ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 20:25:27]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในสำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.340 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,491,200 05/06/2562 5,439,964 90 19/06/2562 18/06/2562 16/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัชชาค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.168.1724) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.172.75) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองมะขาม โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.172.76) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณหน้าฝายบ้านหนองมะค่า โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.172.78) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองลุงเจือ โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,200,000 04/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.172.79) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณหน้าฝายวังแขม โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา (1.168.1704) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงระบบกระจายน้ำให้เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลหัวเวียง ตำบลบ้านกระทุ่ม (ดาดคอนกรีตคูส่งน้ำของคลองผักไห่-เจ้าเจ็ด) งบกลาง 2562 2560 2560 9,076,300 17/04/2561 5,290,000 180 01/05/2561 01/05/2561 27/10/2561 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงดาดคอนกรีตคูส่งน้ำของคลอง1ข.-ส.10ให้เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลตลาดเกรียบ ตำบลวัดยม งบกลาง 2562 2560 2560 9,339,000 12/11/2561 5,240,395 180 30/11/2561 29/11/2561 28/05/2562 หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1R-MC ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 2.710 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,200,000 23/01/2562 6,254,946 90 31/01/2562 31/01/2562 30/04/2562 หจก.จตุพรมอเตอร์เพชรบูรณ์
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง MC ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 2.710 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,200,000 23/01/2562 6,157,451 90 31/01/2562 31/01/2562 30/04/2562 หจก.จตุพรมอเตอร์เพชรบูรณ์
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 0.820 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 23/01/2562 1,736,696 60 31/01/2562 31/01/2562 31/03/2562 หจก.ณัฐติรัตน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนทางขึ้นสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 1.720 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,230,000 23/01/2562 4,524,288 60 30/01/2562 30/01/2562 30/03/2562 หจก.พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนภายในที่ทำการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 0.690 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,100,000 23/01/2562 1,831,916 60 30/01/2562 30/01/2562 30/03/2562 หจก.พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยนา โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 0.660 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 23/01/2562 1,404,244 60 30/01/2562 30/01/2562 30/03/2562 หจก.พันธ์ประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 0.660 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 23/01/2562 1,459,032 60 30/01/2562 30/01/2562 30/03/2562 บริษัท ส.ศิริชัยสยามวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 1.120 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,400,000 23/01/2562 2,590,963 60 30/01/2562 30/01/2562 30/03/2562 หจก.พงษ์ศักดิ์เซอร์วิส
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 1.120 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,400,000 23/01/2562 2,401,997 60 31/01/2562 31/01/2562 31/03/2562 หจก.ณัฐติรัตน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 2.820 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,500,000 23/01/2562 6,588,800 90 30/01/2562 30/01/2562 29/04/2562 บริษัท วัชรขจร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง 4R-MC ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 4.500 กม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,200,000 28/05/2562 9,927,981 120 11/06/2562 11/06/2562 08/10/2562 หจก.ณัฐติรัตน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ (1.168.1714) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ (1.168.1723) ซ่อมแซมทำนบดินแก้มลิงห้วยน้ำก้อ โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 08/01/2562 816,547 120 15/01/2562 15/01/2562 14/05/2562 หจก.กิจเจริญสุโชติ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยแหน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ งบกลาง 2562 2561 2561 41,943,000 23/08/2561 39,630,000 120 02/10/2561 02/10/2561 30/03/2562 หจก.สินพัฒนาหล่มสัก
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ขุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ งบกลาง 2562 2562 2562 5,000,000 07/08/2562 2,241,094 หจก.บี.วาย.คอนแทคเตอร์
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ขุดลอกตะกอนดินฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ งบกลาง 2562 2562 2562 3,000,000 19/07/2562 1,339,974 60 02/08/2562 02/08/2562 30/09/2562 หจก.บ้านลายน้ำ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ โครงการฝายบ้านโป่งตะแบก อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ งบกลาง 2562 2562 2562 6,138,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลองLMC อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 22,500,000 17/08/2561 9,999,230 60 29/08/2561 29/08/2561 27/10/2561 หจก.พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง MC ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 25,500,000 16/08/2561 16,205,801 60 30/08/2561 30/08/2561 28/10/2561 หจก.พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง 2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,200,000 16/08/2561 3,290,467 45 29/08/2561 29/08/2561 12/10/2561 หจก.พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,000,000 16/08/2561 3,121,236 45 29/08/2561 29/08/2561 12/10/2561 หจก.พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,200,000 21/08/2561 1,867,670 45 30/08/2561 30/08/2561 13/10/2561 หจก.ณัฐติรัตน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง 2R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,200,000 21/08/2561 1,281,315 45 30/08/2561 30/08/2561 13/10/2561 หจก.ณัฐติรัตน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,400,000 21/08/2561 1,981,318 45 30/08/2561 30/08/2561 13/10/2561 หจก.