ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 03:56:07]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.72) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 1L-4R-LMC ความยาว 1.303 กม. ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,400,000 25/03/2563 1,020,000 45 09/04/2563 23/05/2563 บริษัท ทราฟฟิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.83) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 2L-4R-LMC ความยาว 1.678 กม. ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,500,000 25/03/2563 1,450,500 60 09/04/2563 07/06/2563 บริษัท ทราฟฟิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.90) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 3R1-LMC ความยาว 2.113 กม. ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,000,000 25/03/2563 879,500 45 09/04/2563 23/05/2563 บริษัท ทราฟฟิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.110) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 4R-LMC ความยาว 2.856 กม. ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,400,000 25/03/2563 2,086,000 60 09/04/2563 07/06/2563 บริษัท พาทิศคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.124) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 3L-4R-LMC ความยาว 3.276 กม. ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 6,500,000 25/03/2563 2,149,000 60 09/04/2563 07/06/2563 บริษัท พาทิศคอนสรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.130) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 2R-LMC ความยาว 4.107 กม. ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 7,700,000 25/03/2563 3,770,000 90 09/04/2563 07/07/2563 หจก.ไทยกิจแมชชินเนอรี่
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (57) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 3R-LMC ระยะทาง 4.500 กม. ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 11,500,000 25/03/2563 4,100,000 90 09/04/2563 07/07/2563 หจก.ไทยกิจแมชชินเนอรี่
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (72) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง RMC กม.47+300 - 57+800 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,500,000 25/03/2563 9,700,000 120 08/04/2563 05/08/2563 หจก.ไทยกิจแมชชินเนอรี่
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3926) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 20/04/2563 60,000 5 21/04/2563 20/04/2563 25/04/2563 นายธงชัย ศรเสนา(จ้างแรงงานกลุ่มผู้ใช้น้ำ)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (142) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำปาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 72,000,000 03/04/2563 17,788,000 210 11/04/2563 06/11/2563 หจก.หนิงหน่อง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว โครงการขุดลอกหนองหลวงบริเวณบ้านโคกกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบกลาง 2563 2561 2561 26,500,000 06/07/2561 14,002,880 180 13/07/2561 13/07/2561 08/01/2562 หจก.108 ซีวิล
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯ9 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 0.350 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 70,051 27/03/2562 624,961 45 14/06/2562 14/06/2562 28/07/2562 บริษัท ทรายชลทิศ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง RMC ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 3.413 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,770,000 20/06/2562 4,770,000 120 06/08/2562 05/08/2562 23/12/2562 หจก.ไทยกิจแมชชินเนอรี่
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ปรับปรุงพนังกั้นลำน้ำพานและลำปาวหลง ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 5,808,366 28/01/2562 12,393,262 180 08/02/2562 08/02/2562 08/08/2562 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)