ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 20:19:36]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.735) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 27/02/2562 100,000 15 27/02/2562 27/02/2562 14/03/2562 กลุ่มผู้ใช้น้ำ ปตร.ห้วยส้มป่อย
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.740) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดโนนม่วง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 27/12/2561 484,918 60 28/12/2561 26/02/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเพชรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.741) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดบ้านท่าตะหลิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 12/12/2561 484,280 60 13/12/2561 10/02/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัชชัย
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.746) ซ่อมแซมเสาระดับน้ำฝายทดน้ำในลำคันฉู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 03/12/2561 319,000 90 04/12/2561 04/03/2562 บริษัท เพชรเพิ่มพูนทอง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.749) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในเขตพื้นที่ส่งน้ำลำคันฉู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 300,000 03/12/2561 281,000 90 04/12/2561 04/03/2562 บริษัท เพชรเพิ่มพูนทอง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.174.11) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำลำคันฉู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 25/04/2562 1,438,990 90 18/05/2562 18/05/2562 15/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพงษ์การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (14) แก้มลิงบึงกุดหวาย ระยะที่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 03/04/2562 14,230,412 210 06/04/2562 05/04/2562 02/11/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสามัคคี
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (50) แก้มลิงกุดหวายพร้อมอาคารประกอบระยะที่ 4 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 22/02/2562 22,032,170 240 26/02/2562 25/02/2562 23/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (55) แก้มลิงบึงอำพันพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 04/07/2562 12,400,341 150 05/07/2562 04/07/2562 01/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (19) แก้มลิงบึงตาลพร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 4,053,665 30/03/2561 6,689,000 180 บริษัท ฟ้าใสออกาไนซ์ กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน ซ่อมแซมคันดินบึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,000,000 27/06/2561 3,080,000 90 28/06/2561 26/09/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรพลเจริญกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน ซ่อมแซมคันกั้นน้ำชีบ้านลำชี จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,000,000 13/07/2561 527,411 120 14/07/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรพลเจริญกิจ

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 9 ครั้ง