ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 04 ก.ค. 2563 เวลา 13:45:56]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.316) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 28/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.65) ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,600,000 31/03/2563 1,545,000 60 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.67) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำบึงอร่าม ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,800,000 31/03/2563 1,432,000 90 หจก.ไอคิวคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.75) ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อน อ่างเก็บน้ำลำพะยัง (ตอนบน) ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,880,000 31/03/2563 2,030,038 60 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.78) ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,250,000 31/03/2563 3,100,000 60
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.80) ปรับปรุงถนนเลียบแนวท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำลำพะยัง (ตอนบน) ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,400,000 31/03/2563 1,432,000 90 หจก.ไทยกิจแมชเนอรี่
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.127) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแกง ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 7,200,000 31/03/2563 1,368,000 90 หจก.ไอคิวคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.133) ปรับปรุงถนนเลียบแนวท่อส่งน้ำสาย 2R - LMP ระบบอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,500,000 31/03/2563 2,996,000 90 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (74) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 18.181 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 53,757,500 31/03/2563 6,929,000 60 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3736) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยห้วยสังเคียบ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ปริมาณดิน 45,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 31/03/2563 985,000 60 หจก.ป.โอฬารก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3925) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ งบกลาง 2563 2563 2563 6,500,000 24/04/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)