ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 19:56:37]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (49) แก้มลิงห้วยหินลาด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 3,730,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ รสชก. (ให้บริการ)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.168.852) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 14/12/2561 100,000 กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (37) ปรับปรุงทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 2,599,490 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิรกำพล ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (74) แก้มลิงอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 46,000,000 20/03/2562 8,599,365 270 23/04/2562 23/04/2562 27/01/2563 หจก.วชิรกำพล ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.606) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,020,000 07/02/2561 1,020,000 150 02/10/2561 23/04/2561 28/02/2562 หจก.เจ วาย ก่อสร้าง (1992)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (11) ปรับปรุงระบบเก็บกัก อ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 6,002,220
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (17) แก้มลิงอ่างเก็บน้ำท่าพระ (หนองหลด) พร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 18,899,288
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น แก้มลิงกุดพาน พร้อมอาคารประกอบ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 18 ครั้ง