ณัฐติรัตน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำคลองลำกง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,000,000 17/08/2561 1,509,986 45 30/08/2561 30/08/2561 13/10/2561 บริษัท ส.ศิริชัยสยามวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,500,000 17/08/2561 1,134,981 45 29/08/2561 29/08/2561 12/10/2561 บริษัท ส.ศิริชัยสยามวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำรัตนัย งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 600,000 21/08/2561 579,007 45 30/08/2561 30/08/2561 13/10/2561 หจก.ณัฐติรัตน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานสระบุรี (1.168.1730) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 9R - MC1 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.900 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,395,000 22/05/2562 1,710,000 90 23/05/2562 20/08/2562 หจก.เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 8R - MC1 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 3.100 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,909,000 22/05/2562 2,650,500 120 23/05/2562 19/09/2562 หจก.เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 6R - MC1 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,152,000 22/05/2562 2,137,500 120 23/05/2562 19/09/2562 หจก.เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 5R - MC1 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.700 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,143,000 22/05/2562 1,530,000 90 23/05/2562 20/08/2562 หจก.เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 1L ตำบลบ้านธาต อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 1.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,152,000 22/05/2562 2,002,070 90 23/05/2562 20/08/2562 หจก.เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 10L ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 2.690 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,653,000 23/05/2562 3,490,000 120 24/05/2562 20/09/2562 หจก.อ่างทองพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 8L ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 4.668 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,708,900 28/05/2562 4,070,085 120 29/05/2562 25/09/2562 บ.โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.808 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 17,550,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปรับปรุงผิวจราจรถนนสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และถนนบำรุงรักษาท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 7.222 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 24,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 3L ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 3.320 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,237,000 120
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 9L ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 5.167 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,495,600 28/05/2562 6,400,000 120 29/05/2562 25/09/2562 บจก.ไมล์สโตนคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (1.168.1609) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 26/02/2562 84,000 5 27/02/2562 27/02/2562 05/03/2562 คณะบุคคล กลุ่มผู้ใช้น้ำโซน 10 สามัคคี
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (1.174.24) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หมู่ที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,900,000 23/05/2562 4,428,490 150 24/05/2562 20/10/2562 หจก.เทพารักษ์
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 69,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ซ่อมแซมถนนคันคลองสายใหญ่คลองเพรียว ฝั่งขวา กม.4+600-5+600 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 1.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,500,000 16/01/2562 1,730,030 60 26/01/2562 26/01/2562 26/03/2562 บริษัท เจทีอาร์. ฮอต มิกซ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ซ่อมแซมถนนคันคลองสายใหญ่เสาไห้ ฝั่งซ้าย กม.1+000-1+600 ตำบลนาโฉง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 0.600 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 07/02/2562 1,290,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัดซันดาด้า
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 0.400 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000 04/01/2562 480,000 45 22/01/2562 22/01/2562 07/03/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีเเอสฟัลท์
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1 ซ้าย 2 ขวา คลองเพรียวฝั่งขวา ตำบลเขาดิน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 4.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,000,000 04/02/2562 9,159,391 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชนารถ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ (1.168.1504) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 18/03/2562 400,000 ผู้ใช้กลุ่ม
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ (1.168.1505) ซ่อมแซมระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ โรงสูบน้ำเสาไห้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 04/01/2562 6,300,160 120 11/01/2562 11/01/2562 10/05/2562 บริษัท เวลธ์ อินสทรูเมนท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (17) อาคารบังคับน้ำเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำ ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 58,800,000 27/12/2561 56,299,999 210 11/01/2562 11/01/2562 08/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.83) ปรับปรุงท่อระบายน้ำลอดคลองซอย 22 ขวา ที่ กม.7+700 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 17/12/2561 2,910,000 150 05/02/2562 05/02/2562 04/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.84) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองยายแก้ว ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 17/12/2561 1,550,000 120 08/01/2562 08/01/2562 07/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.85) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองหนองรีนอก ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 17/12/2561 1,230,000 120 08/01/2562 08/01/2562 07/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.168.1509) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 11/03/2562 99,840 60 12/03/2562 12/03/2562 10/05/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำเพื่อการเกษตรคลอง 18 ขวา
