ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 04:06:04]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.3631) ขุดลอกคลองห้วยโป่ง กม.0+000 - 2+000 โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 02/04/2563 569,250 บริษัท นารายณ์ มหานคร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและปตร.บ้านหลุมข้าว ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 31,000,000 31/03/2563 30,070,000 150 14/04/2563 13/04/2563 10/09/2563 หจก.เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี แก้มลิงจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยลพบุรี งบกลาง 2563 2563 2563 2,800,000 30/04/2563 850,000 60 01/05/2563 30/04/2563 29/06/2563 หจก.บานเย็นพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี แก้มลิงศรีสุข งบกลาง 2563 2563 2563 8,000,000 29/04/2563 3,328,920 60 01/05/2563 30/04/2563 29/06/2563 หจก. ช.ภู่สุวรรณ การช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี แก้มลิงจอมแก้ว งบกลาง 2563 2563 2563 3,000,000 29/04/2563 2,771,487 60 01/05/2563 30/04/2563 29/06/2563 หจก.ชลชาติ วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี แก้มลิงโคกเจริญ งบกลาง 2563 2563 2563 3,000,000 29/04/2563 1,485,220 60 01/05/2563 30/04/2563 29/06/2563 หจก.ชลชาติ วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี แก้มลิงลำท่าช้าง งบกลาง 2563 2563 2563 6,000,000 29/04/2563 2,498,591 60 01/05/2563 30/04/2563 29/06/2563 หจก. ช.สุวรรณ ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองเสาพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง 2563 2563 2563 5,000,000 29/04/2563 2,240,000 60 01/05/2563 30/04/2563 29/06/2563 หจก.ชลชาติ วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา (1.201) ซ่อมแซมโรงสูบน้ำพระศรีสุริโยทัย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา (1.1312) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ (1.1614) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 02/04/2563 99,944 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน ป่าแดง,สะเดียง,บ้านไร่ร่วมใจพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานสระบุรี (1.2554) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 30/03/2563 99,800 45 31/03/2563 31/03/2563 14/05/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานน้ำพระทัยจากในหลวง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (5) ระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน ขนาดกำลังผลิต 50 ลบ.ม./ชม. พร้อมระบบท่อส่งน้ำความยาว 4,000 เมตร ภายในหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000 29/05/2563 9,195,361 120 บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (1.2061) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 08/04/2563 83,250 30 09/04/2563 09/04/2563 08/05/2563 กลุ่มผู้ใช้น้ำเกษตรรวมใจพัฒนา่ ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ (1.2555) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2060) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 02/04/2563 99,938 กลุ่มบริหารการใช้น้ำเพื่อการเกษตรคลองซอย 18 ขวา
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (18) ปรับปรุงประตูระบายน้ำปลายคลองระบาย 2 ซ้าย เริงราง บานระบายขนาด 5.00x4.00 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 18,000,000 07/04/2563 12,930,000 120 22/04/2563 22/04/2563 19/08/2563 หจก.เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.856) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 31/03/2563 98,750 5 01/04/2563 01/04/2563 08/04/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานจันเสน
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (97) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 17 ขวา และอาคารประกอบ ความยาว 3.430 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 26/03/2563 16,739,928 120 31/03/2563 30/03/2563 28/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทีรยประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1313) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 03/04/2563 100,000 5 07/04/2563 14/04/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอุทัย-ภาชีสามัคคีพัฒนา โดยนายสมชาย ดามีศักดิ์
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (13) แก้มลิงบ้านมาบพระจันทร์ ความจุ 47,000 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000 25/03/2563 486,451 60 25/03/2563 24/05/2563 หจก.ชลชาติวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (73) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.8+330 - กม.10+700 (ปตร.4 - โรงสูบน้ำที่ 12) ตำบลเกาะเกิด, บ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 29,280,000 20/03/2563 28,366,122 120 02/04/2563 02/04/2563 30/07/2563 หจก. เอส.ที.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1270) ซ่อมแซมถนนคันกั้นน้ำโรงสูบน้ำที่ 4 - โรงสูบน้ำที่ 2 ความยาว 0.680 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1316) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 13 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (6) ปรับปรุงคันกั้นน้ำ ส.7-ส.8 ความยาว 6.444 กม. ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 80,000,000 240 หจก. เอส.ที.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (70) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ข.ส.9 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) ระยะทาง 3.270 กม. ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 16/04/2563 19,340,000 150 28/04/2563 28/04/2563 24/09/2563 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (71) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ส.11 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) ระยะทาง 2.300 กม. ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 13/04/2563 24,219,223 150 22/04/2563 22/04/2563 18/09/2563 หจก. เอส.ที.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (16) ปรับปรุงคันกั้นน้ำเชื่อมคลอง 1ซ.ส.1-1ซ.ส.2 และคันคลอง 1ซ.ส.2 ความยาว 4.470 กม. ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 58,000,000 17/04/2563 56,180,800 240 29/04/2563 29/04/2563 24/12/2563 หจก. เอส.ที.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (1.1314) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 14/04/2563 97,500 5 17/04/2563 24/04/2563 องค์กรผู้ใช้น้ำคลอง 9 ขวา พัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (9) อาคารป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายท้ายเขื่อนพระราม 6 ความยาว 0.12 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 16/04/2563 18,613,665 180 06/05/2563 01/11/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัดที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (69) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 5 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 3.200 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 14,800,000 13/04/2563 8,100,097 120 01/05/2563 28/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัดจตุรงค์คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ปรับปรุงผิวจราจรคลองส่งน้ำ 3 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก ระยะทาง 5 กม. ตำบลเสือโฮก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,700,000 21/05/2563 9,405,000 หจก.ฉลอมการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (26) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.39+697 ถึง กม.48+134 เป็นช่วงๆ ความยาว 3,500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 14/04/2563 11,799,805 120 17/04/2563 17/04/2563 14/08/2563 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.2556) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 9 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (73) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองส่งน้ำ 24 ขวา กม.23+500 ขนาด 2.00 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 42,150,000 27/03/2563 39,020,000 240 13/04/2563 08/12/2563 หจก.เฑียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 (10) ฝายบ้านถนนสุด ความยาว 20.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 18,618,000 24/03/2563 8,490,000 180 27/03/2563 27/03/2563 22/09/2563 หจก.เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 (45) ฝายห้วยวังสาน ความยาว 26.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 31,894,000 24/03/2563 14,499,998 210 27/03/2563 27/03/2563 22/10/2563 บริษัทวัชรขจร จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 (46) ฝายบ้านหัวฝาย ความยาว 24.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่ ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 19,812,000 24/03/2563 18,789,000 210 27/03/2563 27/03/2563 22/10/2563 บริษัทวัชรขจร จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 (55) ฝายบ้านหนองแก ความยาว 22.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,079,000 24/03/2563 11,870,000 180 27/03/2563 27/03/2563 22/09/2563 หจก.เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 แก้มลิงบ้านนาน้ำโครม งบกลาง 2563 2563 2563 5,326,000 23/04/2563 1,182,433 60 24/04/2563 24/04/2563 22/06/2563 หจก.พี.อาร์.คอนแทรกเตอร์
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 แก้มลิงหนองหางตลาด งบกลาง 2563 2563 2563 5,813,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)