ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 22:35:47]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน ถนนสันอ่างเก็บน้ำแม่ธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ระยะทาง 0.355 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,662,000 07/12/2561 980,000 90 16/01/2562 15/01/2562 15/04/2562 บจก. เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน ถนนสันอ่างเก็บน้ำแม่เมย ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระยะทาง 0.744 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,607,000 07/12/2561 1,882,504 90 17/01/2562 16/01/2562 16/04/2562 หจก.เอกภพก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (4.2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองสูน3 ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,000,000 05/06/2562 1,126,000 90 30/06/2562 30/06/2562 27/09/2562 บริษัท ไทโค พูวา จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 5 ครั้ง