ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 19:45:31]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (2) อาคารบังคับน้ำบ้าน กม.24 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 09/01/2562 24,234,100 240 24/01/2562 22/01/2562 20/09/2562 บริษัท เฉลิมยศพัฒน์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (6) คันกั้นน้ำบ้านเกาะหม้อแกง (เพิ่มเติม) ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 01/11/2561 24,262,916 240 10/11/2561 08/11/2561 07/07/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (2.65) ฝายบ้านจาแบดูวอ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 18/01/2562 17,089,640 240 25/01/2562 23/01/2562 21/09/2562 หจก. ดีวีโยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (2.66) ฝายบ้านกือมิ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 09/01/2562 19,396,000 240 24/01/2562 22/01/2562 20/09/2562 หจก. อาบีดีโยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (28) แก้มลิงบึงบอมิ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 18/01/2562 24,167,607 240 13/02/2562 11/02/2562 10/10/2562 หจก. นราวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (29) แก้มลิงตำบลบันนังสาเรง (แก้มลิงบันนังรายอ)ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 21,034,000 18/01/2562 14,794,496 240 13/02/2562 11/02/2562 10/10/2562 หจก. นราวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (30) แก้มลิงบ้านกอแล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 14/01/2562 14,908,119 240 14/02/2562 12/02/2562 11/10/2562 หจก. ต้นไทรวัสดุก่อสร้าง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 8 ครั้ง