ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 23:04:38]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยซึง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.847 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,316,000 01/04/2562 560,000 45 22/04/2562 19/04/2562 06/06/2562 หจก.พิภพค้าไม้
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานฝายห้วยแซะ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,897,000 22/03/2562 3,699,000 60 04/04/2562 04/04/2562 03/06/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-1R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.703 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 05/02/2562 749,000 30 01/04/2562 01/04/2562 30/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-2R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.388 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,400,000 01/04/2562 578,000 30 25/04/2562 25/04/2562 30/04/2562 หจก.พิภพค้าไม้
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-3R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.247 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,500,000 05/02/2562 1,559,047 60 02/04/2562 01/04/2562 30/05/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-4R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.356 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,300,000 05/02/2562 629,000 30 01/04/2562 01/04/2562 01/05/2562 หจก.พาทิศคอนสรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-5R-1L-1R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.330 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,400,000 26/02/2562 2,636,000 75 01/04/2562 01/04/2562 14/06/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-5R-2L เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.207 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 05/02/2562 1,968,240 75 01/04/2562 01/04/2562 14/06/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-5R-2L-1L เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.058 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,800,000 06/02/2562 1,359,030 45 01/04/2562 01/04/2562 15/05/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-5R-2L-1R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.200 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,300,000 06/02/2562 1,459,000 60 01/04/2562 01/04/2562 30/05/2562 หจก.พาทิสคอนสรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-6R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.571 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,600,000 05/02/2562 1,919,007 60 01/04/2562 01/04/2562 30/05/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-7R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.667 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 05/02/2562 2,029,000 60 01/04/2562 01/04/2562 31/05/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-8R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.490 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,300,000 04/02/2562 1,818,040 60 01/04/2562 01/04/2562 30/05/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำสระสมิง ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.120 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,000,000 05/03/2562 1,376,000 60 01/04/2562 01/04/2562 30/05/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC อ่างเก็บน้ำสระสมิง ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.689 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 30/01/2562 2,055,015 60 01/04/2562 01/04/2562 30/05/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงถนนหลังทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยจันลา ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 3.850 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 05/04/2562 8,916,600 90 25/04/2562 25/04/2562 23/07/2562 หจก.ทีเจเอ็น เทรดดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (54) แก้มลิงกุดบังคง (กุดมะคง) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 26/03/2562 14,839,000 60 09/04/2562 09/04/2562 08/06/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (51) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 22/03/2562 13,277,987 120 02/04/2562 02/01/2562 29/07/2562 บ.บุษยาการสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (52) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 19/03/2562 7,284,000 90 25/03/2562 22/03/2562 23/06/2562 บ.บุษยาการสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (66) อาคารบังคับน้ำห้วยบัวเทียมพร้อมขุดลอก ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 20/03/2562 13,257,966 120 25/03/2562 25/03/2562 23/07/2562 บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำห้วยละมืด ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 6.300 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,353,000 19/03/2562 1,681,113 60 26/03/2562 25/03/2562 24/05/2562 หจก.น.อุบลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลอง RMC สถานีสูบน้ำ P2 เขื่อนลำโดมใหญ่ ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 13.526 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 33,592,700 07/08/2562 23,869,000 120 07/08/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำห้วยละมืด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,424,000 19/03/2562 1,681,113 60 26/03/2562 25/03/2562 24/05/2562 หจก.น.อุบลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลอง RMC สถานีสูบน้ำ P2 เขื่อนลำโดมใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 42,000,000 07/08/2562 23,869,000 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ซ่อมแซมฝายยางห้วยบังโกย (บ้านนาหว้าน้อย) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 40,000,000 120

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 4 ครั้ง