ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 20:24:37]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงคันคลอง 3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 1.600 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,032,000 26/12/2561 3,790,002 90 17/01/2562 17/01/2562 16/04/2562 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงคันคลอง 2L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 1.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,276,000 26/12/2561 3,180,003 90 17/01/2562 17/01/2562 16/04/2562 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงคันคลองสายใหญ่ฝั่งขวา RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.190 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,400,000 09/04/2562 8,120,042 90 หจก.ศรีแก่นเพชรเมยวดี
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงคันคลอง 2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 2.395 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,300,000 27/03/2562 6,099,000 90 18/04/2562 18/04/2562 16/07/2562 บริษัท วรัญญาเรียลเอสเตท จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 5.813 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,324,000 20/12/2561 7,120,073 90 21/12/2561 21/12/2561 20/03/2562 หจก.ศรีแก่นเพชรเมยวดี
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงคันคลอง 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 4.494 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,662,000 26/03/2562 5,500,005 90 12/04/2562 12/04/2562 10/07/2562 หจก.ศรีแก่นเพชรเมยวดี
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงผิวจราจรคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,376,000 20/12/2561 6,170,036 90 21/12/2561 21/12/2561 20/03/2562 หจก.ศรีแก่นเพชรเมยวดี
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงผิวจราจรคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,897,000 21/01/2562 7,650,095 90 02/02/2562 02/02/2562 02/05/2562 หจก.ศรีแก่นเพชรเมยวดี
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงผิวจราจรคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,897,000 26/02/2562 7,640,012 90 04/03/2562 04/03/2562 01/06/2562 หจก.ศรีแก่นเพชรเมยวดี
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงผิวจราจรคันคลอง 2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,897,000 26/02/2562 7,660,997 90 04/03/2562 04/03/2562 01/06/2562 บริษัท วรัญญาเรียลเอสเตท จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (48) แก้มลิงกุดกงพร้อมอาคารประกอบ (พื้นที่ส่วนที่2) ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 01/02/2562 7,887,997 180 22/02/2562 22/02/2562 20/08/2562 หจก.หนิงหน่อง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (4) ปรับปรุงพนังกันน้ำชีฝั่งขวา กม.35+000 ถึง 60+000 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 45,000,000 27/11/2561 22,854,000 240 04/01/2562 03/01/2562 31/08/2562 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.168.892) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 21/01/2562 99,998 5 21/01/2562 21/01/2562 28/01/2562 นายซึม อนารัตน์
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.172.27) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ห้วยปากบุ่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 15/01/2562 521,710 60 03/02/2562 03/02/2562 03/04/2562 หจก.ร้อยเอ็ดรุ่งนภา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.174.13) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 22/02/2562 961,416 90 26/03/2562 26/03/2562 23/04/2562 บริษัท ๓๑๐ วิศวกรรม จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำยังฝั่งขวาบ้านวังเข จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 21/03/2562 480,646 60 23/03/2562 23/03/2562 21/05/2562 บริษัท พงษ์ปภา ก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแก้งม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด งบกลาง 2562 2561 2561 16,263,521 13/06/2561 2,199,922 60 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองบัวดอนต้อน จังหวัดร้อยเอ็ด งบกลาง 2562 2561 2561 44,337,200 04/07/2561 2,846,934 หจก.หนิงหน่อง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด โครงการแก้มลิงหนองขอนดอกพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด งบกลาง 2562 2561 2561 13,088,700 20/12/2561 3,800,749 120 18/01/2562 17/01/2562 17/05/2562 หจก.ร้อยเอ็ดรุ่งนภา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำธวัชชัย งบกลาง 2562 2559 2559 35,000,000 01/02/2561 19,031,980 240 21/02/2560 20/02/2560 18/10/2560 หจก.108ซีวิล
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ประตูระบายน้ำห้วยดางเดียว โครงการชลประทานร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 22,179,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านคุ้มวัดสีทอง ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 21,230,450
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด แก้มลิงลำชีหลงพร้อมอาคารประกอบ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 7,462,173
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำ หนองหญ้าม้า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 2.372 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,040,000 17/07/2561 3,349,996 90 04/08/2561 03/08/2561 01/11/2561 บริษัท เอกเมืองยศ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.191 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 8,400,000 24/07/2561 5,449,993 90 04/08/2561 03/08/2561 01/11/2561 บริษัท เอกเมืองยศ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมคันคลองคลอง 2R-LMC กม.0+000-5+300 อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,000,000 04/09/2561 970,001 45 02/10/2561 01/10/2561 15/11/2561 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมคันคลอง 1L-2R-MC กม.0+000-1+749 อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 500,000 24/09/2561 483,816 45 17/10/2561 16/10/2561 30/11/2561 หจก.ตั้งตระกูลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมคันคลอง 2L-2R-MC กม.0+000-2+040 อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 500,000 10/08/2561 484,330 45 15/09/2561 14/09/2561 29/10/2561 หจก.ตั้งตระกูลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมคันคลอง 1R-2L-2R-MC กม.0+000-1+130 อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 500,000 10/08/2561 484,175 45 15/09/2561 14/09/2561 29/10/2561 หจก.ตั้งตระกูลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมคันคลอง 3L-2R-MC กม.0+000-0+700 อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 500,000 10/08/2561 357,990 45 15/09/2561 14/09/2561 29/10/2561 หจก.ตั้งตระกูลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมทำนบดินหัวงาน ที่ กม.0+000-กม.1+500 อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,000,000 17/07/2561 1,994,999 90 04/08/2561 03/08/2561 01/11/2561 บริษัท เอกเมืองยศ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมทำนบดินคลองสาย RMC ที่ กม.0+000-กม.2+500 อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,700,000 17/07/2561 3,149,996 90 04/08/2561 03/08/2561 01/11/2561 บริษัท เอกเมืองยศ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ขุดลอกลำเตา งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,000,000 23/07/2561 2,777,529 90 19/08/2561 18/08/2561 16/11/2561 หจก.หนิงหน่อง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด แก้มลิงหนองคูพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,000,000 23/07/2561 3,789,000 90 25/08/2561 24/08/2561 22/11/2561 หจก.พรโพธิ์ทอง คอนเทค

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 6 ครั้ง