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (15) ดาดคอนกรีตคลอง 1 ซ้าย - 21 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,000,000 18/12/2561 12,500,000 150 08/01/2562 08/01/2562 06/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (16) ดาดคอนกรีตคลองแยก 1 ซ้าย - 1 ซ้าย - 19 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 21/01/2562 6,790,000 150 05/03/2562 05/03/2562 01/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (17) ดาดคอนกรีตคลองซอย 22 ขวา ระยะที่ 5 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 18/12/2561 11,779,381 150 05/02/2562 05/02/2562 04/07/2562 หจก.นุชนารถ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ปรับปรุงผิวจราจรบนคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา-9 ขวา ฝั่งขวา ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 1.200 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,482,000 06/03/2562 1,936,735 90 26/03/2562 25/03/2562 23/06/2562 หจก.ส.สาทิส
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ปรับปรุงผิวจราจรถนนบริเวณหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 1.669 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,000,000 11/03/2562 2,439,937 90 26/03/2562 25/03/2562 23/06/2562 พรสวัสดิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1526) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 28/03/2562 359,600 5 01/04/2562 29/03/2562 05/04/2562 กลุ่มคลอง 13ขวา พัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (71) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 16 ขวา ระยะที่ 2 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 26/12/2561 18,929,990 100 08/01/2562 02/01/2562 17/04/2562 หจก.เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-2 ขวา-นครหลวง ฝั่งซ้าย กม.0+000-กม.2+450 ฝั่งขวา กม.0+465-กม.2+450 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 4.435 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,500,000 25/01/2562 7,533,810 60 26/01/2562 26/03/2562 หจก.กองมณีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.168.1557) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 18/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ปรับปรุงคันกั้นน้ำเชื่อมคลอง 1ซ.ส.1 - 1ซ.ส.2 (ระยะที่ 1) ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.650 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,535,000 24/06/2562 7,041,265 90 03/07/2562 30/09/2562 ห้างหัุนส่วนจำกัด เอส ที่ รุ้งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ซ่อมแซมถนนภายในหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.610 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,757,100 24/05/2562 6,682,186 120 29/05/2562 29/05/2562 25/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.5+116 (ถนนเชื่อม ส.12 - โรงสูบน้ำที่ 10) ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 60,000,000 30/01/2562 58,144,300 240 12/02/2562 12/02/2562 09/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (2) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.8+330 ( ปตร.4 - โรงสูบน้ำที่ 12) ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 100,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (3) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.8+100 (คันคลองส่งน้ำ 1ข.ส.8) ระยะทาง 8.100 กิโลเมตร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 110,000,000 16/01/2562 103,485,172 240 30/01/2562 28/01/2562 26/09/2562 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (4) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก (คลองบางบาล) ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.7+320 เป็นช่วง ๆ (คันคลองส่งน้ำ 1ข.ส.5 ) ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 75,000,000 30/01/2562 72,697,340 240 07/02/2562 06/02/2562 04/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (5) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.5+400 เป็นช่วง ๆ (คันคลองส่งน้ำ 1ซ.ส.5 ) ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 55,000,000 16/01/2562 53,270,950 240 01/02/2562 30/01/2562 28/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (6) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.8+923 เป็นช่วง ๆ (คันกั้นน้ำ ส.3 เชื่อมปลายคลองส่งน้ำ ส.3 ) ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 100,000,000 16/01/2562 68,901,000 240 30/01/2562 28/01/2562 26/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1579) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 28/02/2562 65,000 ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน กลุ่มส่งน้ำปั้ม 7 ร่วมใจพัฒนา (นายสินชัย ชาระโภค)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.172.73) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายใหญ่บางบาล 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 28/01/2562 549,252 60 05/02/2562 01/02/2562 05/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.พัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.172.74) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายใหญ่บางบาล 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,700,000 28/01/2562 449,000 60 06/02/2562 01/02/2562 06/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (77) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ส.8 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 3) ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 20/11/2561 29,078,515 150 27/11/2561 27/11/2561 26/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (109) คันกั้นน้ำชุมชนบ้านโรง-บ้านขวาง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 70,000,000 25/02/2562 55,701,097 210 22/03/2562 22/03/2562 17/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เป็นช่วงๆ ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.1+300 (ถนนเชื่อม 1ข.ส.8 - ปตร.4) และ กม.0+000 - กม.1+458 (ถนนเชื่อม ส.10 - ปลายคลองส่งน้ำ 1ซ.ส.9) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 33,000,000 31/05/2561 31,839,332 120 05/06/2561 05/06/2561 02/10/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (1.168.1621) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (110) อาคารป้องกันตลิ่งท้ายเขื่อนพระราม 6 อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 09/11/2561 20,744,937 180 23/11/2561 22/11/2561 21/04/2562 หจก.เอส ที รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (1.168.1637) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 01/02/2562 40,000 กลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำคลอง 1 ขวา (ตำบลวัดโคก)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (84) ปรับปรุงคันกั้นน้ำเล็กช่วงวัดหัวยาง-วัดโรงช้าง กม.3+000-กม.3+200 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 26/11/2561 18,390,000 120 หจก.สิงห์จัน
