ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 03:58:37]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2948) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 07/04/2563 99,985 60 08/04/2563 08/04/2563 06/06/2563 นายพา จำปาทอง ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำฯฝายห้วยทอน(ตอนล่าง)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.3735) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก โครงการชลประทานหนองคาย ปริมาณ 90,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,000,000 19/03/2563 2,681,100 240 28/03/2563 27/03/2563 22/11/2563 หจก.พรสวาทก่อสร้าง 2019
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (123) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังยางเหนือ ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,700 เมตร พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000 31/03/2563 16,009,697 240 04/04/2563 03/04/2563 29/11/2563 หจก.ศรีกาญจนา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (24) แก้มลิงหนองห้วยโมง ปริมาตรเก็บกัก 0.1600 ล้าน ลบ.ม. พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 7 แห่ง ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 13,000,000 26/03/2563 5,713,988 240 11/04/2563 08/04/2563 06/12/2563 บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย แก้มลิงหนองแหวนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 6,372,923 10/01/2562 7,784,870 240 22/01/2562 18/01/2562 18/09/2562 หจก.108 ซีวิล
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ปรับปรุงถนนบริเวณที่ทำการโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหินโงม ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.207 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 477,159 22/01/2562 772,153 90 07/02/2562 05/02/2562 07/05/2562 หจก.นีโมครับ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.680 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,443,826 18/01/2562 1,443,826 90 07/02/2562 21/01/2562 07/05/2562 หจก.นีโมครับ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยทอน(ตอนบน) ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 9.397 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 5,999,944 17/05/2562 5,999,944 180 24/05/2562 22/05/2562 19/11/2562 หจก.อุดรรุ่งนิรันดร์

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)