ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 04:01:37]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (43) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสาย RMP,1R-RMP ความยาว 2,180 เมตร และอาคาร RIVER OUTLET จำนวน 1 แห่ง อ่างเก็บน้ำบ้านนาขาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000 09/04/2563 499,837 หจก.แซ็กการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.33) ปรับปรุงถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า กม 1+200 - กม. 2+733 ระยะทาง 1.533 กม. โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,500,000 27/03/2563 4,965,000 120 09/04/2563 09/04/2563 07/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรศิริไพบูลย์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (25) ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานโครงการห้วยปลาหางตอนล่าง ระยะทาง 3.000 กม. โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 14,000,000 17/04/2563 8,454,000 หจก.เดชาคอนกรีต คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2296) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 13 รายการ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (106) ปรับปรุงไซฟอนคลองส่งน้ำ LMC.กม.0+115 และ กม. 0+523 อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 05/03/2563 671,589 ป.สกลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง (พรด) งบกลาง 2563 2563 2563 490,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ขุดลอกอ่างเก็บน้ำกุดน้ำใส (พรด) งบกลาง 2563 2563 2563 490,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย (พรด) งบกลาง 2563 2563 2563 497,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ขุดลอกอ่างเก็บน้ำถ้ำเต่า (พรด) งบกลาง 2563 2563 2563 390,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคำหอม (พรด) งบกลาง 2563 2563 2563 430,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านน้อยห้วคู บ้านน้อยหัวคู ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 37,055,228 23/09/2562 29,690,625 240 16/10/2562 16/10/2562 11/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อี.ซี.(1339)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ขุดลอกหนองหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 67,818,719 12/09/2561 106,388,630 180 19/11/2561 17/07/2561 17/05/2562 บริษัท เทิดไท แอนด์ โค
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 28,362,972 04/07/2561 28,362,972 120 19/07/2561 19/07/2561 15/11/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)