ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 22:00:56]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ งานซ่อมแซมถนนรอบแปลงอพยพ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,292,000 24/05/2562 4,554,989 150 01/06/2562 31/05/2562 28/10/2562 หจก.วิโรจน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ซ่อมแซมถนนรอบแปลงอพยพ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.900 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,867,000 24/05/2562 7,194,409 150 01/06/2562 31/05/2562 28/10/2562 หจก.วิโรจน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC ลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 10.125 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 19,920,000 28/05/2562 10,880,325 150 06/06/2562 05/06/2562 02/11/2562 หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง(1984)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC ลำแชะ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 11.770 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 22,890,000 07/06/2562 11,999,644 150 12/06/2562 11/06/2562 08/11/2562 สีคิ้วคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำบ้านคลองยาง ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 5.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,230,000 31/05/2562 5,185,013 150 07/06/2562 06/06/2562 03/11/2562 บจก.สุรินทร์เทพศิลา
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.168.1059) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC เขื่อนลำแชะ บ้านตะกุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 21/01/2562 73,698 5 21/01/2562 28/01/2562 หจก.โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.168.1060) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC เขื่อนลำแชะ บ้านดอนตะเกียด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 960,000 17/01/2562 74,201 5 17/01/2562 24/01/2562 หจก.โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.168.1067) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4R-1R-LMC เขื่อนลำแชะ บ้านเฉลียง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 970,000 14/01/2562 72,835 5 14/01/2562 21/01/2562 หจก.โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.168.1068) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 5L RMC SUMP โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 900,000 02/01/2562 87,991 5 02/01/2562 09/01/2562 หจก.โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.172.42) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหงษ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 23/01/2562 614,000 90 29/01/2562 28/04/2562 หจก.เพชรธนโชติกรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.174.18) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยบง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 29/01/2562 982,000 90 01/02/2562 01/05/2562 หจก.อินทณาธร
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (139.7) ซ่อมแซม Dispersive Soil คลอง LMC เขื่อนลำแชะ โซนส่งน้ำที่ 18 เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย,เฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 29/12/2561 899,808 120 29/01/2562 28/05/2562 หจก.โชคชัยร่วมค้า

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 9 ครั้ง