ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 23:20:54]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.168.2197) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 07/05/2562 99,828 60 08/05/2562 08/05/2562 06/07/2562 กลุ่มหนองสามัคคีธรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (95) ปรับปรุงปตร.ปลายคลองระบาย INTERCEPTOR DRAIN ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 32,000,000 02/07/2562 23,239,882 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำเขาแหลม จังหวัดชัยนาท งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,760,000 28/09/2561 9,095,245 90 17/10/2561 17/10/2561 14/01/2562 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท ปรับปรุงคันคลองสายใหญ่ (ฝั่งซ้าย) จังหวัดชัยนาท งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,950,000 28/09/2561 9,223,184 90 17/10/2561 17/10/2561 14/01/2562 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท ปรับปรุงถนนหัวงาน โครงการชลประทานชัยนาท จังหวัดชัยนาท งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 8,732,000 28/09/2561 8,217,909 90 17/10/2561 17/10/2561 14/01/2562 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี ปรับปรุงคันคลองทางเข้าโครงการพระราชดำริฯ หนองลาด (หนองปลาดุก-หนองลาด) ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 21/01/2562 13,700,000 120 29/01/2562 28/01/2562 17/10/2562 บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ปรับปรุงคันคลอง 1 ซ้าย สายใหญ่ ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 5.040 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,500,000 21/05/2562 19,000,000 90 28/05/2562 27/05/2562 25/08/2562 หจก.สายสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ปรับปรุงถนนคันคลอง 1 ขวา อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 4.400 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 23,097,000 05/04/2562 7,263,220 90 03/05/2562 29/04/2562 31/07/2562 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.168.2206) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 06/03/2562 99,905 5 08/03/2562 08/03/2562 14/03/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยางพัฒนาโมเดล
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.174.25) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,200,000 1,736,000 120 บริษัท อธิชา วิศวกรรมโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (100) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองดม ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 05/04/2562 17,617,700 120 25/04/2562 24/04/2562 22/08/2562 หจก. จ.แสนสมหวัง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (102) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 29/03/2562 6,457,834 180 25/04/2562 24/04/2562 21/10/2562 หจก.กิจสมชัย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านแจงงามพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 799,300 15/08/2562 790,000 60 16/08/2562 16/08/2562 14/10/2562 บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ปรับปรุงคันคลอง 2 ขวา - 1 ซ้ายสายใหญ่ ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 1.085 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,100,500
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ซ่อมแซมคันกั้นน้ำบางยี่หน-วัดกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (1.172.123) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางกลาง โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 900,000 09/01/2562 410,000 90 14/01/2562 14/01/2562 13/04/2562 ภัสสรชัยมงคล
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง ปรับปรุงบึงหนองเบิกไพร จังหวัดอ่างทอง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,980,000 27/09/2561 9,600,000 150 28/09/2561 28/09/2561 24/02/2562 วี.เอสแม็ชชิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (23) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,000,000 03/01/2562 3,689,748 180 19/02/2562 18/02/2562 17/02/2562 บจก.อโศดแมชชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (24) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแหละ 1 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 02/01/2562 7,400,939 240 05/02/2562 04/02/2562 02/10/2562 หจก.อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.271) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดอุทัยธานี ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 250,000 31/01/2562 242,800 90 05/02/2562 04/02/2562 05/05/2562 บจก.ฐิตามร วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายวังร่มเกล้า อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 6.060 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 29,000,000 26/06/2562 26,440,800 180 28/06/2562 27/06/2562 24/12/2562 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวาวังร่มเกล้า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 11.830 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 37,000,000 26/06/2562 33,298,400 180 28/06/2562 27/06/2562 24/12/2562 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้ายวังร่มเกล้า อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 11.190 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 28,000,000 26/06/2562 25,275,000 180 28/06/2562 27/06/2562 24/12/2562 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาทัพคล้าย ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 7.160 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 38,000,000 26/06/2562 34,726,600 180 28/06/2562 27/06/2562 24/12/2562 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายทัพคล้าย ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 5.910 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 27,000,000 26/06/2562 24,461,400 180 28/06/2562 27/06/2562 24/12/2562 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ปรับปรุงผิวจราจรคันกั้นน้ำแควตากแดดฝั่งขวา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 13.