ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 22:58:36]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-3R เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลช้างมิ่ง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,254,000 26/02/2562 2,881,976 90 05/03/2562 08/03/2562 07/06/2562 บ. สหสถาพรขนส่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1L-1L ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.195 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,140,000 26/02/2562 3,161,161 75 08/03/2562 05/03/2562 21/05/2562 บ.สินทรัพย์อนันต์จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1L เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.971 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,142,000 29/01/2562 2,197,986 60 14/02/2562 12/02/2562 14/04/2562 หจก.เมืองทองคำตากล้า
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-2L-1R เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.720 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,716,000 21/02/2562 2,776,407 90 08/03/2562 05/03/2562 05/06/2562 บ.ทรายชลทิศ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-16L-1L ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.363 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 26/03/2562 757,837 60 20/04/2562 19/04/2562 18/06/2562 หจก.บางกอกสกลนครก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-15L ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.700 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,750,000 21/02/2562 4,433,895 75 08/03/2562 22/02/2562 21/05/2562 บ.โชคดีวีศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-16L-2R ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.450 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,100,000 13/03/2562 4,489,870 75 26/03/2562 25/03/2562 08/06/2562 หจก.เค อี ซี (1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลพรรณนา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,900,000 06/03/2562 9,599,872 75 15/03/2562 13/03/2562 28/05/2562 หจก.เค อี ซี (1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-14L ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,733,000 06/03/2562 1,839,474 60 09/02/2562 29/01/2562 09/04/2562 หจก.ยิงทวีวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลพรรณนา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.100 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,300,000 08/01/2562 3,893,820 75 26/01/2562 23/01/2562 11/05/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-7L ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.013 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,170,000 21/02/2562 1,249,424 60 08/03/2562 05/03/2562 06/05/2562 หจก.เค อี ซี (1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-11L ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.770 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,810,000 07/02/2562 898,994 45 21/02/2562 20/02/2562 27/04/2562 หจก.เมืองทองคำตากล้า
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC กม.22+800 -กม.23+900ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลพรรณนา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.100 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,300,000 26/12/2561 1,986,690 75 06/01/2562 03/01/2562 22/03/2562 หจก.เค อี ซี (1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อนน้ำอูน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 17,000,000 08/01/2562 16,949,991 150 23/01/2562 22/01/2562 22/06/2562 บ.สินทรัพย์อนันต์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง RMC อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 6.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 23,787,000 29/01/2562 11,970,000 120 17/02/2562 12/02/2562 16/06/2562 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1L-2L เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 7.280 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,958,100 23/05/2562 7,203,600 150 01/06/2562 31/05/2562 28/10/2562 บ.โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1R เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน,ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 6.624 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,405,000 21/02/2562 6,497,188 150 08/03/2562 05/03/2562 04/08/2562 บ.โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-16L-2R ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.970 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,041,000 26/03/2562 2,754,555 60 21/04/2562 18/04/2562 19/06/2562 หจก.ยิงทวีวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.35) ปรับปรุงป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งคันคลองระบาย D1-9R กม. 9+000 - 9+155 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,000,000 18/12/2561 3,904,850 180 29/12/2561 28/12/2561 27/05/2562 หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 4,774,393
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูนจังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 24,284,664 30/11/2559 55,318,998 540 19/12/2559 16/12/2559 11/06/2561 บ.ดับเบิ้ลยู เค.ซี จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (29) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านอุ่มเหม้า (คลอง L-1L กม.5+900) เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (ค่าอำนวยการ) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 22,709,716 15/03/2561 26,380,000 270 28/04/2561 27/04/2562 22/01/2562 บ.จักรวาลบุรีรัมย์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (27) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 40,681,108 19/03/2561 33,000,000 270 28/04/2561 27/04/2562 22/01/2562 หจก.วรายุทธ การปิโตเลียม
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (155.2) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.35+685 - กม.45+700 และสายแยกซอยพร้อมระบบระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 197,662
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.8) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง LMC กม.5+420 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 24,774
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอยและสายแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 2,050,371
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมรั้วที่ทำการ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,320,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมอาคารชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 2,942,009
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมสะพาน คสล.คลองระบายน้ำ D3 3 กม. 4+355 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,616,300
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1L กม.0+025 - 3+620 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,785,000 23/08/2561 5,979,914 60 06/09/2561 06/09/2561 04/11/2561 บ.สินทรัพย์อนันต์จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงก่อสร้างถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งซ้าย กม. 24+00 - 28+040 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 12,120,000 30/04/2562 5,297,580 75 08/05/2562 07/05/2562 21/07/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-17L กม.6+300-กม.8+350 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,150,000 09/08/2561 3,568,000 60 25/08/2561 25/08/2561 23/10/2561 บ.สินทรัพย์อนันต์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-16L กม.4+370-กม.8+500 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 12,390,000 30/04/2562 5,584,298 75 08/05/2562 07/05/2562 21/07/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-16L-1R กม.0+000-กม.5+000 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 15,000,000 07/06/2562 5,589,994 90 18/06/2562 13/06/2562 15/09/2562 หจก.ไทยกิจแมชชีเนอรี่
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-16L-1R-1L กม.0+000-กม.2+917 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 8,751,000 21/03/2562 3,945,815 60 05/04/2562 04/04/2562 03/06/2562 หจก.เค อี ซี (1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-16L-3R กม.0+000-กม.3+430 ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,290,000 25/04/2562 4,597,558 75 08/05/2562 07/05/2562 21/07/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-17L-1L-1L กม.0+000 - กม.3+996 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.887 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 11,988,000 21/03/2562 3,599,475 75 05/04/2562 04/04/2562 18/05/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-17L-2L กม.0+000-กม.2+460 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 7,380,000 21/03/2562 3,238,316 60 30/03/2562 29/03/2562 28/05/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนลาดยาง คลองส่งน้ำสาย R-6L-2Lกม.0+000-7+707 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 23,700,000 23/08/2561 14,989,876 60 11/09/2561 11/09/2561 09/11/2561 หจก.เดชา คอนกรีต คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-7L กม.0+000 - 4+120 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 12,360,000 25/04/2562 5,688,056 75 08/05/2562 07/05/2562 21/07/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-11L กม.0+000 - 3+980 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 11,940,000 30/04/2562 5,889,961 75 08/05/2562 08/05/2562 21/07/2562 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-13L กม.1+360 - 1+823 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,389,000 19/07/2561 780,000 45 02/08/2561 01/08/2561 15/09/2561 บ.สกลนครนรกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-13L กม.1+870 - 3+720 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,550,000 09/08/2561 3,219,300 60 08/09/2561 08/08/2561 06/11/2561 หจก.เค.อี.ซี(1993)

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 6 ครั้ง