ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 05:11:41]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.12 ระบบห้องประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์(Video Conference ) ขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จำนวน 76 ชุด (สชป.12) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,117,500
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.3) ปรับปรุงคันคลอง HUAI TANODE DRAIN ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,937,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.4) ปรับปรุงคันคลอง INTERCEPTOR DRAIN ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,889,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.4333) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งานปรับปรุงคันคลองสายใหญ่ (ฝั่งซ้าย) ระยะที่ 2 จังหวัดชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,400,949
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งานปรับปรุงถนนทางเข้าสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,539,830
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งานปรับปรุงถนนบ้านหนองตาตน จังหวัดชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,484,281
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท ปรับปรุงปตร.ปลายคลองระบายINTERCEPTOR DRAIN ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 22,770,617
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.49) ปรับปรุงคลองรอบโครงการพระราชดำริฯ หนองลาด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.50) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 640 เมตร ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.51) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยยาง1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 395 เมตร ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.52) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 345 เมตร ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.53) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 1.300 กม. ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.54) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะคันคลอง 1 ขวา อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ ระยะทาง 1.000 กม. ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (47) เพิ่มปริมาณการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวนความจุ 80,000 ลบ.ม. ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.2812) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.35 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำความยาว 5,081 เมตร พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่ บ้านจิกรากข่า ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 50,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ปรับปรุงถนนคันคลอง 1 ขวา อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 4.400 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,908,929
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (13) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 ระยะทาง 120 เมตร ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 19,418,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (127) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองบ้านพราน ความยาว 5,800 เมตร ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000 29,130,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (36) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงเขาขี้ฝอย ระยะทาง 8.000 กม. ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 50,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (37) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงเขาน้อย ระยะทาง 4.400 กม. ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (38) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงเขาหลวง ระยะทาง 2.900 กม. ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 24,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (39) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงสำนักโก ระยะทาง 4.000 กม. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (40) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงหนองหญ้าปล้อง ระยะทาง 4.600 กม. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (41) ปรับปรุงผิวจราจรคันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดดฝั่งขวา ระยะทาง 6.000 กม. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (42) ปรับปรุงผิวจราจรคันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดดฝั่งซ้าย ระยะทาง 14.000 กม. ตำบลเนินแจง ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 100,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.834) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า ระยะทาง 11.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 700,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.836) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า ระยะทาง 10.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 800,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3166) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา ทัพคล้าย ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 700,000 489,489 บริษัท ฐิตามร วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3167) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา วังร่มเกล้า ระยะทาง 5.000 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 800,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3168) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย ทัพคล้าย ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 385,360 บริษัทฐิตามร วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3169) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย ระยะทาง 9.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 800,000 495,580 120 บจก.ฐิตามรวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3170) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา วังร่มเกล้า ระยะทาง 9.000 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 800,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3171) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ฝายโป่งข่อย ระยะทาง 8.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 489,240 120 บจก.ฐิตามรวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3176) ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงเขาขี้ฝอย ระยะทาง 8.000 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3177) ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงเขาหลวง วังร่มเกล้า ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 650,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3178) ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงหนองหญ้าปล้อง วังร่มเกล้า ระยะทาง 4.600 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 650,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3186) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3188) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำฝั่งขวา ทัพคล้าย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 80,730 บริษัท ฐิตามร วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3189) ซ่อมแซมหินเรียง - หินทิ้ง อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3194) ซ่อมแซมอาคารประกอบฝายทัพคล้าย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 429,150 บริษัท ฐิตามร วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3195) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3566) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ปริมาณดิน 50,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3701) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำฝั่งขวา ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี ปริมาณดิน 51,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3702) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำฝั่งขวา วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ปริมาณดิน 50,000 ลบ.ม. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอาคารประกอบ หนองจิก จำนวน 1 แห่ง ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (10) ขุดขยายลำน้ำแม่น้ำตากแดด จำนวน 21.000 กม.ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลเนินเหล็ก ตำบลหนองไผ่แบน ตำบลเนินแจงอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 80,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.122) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองบ่อยืมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.123) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (131) อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินคลอง 1 ขวา วังร่มเกล้า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 11,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (127) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านเกาะพะยอม จำนวน 1 แห่ง ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหวาย ช่วงที่ 2จังหวัดอุทัยธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 12,132,573 19/09/2559 86,035,000 720 24/11/2559 23/11/2559 13/11/2561 หจก.พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี รายการขุดขยายลำน้ำแม่น้ำตากแดด อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 67,502,609
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.164) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา - 1 ซ้าย กม.1+610 ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.56) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ขวา (Para Asphalt Concrete) กม.2+580 - กม.3+200 (ฝั่งขวา) ยาว 620 เมตร ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.57) ปรับปรุงถนนทางเข้าฝ่ายส่งน้ำที่ 2 (Para Asphalt Concrete) ยาว 1,500 เมตร ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 6,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (32) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา กม.0+000 - กม.3+500 (ฝั่งขวา) (Para Asphalt Concrete) ระยะทาง 3,500 เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.2813) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3668) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านกงกำปั่น กม.2+000-3+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 บริษัท เอส เอ พาวเวอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3669) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านเกาะกร่าง กม.10+540 - 11+540 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 บริษัท เอส เอ พาวเวอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3670) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านเกาะแก้ว กม.9+540 - 10+540 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3671) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านขวาง กม.6+000-7+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 บริษัท เอส เอ พาวเวอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3672) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านโคกพระ กม. 2+000 -3+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3673) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านดอนตาลเสี้ยน กม.0+000-1+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 บริษัท เอส เอ พาวเวอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3674) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านบ่อพระ กม.13+540 - 14+540 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3675) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านโพธิ์ทอง กม.8+000-9+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังสีราช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3676) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านไร่อ้อย กม. 5+000-6+000 ยาว 1,000 เมตร ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 บริษัท เอส เอ พาวเวอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3677) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านลาดปลาค้าว กม.14+540 - 15+540 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3678) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านลำพันบอง กม.1+000-2+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 บริษัท เอส เอ พาวเวอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3679) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านสามัคคีธรรม กม.3+000 - 4+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 บริษัท สุพิชญาพรรธน์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3680) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านหนองกางยาง กม.8+540 - 9+540 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 บริษัท สุพิชญาพรรธน์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3681) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านหนองปล้อง กม.3+000-4+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 บริษัท สุพิชญาพรรธน์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3682) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านหนองโพธิ์ กม.12+540 - 13+540 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 บริษัท สุพิชญาพรรธน์
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3683) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านหนองสะเดา กม.9+000 - 10+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 บริษัท สุพิชญาพรรธน์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3684) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านหนองหลวง กม.11+540 - 12+540 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทรัพย์สมบูรณ์ ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3685) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านใหม่ไร่อ้อย กม.7+000-8+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทรัพย์สมบูรณ์ ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3686) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหนองพลับ กม.4+000 - 5+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทรัพย์สมบูรณ์ ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3732) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำกระเสียว โซน C1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 107,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,200,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (11) ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำห้วยกระเสียว (บ้านหนองมะค่าโมง) จำนวน 1 แห่ง ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (118) ปรับปรุงบ่อยืมคลองส่งน้ำ 1 ขวา (ฝั่งขวา) กม. 0+000 - 4+350 ยาว 4,350 เมตร ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซมท่อลอดคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำ ร.4 ขวา กม.10+800 (ฝั่งซ้าย) จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 463,232 24/09/2562 463,232 30 27/09/2562 25/09/2562 26/10/2562 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซมท่อลอดคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำ ร.4 ขวา กม.11+100 (ฝั่งซ้าย) จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 472,402 24/09/2562 472,402 30 27/09/2562 25/09/2562 26/10/2562 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.0+800 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 471,487 24/09/2562 471,487 30 27/09/2562 25/09/2562 26/10/2562 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.0+900 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 481,121 24/09/2562 481,121 30 27/09/2562 25/09/2562 26/10/2562 บริษัท สุพิชญาพรรธน์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.2+600 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 462,339 24/09/2562 462,339 30 27/09/2562 25/09/2562 26/10/2562 บริษัท สุพิชญาพรรธน์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.3+050 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 462,516 24/09/2562 462,516 30 27/09/2562 25/09/2562 26/10/2562 บริษัท เอส เอ พาวเวอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.2+800 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 471,487 24/09/2562 471,487 30 27/09/2562 25/09/2562 26/10/2562 บริษัท เอส เอ พาวเวอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.3+300 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 481,139 24/09/2562 481,139 30 27/09/2562 25/09/2562 26/10/2562 บริษัท เอส เอ พาวเวอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา (1.2) ซ่อมแซมผิวจราจรภายในโครงการฯเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 6,300,000 3,580,000 หจก. เยี่ยมบุญชัย 94
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา ซ่อมแซมเส้นทางลำเลียงวัชพืชตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยาจังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.500กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,597,618 29/03/2562 1,597,618 90 24/04/2562 23/04/2562 22/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์วงษ์ศิลา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (30) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา (ช่วงที่ 2) ระยะทาง 4.050 กม. ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2575) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 2 ขวา แม่น้ำน้อย 2 กม.3+900 - กม.5+700 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,787,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2576) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 5 ขวา แม่น้ำน้อย 2 กม.0+000 - กม.1+800 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,830,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2577) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย กม.1+000 - กม.4+500 (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 844,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2605) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 14 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (27) ซ่อมแซมคลองระบาย 1 ขวา แม่น้ำน้อย 3 กม.0+000 - กม.4+480 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 13,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (114) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย ระยะที่ 3 พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 สาย ความยาว 4.134 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 22,650,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (128) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (141) อาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำน้อย หมู่ 2 ไม้ดัด ความยาว 0.100 กม. ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 27,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.2689) ซ่อมคันคลอง 1 ซ้าย 18 ซ้าย ม.-อ. ระยะทาง 0.920 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,900,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.2814) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.105) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ ปลายคลองระบาย 2 ขวา สามชุก 2 คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดบานระบาย 2.00x2.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (120) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ ปลายคลองระบาย 1 ขวา - 5 ขวา สามชุก 1 คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดบานระบาย 2.00x2.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 11,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.138) ปรับปรุงถนนรอบสันเขื่อน ทับเสลา ระยะที่ 2 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (35) ปรับปรุงคันคลองสายใหญ่ฝั่งขวา (ฝายทับเสลา) ระยะที่ 2 ระยะทาง 4.500 กม. ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 23,180,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (61) ปรับปรุงถนนเข้าโครงการ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางรวม 2.981 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 13,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3149) ซ่อมแซมการกัดเซาะด้านท้ายไซฟอนคลองส่งน้ำ 1L-RMC กว้าง 30 เมตร ยาว 20 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 41,431 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3150) ซ่อมแซมการกัดเซาะด้านท้ายอาคารแบ่งน้ำห้วยทับเสลา ความยาว 150 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 830,000 79,706 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3151) ซ่อมแซมการกัดเซาะด้านท้ายอาคารแบ่งน้ำห้วยทัพทัน ความยาว 148 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 820,000 78,455 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3152) ซ่อมแซมการกัดเซาะท้ายฝายทับเสลา ความยาว 154 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 850,000 80,288 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3153) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม. 52+100 ความยาว 100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 970,000 90,965 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3154) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.43+090 ความยาว 106 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 42,650 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3155) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.43+490 ความยาว 100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 550,000 40,775 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3156) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.44+465 ความยาว 110 