ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 21:45:38]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ปรับปรุงทางบนคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระยะทาง 1.662 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,500,000 27/03/2562 2,300,000 90 18/04/2562 10/04/2562 16/07/2562 หจก.กิตพลวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางบนคันคลอง 1R-LMCอ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ระยะทาง 3.315 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,300,000 22/03/2562 5,156,000 90 18/04/2562 10/04/2562 16/07/2562 หจก.ป.ศรีวิไลลักษณ์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ระยะทาง 3.075 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,505,300 24/05/2562 6,380,000 90 11/06/2562 06/06/2562 08/09/2562 หจก.ติดต่อก่อสร้างเมืองเลย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ปรับปรุงถนนทางลำเลียง คลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ระยะทาง 11.670 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,725,200 07/06/2562 13,200,000 150 24/06/2562 24/06/2562 21/11/2562 หจก.ป.ศรีวิไลลักษณ์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (21) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหมากแก้ว อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 26/03/2562 2,850,000 120 18/04/2562 10/04/2562 15/08/2562 บริษัท เย็นสิริไลฟ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.632) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 11/02/2562 100,000 กลุ่มผู้ใช้น้ำคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (4.14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านฟากเลย ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 22/03/2562 4,081,000 120 18/04/2562 10/04/2562 15/08/2562 บริษัท ราชาสปริงเฟรช จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางภายในบริเวณ ชป.เลย ฝายห้วยน้ำหมาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ระยะทาง 1.167 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,428,000 2,390,256 หจก.ปรศิณี
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางบนคันคลอง LMCฝายห้วยน้ำหมาน งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,320,000 25/06/2561 2,329,000 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางบนคันคลอง RMC ฝายห้วยน้ำหมาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ระยะทาง 1.656 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 11,880,000 3,679,000 บจก.สินทรัพย์อนันต์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย ระยะทาง 0.660 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,404,800 1,438,560 หจก.ปรศิณี
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง, ห้วยชม,ห้วยไร่ ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ระยะทาง 2.920 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 18,000,000 7,080,000 บจก.สินทรัพย์อนันต์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 360,000 14/06/2561 352,990 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยชม ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ระยะทาง 0.096 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 306,000 14/06/2561 297,380 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ระยะทาง 0.110 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 348,000 14/06/2561 340,910 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางบนคันคลอง LMCอ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,924,000 25/06/2561 5,380,000 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยหินซา งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 35,000,000 22/06/2561 2,627,637 บจก.เคอแอนด์ซี อินเตอร์ ซัพพลาย

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 10 ครั้ง