ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 20:01:04]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.245) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 13/12/2561 94,000 10 13/12/2561 13/12/2561 25/12/2561 นายสมใจ พรหมดี
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.952) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานนครพนม ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 07/12/2561 75,000 15 07/12/2561 08/12/2561 22/12/2561 นาง ลำดวน มองเคน
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.957) ซ่อมแซมคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานนครพนม ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 480,000 07/12/2561 456,519 30 07/12/2561 07/12/2561 06/01/2562 บริษัท ไตตั้นเอ็กพอร์ต
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.962) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าและด้านท้ายท่อระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน โครงการชลประทานนครพนม ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 990,000 12/12/2561 489,996 15 13/12/2561 12/12/2561 27/12/2561 หจก.วงค์ศรีชาก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.964) ซ่อมแซมคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน โครงการชลประทานนครพนม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 970,000 07/12/2561 477,362 15 08/12/2561 07/12/2561 22/12/2561 บริษัท ไตตั้นเอ็กพอร์ต
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.966) ซ่อมแซมคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยนางยอด โครงการชลประทานนครพนม ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 07/12/2561 497,481 30 08/12/2561 07/12/2561 06/01/2562 บริษัท ไตตั้นเอ็กพอร์ต
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.967) ซ่อมแซมคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ โครงการชลประทานนครพนม ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 07/12/2561 494,360 30 08/12/2561 07/12/2561 06/01/2562 บริษัท ไตตั้นเอ็กพอร์ต
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.968) ซ่อมแซมคันคลอง 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง โครงการชลประทานนครพนม ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 990,000 07/12/2561 484,726 15 08/12/2561 07/12/2561 22/12/2561 บริษัทไตตั้นเอ็กพอร์ต
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.969) ซ่อมแซมคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง โครงการชลประทานนครพนม ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 07/12/2561 486,501 30 08/12/2561 07/12/2561 06/01/2562 บริษัท ไตตั้นเอ็กพอร์ต
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.174.16) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย โครงการชลประทานนครพนม ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 23/01/2562 2,303,915 120 01/04/2562 01/04/2562 29/07/2562 หจก.เพิ่มพงษ์การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.30) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแพง ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 11/02/2562 988,000 60 12/02/2562 11/02/2562 12/04/2562 หจก .เค เพาเวอร์ แอนด์คอนสทรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.31) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนากะเสิม ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 13/12/2561 1,012,099 60 14/12/2561 14/12/2561 11/02/2562 หจก. สินกำแพงมอเตอร์กรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.32) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้อยหัวบึง ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 13/12/2561 849,999 60 14/12/2561 14/12/2561 11/02/2562 บริษัท เฮงอนันต์การค้าจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.33) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านอุ่มไผ่ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 13/12/2561 1,139,590 60 14/12/2561 14/12/2561 11/02/2562 หจก.ธารากิจ 2015
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.55) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้อยทวย ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 45,000,000 13/12/2561 988,000 60 14/12/2561 14/12/2561 11/02/2562 เค เพาเวอร์ แอนด์คอนสรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.56) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 11/02/2562 1,069,999 60 12/02/2562 11/02/2562 12/04/2562 หจก.สันกำแพง มอเตอร์กรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.57) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาคำ 2 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 13/12/2561 1,139,590 60 14/12/2561 14/12/2561 11/02/2562 หจก.ธารากิจ 2015
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.58) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนก่อ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 11/02/2562 988,000 60 12/02/2562 11/02/2562 12/04/2562 หจก .เค เพาเวอร์ แอนด์คอนสทรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.59) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนงาม ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 11/02/2562 988,000 60 12/02/2562 11/02/2562 12/04/2562 หจก.เค เพาเวอร์ แอนด์คอนสทรัคชั่น

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 12 ครั้ง