ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 05:18:19]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (1.1358) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองใน อันเนี่องมาจากพระราชดำริ กม.0+000 - กม.0+630 (ซ่อมแซมจุดที่ชำรุด) ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (1.1365) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบ้านศรีราชาและส่วนประกอบพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,200,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (1.4478) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำบ้านทุ่งคาพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (5) ฝายคลองกัน ยาว 25.00 เมตร สูง 2.30 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 7,300 เมตร พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 36,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (1.4) อาคารอัดน้ำบ้านเขาสามยอด ทำนบดินกว้าง 6.00 เมตร สูง 5.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดท่อสี่เหลี่ยม 2 ช่อง ขนาด 1.75x1.75 ยาว 18.25 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 7,600,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (16) ฝายคลองบางเหียน ยาว 15.00 เมตร สูง 1.60 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 20 ไร่ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (31) ฝายคลองศาลขุน ยาว 22.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 6,542 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 36,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (41) อาคารบังคับน้ำบ้านปริง ขนาด 2.00x2.00 เมตร พร้อมขุดลอกสระความจุ 260,000 ลบ.ม. เป็นแหล่งน้ำดิบสนับสนุนการประปาการผลิตน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 29,350,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (63) โครงการฝายคลองเครียง ยาว 20.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (64) ฝายลำคลองวัว ยาว 28.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมขุดลอกความจุ 7,800 ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,058,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำทำนบ 1 บ้านหินลับ (โครงการอ่างเก็บน้ำทำนบ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จ.นครศรีธรรมราช งบกลาง 2563 2562 2562 54,767,600 16/09/2562 53,589,000 270 01/10/2562 01/10/2562 26/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 ฝายคลองผดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 5,955,195
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 แก้มลิงบ้านเขาค้อม พร้อมอาคารประกอบ ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2560 2560 12,713,461

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)