ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 23:28:33]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.11 บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 11 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 7,918
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 (1.10) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 11 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 คัน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 507,000 07/01/2562 507,000 30 08/01/2562 08/01/2562 06/02/2562 บริษัท แทรคเอ็นจิเนียริ่ง (เจ ซี บี) จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 (13) ซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ สำนักชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 5 สถานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 24/10/2561 15,000,000 90 25/10/2561 29/10/2561 22/01/2562 บริษัท ศิลาภูมิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 (14) ซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1สถานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,200,000 24/10/2561 7,200,000 90 25/10/2561 29/10/2561 22/01/2562 บริษัท พีส สแควร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 (15) ซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ สถานีสูบน้ำบางปลาร้า ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สถานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,800,000 24/10/2561 3,800,000 90 25/10/2561 29/10/2561 22/01/2562 บริษัท พีส สแควร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 (1.168.1968) ซ่อมแซมปตร.สน.คลองใหญ่ โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 01/02/2562 980,000 60 02/02/2562 02/02/2562 02/04/2562 บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 (1.168.1969) ซ่อมแซมปตร.สน.คลองบางโพธิ์ใต้ โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 950,000 01/02/2562 950,000 60 02/02/2562 02/02/2562 02/04/2562 บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 (1.168.1970) ซ่อมแซมปตร.สน.คลองสะแก โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 990,000 01/02/2562 950,000 60 02/02/2562 02/02/2562 02/04/2562 บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 (1.168.1974) ซ่อมแซมอาคารทรบ.คลองสะท้อน โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 450,000 18/01/2562 450,000 60 19/01/2562 19/01/2562 19/03/2562 บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 (1.168.1975) ซ่อมแซมปตร.สน.คลองยายยุ้ย โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 450,000 18/01/2562 450,000 60 19/01/2562 19/01/2562 19/03/2562 บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 (1.168.1976) ซ่อมแซมอาคารทรบ.คลองวัดโคก โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 450,000 18/01/2562 450,000 60 19/01/2562 19/01/2562 19/03/2562 บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 (1.168.1977) ซ่อมแซมอาคารทรบ.คลองบางกุฎิทอง โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 450,000 18/01/2562 450,000 60 19/01/2562 19/01/2562 19/03/2562 บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 (1.168.1978) ซ่อมแซมอาคารทรบ.ศาลาแดง โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 450,000 18/01/2562 450,000 60 19/01/2562 19/01/2562 19/03/2562 บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 (1.2723) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำบริเวณถนนสายประธาน ภายในกรมชลประทานปากเกร็ด (ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2) (อส.2ลก.) สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,165,250
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.168.1953) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 20/03/2562 99,400 15 21/03/2562 20/03/2562 04/04/2562 นายยิ่งยืน สุดทรวง
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (84) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณพระตำหนักสวนจิตรลดารโหฐาน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 25/03/2562 7,240,000 120 26/04/2562 26/03/2562 23/07/2562 บริษัท แอสเซท อินดัสทรี จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ปตร. คลองบางพลับ จังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 455,880 17/09/2561 455,880 90 18/09/2561 17/09/2561 16/11/2561 บริษัท นนท์ทิพย์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี ค่าติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ประตูน้ำคลองพระพิมล จังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 740,000 03/04/2561 1,529,975 240 20/04/2561 19/04/2561 15/12/2561 การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (19) ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำคลองอ้อมนนท์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำจังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 35,208,229 30/03/2561 38,715,564 180 20/04/2561 19/04/2561 16/10/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองมณีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (18) ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำคลองบางไผ่น้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำจังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 54,600 29/10/2561 54,600 240 08/11/2561 07/11/2561 06/05/2562 การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (10) ปตร.สน.คลองบางคูวัด เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 48,107,754 28/09/2561 46,250,000 360 26/06/2562 25/06/2562 19/06/2563 บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ (1.168.1979) ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องกว้านบานระบาย ปตร.คลองสวน โครงการชลประทานสมุทรปราการ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 950,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ (1.168.1982) ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องกว้านบานระบาย ปตร.คลองกระออม โครงการชลประทานสมุทรปราการ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 670,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ (1.168.1985) ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องกว้านบานระบายและดินถมรอบอาคาร ปตร.ศีรษะจรเข้ โครงการชลประทานสมุทรปราการ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 730,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งฝั่งซ้าย ปตร.คลองลัดโพธิ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2558 2558 110,142
