ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 ส.ค. 2563 เวลา 23:46:59]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.29) ถนนบนคันคลองบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,602,000 24/03/2563 2,090,017 90 31/03/2563 30/03/2563 28/06/2563 บริษัทวรัญญาเรียลเอสเตท จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.30) ถนนบนคันคลองสายบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,161,000 20/03/2563 4,030,009 90 31/03/2563 30/03/2563 28/06/2563 หจก.ศีแก่นเพชรเมยวดี99
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.87) ถนนบนคันคลองสาย 1R-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ ระยะทาง 2.410 เมตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,507,000 05/05/2563 1,659,999 90 18/05/2563 12/05/2563 15/08/2563 หจก.ไทยกิจแมชซีนเนอรี่
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.94) ถนนบนคันดินรอบอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ระยะทาง 2.000 กม. ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,012,000 07/04/2563 1,936,741 90 24/04/2563 21/04/2563 22/07/2563 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.96) ถนนบนคันคลองสาย 2R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ ระยะทาง 3.060 กม. ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,353,000 07/04/2563 2,085,781 90 23/04/2563 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.132) ถนนบนคันคลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ ระยะทาง 6.000 กม. ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,274,000 31/03/2563 3,599,978 90 18/04/2563 10/04/2563 16/04/2563 บริษัทไทยกิจแมชซีนเนอรี
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.140) ถนนบนคันคลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง ระยะทาง 5.600 กิโลเมตร ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,311,000 03/04/2563 4,049,962 90 16/04/2563 10/04/2563 14/07/2563 หจก.ไทยกิจแมชซีนเนอรี่
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (20) ถนนบนคันคลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ ระยะทาง 8.500 กม. ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 40,906,000 25/03/2563 19,027,824 120 16/04/2563 สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (54) ถนนบนคันคลองสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน ระยะทาง 6.616 กม. ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,864,000 31/03/2563 4,788,580 90 18/04/2563 10/04/2563 16/07/2563 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (56) ถนนบนคันคลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ระยะทาง 7.600 กม. ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 11,446,000 31/03/2563 5,279,872 90 18/04/2563 10/04/2563 16/07/2563 หจก.ไทยกิจแมชซีนเนอรี่
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (67) ถนนบนคันดินรอบอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ระยะทาง 10.000 กม. ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 17,201,000 31/03/2563 7,919,875 90 18/04/2563 10/04/2563 16/04/2563 หจก.ไทยกิจแมชซีนเนอรี่
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1872) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 02/04/2563 99,995 20 02/04/2563 02/04/2563 22/04/2563 นายเที่ยง วงษาไฮ
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (27) ปรับปรุงประตูระบายน้ำกุดแขแซ ขนาดบานระบาย 6.0 x 9.0 เมตร จำนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 50,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (28) ปรับปรุงประตูระบายน้ำมะแว ขนาดบานระบาย 6.0 x 4.0 เมตร จำนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 50,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (29) ปรับปรุงพนังกันน้ำชีฝั่งขวา โครงการชลประร้อยเอ็ด กม.35+000 ถึง 60+000 (ระยะที่ 2) ระยะทาง 12.5 กม. ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 40,000,000 03/04/2563 12,784,000 180 24/04/2563 22/04/2563 20/10/2563 หจก.หนิงหน่อง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (30) ปรับปรุงพนังกันน้ำยังฝั่งขวา กม.0+000 ถึง กม.24+000 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) ระยะทาง 12 กม. ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 40,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (31) อาคารป้องกันการกัดเซาะลำน้ำยัง กม.0+000 ถึง กม.24+000 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 55,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (112) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.45 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,000 เมตร บ้านอุ่มเม้า (กุดสนม) ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 50,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (125) ปรับปรุงประตูระบายน้ำลำพลับพลา 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 5 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 110,000,000 03/04/2563 24,299,343 180 16/04/2563 16/04/2563 14/10/2563 หจก.ทรัพย์อนันต์
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำธวัชชัย งบกลาง 2563 2559 2559 35,000,000 01/02/2560 19,031,980 300 21/02/2560 15/02/2560 17/12/2560 หจก.108 ซีวิล
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด แก้มลิงกุดกงพร้อมอาคารประกอบ (พื้นที่ส่วนที่2) ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 175,903
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงพนังกันน้ำชีฝั่งขวา กม.35+000 ถึง 60+000 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,286,582 27/11/2561 22,854,000 240 04/01/2562 03/01/2562 31/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านคุ้มวัดสีทอง ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2563 2559 2559 21,230,450 20/04/2559 24,977,000 180 12/05/2559 02/05/2559 07/11/2559 บริษัทบุษยาการสร้าง จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)