ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 04:07:06]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.15) ถนนบนทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 1.300 กม. โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 7,000,000 03/04/2563 3,464,999 90 20/04/2563 17/04/2563 16/07/2563 บริษัท อุดรวิพาดา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.17) ถนนรอบที่ทำการโครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 0.715 กม. โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,000,000 30/03/2563 3,238,883 90 10/04/2563 10/04/2563 09/07/2563 บริษัท ปรมินทร์ก่อสร้าง มหาสารคาม
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.18) ปรับปรุงถนนเข้าหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวาง ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,500,000 02/04/2563 5,338,114 90 20/04/2563 17/04/2563 19/07/2563 บริษัท ปรมินทร์ก่อสร้าง มหาสารคาม จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.116) ปรับปรุงถนนทำนบอ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร บ้านสมสนุก ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 1.085 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,500,000 03/04/2563 3,247,995 120 21/04/2563 20/04/2563 16/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที.
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.129) ปรับปรุงถนนทำนบและทำนบดินรอบอ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ บ้านเก่าใหม่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 1.510 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 7,500,000 03/04/2563 4,389,986 120 14/04/2563 13/04/2563 12/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที.
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.137) ปรับปรุงถนนคันพนังกั้นน้ำชีเก่า บ้านม่วง-ท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 1.572 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,900,000 03/04/2563 7,840,000 120 20/04/2563 17/04/2563 18/08/2563 บริษํท วรัญญาเรียลเอสเตท จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (18) ถนนบนทำนบดินและคันดินรอบอ่าง อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 4.218 กม. โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 03/04/2563 18,737,795 120 15/04/2563 13/04/2563 13/08/2563 บริษัท ปรมินทร์ก่อสร้าง มหาสารคาม จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1725) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 20/03/2563 1,000,000 30 17/03/2563 16/03/2563 15/04/2563 เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.3618) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยคะคาง โครงการชลประทานมหาสารคาม ปริมาณดิน 14,660 ลบ.ม. ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 570,000 03/04/2563 195,711 90 17/04/2563 16/04/2563 16/07/2563 บริษัท ษิดารักษ์จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.3715) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน โครงการชลประทานมหาสารคาม ปริมาณดิน 116,000 ลบ.ม. ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,000,000 03/04/2563 2,137,880 90 20/04/2563 17/04/2563 19/07/2563 หจก.สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.3737) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ โครงการชลประทานมหาสารคาม ปริมาณดิน 225,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,625,000 03/04/2563 5,348,976 120 20/04/2563 17/04/2563 18/08/2563 หจก.ตั้งสุรเสียง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (85) ปรับปรุงระบบเก็บกักพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม ปริมาณดิน 300,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 02/04/2563 8,318,040 150 18/04/2563 16/04/2563 15/09/2563 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (86) ปรับปรุงระบบเก็บกักพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก ปริมาณดิน 300,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 02/04/2563 7,524,000 150 15/04/2563 13/04/2563 12/09/2563 บริษัท ปรมินทร์ก่อสร้าง มหาสารคาม จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (106) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 10,257 เมตร พื้นที่ชลประทาน 2,593 ไร่ บ้านโชคชัย ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 42,000,000 31/03/2563 26,638,854 180 20/04/2563 17/04/2563 17/10/2563 หจก.ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ พนังกั้นน้ำห้วยคะคาง ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 214,020
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยสามสัตย์ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 5,268,102 15/03/2562 5,268,102 300 18/04/2562 17/04/2562 11/02/2563 บจก.ปรมินทร์ก่อสร้าง มหาสารคาม
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม แก้มลิงห้วยเชียงส่ง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 7,815,135

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)