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ (11) ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง ปตร.คลองสวน โครงการชลประทานสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (ค่าอำนวยการ) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 17,182,750 29/03/2561 20,215,000 200 12/04/2561 12/04/2561 28/10/2561 ที่.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.168.1990) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 27/12/2561 99,989 กลุ่มผู้ใช้น้ำคลองแสมดำ
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัยและแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,531,431
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน (1.168.1738) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 13/06/2562 99,960 60 กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานคลองตาจงร่วมใจพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน (1.172.95) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหนองอ้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,700,000 29/01/2562 1,189,811 120 13/02/2562 12/06/2562 หจก. ส.ห.ดอนทอง
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน (111) ปตร.ปากคลองญี่ปุ่นเหนือ ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 51,580,000 18/12/2561 35,238,000 180 บริษัท สหคิมมอ เตอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน (1.96) ปรับปรุง ทรบ.ทรงกระเทียม เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 3,275,886
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ปรับปรุง ทรบ.คู้มักเม่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 778,797
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 430,462
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ซ่อมแซมทุ่นกันสวะ ปตร.ขนมจีน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 25,900
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ซ่อมแซม ปตร.ปลายคลองไผ่พระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 15,194
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน บำรุงรักษาคลองสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 52,235
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ปรับปรุงก่อสร้าง ทรบ.เนื้อตาย (ยายกลิ้ง) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 8,000,000 14/09/2561 5,446,000 120 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ปรับปรุง ปตร. ปากคลองสาน งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 49,000,000 31/07/2561 29,289,000 180 บริษัท ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ปรับปรุงก่อสร้าง ทรบ.บางซ้ายคอตัน งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,000,000 14/09/2561 6,610,000 120 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ปรับปรุง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมคันคลองหนองบัวโคกตาดวงฝั่งซ้ายและขวา กม.0+600 ถึง กม.1+070 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 30,000,000 28/09/2561 7,109,454 120 บริษัท เอ็ม ซี โอ ซัพพลาย จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ปรับปรุง ปตร. กลางคลองขนมจีน ขนาด 1-6 ม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 58,000,000 31/07/2561 31,489,000 บริษัท ที.ดี.ดี. จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ปรับปรุง ปตร. หนองอ้อ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 58,000,000 28/08/2561 19,200,000 180 ห้างหุ้นส่วน จิรังกรณ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ซ่อมแซมคันคลองสานฝั่งขวา กม.1+600 ถึง 4+000 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,400,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ซ่อมแซมคันคลองศพเพลิง ช่วง กม.0+000 - กม.11+870 เป็นช่วงๆ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ซ่อมแซมคันกั้นน้ำสาย 2 เป็นช่วงๆ กม.5+600-5+800 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ซ่อมแซมคันคลองบางตาเถร ช่วง กม.0+000 - กม.2+500 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ซ่อมแซมคันคลองรางตาโม้ ช่วง กม.0+000 - กม.2+800 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1764) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 29/03/2562 96,000 5 01/04/2562 29/03/2562 05/04/2562 กลุ่มผู้ใช้น้ำคลองหลวงแพ่งหมู่11
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1765) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,750,000 12/03/2562 60,000 5 13/03/2562 12/03/2562 19/03/2562 หจก ซีซีเอ็ม เซอวิส
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1766) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ .สถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,560,000 25/01/2562 484,000 15 26/01/2562 25/01/2562 09/02/2562 หจก ไอเดียวอเตอเวิร์ค