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 95,000,000 28/02/2562 92,150,566 240 29/03/2562 28/03/2562 24/11/2562 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.90) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,000,000 06/12/2561 339,600 180 08/01/2562 07/01/2562 06/07/2562 บจก.ฐิตามร วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.168.2217) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 10/05/2562 390,080 5 10/05/2562 10/05/2562 17/05/2562 บริษัทฐิตามร วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.168.2218) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 06/12/2561 481,080 90 08/12/2561 07/12/2561 07/03/2562 หจก.เจนวิสิทธิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.168.2219) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 31/01/2562 464,000 90 05/02/2562 04/02/2562 05/05/2562 หจก.เจนวิสิทธิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.168.2220) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 06/12/2561 470,232 90 08/12/2561 07/12/2561 07/03/2562 หจก. เจนวิสิทธิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.168.2221) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ฝายโป่งข่อย โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 06/12/2561 495,582 120 20/02/2562 19/02/2562 19/06/2562 หจก.เจนวิสิทธิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.168.2222) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 03/01/2562 1,379,000 120 22/01/2562 21/01/2562 21/05/2562 หจก.เอ็นวีเอสคอมพิวเตอร์แอนด์บิลดิง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.168.2223) ซ่อมแซมอาคารประกอบฝายทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000 06/12/2561 152,929 90 08/12/2561 07/12/2561 07/03/2562 บจก.ฐิตามร วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.168.2225) ซ่อมแซมคันคลอง 1 ซ้าย - 1 ขวา - 1 ซ้าย วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 02/01/2562 929,000 120 22/01/2562 21/01/2562 21/05/2562 หจก.เอ็นวีเอสคอมพิวเตอร์แอนด์บีลดิง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.172.120) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายวังร่มเกล้า 2 โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 09/04/2562 1,220,000 120 23/04/2562 24/04/2562 20/08/2562 หจก.โมครอสคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.172.121) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,200,000 11/02/2562 1,000,000 180 05/03/2562 04/03/2562 31/08/2562 บรจ.ธนัญญา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.172.122) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายวังร่มเกล้า 1 โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,300,000 22/02/2562 1,050,000 180 15/03/2562 14/03/2562 10/09/2562 บ.โมครอส คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (109) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการเขื่อนวังร่มเกล้า ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 34,500,000 24/01/2562 16,800,023 240 05/02/2562 04/02/2562 02/10/2562 หจก.พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (73) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหวาย ช่วงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2559 2562 17,394,200 19/09/2559 86,035,400 720 14/11/2559 13/11/2559 13/11/2561 หจก.พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาขี้ฝอยช่วงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 46,073,724
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงสำนักโก จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,000,000 05/06/2561 878,554 120 13/06/2561 12/05/2561 10/10/2561 หจก.สว่างพรณรงค์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงเขาน้อย จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,000,000 05/06/2561 978,272 120 13/06/2561 12/06/2561 10/10/2561 หจก.สว่างพรณงค์ ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 วังร่มเกล้า จังหวัดนครสวรรค์ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,500,000 14/06/2561 1,456,790 120 19/06/2561 18/06/2561 16/10/2561 หจก.เจนวิสิทธิ์ ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแหละ 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000 06/06/2561 19,000,000 180 07/07/2561 06/07/2561 02/01/2562 หจก.พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองหญ้านาง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 25,000,000 23/08/2561 23,200,000 150 25/09/2561 24/09/2561 21/02/2562 หจก.พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านตานาด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 25,000,000 23/08/2561 23,400,000 150 25/09/2561 24/09/2561 22/02/2562 หจก.พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.168.1996) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 14/02/2562 988,692 15 14/02/2562 14/02/2562 01/03/2562 กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.168.1999) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 28/12/2561 1,799,090 90 03/01/2562 04/01/2562 03/04/2562 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.168.2000) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 4 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 25/12/2561 1,919,709 60 03/01/2562 04/01/2562 04/03/2562 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.172.114) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายบ้านดอนกระเบื้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,250,000 28/01/2562 1,079,508 60 29/01/2562 29/01/2562 29/03/2562 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.172.115) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายบ้านดอนไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,250,000 28/01/2562 1,199,000 60 31/01/2562 31/03/2562 บริษัท เอส.เอ็น.พัฒนกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.172.116) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณหน้าฝ่ายบ้านวังคัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 28/01/2562 4,799,102 90 29/01/2562 29/01/2562 28/05/2562 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ขุดลอกคลองบ้านหนองกระทุ่ม กม.0+000-5+272 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,500,000 10/07/2562 5,056,360 45 11/07/2562 10/07/2562 24/08/2562 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ขุดลอกคลองบ้านป่าสะแก กม.4+000-11+060 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,500,000 24/07/2562 6,101,035 45 26/07/2562 25/07/2562 08/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ขุดลอกคลองบ้านหนองโพธิ์ กม.0+000-7+000 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,500,000 24/07/2562 6,096,963 45 26/07/2562 25/07/2562 08/09/2562 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ขุดลอกคลองบ้านหนองหญ้าไซ กม.0+000-19+316 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,900,000 24/07/2562 9,198,720 45 26/07/2562 25/07/2562 08/09/2562 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ขุดลอกคลองบ้านหนองสะเดา กม.0+000-6+000 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,374,000 24/07/2562 5,628,286 45 26/07/2562 25/07/2562 08/09/2562 บริษัท สุพิชญาพรรธน์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ขุดลอกคลองบ้านหนองไผ่ กม.0+000-15+150 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,852,000 24/07/2562 7,897,483 45 26/07/2562 25/07/2562 08/09/2562 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ขุดลอกคลองบ้านบ่อหว้า กม.0+000-15+150 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,426,000 24/07/2562 7,976,154 45 26/07/2562 25/07/2562 08/09/2562 บริษัท สุพิชญาพรรธน์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา ซ่อมแซมเส้นทางลำเลียงวัชพืช ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,750,000 29/03/2562 1,597,618 90 24/04/2562 23/04/2562 22/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์วงษ์ศิลา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา ซ่อมแซมผิวทางจราจรภายในโครงการฯ เจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 5.150 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,800,000 25/01/2562 13,000,000 150 29/01/2562 28/01/2562 27/06/2562 หจก.ธ.ธนฤทธิ์
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา ฝั่งขวา (ช่วงที่ 2) ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 2.040 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 21/02/2562 8,999,000 90 12/03/2562 12/03/2562 09/06/2562 บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี 1994 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.88) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 4 ซ้าย - 1 ขวา และอาคารประกอบ ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,800,000 01/03/2562 8,700,000 150 08/03/2562 21/03/2562 04/08/2562 บจก.อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2004) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 27/02/2562 560,000 30 05/03/2562 06/03/2562 05/04/2562 กลุ่มผู้ใช้น้ำกลุ่มบ้านช้างสามัคคี 6
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2005) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ซ้าย - 1 ขวา และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,900,000 01/02/2562 7,980,466 120 11/02/2562 11/02/2562 10/06/2562 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.172.113) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 01/02/2562 572,330 90 01/03/2562 01/03/2562 29/05/2562 หจก.ดีพร้อม อยุธยา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (87) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย ระยะที่ 2 อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 23/01/2562 18,750,000 180 08/02/2562 08/02/2562 06/08/2562 หจก.สิงห์บุรีวัฒนกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (89) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ขวา - 5 ซ้าย - 1 ขวา ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 23/01/2562 18,300,042 180 09/02/2562 09/02/2562 07/08/2562 บริษัท ธำรงศักกดิ์ กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (103) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ซ้าย - 1 ขวา ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 23/01/2562 19,400,000 180 01/02/2562 01/02/2562 30/07/2562 หจก.พาศิรายุธ
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (139.12) คลองส่งน้ำ 6ขวา-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,000,000 31/01/2562 3,580,000 120 13/02/2562 13/02/2562 12/06/2562 หจก.เยี่ยมบุญชัย 94
