ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 10:39:49]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.669) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ สายmc ระบบกระจายน้ำเขื่อนชุมพวง จำนวน ๒ แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 25/03/2563 169,852 มีชัยการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.970) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนดินและเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าระบบกระจายน้ำบ้านเขว้า พื้นที่ 1,422 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,450,000 25/03/2563 500,000 บ.กรีนเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ เมเนจเม้นท์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.976) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 08/04/2563 997,272 กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายชุมพวงเขต 6
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (121) ปรับปรุงคลองชักน้ำระบบกระจายน้ำบ้านตะลุง ความยาว 200 เมตร ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 16,000,000 25/03/2563 298,474 120 ดับเบิ้ลยูเอ็ม ห้าศูนย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (122) อาคารระบายน้ำ (Bottom Drain) ฝายยางทุ่งมน ขนาดบาน 2.00x2.00 เมตร จำนวน 2 บาน ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000 25/03/2563 496,637 120 หจก.สมศรีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (123) อาคารระบายน้ำ (Bottom Drain) ฝายยางบ้านตะลุง ขนาดบาน 2.00x2.00 เมตร จำนวน 2 บาน ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 12,000,000 30/03/2563 650,000 120 สิริภูมิการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ สายซอย 1 ซ้าย ของคลองสายใหญ่ฝั่งขวา (1L-RMC) ระบบกระจายน้ำฝายยางบ้านเขว้า ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 6.000 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 6,235,040 09/09/2562 6,100,000 90 28/09/2562 27/09/2562 13/12/2562 หจก.ศราวุธการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ระบบกระจายน้ำฝายยางบ้านเขว้า ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.200 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,952,384 09/09/2562 2,913,917 90 หจก.สุพรรณีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ (MC) เขื่อนชุมพวงตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง6.000 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,554,887 02/07/2562 9,499,320 90 13/08/2562 27/08/2562 20/11/2562 หจก.สิริภูมิการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ซ่อมแซมถนนบนหลังคันคลองฝั่งขวา ระบบกระจายน้ำเขื่อนชุมพวง ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 8.360 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 13,775,333 09/09/2562 13,399,458 90 หจก.สุพรรณีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ซ่อมแซมระบบสูบน้ำและอุปกรณ์ ฝายยางบ้านเขว้า จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,600,900 10/09/2562 1,124,200 90 บริษัท ซุปเปอร์ลีนเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง แก้มลิงหนองกุดปลาหมอ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 4,767,821 1,124,200 60

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)