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1767) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ .สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 920,000 29/03/2562 296,000 30 30/03/2562 29/03/2562 28/04/2562 บจก พีเอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1768) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำตำหรุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 830,000 24/01/2562 428,000 15 25/01/2562 24/01/2562 08/02/2562 หจก ซีซีเอ็ม เซอวิส
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1769) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำคลองด่าน 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 760,000 06/12/2561 154,000 5 07/12/2561 06/12/2561 14/12/2561 บจก เอเพคเอเซีย คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1770) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำบางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 880,000 18/03/2562 150,000 15 19/03/2562 18/03/2562 02/04/2562 หจก ซีซีเอ็ม เซอวิส
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1771) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายปตร.สน.หนองจอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตรแขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 940,000 20/12/2561 472,800 15 21/12/2561 20/12/2561 04/01/2562 บจก พีเอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1772) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำบางปลาร้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 840,000 15/03/2562 434,000 15 16/03/2562 15/03/2562 30/03/2562 หจก ไอเดียวอเตอเวิร์ค
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1773) ซ่อมแซมปตร.ชลหารพิจิตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 940,000 09/01/2562 446,600 15 10/01/2562 09/01/2562 21/01/2562 บจก เอกชัยวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1774) ซ่อมแซมปตร.คลองกง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 680,000 25/01/2562 245,000 15 26/01/2562 25/01/2562 09/02/2562 บจก เอกชัยวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1775) ซ่อมแซมปตร.คลองกาหลง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 850,000 30/01/2562 245,000 15 31/01/2562 30/01/2562 14/02/2562 บจก พีเอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1776) ซ่อมแซมปตร.คลองสี่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 900,000 20/12/2561 248,000 15 21/12/2561 20/12/2561 04/01/2562 บจก พีเอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1777) ซ่อมแซมปตร.คลองสองหลวงแพ่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 720,000 20/12/2561 247,000 15 21/12/2561 20/12/2561 04/01/2562 บจก พีเอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1778) ซ่อมแซมปตร.คลองบางกะสีฝั่งซ้ายและปตร.คลองบางกะสีฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 780,000 18/12/2561 277,000 15 19/12/2561 18/12/2561 02/01/2562 บจก เอกชัยวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.172.92) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองลำปลาทิว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,700,000 21/03/2562 480,000 90 23/03/2562 22/03/2562 20/06/2562 หจก ขาวเจริญรุ่งเรืองไพศาล
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.172.93) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเจริญราษฎร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,700,000 13/03/2562 530,725 90 15/03/2562 14/03/2562 12/06/2562 บจก สามพรานเครนเซอร์วิส
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.172.94) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหน้าปตร.ชลหารพิจิตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 480,000 13/03/2562 466,250 60 15/03/2562 14/03/2562 13/05/2562 บจก สามพรานเครนเซอร์วิส
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (22) พนังกั้นน้ำทะเลปลายคลองด่าน ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 23,690,000 11/03/2562 15,879,000 210 12/03/2562 11/03/2562 07/10/2562 บจก บุษยาการสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (155.10) พนังกั้นน้ำปากคลองพระองค์ไชยานุชิต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 4,737,971
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์ พร้อมอุปกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,350,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.168.1784) ซ่อมแซมคันคลองสว่างอารมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,980,000 27/12/2561 937,125 75 17/01/2562 17/01/2562 16/04/2562 หจก.ยู.ที.เอ เอ็นเตอร์ไพร
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (85) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปตร.คลองขุดใหม่ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 27/12/2561 7,405,703 150 17/01/2562 17/01/2562 15/06/2562 บจก.นันทฉัตรมาตา
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.7) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปตร.มะดัน เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 5,710,480
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (75) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปตร.บางขโมย เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 6,300,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (7) ปรับปรุงคันกั้นน้ำสิงหนาท - สามโคก ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 07/01/2562 29,032,201 240 19/01/2562 17/01/2562 15/09/2562 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1795) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 08/03/2562 99,200 7 12/03/2562 11/03/2562 18/03/2562 กลุ่มผู้ใช้น้ำฯ พื้นฐานหมู่ 5 หน้าไม้