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 620,000 43,710 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3157) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.44+750 ความยาว 116 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 650,000 45,885 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3158) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.45+100 ความยาว 124 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 680,000 47,400 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3159) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทัพทัน กม.1+000 ความยาว 104 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 580,000 41,920 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3160) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทัพทัน กม.1+500 ความยาว 106 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 42,640 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3185) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3697) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำห้วยทับเสลา กม.51+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ปริมาณดิน 64,300 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3698) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำห้วยทับเสลา กม.71+145 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ปริมาณดิน 77,200 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3699) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำห้วยทับเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ปริมาณดิน 115,650 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3700) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำห้วยทัพทัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ปริมาณดิน 90,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (6) คันกั้นน้ำและอาคารประกอบห้วยทับเสลา ระยะที่ 2 ระยะทางรวม 5.100 กิโลเมตร ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 70,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (7) ปรับปรุงคันสะเดาเก้านิ้ว ระยะทางรวม 13.000 กม. ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 38,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (153) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำ ระบบส่งน้ำบ้านเพชรน้ำผึ้ง พื้นที่รับประโยชน์ 4,500 ไร่ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (147) คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยทัพทัน ระยะที่ 2 ระยะทางรวม 5.400 กม. ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 70,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยทัพทัน ระยะที่ 1 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 56,939,484 15/02/2562 6,480,000 300 13/03/2562 11/03/2562 03/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ปรับปรุงถนนคันคลองระบบส่งน้ำบ้านเพชรน้ำผึ้ง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 4.000 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,821,980 27/05/2562 8,821,880 120 31/05/2562 28/05/2562 27/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา คันกั้นน้ำห้วยทับเสลาป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานีตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 49,232,549 28/04/2560 222,000,000 450 22/05/2560 17/05/2560 13/08/2561 บริษัท ตั้งเจริญ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (1.2714) ซ่อมแซมคันคลอง 1 ขวา-3 ซ้าย ม.ก (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จำนวน 1,426.45 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (1.3520) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บ่อยืมฝั่งขวา ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ปริมาณดิน 12,850 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (1.3667) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง ร.2ข สุพรรณ2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ปริมาณดิน 12,850 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (1.3687) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บ่อยืมฝั่งซ้าย ม.-ก. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ปริมาณดิน 12,850 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (1.4334) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (119) ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย มะขามเฒ่า-อู่ทอง พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 3) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (1.3516) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 4 ซ้าย - สุพรรณ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ปริมาณดิน 64,280 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (1.3517) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายใหญ่สุพรรณ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ปริมาณดิน 51,420 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (1.3518) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย - สุพรรณ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ปริมาณดิน 28,265 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,100,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (1.3519) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำ 5 ขวา -1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ปริมาณดิน 59,128 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,300,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (1.4335) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (2) คันกั้นน้ำที่คลองระบายใหญ่สุพรรณ 2 บรมธาตุ ระยะทาง 12.200 กม. ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (8) คันกั้นน้ำที่คลองระบายใหญ่สุพรรณ 1 บรมธาตุ ระยะทาง 12.200 กม. ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (1.13) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย บรมธาตุ ความยาว 1.938 กิโลเมตร ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 6,921,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (18) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา บรมธาตุ (ช่วงที่ 2) ความยาว 5.920 กม. ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (19) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 2 ซ้าย บรมธาตุ ความยาว 3.075 กม. ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,980,200
