ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 19:32:34]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (11) ฝายบ้านตรับ ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 09/01/2562 20,582,006 240 16/01/2562 15/01/2562 12/09/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (12) อาคารอัดน้ำคลองโต๊ะมายอ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 09/01/2562 9,674,746 180 16/01/2562 15/01/2562 14/07/2562 หจก.ว.วัฒนากิจการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (18) ทรบ.บ้านเกาะมุกต์ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 30/11/2561 48,515,000 240 05/12/2561 04/12/2561 01/08/2562 หจก แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (2.63) ฝายน้ำตกสายใจพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 16/01/2562 24,242,019 240 31/01/2562 30/01/2562 27/09/2562 บ.เฉลิมยศ พัฒนาจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (2.64) ฝายบ้านทะเลเหมียง ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 30/01/2562 33,929,000 240 01/02/2562 31/01/2562 28/09/2562 หจก.แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (2.71) ฝายคลองกระอานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 16/01/2562 20,131,000 240 01/02/2562 30/01/2562 28/09/2562 หจก.เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (3.15) ฝายบ้านปลายโหย ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 16/01/2562 14,980,869 240 01/02/2562 30/01/2562 28/09/2562 บ.ทริปเปิ้ลเอส บิสซิเนส จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (3.16) อาคารอัดน้ำสำนักสงฆ์พลับพลาชัยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 24,000,000 16/01/2562 22,466,606 240 31/01/2562 29/01/2562 27/09/2562 บ.หาดใหญ่แสนสิริ ค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (121) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบตำบลควนขัน ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 45,000,000 16/01/2562 22,743,075 240 19/01/2562 18/01/2562 15/09/2562 บ.โฟร์เค การโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (122) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบตำบลบ้านควน ระยะที่ 1 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 16/01/2562 14,189,933 240 22/01/2562 21/01/2562 18/09/2562 หจก.เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (68) ฝายคลองนางาม เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,711,162
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (43) ฝายวัดป่ากันตพงษ์ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 520,221
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 ระบบท่อส่งน้ำธาราสวรรค์ จังหวัดสตูล เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 24,879,617 19/09/2561 24,853,706 240 03/10/2561 03/10/2561 30/05/2562 บ.เฉลิมยศ พัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 ฝายบ้านทุ่งโพธิ์ จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 19,643,292 27/10/2561 19,071,158 240 11/10/2561 11/10/2561 07/06/2562 บ.หาดใหญ่แสนสิริ ค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 อาคารป้องกันตลิ่งบ้านกะดุ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 24,000,000 24/05/2561 23,260,688 150 26/05/2561 25/05/2561 22/10/2561 บ.โฟร์เค การโยธา จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 11 ครั้ง