ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 12:09:27]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนคันคลอง 1R - LMC อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.373 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,500,000 15/05/2562 1,299,000 30 03/08/2562 31/07/2562 01/09/2562 หจก.ป.ธีรวุฒิ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.337 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 02/05/2562 2,998,572 60 07/08/2562 31/07/2562 05/10/2562 หจก.เอส.เอ็ม.ซี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำหนองโอน ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.040 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,300,000 22/04/2562 1,866,624 30 12/07/2562 10/07/2562 10/08/2562 บ.กรุงเทพคอนกรีต(1989)จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำโสกน้ำขาว ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.877 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,200,000 13/05/2562 2,100,000 30 03/08/2562 31/07/2562 01/09/2562 หจก.บีทูจี เดเวลล็อปเม้นท์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำห้วยริน ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.660 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,600,000 13/05/2562 2,300,000 30 03/08/2562 31/07/2562 01/09/2562 หจก.บีทูจี เดเวลล็อปเม้นท์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.400 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,600,000 30/04/2562 2,650,032 60 03/08/2562 31/07/2562 01/09/2562 บ.ไทคูน ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนเลียบอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.475 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,400,000 18/04/2562 1,631,276 30 31/07/2562 บ.ไรวินทร์สินธุภัณฑ์ 1689 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนคลองผันน้ำที่ 1 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 0.837 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 13/05/2562 1,395,000 30 03/08/2562 31/07/2562 01/09/2562 หจก.ไอคิว คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.850 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,300,000 18/04/2562 1,660,405 30 31/07/2562 บ.ไรวินทร์สินธุภัณฑ์ 1689 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนภายในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 0.570 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,900,000 10/05/2562 1,650,000 30 27/07/2562 26/07/2562 25/08/2562 หจก.อุดรรุ่งนิรันดร์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนคันคลอง 1R-1L-RMC อ่างฯห้วยสามพาด ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 0.650 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,299,000 14/05/2562 1,024,082 60 12/07/2562 10/07/2562 09/09/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนภายในโครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.046 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,318,000 25/04/2562 1,380,000 60 19/07/2562 15/07/2562 16/09/2562 พีพีพี รีไซคลิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 0.415 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 832,000 25/04/2562 639,000 30 26/07/2562 24/07/2562 24/08/2562 พีพีพี รีไซคลิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำลำพันชาดน้อย ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 0.374 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 14/05/2562 721,680 60 20/07/2562 19/07/2562 17/09/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนบนทำนบดินและภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.168 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,500,000 14/05/2562 4,290,000 90 19/07/2562 15/07/2562 16/10/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำหนองตาไก้ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.085 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,495,600 30/05/2562 2,761,339 60 07/08/2562 31/07/2562 05/10/2562 หจก.เอส.เอ็ม.ซี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 5.315 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,600,000 30/05/2562 9,298,001 90 24/07/2562 22/07/2562 21/10/2562 หจก.เอส.เอ็ม.ซี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานและบริเวณหัวงาน อ่างฯ ลำพันชาด ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 8.941 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 23,500,000 07/06/2562 16,274,000 90 02/07/2562 01/07/2562 29/09/2562 บ.โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.6) แก้มลิงหนองคำบง ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 30/01/2562 998,309 90 22/03/2562 20/03/2562 19/06/2562 ดีพร้อมอยุธยา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.168.703) ซ่อมแซม โครงการตามข้อเสนอของกลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 27/03/2562 99,641 5 27/03/2562 28/03/2562 01/04/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง(ตอนล่าง)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (34) ปรับปรุงฝายเหล็กพับได้อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 55,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านสุมณฑา อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี งบกลาง 2562 2561 2561 11,508,000 20/06/2561 1,516,981 120 11/07/2561 10/07/2561 07/11/2561 หจก.โชคพิบูลย์2005
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการขุดลอกและเสริมคันดินรอบหนองชะโนดพร้อมอาคารบังคับน้ำ ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี งบกลาง 2562 2561 2561 11,731,000 18/06/2561 5,900,156 150 17/07/2561 16/07/2561 13/12/2561 หจก.ดวงจันทร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน - ห้วยซั้ว (หลัก 22) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งบกลาง 2562 2560 2560 6,847,500
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2557 2557 7,788,245
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2558 2558 5,288,535
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 10,731,733
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองกุงปาว ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 19,371,265
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแสง ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 16,469,715
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.46) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่าระยะ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 208,979
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.592) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง (ตอนล่าง) โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 2,106,560
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (155.4) ซ่อมแซมอาคารหัวงานและระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 409,996
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (44) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาบัว เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 357,910
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (85) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจันทน์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 5,388,407
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (55) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าค้อใหญ่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 2,900,426
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 3,018,180
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำลำห้วยขอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,000,000 18/06/2561 126,809 30 หจก.ดวงจันทร์ก่อสร้าง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 10 ครั้ง