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (86) อาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำน้อย หมู่ 1 เชิงกลัด ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 01/02/2562 2,880,000 150 11/02/2562 11/02/2562 10/07/2562 หจก.พิมพ์ปภร
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา(ฝั่งขวา) ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 2.290 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,900,000 9,589,239 60 บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (93) ปรับปรุงประตูระบายน้ำกลางคลองระบาย 3 ซ้าย สุพรรณ 3 จำนวน 1 แห่ง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 6,510,148 03/04/2561 1,888,000 180 19/04/2561 19/04/2561 19/09/2561 หจก.ต้องก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 0.900 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,250,000 01/06/2561 4,520,450 60 01/06/2561 31/08/2561 31/07/2561 บจก.อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา ฝั่งซ้าย ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีระยะทาง 1.800 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 14,000,000 01/06/2561 12,629,324 90 01/06/2561 07/08/2561 30/08/2561 บจก.อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.13) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง ม.-อ. กม. 73+250 ( 1 แห่ง ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2035) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเดีย์ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 25/02/2562 100,000 5 25/02/2562 25/02/2562 04/03/2562 กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2036) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 20 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,980,000 28/02/2562 1,050,005 90 23/03/2562 21/03/2562 20/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพารักษ์
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2037) ซ่อมแซมคันคลอง ตลิ่งชัน-กระดาษป้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,950,000 13/03/2562 988,001 90 04/04/2562 02/04/2562 02/07/2562 บริษัท ทีดีดี.ก่อสร้างจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2038) ซ่อมแซมคันคลอง หนองเกวียนเข็น-กระดาษป้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,950,000 20/03/2562 972,522 90 01/05/2562 29/04/2562 29/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ทองก่อสร้าง 2014
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2039) ซ่อมแซมคันคลอง 15 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,800,000 28/02/2562 799,584 90 02/03/2562 01/03/2562 30/05/2562 หจก.สุรีวัฒน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2040) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 2 ขวา สามชุก 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 28/02/2562 987,790 90 02/03/2562 01/03/2562 30/05/2562 หจก.สุรีวัฒน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2041) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 5 ขวา สามชุก 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 13/03/2562 951,515 90 01/04/2562 29/03/2562 29/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพารักษ์
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2042) ซ่อมแซมคันคลอง 11 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 28/02/2562 1,941,037 90 23/03/2562 21/03/2562 20/06/2562 หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2043) ซ่อมแซมคันคลอง 13 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 28/02/2562 1,941,028 90 23/03/2562 21/03/2562 20/06/2562 หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (97) ปรับปรุงคันคลองระบาย 5 ขวา สามชุก 1 ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 18/04/2562 10,490,017 150 03/05/2562 04/05/2562 29/09/2562 หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (88) ดาดคอนกรีตคลอง มะขามเฒ่า - อู่ทอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 295,119
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งานคันคลองส่งน้ำ 14 ซ้าย ม.-อ. ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัสุพรรณบุรี ระยะทาง 2.500 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 13,447,300
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ปรับปรุงคันคลองระบาย ร. 3 ขวา สามชุก 2 (ระยะที่ 2) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 23,600,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ปรับปรุงคลองระบาย ร.1 ขวา - 5 ขวา สามชุก 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 28,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ปรับปรุงคลองระบายใหญ่สามชุก 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 50,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ปรับปรุงคันคลองระบาย ร. 7 ขวา สามชุก 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 50,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ปรับปรุงคันคลองระบาย ร. 9 ขวา สามชุก 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 40,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ปรับปรุงถนนเข้าสถานีสูบน้ำเพชรน้ำผึ้ง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 1.