ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 08:07:55]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ปรับปรุงถนนภายในบริเวณหัวงานโครงการฝายท่าไฮ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 0.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,115,000 22/01/2562 2,341,687 90 14/02/2562 13/02/2562 14/05/2562 บจก.ฟ้าใสออแกไนซ์กรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.168.786) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 28/02/2562 100,000 กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านสองชั้น
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.168.787) ซ่อมแซมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ช่วง กม.0+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 700,000 18/12/2561 229,613 60 20/12/2561 18/12/2561 17/02/2562 หจก.อินทรีทองการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.168.789) ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ช่วงบ้านฝาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 820,000 19/12/2561 491,839 45 20/12/2561 19/12/2561 02/02/2562 หจก.ศรัญมอเตอร์
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.168.795) ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ช่วงบ้านแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 850,000 18/12/2561 495,989 45 21/12/2561 19/12/2561 02/02/2562 หจก.อำนาจเจริญ กรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.172.28) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยเชียงคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 22/01/2562 668,092 60 07/02/2562 06/02/2562 07/04/2562 หจก.เพิ่มพงษ์การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (41) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 23/01/2562 1,442,320 180 01/02/2562 30/01/2562 30/07/2562 หจก.นิวโชครุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (11) ปรับปรุงทำนบดินและลาดด้านท้ายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,992,938
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ปรับปรุงถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 2.566 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 21,600,000 27/09/2561 10,940,000 120 18/10/2561 17/10/2561 13/02/2562 หจก.พัณกมลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ปรับปรุงถนนหัวงานฝายยางบ้านชาดหัวเรือ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,000,000 26/09/2561 1,499,525 90 08/12/2561 07/12/2561 07/03/2562 บริษัท ชนัญญา เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ปรับปรุงถนนภายในบริเวณหัวงานโครงการฝายยางบ้านโพนฝ้าย งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 7,200,000 20/09/2561 5,032,000 90 08/12/2561 07/12/2561 07/03/2562 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมเสริมคันดินกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาช่วงบ้านมะแซว จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมเสริมคันดินกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาช่วงบ้านเขวาค้อ จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,200,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมเสริมคันดินกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาช่วงบ้านยาง จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,200,000 07/09/2561 356,000 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมอาคารอาคารระบายน้ำฉุกเฉินฝายยางบ้านชาดหัวเรือ จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,000,000 13/09/2561 493,123 หจก.ศรัญมอเตอร์
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วงบ้านเขวาคำ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 660,000 02/08/2561 291,344 45 10/08/2561 09/08/2561 23/09/2561 หจก.อินทรีทองการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วงหน้าฝายยางบ้านเขวาน้อยเขวาคำ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 840,000 02/08/2561 291,912 45 10/08/2561 09/08/2561 23/09/2561 หจก.อำนาจเจริญ กรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่บ้านเมืองบัวทั้งสองฝั่งพร้อมอาคารระบายน้ำ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,500,000 30/08/2561 323,750 หจก.ร้อยเอ็ดรุ่งนภา

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 5 ครั้ง