ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ. 2563 เวลา 08:20:25]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2196) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.3725) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว โครงการชลประทานเลยปริมาณดิน 80,000 ลบ.ม. ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.3726) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย ปริมาณดิน 28,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานเลย ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 900,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (45) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแปน ขนาด 0.250 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ยาว 5.332 ก.ม. พื้นที่ชลประทาน 1,204 ไร่ บ้านนาแปน ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (115) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านธาตุพัฒนา ขนาด 0.250 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ยาว 3.8 ก.ม. พื้นที่ชลประทาน 1,343 ไร่ บ้านธาตุพัฒนา ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (116) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีรักษา ขนาด 0.250 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ยาว 5.5 ก.ม. พื้นที่ชลประทาน 1,418 ไร่ บ้านศรีรักษา ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ปรับปรุงถนนทางลำเลียง คลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ระยะทาง 11.670 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 13,200,000 07/06/2562 13,200,000 150 24/06/2562 21/11/2562 หจก.ป.ศรีวิไลลักษณ์

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 43 ครั้ง