ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 10:05:25]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.1538) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 01/04/2563 99,840 30 องค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำกลุ่มตำบลศรีภิรมย์
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.3599) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองตาเงิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ปริมาณดิน 39,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 27/03/2563 508,950 60 09/04/2563 08/04/2563 07/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์พี อินเตอร์
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.3600) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหนองสรวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ปริมาณดิน 77,100 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000 24/03/2563 846,800 90 03/04/2563 02/04/2563 01/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมครอส คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (35) แก้มลิงบึงกระบังโรงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 21,129,000 31/03/2563 5,700,000 150 15/04/2563 11/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.บ้านกร่างพิษณุโลก
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองเกตุ งบกลาง 2563 2563 2563 8,000,000 27/09/2562 7,584,776 60 29/10/2562 28/10/2562 27/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมศิริ การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองวังมะขาม งบกลาง 2563 2563 2563 8,000,000 27/09/2562 6,065,507 60 02/10/2562 01/10/2562 30/11/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์พี อินเตอร์
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองเมม งบกลาง 2563 2563 2563 7,000,000 27/09/2562 5,966,968 60 02/10/2562 01/10/2562 30/11/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงคุณการโยธา (1998)
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองตะเข้ งบกลาง 2563 2563 2563 10,000,000 27/09/2562 9,195,180 90 02/10/2562 01/10/2562 30/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว บ้านกร่างพิษณุโลก
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม(แม่น้ำยมสายเก่า) จังหวัดพิษณุโลก เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 3,987,648
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน ปรับปรุงตลิ่งด้านท้าย ปตร.บางแก้ว ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 30,720
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน แก้มลิงบึงกระบังโรงพร้อมอาคารประกอบ จ.พิษณุโลก เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 673,364
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน ระบบระบายคลองน้ำไหลระยะ2จังหวัดอุตรดิตถ์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 394,800
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม จังหวัดพิษณุโลก เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 356,098

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)