ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 23:05:16]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.8) ปรับปรุงระบบสื่อสาร โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 18/01/2562 492,800 30 01/02/2562 30/01/2562 05/03/2562 หจก.หนองบัวลำภูวัชระก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ถนนบริเวณทำนบดิน อ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ บ้านคลองเจริญ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 0.468 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,860,000 18/04/2562 1,156,999 60 14/05/2562 13/05/2562 12/07/2562 หจก.อุดรศิริไพบูลย์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (24) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเรือ ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 10/01/2562 2,884,982 20 01/02/2562 21/01/2562 20/05/2562 บริษัท เคแอนด์ซี อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ปรับปรุงคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,625,600 08/05/2562 3,519,999 90 28/05/2562 25/08/2562 นากลางพัฒนา (1992)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.168.696) ซ่อมแซมตามข้อเสนอกลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (4.60) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 44,000,000 04/01/2562 19,700,000 120 14/01/2562 08/01/2562 13/05/2562 หจก.ศรีกาญจนา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (36) ประตูระบายน้ำลำพะเนียง(หลวงปู่หลอด) จังหวัดหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2564 17,502,800 26/03/2561 105,900,000 1,080 02/05/2561 25/04/2561 15/04/2564 ห้างหุ้นส่วนกำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีโพธิ์ทองตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 669,122
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสูงเปือย ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 870,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเอื้อง ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 1,190,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (27) ป้องกันการกัดเซาะลาดตลิ่งลำพะเนียงพร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 5,107,271
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (100) ประตูระบายน้ำลำพะเนียง(หลวงปู่หลอด) จังหวัดหนองบังลำภู เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 7,822,128
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (78) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหินลับศิลามงคล เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 4,684,228
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ถนนภายในบริเวณ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,300,000 06/06/2561 1,899,205 45 15/06/2561 08/06/2561 30/07/2561 บริษัท พีพีพี รีไซคลิ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.ลำพะเนียงบ้านหัวนา บ้านหัวนา งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,000,000 29/06/2561 2,989,949 45 05/07/2561 02/07/2561 20/08/2561 บริษัท นิลเพาเวอร์ จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 5 ครั้ง