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (144) ปรับปรุงคอนกรีตดาดคลอง 2 ซ้าย - 1 ขวา ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (145) ปรับปรุงคอนกรีตดาดคลอง 4 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (146) ปรับปรุงคอนกรีตดาดคลอง 1 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ (ช่วงที่ 2 ) ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ คันกั้นน้ำที่คลองระบายใหญ่ สุพรรณ 2 บรมธาตุ ช่วง กม.3+000 ถึง กม.7+050 (ฝั่งขวา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,802,949 24/09/2562 9,745,949 120 04/10/2562 03/10/2562 31/01/2563 หจก.ศิษย์สุขสำราญก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ คันกั้นน้ำที่คลองระบายใหญ่ สุพรรณ 2 บรมธาตุ ช่วง กม.2+000 ถึง กม.6+300 (ฝั่งซ้าย) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,689,691 24/09/2562 9,603,262 120 04/10/2562 03/10/2562 31/01/2563 หจก.ศิษย์สุขสำราญก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย กม.8+700 จำนวน 1 รายการ จังหวัดชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,389,000 08/05/2562 2,389,000 120 06/06/2562 05/06/2562 03/10/2562 บริษัท ที.ดี.ดี.ก่อสร้างจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ (1.1315) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (1.4336) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 100,000 กลุ่มบริหารกรใช้น้ำชลประทาน ห้วยงู-สามง่ามท่าโบสถ์พัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (13) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวาพลเทพ พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 4) กม.10+930 ถึง กม.16+000 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 24,155,000 หจก.ธงไทยหันคา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (15) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ซ้ายพลเทพ พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 3) กม.8+300 ถึง กม.13+860 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 24,250,000 หจก.ศิษย์สุขสำราญก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (50) ปรับปรุงคันคลอง 1ซ้าย-1ซ้าย ระยะทาง 5.000 กม. ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (51) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-1ซ้าย ฝั่งขวา ระยะทาง 2.100 กม. ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 11,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2716) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ำสุพรรณ ฝั่งขวา กม.5+500 ถึง กม.6+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 970,000 17,000 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2717) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ำสุพรรณ ฝั่งซ้าย กม.5+500 ถึง กม.6+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 960,000 17,000 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2718) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1ขวา-4ขวา สุพรรณ3 ฝั่งขวา ช่วง กม.5+400 ถึง กม.5+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 980,000 14,000 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2719) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 2 ขวา แม่น้ำสุพรรณ ช่วง กม.12+600 ถึง 14+000 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,100,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2720) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 4 ขวา แม่น้ำสุพรรณ ฝั่งซ้าย ช่วง กม.4+495 ถึง กม.5+095 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 550,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2721) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 4ขวา สุพรรณ3 ฝั่งซ้าย กม.6+500 ถึง กม.7+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 970,000 17,000 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2722) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 5 ขวา สุพรรณ3 กม.0+500 ถึง กม.1+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 950,000 10,000 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2723) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ 1ซ้าย สองพี่น้อง ช่วง กม.4+000 ถึง กม.5+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2724) ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 ฝั่งขวา กม.44+500 ถึง กม.45+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 980,000 10,000 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2725) ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 ฝั่งขวา กม.46+700 ถึง กม.47+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 990,000 31,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2726) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ขวา ช่วง กม.9+300 ถึง กม.10+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,300,000 199,600 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2727) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ซ้าย-1ซ้าย ฝั่งขวา กม.8+900 ถึง กม.9+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 950,000 17,000 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2728) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ซ้าย-1ซ้าย ฝั่งซ้าย กม.1+300 ถึง กม.1+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 940,000 17,000 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2729) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย - 3ซ้าย - 1ขวา ฝั่งซ้าย ช่วง กม.6+250 ถึง กม.6+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 700,000 13,202 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2730) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย ช่วง กม.17+800 ถึง กม.18+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000 17,000 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2731) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา ช่วง กม.0+000 ถึง กม.1+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000 31,000 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2732) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา ช่วง กม.1+800 ถึง กม.3+080 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000 24,660 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2733) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา ช่วง กม.10+600 ถึง 12+700 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2734) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา ช่วง กม.14+000 ถึง 15+500 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,100,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2735) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา(1) ช่วง กม.3+500 ถึง 4+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000 23,800 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2736) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ซ้าย กม.11+000 ถึง กม.11+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 940,000 10,000 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2738) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2ซ้าย - 1ขวา ช่วง กม.24+540 ถึง กม.24+780 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 700,000 9,039
