ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 10:51:10]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3093) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 30/03/2563 100,000 30 01/04/2563 31/03/2563 29/04/2563 นายประวัติ แฝงสะโค
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (15) แก้มลิงหนองโดก-หนองแต้พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณคินขุด 250,000 ลบ.ม. ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 31/03/2563 7,215,188 150 หจก.ทรัพย์อนัันต์เกษตรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.127) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ อาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำลำพันชาด จำนวน 1 แห่ง จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,500,000 13/04/2563 2,949,891 150 หจก.โชคอนันต์คอนกรีต คอนสตัคชั่น 2014
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำฝายโคกน้อย งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 24/04/2563 465,750 30 บริษัท น้ำพลอยพาร์ท แอนด์ อิควิปเม้นท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำโสกรัง งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 24/04/2563 465,750 30 หจก.สยามก่อสร้าง แลนดี้โฮม
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปะโค งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 24/04/2563 464,600 30 หจก.ดวงจันทร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ขุดลอกด้านท้ายอาคารบังคับน้ำวังคางฮูง งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 21/04/2563 450,240 30 หจก.แสงเทียน 2001
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ขุดลอกคลองระบายน้ำหนองสำโรง งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 23/04/2563 448,230 30 หจก.อุดรภัทรกมล
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ขุดลอกคลองระบายน้ำลำห้วยหลวง งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 21/04/2563 448,900 30 หจก.มุกสุวรรณ 2010
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 23/04/2563 464,600 30 หจก.หนองหานฤาชัยก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำห้วยริน ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.660 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 571,021 13/05/2562 2,299,891 30 03/08/2562 31/07/2562 01/09/2562 ห้่างหุ้นส่วนจำกัด บีทูบี เดเวล๊อปเม้นท์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำหนองตาไก้ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.085 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 30/05/2562 2,761,299 60 07/08/2562 31/07/2562 05/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็๋ม.ซี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนเข้าห้วงานและบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำลำพันชาด ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 489,751 26/09/2562 489,751 45 05/11/2562 04/11/2562 19/12/2562 บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 487,109 26/09/2562 487,109 โอ.เค เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 488,183 26/09/2562 488,183 โอ.เค เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนภายในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 4 ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 489,692 26/09/2562 489,692 โอ.เค เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานและบริเวณหัวงาน อ่างฯ ลำพันชาด ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 8.941 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 16,274,000 07/06/2562 16,274,000 90 02/07/2562 01/07/2562 29/09/2562 บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงฝายเหล็กพับได้อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 46,568,342 11/09/2562 180 26/09/2562 25/09/2562 23/03/2563 หจก.สามเพชร
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ซ่อมแซมอาคารหัวงานและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อโครงการชลประทานอุดรธานีตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 408,249 112,360 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มทวัฒน์ คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองหน้าคู ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 486,305 26/09/2562 472,305 60 14/02/2563 13/02/2563 13/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงจันทร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองแวงเดิด ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 486,420 26/09/2562 472,420 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ธีรวุฒิ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองตุ ตำบลบ้านจืด อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 486,075 26/09/2562 472,075 60 28/01/2563 27/01/2563 27/03/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเทียน 2001
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองซำ ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 486,305 26/09/2562 472,305 60 11/10/2562 10/10/2562 09/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงจันทร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองกุดลำไม้ ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 486,535 26/09/2562 472,535 60 19/02/2563 17/02/2563 18/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนสวัสดิ์พัฒนา (2000)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองเรือ ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 486,305 26/09/2562 472,305 60 11/10/2562 10/10/2562 09/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงจันทร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองศาลา ตำบลบ้านจืด อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 486,075 26/09/2562 472,075 60 13/02/2563 12/02/2563 12/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเทียน 2001
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองคึกฤทธิ์ ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 486,535 26/09/2562 493,369 60 03/02/2563 02/02/2563 02/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนสวัสดิ์พัฒนา (2000)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองบ่อ ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 486,420 26/09/2562 472,420 60 25/02/2563 24/02/2563 24/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ธีรวุฒิ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง (ตอนล่าง) โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 1,066,673 05/02/2562 2,106,560 หจกงเพิ่มพงษ์การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2559 2559 10,731,733 26/09/2562 214,242 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2558 2558 5,288,535
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2557 2557 7,788,245
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพนเพ็ก เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 476,908

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)