ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 22:51:19]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซอมแซมถนนลาดยางคันคลอง 4L-RMC กม. 2+750-5+050 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 2.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,500,000 10/01/2562 4,617,467 150 13/02/2562 12/02/2562 12/07/2562 หจก.ชูชาติพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 0.381 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 07/01/2562 985,995 90 01/02/2562 30/01/2562 01/05/2562 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ถนนยาง PARA SOIL CEMENT คลองLMC. ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 12.132 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 26,000,000 16/01/2562 17,189,000 180 22/03/2562 21/03/2562 18/09/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ถนนยาง PARA SOIL CEMENT คลองLMC. ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 5.003 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,500,000 07/01/2562 7,100,000 150 14/03/2562 13/03/2562 10/10/2562 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.7) แก้มลิงหนองแบกพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,800,000 16/01/2562 3,687,890 120 29/01/2562 28/01/2562 28/05/2562 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (46) แก้มลิงบึงห้วยซันพร้อมอาคารประกอบระยะที่ 1 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 27,000,000 20/02/2562 10,615,284 210 16/03/2562 15/03/2562 11/10/2562 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (47) แก้มลิงหนองซอนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 31,000,000 16/01/2562 13,483,100 270 29/01/2562 28/01/2562 25/10/2562 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (61) แก้มลิงหนองแม่ซัด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 48,750,000 15/01/2562 23,099,372 240 31/01/2562 30/01/2562 27/09/2562 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (62) แก้มลิงหนองเลิงเปือยและอาคารประกอบ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 70,000,000 31/01/2562 2,304,866 60 02/02/2562 31/01/2562 01/04/2562 บจก.กระนวนคอนกรีต
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.804) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 22/02/2562 79,900 กลุ่ม 11 ขวารวมพลังสามัคคี
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.172.22) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 4R-D1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 16/01/2562 485,465 30 01/02/2562 31/01/2562 02/03/2562 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.172.23) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 1R-1R-4R-D1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 11/01/2562 483,955 30 29/01/2562 28/01/2562 27/03/2562 หจก.อ.เจริญสุข
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (40) ปรับปรุงคันพนังกั้นน้ำ A2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 สาย ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,300,000 09/01/2562 3,780,000 180 26/01/2562 25/01/2562 24/07/2562 หจก.ส.พัฒนวิศวกรโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (2.41) ฝายลำน้ำพองเก่า ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 12/02/2562 17,393,824 240 22/02/2562 21/02/2562 20/10/2562 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (58) แก้มลิงหนองคูพร้อมอาคารประกอบ ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 36,000,000 16/01/2562 13,416,700 270 29/01/2562 28/01/2562 25/10/2562 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (125) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำ A1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 25/03/2562 44,710,590 180 27/03/2562 26/03/2562 22/09/2562 ห้างหุ่นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.63) ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ 2R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 สาย เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 3,320,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซม ปตร.D5 (ห้วยน้ำเค็ม) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซม สถานีสูบน้ำ ปตร.ห้วยเชียงส่ง จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซมคันคลอง 3L-RMC กม.7+135 - 11+185 จังหวัดขอนแก่น งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,990,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซมคันคลอง 3L-RMC กม.2+000 - 7+135 จังหวัดขอนแก่น งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,998,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซมคันคลอง 3L-RMC กม.11+185 - 18+068 จังหวัดขอนแก่น งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,990,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย แก้มลิงบึงหนองแสนพันพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 30,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย พนังกั้นน้ำพองฝั่งขวา ยาว 9+500 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 8 ครั้ง