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2739) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ขวา กม.16+570 ถึง กม. 18+200 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,100,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2740) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ขวา ช่วง กม. 11+600 ถึง กม. 13+000 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2741) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ขวา ช่วง กม. 23+500 ถึง 24+540 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 950,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2742) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ซ้าย ฝั่งขวา กม.1+600 ถึง กม.2+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 970,000 17,000 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2744) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3ซ้าย - 1ขวา ฝั่งขวา ช่วง กม.27+180 ถึง กม.27+680 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 700,000 12,167 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2759) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา ปริมาณ 250 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 980,000 153,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2760) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา(1) ปริมาณ 250 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 980,000 169,000 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2764) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคันกั้นน้ำแม่น้ำสุพรรณสายเก่า จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,400,000 21,700 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2817) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา สถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,588,370 28/03/2562 13,347,900 210 18/04/2562 17/04/2562 13/11/2562 บจก.สหสมชัยธนาพร
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (1.3032) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (1.3595) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 1ขวา สุพรรณ4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ปริมาณดิน 12,350 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 480,000 461,180 บ.ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (1.3596) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ปริมาณดิน 12,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกช้าง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 490,000 470,520 บ.ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (1.3597) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำ 1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ปริมาณดิน 11,100 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 430,000 414,500 บ.ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (1.3666) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ปริมาณดิน 12,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 490,000 470,520 บ.ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (1.3692) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 1ซ้าย แม่น้ำน้อย 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ปริมาณดิน 11,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 450,000 433,170 บ.ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (1.3693) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำ 3ซ้าย - 3ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ปริมาณดิน 12,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 485,000 466,780 บ.ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (29) คันคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 ระยะทาง 4.900 กม. ตำบลดอนปรู อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (1.2818) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (115) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2 ขวา ระยะที่ 2 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 50,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ซ่อมแซมคันคลองห้วยชัน (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 0.360 กม.จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 512,968 26/09/2562 498,438 30 27/09/2562 27/09/2562 26/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เค ที การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ซ่อมแซมคันคลองห้วยชัน (ฝั่งขวา) ระยะทาง 0.360 กม.จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 510,640 26/09/2562 496,140 30 27/09/2562 27/09/2562 26/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เค ที การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ 1 ขวา-1ขวา สุพรรณ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 822,300 18/10/2562 798,300 60 25/10/2562 25/10/2562 23/12/2562 บริษัท สหสมชัย ธนาพร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 2 ขวา - 1 ซ้าย จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,036,904 18/10/2562 1,006,404 60 25/10/2562 25/10/2562 23/12/2562 บริษัท สหสมชัย ธนาพร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 0.450 กม.จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 497,480 26/09/2562 497,480 30 27/09/2562 27/09/2562 26/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เค ที การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 0.500 กม.จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 497,345 26/09/2562 497,345 30 27/09/2562 27/09/2562 26/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เค ที การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 0.350 กม.จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 498,964 26/09/2562 498,964 30 27/09/2562 27/09/2562 26/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เค ที การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (1) อาคารบังคับน้ำดอนสวัสดิ์ ความยาว 41.50 เมตร ความสูง 3.50 เมตร จำนวน 2 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 32,000,000 9,900,000 หจก.อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (20) อาคารบังคับน้ำบ้านไผ่เขียว2 พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 54.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 50,000,000 11,680,666 หจก.พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (7) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งดินดำ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 70,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (147) งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางคณฑี ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000 1,789,975 บริษัท เอ็ม เอ็ม อธิชา คอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (24) ฝายห้วยบ่อลึก พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 75 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 2,329,729 หจก.นัฐวัฒน์การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (67) ฝายหมู่8 บ้านเนินมะค่า พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 27.75 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่ ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000 9,400,094 หจก.อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (224) ฝายเขากวางทอง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 45,000,000 9,600,231 หจก.อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (225) ฝายบ้านหนองแฟบ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 40,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (55) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบึงขุมทรัพย์พร้อมปรับปรุงลำน้ำ ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 80,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (102) ประตูระบายน้ำปลายคลองผักไห่-เจ้าเจ็ด ขนาดบานระบาย 5.00 x 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ของคลองผักไห่-เจ้าเจ็ด ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 85,000,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)