ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 20:14:56]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (20) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังถ้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,000,000 17/01/2562 4,398,460 90 18/01/2562 17/04/2562 บ.เอ็มเจสติลโปรดักส์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงถนนคลองสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.900 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,500,000 24/04/2562 3,180,007 120 24/05/2562 24/05/2562 20/09/2562 บริษัท สินทรัพย์อนันต์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงถนนเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 17/04/2562 1,580,000 120 25/05/2562 25/05/2562 21/09/2562 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงถนนคันคลองสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 4.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 24/04/2562 4,918,125 120 27/05/2562 27/05/2562 23/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อี.ซี. (1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงถนนเข้าที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.640 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,275,400 31/05/2562 12,799,858 90 08/06/2562 07/06/2562 05/09/2562 เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (33) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายระยะที่ 1 ประตูน้ำห้วยปลาหาง ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,250,000 30/11/2561 10,499,750 90 14/12/2561 14/12/2561 13/03/2562 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านน้อยหัวคู บ้านน้อยหัวคู ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 56,912,900
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (13) แก้มลิงหนองโนนต่ายพร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 4,399,992
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยโศก งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยหยาด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 8,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคำมะโคตร งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำหนองแปน 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บหนองบัวแพ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำหนองแปน 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 8,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำซับ 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำซับ 3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำซับ 4 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 7,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำหนองไผ่ 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยหาด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยคำบากน้อย งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 12,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ถนนภายในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,400,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 8,250,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,600,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,050,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยโทง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 8,800,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ถนนภายในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,300,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 42,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ขุดลอกหนองหาร งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 145,000,000 12/09/2561 106,388,630 180 19/11/2561 16/11/2561 17/05/2562 บริษัท เทิดไท แอนด์ โค
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง จังหวัดสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 7,200,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า จังหวัดสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,600,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 8 ครั้ง