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1796) ซ่อมแซมคันคลองบ้านม้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 28/12/2561 603,175 90 09/01/2562 07/01/2562 08/04/2562 บริษัท สกุลแจ้งการโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.98) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองพระอุดม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 479,700 25/02/2562 462,000 90 08/03/2562 06/03/2562 05/06/2562 หจก.สยามเกรท
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.99) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางเตย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 494,000 25/02/2562 476,000 90 08/03/2562 06/03/2562 05/06/2562 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.100) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านม้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 496,000 25/02/2562 477,750 90 08/03/2562 06/03/2562 05/06/2562 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.101) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางโพธิ์ใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 432,000 25/02/2562 416,500 90 08/03/2562 06/03/2562 05/06/2562 หจก.สยามเกรท
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.102) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองขุดใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 488,000 24/01/2562 470,400 90 01/02/2562 30/01/2562 01/05/2562 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.103) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองลากฆ้อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 483,000 18/02/2562 465,500 90 01/03/2562 26/02/2562 29/05/2562 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.104) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองขุนศรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 498,000 18/02/2562 480,200 90 01/03/2562 26/02/2562 29/05/2562 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.105) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหนองมะม่วง 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 494,000 18/02/2562 476,000 90 01/03/2562 26/02/2562 29/05/2562 หจก.กิตติวุธ
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.106) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองพาดหมอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 490,000 12/02/2562 472,500 90 16/02/2562 14/02/2562 16/05/2562 หจก.กิตติวุธ
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.107) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองรางมะกอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 450,000 12/02/2562 434,000 90 16/02/2562 14/02/2562 16/05/2562 หจก.เดชดวงฟ้า
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.108) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองญี่ปุ่นใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 488,000 18/02/2562 470,400 90 01/03/2562 26/02/2562 29/05/2562 หจก.เดชดวงฟ้า
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.109) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองนิลเพชร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 490,000 12/02/2562 472,500 90 16/02/2562 14/02/2562 16/05/2562 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ กำจัดวัชพืชคลองพระยาบรรลือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2558 2558 28,557
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (76) ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองเสมียนตรา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 8,915,713 06/03/2561 15,799,000 240 13/03/2561 12/03/2561 07/11/2561 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (9) ปรับปรุงประตูน้ำและสถานีสูบน้ำบางหวาย เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 17,393,392 12/02/2561 33,300,000 240 16/02/2561 15/02/2561 13/10/2561 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.168.1853) ซ่อมแซม ทรบ.บางกระเสนใน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 274,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (23) ปรับปรุง ปตร.กลางคลองข้างคันกั้นน้ำสายบางขนาก-ท่าไข่ กม. 7+400 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 31/01/2562 7,881,011 180 08/02/2562 08/02/2562 06/08/2562 บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (24) ปรับปรุง ปตร.กลางคลองข้างคันกั้นน้ำสายบางขนาก-ท่าไข่ กม. 14+700 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 31/01/2562 7,821,274 180 08/02/2562 08/02/2562 06/08/2562 บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปตร.กึ่งถาวรคลองปลื้มแผ้วผ้า ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 450,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ประตูระบายน้ำกึ่งถาวร คลองลาดกระเบน ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 450,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (8) ประตูระบายน้ำปากคลองบางอีแก้ว เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 6,409,381
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (6) ปรับปรุงเสริมคันกั้นน้ำสมบูรณ์ - บางขนาก ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 80,000,000 25/03/2562 75,749,294 300 25/04/2562 24/04/2562 18/02/2563 บริษัทศรีภูมิการโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (19) ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง ระหว่างคลอง 7-8 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 90,000,000 29/03/2562 59,300,320 300 25/04/2562 24/04/2562 18/02/2563 บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (10) ปรับปรุงเสริมคันคลองรังสิต ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 80,000,000 29/03/2562 53,084,132 300 25/04/2562 24/04/2562 18/02/2563 บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (11) ปรับปรุงเสริมคันคลองหกวา ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 80,000,000 25/03/2562 53,898,779 300 25/04/2562 24/04/2562 18/02/2563 บริษัทศรีภูมิการโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.168.1885) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 23/05/2562 89,900 30 23/05/2562 23/05/2562 22/06/2562 ห้างหุ้นส่วน กลุ่มผู้ใช้น้ำคลอง 24
