ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 19:56:46]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปรับปรุงถนน Para Asphaltic พนังกั้นน้ำที่ 1 (DIKE 1) อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 9.200 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 55,528,000 11/01/2562 23,700,141 120 23/01/2561 22/01/2561 23/05/2562 หจก.ลิ้มชัยเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปรับปรุงถนน Para Asphaltic พนังกั้นน้ำที่ 3 (DIKE 3) ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,932,000 14/03/2562 7,900,002 120 27/03/2562 26/03/2562 27/07/2562 หจก.ลิ้มชัยเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (35) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลาน ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 04/02/2562 4,675,075 180 13/03/2562 11/03/2562 09/09/2562 หจก. 108 ซีวิล
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (13) แก้มลิงหนองทองพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 05/02/2562 2,753,898 180 13/03/2562 11/03/2562 09/09/2562 หจก. ดีพร้อม อยุธยา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปรับปรุงผิวจราจรพนังกั้นน้ำที่ 4 (DIKE 4) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,500,000 26/07/2561 3,416,000 60 31/08/2561 30/08/2561 29/10/2561 หจก.เอส.เอ็ม.ซี.การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปรับปรุงถนนบริเวณที่ทำการและบ้านพักโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,000,000 26/07/2561 4,100,000 60 28/07/2561 27/07/2561 26/10/2561 หจก.อุดรรุ่งนิรันดร์

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 19 ครั้ง