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ซ่อมถนนลาดยางบริเวณคันคลองชัยนาท-อยุธยา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 1.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,500,000 18/12/2561 2,729,852 15 04/01/2562 02/01/2562 18/01/2562 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณคันคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 17/12/2561 1,779,986 15 19/12/2561 18/12/2561 02/01/2562 ฉลอมการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ซ่อมถนนลาดยางบริเวณที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 0.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 18/12/2561 1,513,370 15 25/12/2561 24/12/2561 08/01/2562 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ซ่อมถนนลาดยางบริเวณที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 0.630 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,700,000 26/03/2562 1,579,667 15 14/05/2562 10/05/2562 28/05/2562 บริษัทสองฝั่งการเกษตร
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงถนนคันคลอง 1 ขวา - 8 ซ้าย ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 15/03/2562 3,149,930 30 28/05/2562 23/05/2562 26/06/2562 หจก.เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณคันคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย ฝั่งซ้าย ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 8.950 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 24/12/2561 45,326,975 150 08/01/2562 07/01/2562 06/06/2562 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงถนนคันคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 9.165 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 05/04/2562 6,523,470 45 28/05/2562 23/05/2562 11/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชนาถ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงถนนคันคลอง 1 ซ้าย 7 ซ้ายตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 5.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 09/04/2562 4,309,345 30 28/05/2562 23/05/2562 26/06/2562 บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงถนนคันคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 5.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 05/04/2562 4,386,996 30 28/05/2562 23/05/2562 26/06/2562 ห้างหุ้นส่วน จำกัด พาศิรายุธ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงถนนคันคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 5.600 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,000,000 09/04/2562 4,717,050 30 28/05/2562 23/05/2562 26/06/2562 บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1656) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 65,000 5 กลุ่มบริหารคลอง 7 ซ้าย
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (73) ปรับปรุงคลองระบาย 1 ขวา มหาราช 2 จำนวน 1 สาย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 13/02/2562 5,663,793 90 21/02/2562 18/02/2562 22/06/2562 นุชนาถ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (18) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 14 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,000,000 22/04/2562 9,630,000 90 03/05/2562 30/04/2562 31/07/2562 บริษัทศรีภูมิการโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (19) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 38,000,000 25/12/2561 32,914,174 150 27/12/2561 26/12/2561 25/05/2562 หจก.ศิษย์ศุขสำราญก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (20) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย - 8 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 4 ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 30/11/2561 14,799,032 150 20/12/2561 19/12/2561 18/05/2562 เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (21) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 9 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 26/12/2561 24,399,271 150 04/01/2562 02/01/2562 02/06/2562 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (83) อาคารป้องกันตลิ่งท้าย ปตร.ปากคลองบางแก้ว ระยะที่ 1 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 30/11/2561 20,800,000 120 12/12/2561 11/12/2561 10/04/2562 บริษัทสองฝั่งการเกษตร
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 5 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 12,000,000 06/06/2561 6,267,966 120 18/06/2561 14/06/2561 15/10/2561 หจก.นุชนาถ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 6 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 25,000,000 06/06/2561 9,990,000 120 13/06/2561 11/06/2561 10/10/2561 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมอาคารประกอบ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 60,000,000 22/06/2561 40,198,470 150 04/07/2561 02/07/2561 30/11/2561 หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.53+200 ถึงกม.72+500 เป็นช่วงๆ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 30,000,000 11/06/2561 28,420,000 120 28/06/2561 27/06/2561 25/10/2561 บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.72+500 ถึงกม.89+200 เป็นช่วงๆ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 30,000,000 13/06/2561 28,989,000 120 28/06/2561 27/06/2561 25/06/2561 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ซ่อมแซมผิวจราจรถนนภายในหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 0.730 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,750,000 17/12/2561 1,219,944 หจก.เฑียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.168.1694) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 23 ขวา (ช่วงที่ 2) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 25,000,000 27/06/2561 16,199,173 120 11/09/2561 12/09/2561 08/01/2562 หจก.เฑียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.666 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,661,000 19/12/2561 4,819,996 90 15/01/2562 14/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 (1) ฝายคลองไทรน้อย ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 19,000,000 15/01/2562 3,463,412 180 01/02/2562 30/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชาย 35 เอ็นจีเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 (2.50) ฝ่ายบ้านสี่ซับ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 21,000,000 01/02/2562 12,440,000 180 12/02/2562 10/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 (2.52) ฝายคลองห้วยหวาย ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 34,000,000 23/01/2562 21,679,993 180 01/02/2562 30/07/2562 บริษัทวัชรขจร จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)



2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 8 ครั้ง