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,000,000 26/03/2562 3,000,598 90 05/04/2562 03/04/2562 03/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ปรับปรุงถนนรอบสันเขื่อนทับสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 3.400 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,000,000 03/04/2562 7,576,101 120 18/04/2562 17/04/2562 15/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ปรับปรุงถนนคันคลองระบบส่งน้ำบ้านเพชรน้ำผึ้ง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 4.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,000,000 27/05/2562 8,821,980 120 31/05/2562 30/05/2562 27/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ปรับปรุงคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย (ฝายทับเสลา) ตำบลกุดดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 9.620 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 04/06/2562 16,926,390 120 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1) คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยทัพทัน ระยะที่ 1 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 67,000,000 15/02/2562 64,800,000 300 13/02/2562 12/03/2562 06/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.168.2044) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 01/03/2562 100,000 7 04/03/2562 01/03/2562 12/03/2562 กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านเพชรน้ำผึ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.168.2047) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.86+210 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 950,000 27/11/2561 84,000 30 28/11/2561 27/11/2561 27/12/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.168.2049) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.88+408 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 930,000 15/11/2561 81,840 30 15/11/2561 15/11/2561 02/01/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.168.2051) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.89+105 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 920,000 15/11/2561 77,760 30 16/11/2561 15/11/2561 02/12/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.168.2053) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.77+640 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 990,000 15/11/2561 90,960 30 16/12/2561 15/11/2561 02/01/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.168.2055) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.77+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 970,000 15/11/2561 90,960 30 16/12/2561 15/11/2561 02/01/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.172.117) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำห้วยทับเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 07/05/2562 1,930,343 120 14/05/2562 13/05/2562 10/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ชำนาญคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.172.118) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณหน้าฝายทับเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 08/01/2562 590,000 90 09/01/2562 08/01/2562 08/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ชำนาญ คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.172.119) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำห้วยทัพทัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,500,000 28/05/2562 2,700,000 90 05/06/2562 04/06/2562 02/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมครอส คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (105) ปรับปรุงฝายตาสร้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 17/01/2562 4,051,085 240 22/01/2562 18/01/2562 18/09/2562 บริษัท ชัยชนาพร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (39) คันกั้นน้ำห้วยทับเสลาป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2562 63,985,300 28/04/2560 222,000,000 450 21/05/2561 17/05/2560 13/08/2561 บริษัท ตั้งเจริญ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (1.168.2063) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 13/03/2562 99,975 15 13/03/2562 13/03/2562 28/03/2562 คณะบุคคลกลุ่มบริหารเขาพระ-นางบวช
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (96) ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย มะขามเฒ่า-อู่ทอง พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 2) อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 19/02/2562 17,195,091 120 01/03/2562 01/03/2562 28/06/2562 หจก.นุชนารถ
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (101) ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งน้ำ 6 ซ้าย-1 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 18/02/2562 1,662,700 120 01/03/2562 01/03/2562 28/06/2562 บริษัทธำรงศักดิ์ กรุป จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (82) ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งน้ำ 5 ซ้าย-1 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,379,483
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (1) ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งน้ำ 7 ซ้าย-1 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 33,239
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ปรับปรุงคลองระบาย 3 ข สามชุก 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 25,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 2 ซ้าย และถนนภายในหัวงานโครงการฯ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.308 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,200,000 28/02/2562 2,226,834 150 13/03/2562 12/03/2562 09/08/2562 หจก.ธงไทยหันคา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 2 ขวา - 1 ซ้าย ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 2.750 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,800,000 06/03/2562 4,780,000 150 19/03/2562 18/03/2562 15/08/2562 หจก.เยี่ยมบุญชัย94
