ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 11:43:28]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ปรับปรุงถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย LMC(โครงการน้ำพรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 1.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,560,100 27/03/2562 3,378,965 90 20/04/2562 19/04/2562 19/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณกลการจัตุรัส
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ปรับปรุงถนนสายใหญ่ฝั่งขวา(RMC) โครงการน้ำเชิญ ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 2.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,120,000 25/03/2562 3,122,080 120 19/04/2562 18/04/2562 17/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธาอุปกรณ์
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ปรับปรุงถนนสายใหญ่ฝั่งซ้าย(LMC) โครงการน้ำเชิญ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 2.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,120,000 25/03/2562 3,121,560 120 19/04/2562 18/04/2562 17/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธาอุปกรณ์
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ปรับปรุงถนนบนทำนบดินเขื่อนน้ำพรม ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 1.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,259,000 19/03/2562 3,191,210 90 23/04/2562 22/04/2562 22/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิรกำพล ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ปรับปรุงถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) โครงการฯน้ำพรม ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 4.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,807,220 28/03/2562 5,996,600 90 23/04/2562 22/04/2562 22/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองใบพัฒนา 
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ปรับปรุงถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) โครงการฯน้ำพรม ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 4.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,520,000 27/03/2562 7,192,997 90 20/04/2562 19/04/2562 19/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณกลการจัตุรัส
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.168.755) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 01/02/2562 68,000 60 01/02/2562 01/02/2562 01/04/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ ชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.172.24) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,900,000 28/02/2562 1,219,573 90 23/03/2562 22/03/2562 20/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงหลี ก่อสร้าง 2015
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.172.25) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยนาผักเสี้ยน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,500,000 04/03/2562 748,718 90 23/03/2562 22/03/2562 20/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ที เอ็น การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.172.26) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยจันหล้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,800,000 26/02/2562 1,488,476 90 23/03/2562 22/03/2562 20/06/2562 บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.174.12) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 28/02/2562 149,013 90 19/03/2562 18/03/2562 17/06/2562 บริษัท ภรณ์ชลินทร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (53) แก้มลิงบึงแก้งพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 18/03/2562 10,226,936 120 03/04/2562 02/04/2562 01/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (54) แก้มลิงหนองสามหมื่น พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 15/07/2562 7,951,197 180 19/07/2562 18/07/2562 07/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งเกียรติธาดาก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำน้ำพรม กม.92+000-กม.95+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,099,934 20/02/2561 1,099,934 150 08/01/2562 06/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ดี.อาร์.อินเตอร์กรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (37) ปรับปรุง ปตร.น้ำเชิญ โครงการฯน้ำเชิญ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 5,793,800 13/06/2561 5,793,800 180 ห้างหุ้นส่วน ซ.ญาโลหะกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ (โครงการเขื่อนทดน้ำน้ำชิญอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 15,252,700 14/09/2561 6,268,444 60 16/10/2561 16/10/2561 15/12/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองใบพัฒนา 

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)6 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 23 ครั้ง