ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 23:56:39]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ปรับปรุงถนนบนทำนบดิน อ่างฯห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 5.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,000,000 27/12/2561 9,599,764 120 18/01/2562 16/01/2562 17/05/2562 หจก.อุดรสุภศิริ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.24) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและอาคารประกอบอื่น เรือนประทับแรม ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,000,000 01/07/2562 6,641,530 90 05/07/2562 05/07/2562 02/10/2562 บริษัท จีเอ็มที คอนโทรส จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.28) ปรับปรุงคลังน้ำมัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 28/01/2562 1,778,757 120 22/02/2562 22/02/2562 22/06/2562 หจก.อุดร พี อาร์ดี
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (9) ปรับปรุงคลองผันน้ำ ช่วงคลอง RMC ถึงถนนอุดร-หนองบัวลำภู ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,000,000 20/11/2561 1,167,290 60 21/12/2561 18/02/2562 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ปรับปรุงถนนท้ายทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 11,500,000 11/06/2561 7,399,920 90 25/06/2561 25/06/2561 24/09/2561 หจก.อุดรสุภศิริ

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 6 ครั้ง