ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 03:15:42]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (3) ฝายบ้านหินสีพัฒนา 1 พร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 10/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (4) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเนินสวรรค์ ระยะที่ 4 จำนวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (54) ฝายพุเต่าตก 1 ความยาว 18 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 28,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (69) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กระบาล ความยาว 408 เมตร สูง 10 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 36,545,000
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (76) ฝายบ้านตะโกล่าง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร พื้นที่ชลประทาน 380 ไร่ โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 45,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 ฝายทดน้ำบ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,721,509 01/02/2562 16,411,600 300 06/03/2562 06/03/2562 30/12/2562 หจก.ส.โชคสองพัน
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 ทรบ.วัดเชิงเลน ตำบลบางช้างอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 12,376,000 23/01/2562 12,376,000 180 01/03/2562 28/02/2562 27/08/2562 บ.วี.เอ.เอส.ซัพพลาย จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 ฝายทดน้ำบ้านหนองกร่าง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 5,404,832 11/02/2562 13,887,156 300 09/03/2562 07/03/2562 02/01/2563 หจก.เทพารักษ์
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 ฝายบ้านแปดเหลี่ยมพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,405,506 29/01/2562 7,560,869 210 01/05/2562 26/04/2562 26/11/2562 หจก.พิมธีรา คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 แก้มลิงบ้านพุไม้แดง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 10,202,487

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)