ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 07:34:11]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.222) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.85) ซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงการชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.174.1) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 24/04/2562 1,439,060 60 24/05/2562 24/05/2562 22/07/2562 หจก.เทวสหกิจ การก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.224) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝายน้ำยวมช่วงบ้านน้ำดิบ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 0.863 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,650,000 11/03/2562 2,304,260 60 05/04/2562 01/04/2562 04/06/2562 หจก.ธัญญลักษณ์เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝายน้ำยวมช่วงบ้านห้วยบง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 0.622 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,650,000 11/03/2562 1,660,866 60 05/04/2562 01/04/2562 04/06/2562 หจก.ธัญญลักษณ์เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.168.105) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน ถนนสันอ่างเก็บน้ำแม่ธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ระยะทาง 0.355 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,662,000 07/12/2561 980,000 90 16/01/2562 15/01/2562 15/04/2562 บจก. เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน ถนนสันอ่างเก็บน้ำแม่เมย ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระยะทาง 0.744 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,607,000 07/12/2561 1,882,504 90 17/01/2562 16/01/2562 16/04/2562 หจก.เอกภพก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (4.2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองสูน3 ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,000,000 05/06/2562 1,126,000 90 30/06/2562 30/06/2562 27/09/2562 บริษัท ไทโค พูวา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง ถนนลาดยางภายในฝ่ายส่งน้ำ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.700 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,959,000 04/06/2562 5,390,000 120 05/06/2562 04/09/2562 หจก. เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.1) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 24/05/2562 47,050
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.8) ปรับปรุงประตูระบายน้ำควบคุมปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ถนนทางระบายน้ำเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.564 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,800,000 1,580,000 120 หจก.เอส.พี.คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ถนนคันคลองส่งน้ำสายซอย 7L ฝั่งขวา ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.332 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,800,000 8,000,000 120 หจก.เชียงใหม่ศรีสุนทร
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.4) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม. 10+963 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,950,000 07/01/2562 355,000 60 07/01/2562 14/01/2562 15/03/2562 บจก.เชียงใหม่สหมิตร
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.33) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.172.1) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 11/03/2562 483,000 บจก.เชียงใหม่สหมิตร
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.172.2) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 560,000 05/03/2562 275,000 หจก.ดั๊มชัยรับเหมาก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.172.3) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 530,000 05/03/2562 275,000 หจก.ดั๊มชัยรับเหมาก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.172.4) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 520,000 05/03/2562 275,000 หจก.ดั๊มชัยรับเหมาก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ซ่อมแซมถนนภายในที่ทำการและบ้านพักฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.046 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,600,000 10/05/2562 1,980,000 45 26/06/2562 26/06/2562 09/08/2562 บริษัทวัฒนาดีวีลอปเม้นท์จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ถนนคันคลองซอย 13 ขวา LMC แม่แฝก ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.910 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,497,000
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ถนนคันคลองซอย 15 ขวา LMC แม่แฝก ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.220 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,632,000
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ถนนคันคลองซอย 14 ขวา LMC แม่แฝก ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.275 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,689,000
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.168.66) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 100,000 กลุ่มรวมใจผู้ใช้น้ำแม่แฝก-แม่งัด
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.1) ซ่อมแซมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกร (ในเขตโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราดำริ) ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (4.4) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยฝาง 2 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 17,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรับปรุงถนนลาดยางทางเข้าโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำ สาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.450 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,740,130
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 (87) อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 85,000,000 09/04/2562 4,225,099 150 10/04/2562 06/09/2562 หจก.เชียงใหม่ตั้งอู๋เซ้ง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 15 ครั้ง