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (1.168.2096) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 26/02/2562 100,000 30 27/02/2562 26/02/2562 28/03/2562 กลุ่มรักสามัคคีพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (1.172.110) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย - 2 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,700,000 11/03/2562 599,980 90 11/04/2562 10/04/2562 09/07/2562 หจก.บี พี พัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (1.172.111) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำบางบุ่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,750,000 28/01/2562 623,643 90 07/03/2562 27/02/2562 04/06/2562 หจก.บี. พี. พัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (1.172.112) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 3 ซ้าย สุพรรณฯ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,124,000 11/03/2562 447,950 90 11/04/2562 10/04/2562 09/07/2562 หจก.บี พี พัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (93) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ (ช่วงที่ 1) ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 31/01/2562 31,299,789 180 07/02/2562 06/02/2562 05/08/2562 หจก.ธงไทยหันคา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (98) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ (ช่วงที่ 1) ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 22,912,000 21/01/2562 18,940,363 180 23/01/2562 22/01/2562 21/07/2562 หจก.ศิษย์ศุขสำราญก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (104) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 2 ซ้าย บรมธาตุ (ช่วงที่ 2) .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 21/01/2562 23,259,254 180 01/03/2562 28/02/2562 27/08/2562 หจก.ศิษย์ศุขสำราญก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (106) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 6ขวา-1ขวา บรมธาตุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 34,500,000 31/01/2562 33,497,872 180 26/02/2562 25/02/2562 24/08/2562 หจก.ธงไทยหันคา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย กม. 8+700 จำนวน 1 รายการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 08/05/2562 2,389,000 120 06/06/2562 05/06/2562 03/10/2562 บริษัท ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ คันกั้นน้ำที่คลองระบายใหญ่สุพรรณ 1 บรมธาตุ ช่วง กม.6+500 ถึง กม. 11+900 (ฝั่งซ้าย) จังหวัดชัยนาท (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,900,000 11/04/2562 9,610,168 120 19/04/2562 18/04/2562 16/08/2562 หจก.ศิษย์สุขสำราญ
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ คันกั้นน้ำที่คลองระบายใหญ่สุพรรณ 1บรมธาตุ ช่วงกม.6+400 ถึง กม.11+650 (ฝั่งขวา) จังหวัดชัยนาท (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,850,000 11/04/2562 9,275,260 120 19/04/2562 18/04/2562 16/08/2562 หจก.ศิษย์สุขสำราญ
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำบางเสวย จังหวัดชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 23,568,715 08/06/2561 27,727,900 240 16/06/2561 08/06/2561 10/02/2562 บริษัทสหสมชัยธนาพร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ (1.89) ปรับปรุง ทรบ.บ้านโพธิ์ ขนาด 1 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 17/01/2562 902,400 120 18/01/2562 18/01/2562 17/05/2562 หจก.ทองพิพย์ วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ (1.168.2122) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 08/03/2562 100,000 60 12/03/2562 11/03/2562 10/05/2562 กลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำต้นกล้ารวงทอง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ซ่อมแซมคันดินรอบหัวงานโครงการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 7,500,000 08/08/2561 5,936,560 90 05/09/2561 04/09/2561 03/12/2561 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (1.168.2125) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 05/03/2562 1,000,000 30 05/03/2562 06/03/2562 04/04/2562 งานจ้างเหมากลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (91) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวาพลเทพ พร้อมอาคารประกอบ( ช่วงที่ 3 ) ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 26/12/2561 20,930,899 150 08/01/2562 07/01/2562 06/06/2562 หจก.ศิษย์ศุขสำราญก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (108) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ซ้ายระหาน พร้อมอาคารประกอบ ( ช่วงที่ 1 ) ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 03/12/2561 16,050,226 210 18/12/2561 18/12/2561 15/07/2562 หจก.ศิษย์ศุขสำราญก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (12) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ระหาน พร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 19,638,946
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ซ่อมแซมคันคลอง 2 ซ้าย-1ซ้าย ฝั่งซ้าย ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 0.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 950,000 22/02/2562 15,950 5 22/02/2562 01/03/2562 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.168.2138) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 03/05/2562 84,800 5 07/05/2562 08/05/2562 14/05/2562 หสม.กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน หนองจิก-สามนาค
