200,000 14/05/2563 474,113 180 21/05/2563 20/05/2563 16/11/2563 หจก.ชัยหทัย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 ท่อระบายน้ำหมู่ 2 บ้านหัวเขา แห่งที่ 2 ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 14/05/2563 119,374 180 21/05/2563 20/05/2563 16/11/2563 จิตตาภรณ์ พาณิชย์
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 ท่อระบายน้ำหมู่ 6 บ้านหัวเขา ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 14/05/2563 119,524 180 21/05/2563 20/05/2563 16/11/2563 วิโรจน์พานิช
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 ท่อระบายน้ำปลายคลองคันไถกลาง ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 14/05/2563 288,822 180 21/05/2563 20/05/2563 16/11/2563 เบญญาพานิช

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)