ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 21:22:45]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (1.32) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 01/02/2562 263,044 60 07/02/2562 06/02/2562 07/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์จิราการก่อสร้าง กรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (3) ฝายทดน้ำคลองบางทะลาย พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 07/02/2562 2,463,446 300 09/02/2562 08/02/2562 05/12/2562 บริษัท สุราษฎร์วีโปร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (5) อาคารบังคับน้ำห้วยนกงางน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 05/04/2562 1,149,263 210 06/04/2562 06/04/2562 01/11/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระนอง วี.ซี. กรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (9) แก้มลิงบ้านหนองชุมพลพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 07/02/2562 2,829,920 210 15/05/2562 14/05/2562 10/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ วี ซี ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำดี 9 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 300,000,000 17/04/2562 122,462,262 180 18/04/2562 18/04/2562 14/10/2562 บริษัท เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (2.59) อ่างเก็บน้ำพุน้ำร้อน ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 33,744,000 12/02/2562 8,250,000 240
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (2.60) อาคารบังคับน้ำห้วยช่องพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 24/01/2562 1,380,000 210 09/02/2562 08/02/2562 07/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงศ์ บิลดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (1.7) แก้มลิงกำนันใยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,000,000 08/02/2562 3,927,158 210 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ประตูระบายน้ำปลายคลอง D9 จังหวัดเพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 46,350,900 10/07/2562 46,300,000 150 25/07/2562 24/07/2562 21/12/2562 บริษัท เพชรพลัง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านห้วยเหมืองพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หลังสวน จ.ชุมพร งบกลาง 2562 2562 2562 22,141,000 912,798 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพุบอนพร้อมระบบส่งน้ำ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 58,408,020 30/08/2560 47,800,000 300 17/08/2561 17/08/2561 12/06/2562 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหุบเฉลาพร้อมระบบส่งน้ำ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 3,345,791 26/06/2560 2,681,591 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชติวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (1.24) อาคารบังคับน้ำห้วยวังพงศ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 772,649 05/01/2561 1,034,803 ห้างหุ้นส่วนกำจัด ท่าแซะค้าไม้
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (64) ฝายบ้านวังสาหร่าย เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,477,662 15/01/2561 1,056,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชติวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (33) แก้มลิงนิคมสหกรณ์ท่าแซะพร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 3,842,650 15/01/2561 4,999,000 บริษัท สุราษฎร์วีโปร จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 7 ครั้ง