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.172.80) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองรังสิตประยูรศักดิ์ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 54+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,604,000 14/03/2562 3,472,433 90 02/04/2562 01/04/2562 30/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดขาวเจริญรุ่งเรืองไพศาล
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.172.81) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหกวาสายล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,124,000 01/08/2562 965,000 90 07/08/2562 06/08/2562 04/11/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราจีนเรือขุด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.172.82) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง 16 สายล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,047,000 06/02/2562 867,620 90 21/03/2562 20/03/2562 18/06/2562 เอส ที ดีเวลลอปเปอร์แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.172.83) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,665,000 11/03/2562 884,732 90 29/03/2562 28/03/2562 26/06/2562 กานสิริโชค ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.172.84) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 12 สายล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,680,000 06/02/2562 636,699 90 18/02/2562 15/02/2562 18/05/2562 กานต์สิริโชค ก่อสร้างจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.172.85) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองคู่ขนานพหลโยธิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 15/02/2562 460,132 90 26/02/2562 25/02/2562 26/05/2562 บริษัท ไนน์สโตร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.172.86) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 7 สายกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,537,000 06/02/2562 582,728 90 18/02/2562 15/02/2562 18/05/2562 กานสิริโชค ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.172.87) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 8 สายกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,543,000 06/02/2562 525,336 90 18/02/2562 15/02/2562 18/05/2562 กานต์สิริโชค ก่อสร้างจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.172.88) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 9 สายกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,567,000 06/02/2562 636,699 90 18/02/2562 15/02/2562 18/05/2562 กานต์ศิริโชค ก่อสร้างจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.172.89) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 22 กม. 0+000 - 18+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,537,000 01/03/2562 769,451 90 02/04/2562 02/04/2562 30/06/2562 เอส ที ดีเวลลอปเปอร์แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.172.90) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง 19 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,121,000 11/03/2562 2,034,198 90 05/04/2562 04/04/2562 03/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดขาวเจริญรุ่งเรืองไพศาล
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.172.91) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง 21 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,144,000 11/03/2562 927,681 90 29/03/2562 28/03/2562 26/06/2562 กานต์สิริโชค ก่อสร้างจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและเชื่อมเส้นทางคมนาคม ถนนคู่ขนานรังสิต-นครนายก ช่วงคลอง 3 เชื่อมถนนพหลโยธิน ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 570,923
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.2753) ซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 5,480,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.227) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบึงกล่ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 647,100
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ปตร.ปากคลอง 15 (สายกลาง) ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 42,745,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ปรับปรุงคันคลองหกวายล่าง ช่วงคลอง 13-14 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 25,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.33) ปรับปรุงเสริมบาน ปตน.พระอินทราชาและปตร.พระอินทราชา ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,550,000 15/11/2561 974,556 หจก.สหทรัพย์ กลการ(2000)
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.34) ปรับปรุงเสริมบานและกำแพงกันน้ำ ปตร.เปรมเหนือรังสิต ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,800,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.35) ปรับปรุงกำแพงกันน้ำเอสเคปพระอินทราชา (ด้านหน้า-ท้าย) ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,446,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.36) ปรับปรุงกำแพงกันน้ำ ปตร. กลางคลองหนึ่ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 507,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (26) ปรับปรุง ทรบ.คลองเชียงรากน้อย กม.2+700 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ปรับปรุงคลองระพีพัฒน์และโครงข่ายระบบชลประทาน งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 49,801,000 28/08/2561 17,998,735 180 19/10/2561 17/10/2561 16/04/2562 บ.ศรีภูมิ การโยธา จก.
