ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 11:21:21]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (3) ฝายทดน้ำบ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 01/02/2562 16,411,600 300 06/03/2562 06/03/2562 30/12/2562 หจก.ส.โชคสองพัน
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (4) ฝายบ้านเหียงงาม พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 31/01/2562 2,675,000 180 11/03/2562 07/03/2562 06/09/2562 บ.ภูมิรพีภัทร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (6) ฝายบ้านน้ำลาด ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 26,000,000 29/01/2562 8,670,000 180 01/03/2562 25/02/2562 02/08/2562 บ.ภูมิรพีภัทร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (7) ฝายบ้านหนองตาก้าย ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 31/01/2562 1,400,000 180 01/03/2562 25/02/2562 27/08/2562 หจก.วงษ์สุวรรณ99 คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (18) ทรบ.วัดเชิงเลน ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,800,000 23/01/2562 12,376,000 180 01/03/2562 28/02/2562 27/08/2562 บ.วี.เอ.เอส. ซัพพลาย จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (2.56) ฝายบ้านทุ่งมะขามเฒ่าพร้อมขุดลอก ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 30/01/2562 2,460,840 180 13/02/2562 13/02/2562 11/08/2562 บ.ยู.พี.เอ
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (2.68) ฝายทดน้ำบ้านหนองกร่าง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 11/02/2562 13,887,156 300 09/03/2562 07/03/2562 02/01/2563 หจก.เทพารักษ์
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (3.12) ฝายบ้านหนองบางพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 45,000,000 29/01/2562 6,679,384 240 05/09/2562 01/02/2562 02/10/2562 หจก.สันติมิตรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (3.13) ฝายบ้านแปดเหลี่ยมพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 29/01/2562 7,560,869 210 01/05/2562 26/04/2562 26/11/2562 หจก.พิมธีรา คอนสตรัคชั่น

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 12 ครั้ง