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.168.2139) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 950,000 03/12/2561 20,010 5 04/12/2561 12/12/2561 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.168.2140) ซ่อมแซมเครื่องกำจัดวัชพืช หน้าสถานีสูบน้ำสองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 700,000 28/01/2562 700,000 90 29/01/2562 28/01/2562 28/04/2562 บจก.พงษ์ไฟศาลอุตสาหกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.168.2141) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 24/01/2562 19,885 5 25/01/2562 31/01/2562 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.168.2142) ซ่อมแซมเครื่องกำจัดวัชพืช หน้า.สถานีสูบน้ำปลายคลองระบาย 4ขวา แม่น้ำสุพรรณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 300,000 28/01/2562 300,000 90 29/01/2562 28/01/2562 28/04/2562 บ.พงษ์ไพศาลอุตสาหกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.168.2143) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 26/11/2561 23,625 5 04/12/2561 12/12/2561 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.168.2145) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ขวา-3ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,200,000 22/01/2562 348,660 30 23/01/2562 22/01/2562 21/02/2562 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.168.2147) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ขวา-2ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,300,000 22/01/2562 388,360 30 23/01/2562 22/01/2562 21/02/2562 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.168.2148) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ขวา-2ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 900,000 12/02/2562 23,690 5 13/02/2562 20/02/2562 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.168.2149) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลอง 1ขวา-2ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 350,000 03/12/2561 5,279 5 04/12/2561 12/12/2561 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.168.2152) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย - 1 ขวา ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,110,000 03/12/2561 19,858 5 04/12/2561 12/12/2561 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.168.2227) ซ่อมแซมคันคลอง 2ซ้าย-1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 950,000 24/01/2562 34,200 5 25/01/2562 31/01/2562 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.168.2228) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 1ข-1ข กม.13+680 - ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,700,000 03/12/2561 33,630 5 04/12/2561 12/04/2562 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.168.2229) ซ่อมแซมคันคลอง ร 4 ขวา สุพรรณ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 950,000 29/01/2562 32,900 5 30/01/2562 05/02/2562 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.168.2230) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 1ข-1ข กม.8+200 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,900,000 09/01/2562 515,000 30 10/02/2562 09/01/2562 08/02/2562 หจก.เทพารักษ์
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.168.2231) ซ่อมแซมคันคลอง ร 1 ขวา-4 ขวา สุพรรณ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 950,000 15/02/2562 218,624 30 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.168.2233) ซ่อมแซมคันคลอง ร 5 ขวา สุพรรณ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 950,000 24/01/2562 18,693 5 25/01/2562 31/01/2562 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.168.2235) ซ่อมแซมคันคลอง ร 1ซ้าย ม. สุพรรณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 950,000 24/01/2562 26,040 5 25/01/2562 30/01/2562 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.168.2236) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ 1 ซ้ายสองพี่น้อง ฝั่งขวา กม.11+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,900,000 03/12/2561 43,890 5 04/12/2561 12/12/2561 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.168.2237) ซ่อมแซมคันคลอง ระบายใหญ่สุพรรณ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 24/01/2562 22,800 5 25/04/2562 31/01/2562 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (99) ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย-1ซ้าย ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 45,000,000 08/03/2562 28,180,634 180 14/03/2562 13/03/2562 09/09/2562 ห้างหุ้นส่วนเทพารักษ์
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (104) สถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 22,000,000 28/03/2562 13,347,900 210 18/04/2562 17/04/2562 13/11/2562 บจก. สหสมชัยธนาพร