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 งานปรับปรุงถนนเลียบคลองพระยาบรรลือฝั่งซ้าย ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 12.450 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 68,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (80) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 25/06/2562 1,993,977 60 26/06/2562 27/06/2562 24/08/2562 บรืษัทโปรชอยส์เมทัลเวิร์คจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (81) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 11/03/2562 493,829 60 12/03/2562 21/03/2562 10/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวอร์เทคเทคนิค
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (83) ปรับปรุงพื้นที่คลองบางนางจีน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 08/07/2562 9,799,630 150 09/07/2562 10/07/2562 05/12/2562 บริษัท9พลัสคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (85) งานปรับปรุงอ่างหยกพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 กรุงเทพมหานคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 250,000,000 29/01/2562 242,635,386 270 08/02/2562 08/02/2562 04/11/2562 บริษัท ที.พี.ซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (85) โครงการก่อสร้างปตร.ปากคลอง 18 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,881,500 16/01/2562 12,135,472 270 30/01/2562 30/01/2562 26/10/2562 บริษัท เจ.เอ็น.ซี.แมชชีนเนอรี จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2557 2557 22,064
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2558 2558 10,058
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 22,042
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย จังหวัดปทุมธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 1,939,995 13/05/2562 23,862,102 บริษัท พี.ซี.อี บิลดิ้งโกรว์ (2012) จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ยจังหวัดปทุมธานี (เพิ่มเติม 1) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 3,904,580 14/05/2562 238,621 บริษัท พี.ซี.อี บิงดิ้งโกรว์ (2012) จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ยจังหวัดปทุมธานี (เพิ่มเติม 2) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 9,880,037 14/05/2562 238,621 บริษัท พี.ซี.อี บิลดิ้งโกรว์ (2012) จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (1.93) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณพระตำหนักสวนจิตรลดารโหฐาน เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,234,480 25/01/2561 17,949 5 26/01/2561 26/01/2561 02/02/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวอร์เทคเทคนิค
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (80) ปรับปรุงพื้นที่คลองบางนางจีน จังหวัดปทุมธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 20,330 08/07/2562 9,799,630 150 09/07/2562 10/07/2562 05/12/2562 บริษัท9พลัสคอนสตรัคชัน จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (78) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 8,653,157 11/03/2562 493,829 60 12/03/2562 16/12/2561 10/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวอร์เทคเทคนิค
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (79) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย จังหวัดปทุมธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 602,862
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (29) อาคารบังคับน้ำคลองยายคลี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 4,111,107 19/03/2561 13,300,000 210 22/03/2561 21/03/2561 17/10/2561 หจก.นุชนารถ
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (28) อาคารบังคับน้ำคลองแต้จิ๋ว เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 467,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (12) กำแพงป้องกันน้ำท่วมท้ายสถานีสูบน้ำ ปตร.บางน้ำจืด เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 2,401,466
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงอ่างหยกพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 200,000,000 12/09/2561 194,123,822 210 18/09/2561 17/09/2561 15/04/2562 บ.ที.พี.ซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ประตูคลองระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ งานปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งฝั่งขวา งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 60,000,000 27/09/2561 48,246,932 300 27/11/2561 26/11/2561 22/09/2562 บ.ศรีภูมิการโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 กำแพงป้องกันน้ำท่วมบริเวณคลองยายยุ้ย จังหวัดปทุมธานี งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 45,000,000 25/09/2561 23,894,667 210 05/10/2561 25/09/2561 02/05/2562 บริษัท เจ เอ็น ซี แมชชีนเนอรี่ จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 8 ครั้ง