ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 22:03:41]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (50) แก้มลิงหนองแซงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 45,000,000 15/01/2562 17,699,734 240 14/02/2562 13/02/2562 11/10/2562 หจก.วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตรเลียม
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (51) แก้มลิงหนองใหญ่พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 10/01/2562 6,459,892 240 09/02/2562 08/02/2562 06/10/2562 หจก.นุชนารถ
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.168.864) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 24/12/2561 99,640 30 25/12/2561 25/12/2561 23/01/2562 กลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.174.10) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 31/01/2562 1,648,725 90 14/02/2562 13/02/2562 14/05/2562 หจก.นีโมครับ (ให้บริการ)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (49) แก้มลิงโคกแพงพวยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 22/01/2562 10,032,100 210 06/02/2562 05/02/2562 03/09/2562 หจก.108 ซีวิล
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (51) แก้มลิงกุดปลามันพร้อมอาคารประกอบ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 10/01/2562 11,545,613 210 09/02/2562 08/02/2562 06/09/2562 หจก.นุชนารถ
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (52) แก้มลิงหนองเบ็นพร้อมอาคารประกอบ ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 22/01/2562 13,305,200 240 06/02/2562 05/02/2562 03/10/2562 หจก.108 ซีวิล
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ โครงการฝายบ้านสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบกลาง 2562 2560 2560 64,310,000 14/09/2560 1,877,777 150 11/12/2560 01/12/2560 09/05/2561 หจก.อำนาจเจริญ กรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ แก้มลิงบึงโลโพพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง 2562 2559 2559 10,000,000 30/11/2559 2,644,520 120 15/03/2560 09/03/2560 12/07/2560 หจก.เอ.บี.เอส.(1990)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ แก้มลิงห้วยฝรั่งพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 8,986,440 22/05/2561 8,986,440 210 26/02/2562 20/02/2562 23/09/2562 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (54) แก้มลิงหนองบงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 4,268,297 13/02/2561 19,822,880 240 05/02/2561 15/02/2561 12/10/2561 หจก.เทพารักษ์
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 1R-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยทราย งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 38,000,000 19/06/2561 949,994 210 04/07/2561 04/07/2561 29/01/2562 หจก.สิริภูมิการโยธา

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 7 ครั้ง