ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 20:29:42]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ปรับปรุงถนนคันพนังกั้นน้ำชีเก่า บ้านม่วง-ท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 5.078 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 26,000,000 14/01/2562 17,407,262 180 21/02/2562 20/02/2562 19/08/2562 บจก.ปรมินทร์ก่อสร้าง มหาสารคาม
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ปรับปรุงถนนคันพนังกั้นน้ำชีใหม่ บ้านท่าสองคอน ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 6.834 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 36,600,000 17/05/2562 24,398,944 180 29/05/2562 28/05/2562 24/11/2562 หจก.สิริภูมิการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.51) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ พนังกั้นน้ำห้วยคะคาง ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 14/02/2562 2,924,605 150 28/02/2562 27/02/2562 27/07/2562 หจก. พี ที่ เอ็น การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.53) ปรับปรุงอาคารรับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,600,000 12/02/2562 161,944 30 18/02/2562 17/02/2562 20/03/2562 บจก.เคโอน่า คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.54) ปรับปรุงอาคารรับน้ำ อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 12/02/2562 24,984 30 18/02/2562 17/02/2562 20/03/2562 บจก.เคโอน่า คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.55) ปรับปรุงอาคารรับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,400,000 12/02/2562 94,146 30 18/02/2562 17/02/2562 20/03/2562 บจก.เคโอน่า คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.168.873) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 14/01/2562 1,000,000 30 15/01/2562 14/01/2562 13/02/2562 เกษตรกรสมาชิกผู้ใช้น้ำชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (119) ปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยสามสัตย์ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 15/03/2562 14,502,402 300 18/04/2562 17/04/2562 11/02/2563 บจก.ปรมินทร์ก่อสร้าง มหาสารคาม
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม แก้มลิงหนองเลิงเบ็ญ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขวาอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 12,856,133 24/01/2560 18,676,473 300 28/02/2560 27/02/2560 24/12/2560 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสรา้ง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (39) ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 4,013,360 29/12/2560 8,385,732 240 23/01/2561 22/01/2561 19/09/2561 บจก.ปรมินทร์ก่อสร้าง มหาสารคาม
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (40) ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองบัว เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 10,277,517 29/12/2560 15,373,952 240 14/01/2561 13/01/2561 10/09/2561 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสรา้ง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (66) แก้มลิงห้วยเชียงส่ง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 11,449,717 12/01/2561 22,675,734 300 27/01/2561 26/01/2561 22/11/2561 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ปรับปรุงถนนบนทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,000,000 29/08/2561 3,389,999 90 17/09/2561 16/09/2561 15/12/2561 หจก.พัณกมลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ปรับปรุงถนนบนทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,000,000 29/08/2561 6,278,000 90 12/09/2561 11/09/2561 10/12/2561 บริษัท วรัญญาเรียลเอสเตท จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 8 ครั้ง