ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 08:29:54]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (7) ฝายห้วยไทร ความยาว 30.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 174 ไร่ ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 45,000,000 19/03/2563 32,548,990 240 21/03/2563 20/03/2563 15/11/2563 หจก.แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (10) ฝายคลองปลายงัน ความยาว 16.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 153 ไร่ ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 50,000,000 22/04/2563 41,675,000 240 14/05/2563 13/05/2563 08/01/2564 บจก.หาดใหญ่ แสนสิริ ค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (11) ฝายบ้านถ้ำครก ความยาว 21.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 196 ไร่ ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,700,000 19/03/2563 16,355,000 210 27/03/2563 26/03/2563 22/10/2563 หจก.เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (12) อาคารอัดน้ำคลองถ้ำรูนกสัก ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 125 ไร่ ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 19/03/2563 10,514,340 180 03/04/2563 02/04/2563 29/09/2563 ว.วัฒนากิจ การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (10) ระบบระบายน้ำคลองปากพะเนียด ระยะทาง 0.800 กม. ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 50,000,000 19/03/2563 48,500,000 240 21/03/2563 20/03/2563 15/11/2563 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (9) ฝายบ้านหนองสาหร่าย ความยาว 15.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 18,000,000 20/03/2563 16,959,000 210 25/03/2563 24/03/2563 20/10/2563 ว.วัฒนากิจ การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (60) อาคารบังคับน้ำบ้านผังปาล์ม 4 ปาล์ม 5 ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 105 ไร่ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 22,000,000 20/03/2563 15,490,000 180 31/03/2563 30/03/2563 26/09/2563 หจก.เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (77) แก้มลิงบ้านโครง ปริมาตรเก็บกัก 0.320 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 29,555,000 20/03/2563 14,961,500 240 25/03/2563 24/03/2563 19/11/2563 บ.ทริป เปื้ล เอส บริส ซีเนส
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (78) ฝายคลองบางควาย ความยาว 18.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 95 ไร่ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 19/03/2563 14,538,000 180 02/04/2563 01/04/2563 28/09/2563 หจก.แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (79) ฝายคลองสนิม ความยาว 20.00 เมตร สูง 2.30 เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 1,500 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 158 ไร่ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 45,000,000 30/03/2563 24,933,600 240 01/04/2563 31/03/2563 27/11/2563 บจก.ทริปเปิลเอส บิสซิเนส
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (19) แก้มลิงคลองควาย ปริมาตรเก็บกัก 0.150 ล้าน ลบ.ม. ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 38,500,000 22/04/2563 31,245,000 240 14/05/2563 13/05/2563 08/01/2564 บ.เฉลิมยศ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (113) เพิ่มประสิทธิภาพคลองห้วยใหญ่ ระยะทาง 0.400 กม. ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 02/04/2563 16,382,723 210 19/05/2563 18/05/2563 14/12/2563 หจก.แก้วภูชงค์ วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (137) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านหัวเขา ระยะทาง 0.228 กม. ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000 19/03/2563 6,476,695 150 27/03/2563 26/03/2563 23/08/2563 หจก.แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (138) อาคารป้องกันตลิ่งโรงเรียนบ้านวังใหญ่ ระยะทาง 0.560 กม. ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 36,684,300 20/03/2563 24,791,920 210 27/03/2563 26/03/2563 22/10/2563 บ.โฟร์เค การโยธา จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)