ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 03:24:18]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (50) ระบบส่งน้ำ โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 23,420,000 26/03/2563 19,167,697 240 23/04/2563 23/04/2563 18/12/2563 หจก.ดี.วี.โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (1) ฝายบ้านพัฒนาชาติไทย ความยาวสันฝาย 12 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,800 เมตร ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 24/03/2563 16,191,020 240 28/04/2563 28/04/2563 23/12/2563 หจก.ท่าน้ำ บิสิเนส (ประเทศไทย)
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (2) ฝายน้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ความยาวสันฝาย 17 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,000 เมตร ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 26/03/2563 22,689,831 240 10/04/2563 09/04/2563 05/12/2563 หจก.อาบาดีโยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (33) ฝายทดน้ำบ้านกำปงปาเระ ความยาวสันฝาย 10.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,400 เมตร ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 18,000,000 28/04/2563 16,015,800 240 หจก.ระฆังเพ็ชร คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (34) ฝายบ้านไอร์บือตง ความยาวสันฝาย 11.50 เมตร สูง 2.20 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,000 เมตร ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 16,500,000 17/03/2563 15,957,290 240 08/04/2563 07/04/2563 03/12/2563 หจก.นราวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (38) อาคารบังคับน้ำบ้านท่าข้าม พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 12,000,000 17/03/2563 11,590,103 240 16/04/2563 14/04/2563 11/12/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (99) คันกั้นน้ำเค็มบ้านเกาะหม้อแกง (ระยะที่ 2) ระยะทาง 1,358 เมตร ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 16,000,000 17/03/2563 15,414,234 210 09/04/2563 07/04/2563 04/11/2563 บ.เฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส งบกลาง 2563 2562 2562 48,427,000 15/08/2562 20,726,416 240 30/08/2562 29/08/2562 25/04/2563 หจก.ดี.วี.โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2563 2563 18,900 20/11/2562 6,300 5 21/11/2562 27/11/2562 นราก็อปปี้
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2563 2563 1,290,000 26/11/2562 1,309,000 30 27/11/2562 26/12/2562 บ.พิธานพาณิชย์

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)