ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 03:40:58]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4039) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 02/04/2563 100,000 สมาคมกลุ่มกสิกรผู้ใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4042) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 5 ราย โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 03/04/2563 100,000 สมาคมกลุ่มกสิกรผู้ใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.35 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำยาว 13,900 เมตร พื้นที่ชลประทาน 4,000 ไร่ บ้านโนนโพธิ์ ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 66,000,000 05/05/2563 5,880,000 210 13/05/2563 12/05/2563 08/12/2563 หจก.สิริภูมิการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (21) ฝายลำห้วยหญ้าไซตอนล่าง ความยาวสันฝาย 25.00 เมตร สูง 300 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 12,000,000 25/03/2563 1,222,345 150 03/04/2563 02/04/2563 31/08/2563 หจก.วินัยรุ่งเรืองทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (2) แก้มลิงหนองฝายหลวง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.32 ล้าน ลบ.ม. ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 31/03/2563 6,300,214 150 11/04/2563 10/04/2563 08/09/2563 หจก.วชิรกำพล
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (11) ปรับปรุงระบบเก็บกักพร้อมระบบส่งน้ำยาว 5,000 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ อ่างเก็บน้ำบ้านโคกกลาง (พรด.) ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000 12/05/2563 4,140,000 180 16/05/2563 15/05/2563 11/11/2563 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (141) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำละเลิงหวาย ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 50,000,000 01/04/2563 9,600,012 180 16/05/2563 15/05/2563 11/11/2563 หจก.วชิรกำพล
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (19) ฝายลำน้ำห้วยกุดมอง ความยาวสันฝาย 40.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 12,000,000 26/03/2563 837,107 150 10/04/2563 09/04/2563 07/09/2563 หจก.พี.พี.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (20) ฝายลำห้วยหญ้าไซตอนบน ความยาวสันฝาย 30.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 01/04/2563 2,502,223 150 11/04/2563 10/04/2563 08/09/2563 หจก.วชิรกำพล
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (88) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.20 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำยาว 2,100 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านเกษตรก้าวหน้า ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 22/05/2563 899,885 90 26/05/2563 25/05/2563 23/08/2563 หจก.วชิรกำพล ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (64) แก้มลิงทุ่งพึงพืด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 50,000,000 30/03/2563 29,445,529 180 11/04/2563 10/04/2563 08/10/2563 หจก.เพชรสามัคคี
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น แก้มลิงกุดพาน พร้อมอาคารประกอบ งบกลาง 2563 2563 2563 10,000,000 22/04/2563 4,995,480 70 30/04/2563 29/04/2563 08/07/2563 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธ์ ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น แก้มลิงหนองลาดควาย งบกลาง 2563 2563 2563 5,000,000 08/04/2563 2,119,000 90 15/04/2563 14/04/2563 13/07/2563 บ.บุญสมพงษ์วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น ขุดลอกอ่างเก็บน้ำกุดจับ-กุดหมากเห็บ โครงการชลประทานขอนแก่น งบกลาง 2563 2563 2563 5,000,000 24/04/2563 2,248,000 60 28/04/2563 27/04/2563 26/06/2563 หจก.มณีรัตน์ทวีทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองยาว-หนองกอย งบกลาง 2563 2563 2563 5,000,000 23/04/2563 2,370,200 60 28/04/2563 27/04/2563 26/06/2563 หจก.วินัยรุ่งเรืองทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น ขุดลอกอ่างเก็บน้ำละเลิงเค็ง โครงการชลประทานขอนแก่น งบกลาง 2563 2563 2563 5,000,000 23/04/2563 2,202,518 60 28/04/2563 27/04/2563 26/06/2563 หจก.วินัยรุ่งเรืองทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น ปรับปรุงทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย ตำบลโนนข่าอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,599,490
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น แก้มลิงอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,552,222

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)