ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ. 2563 เวลา 07:49:57]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (1.8) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองเปราะ ความยาว 750 เมตร พื้นที่ชลประทาน 350 ไร่ ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (43) ฝายทดน้ำห้วยตะแกละ ความยาว 20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 275 ไร่ ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 16,450,000 1,039,515 บริษัท เพชรบุรี ณัฐกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (51) อาคารบังคับน้ำบ้านบางสีกิ้มความยาว 46.00 เมตร สูง 7.00 เมตร ความจุ 0.03 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบส่งน้ำความยาว 8,000 เมตร พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 28,770,000 1,254,000 หจก.จักรมณี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (70) ประตูระบายน้ำบ้านทอนพงษ์ ขนาดบานระบาย บานตรง 6.00 x 7.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 76,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (71) ปรับปรุงคลองท่าแซะ-คลองรับร่อ (บรรเทาอุทกภัยตำบลท่าข้าม) ระยะทาง 0.58 กิโลเมตร ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 70,000,000 1,840,800 บริษัท ทวีรัตน์เพิ่มพูล 828 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 โครงการฝายบ้านทรัพย์ทวีพร้อมระบบส่งน้ำ อ.ละแม จ.ชุมพร. งบกลาง 2563 2563 2563 35,612,000
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ฝายทดน้ำคลองบางทะลายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,221,515 07/02/2562 2,463,446 300 09/02/2562 08/02/2562 05/12/2562 บริษัท สุราษฎร์วีโปร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 แก้มลิงบ้านหนองชุมพลพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,829,920 07/02/2562 2,829,920 210 15/05/2562 14/05/2562 10/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ วี ซี ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ประตูระบายน้ำปลายคลอง D9 จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 32,844,768 10/07/2562 46,300,000 150 25/07/2562 24/07/2562 21/12/2562 บริษัท เพชรพลัง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ปรับปรุงสะพานรถยนต์ กม.0+112 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่วจวา 3 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 7,935,034
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 แก้มลิงกำนันใยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลยางน้ำกลัดใต้อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 3,926,978 08/02/2562 3,927,158 210 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 อ่างเก็บน้ำพุน้ำร้อน ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 14,789,062 12/02/2562 8,250,000 240
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ฝายบ้านวังสาหร่าย ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 354,520

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 11 ครั้ง