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ซ่อมแซมเครื่องกำจัดวัชพืช หน้าปตร.โพธิ์พระยา จำนวน 1 แห่ง จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 30/07/2562 980,000 60 31/07/2562 28/09/2562 บจก.พงษ์ไฟศาลอุตสาหกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (13) สถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำป่าพฤกษ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 26,248,374 29/03/2561 28,528,000 330 27/04/2561 26/04/2561 22/03/2562 บริษัท ทีดีดี ก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 12,000,000 26/07/2561 7,058,059 90 บ.สหสมชัยธนาพร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา เพิ่มประสิทธิภาพคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,000,000 26/06/2561 5,000,000 90 บ.เจ้าตะวัน จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ซ่อมแซมคันคลอง ร.1ซ้าย สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 950,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ซ่อมแซมคันคลอง ร.1ซ้าย แม่น้ำสุพรรณ ฝั่งซ้าย จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 920,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ซ่อมแซมคันคลอง ร.4 ขวา สุพรรณ3 ฝั่งซ้าย กม. 16+500-16+750 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ซ่อมแซมคันคลอง 1ซ้าย-1ซ้าย งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ซ่อมแซมคันคลอง ระบายใหญ่สุพรรณ 3 ฝั่งขวา กม. 53+360-55+230 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (1.168.2154) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 29/03/2562 100,000 01/04/2562 09/04/2562 กลุ่มไผ่ดำพัฒนา คลอง 2ขวา3ซ้าย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (90) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย - 3ซ้าย ระยะที่ 3 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 21/01/2562 13,000,000 180 25/02/2562 01/03/2562 23/08/2562 หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (100) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3ซ้าย - 3ซ้าย ระยะที่ 1 เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 5,739,972
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (5) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 3 ซ้าย ระยะที่ 2 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 9,870,998
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (1.168.2178) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 05/04/2562 99,938 15 11/04/2562 12/04/2562 25/04/2562 ห้างหุ่นส่วนสามัญกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน 3 ซ้ายพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (1.168.2179) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,120,000 07/02/2562 1,733,699 90 13/02/2562 12/02/2562 13/05/2562 หจก.ประภัตรรุ่งเรืองการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (1.168.2180) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย 1 ขวา (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,780,000 06/02/2562 1,679,013 90 12/02/2562 11/02/2562 12/05/2562 บริษัท สหสมชัยธนาพร จกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (92) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2 ขวา ระยะที่ 1 ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 13/03/2562 47,880,000 180 15/03/2562 14/03/2562 10/09/2562 บริษัท ที.ดี.ดี ก่อสร้างจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (107) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา กม.22+000 - กม.33+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 01/02/2562 24,077,943 120 05/02/2562 04/02/2562 04/06/2562 บริษัท สหสมชัยธนาพร จกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (11) ฝายดงขวาง ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 17/01/2562 5,340,362 210 25/01/2562 24/01/2562 22/08/2562 พรภณการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (12) อาคารบังคับน้ำห้วยเป้า ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 48,000,000 01/11/2561 10,535,787 270 10/11/2561 09/11/2561 06/08/2562 หจก.พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (13) อาคารบังคับน้ำบ้านไผ่เขียว 1 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 01/11/2561 12,372,637 270 10/11/2561 09/11/2561 06/08/2562 หจก.พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (14) ฝายหนองปลาไหล ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 17/01/2562 6,579,905 210 25/01/2562 24/01/2562 22/08/2562 หจก.อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (15) อาคารบังคับน้ำหมู่ 7 บ้านน้ำวิ่ง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 01/11/2561 919,129 210 10/11/2561 09/11/2561 07/06/2562 หจก.อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (16) อาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งเศรษฐี พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 01/11/2561 14,700,152 240 10/11/2561 09/11/2561 07/07/2562 หจก.พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (17) อาคารบังคับน้ำบ้านกาลอดบ่วง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 01/11/2561 6,651,708 240 09/11/2561 08/11/2561 12/07/2562 หจก.อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (2.53) ฝายบ้านบุ่งฝางพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,500,000 17/01/2562 1,038,810 180 25/01/2562 24/01/2562 23/07/2562 หจก.ธงไทยหันคา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (2.54) ฝายหมู่ 7 คลองวังหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 17/01/2562 5,507,920 210 25/01/2562 24/01/2562 22/08/2562 หจก.อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (2.55) ฝายบ้านหนองเปาะ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 28,000,000 17/01/2562 24,898,732 210 01/02/2562 31/01/2562 29/08/2562 หจก.โชคสองพัน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 ปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะและและส่วนประกอบอื่นพร้อมจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานชลประทานที่ 12 (SWOC 12 ) จังหวัดชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 2,352,161

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 6 ครั้ง