ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 21:34:05]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.168.2443) ซ่อมแซมเกียร์มอเตอร์ประตูระบายน้ำท่าล้อ โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 300,000 11/04/2562 291,200 90 12/04/2562 11/04/2562 10/07/2562 บริษัท เก็ต ริช ซัมมิท จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.168.2444) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมอาคารทดน้ำบ้านปากน้ำรัก จุดที่ 2 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 495,000 03/01/2562 480,600 90 23/04/2562 23/04/2562 21/07/2562 บริษัท ทรานส์มิชชั่น เอ็นจิเนียริ่ง เอเชีย จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.168.2446) ซ่อมแซมเกียร์มอเตอร์อาคารทดน้ำบ้านปากน้ำรัก โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 480,000 11/04/2562 466,000 90 12/04/2562 12/04/2562 10/07/2562 บริษัท เก็ต ริช ซัมมิท จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม (115) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปลายคลอง ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 25/02/2562 9,370,000 180 12/03/2562 12/03/2562 07/09/2562 บริษัท แสงชัยโชค จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.174.26) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 900,000 13/03/2562 629,897 90 02/05/2562 01/05/2562 30/07/2562 หจก.เจวีซี ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.174.27) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำหินสีตอนบน โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 900,000 14/03/2562 733,000 90 20/04/2562 19/04/2562 18/07/2562 หจก.กานต์สิริโชค ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.174.28) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งศาลา โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 900,000 13/03/2562 588,863 90 06/06/2562 05/06/2562 03/09/2562 หจก.เจวีซี ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.174.29) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 900,000 13/03/2562 629,984 90 02/05/2562 01/05/2562 30/07/2562 หจก.เจวีซี ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม (1.6) แก้มลิงแพรกหนามแดง ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 25/01/2562 1,648,000 120 22/02/2562 21/02/2562 21/06/2562 หจก. เจวีซี ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม (87) กำแพงป้องกันตลิ่งด้านเหนือน้ำ - ท้ายน้ำ ปตร. ยายเจิม ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 43,000,000 19/12/2561 21,501,892 180 01/02/2562 31/01/2562 30/07/2562 บริษัท เพชรวารี ก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.172.126) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ D3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,500,000 30/01/2562 1,158,000 120 11/02/2562 08/02/2562 10/06/2562 บริษัท สามพราน เครนเซอร์วิส จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.172.127) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองทุ่งกระโหลก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 07/01/2562 492,000 30 16/01/2562 15/01/2562 14/02/2562 หจก.กานต์สิริโชค
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.172.128) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองท่าเนื้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 983,000 14/01/2562 312,000 60 22/01/2562 21/01/2562 22/03/2562 บริษัทสามพราน เครน เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม (112) ปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำโพหัก-บัวงาม (ตอนกลาง) ระยะที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 11/12/2561 5,699,900 150 18/12/2561 17/12/2561 16/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงปูนเขตรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (1.91) ปรับปรุงประตูระบายน้ำศาลาแดง ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,000,000 23/01/2562 6,923,000 150 06/03/2562 28/02/2562 02/08/2562 บริษัท นันทฉัตรมาตา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (111) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1ขวา-5ซ้าย ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 18/02/2562 28,990,000 240 08/03/2562 07/03/2562 02/11/2562 บริษัท ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (3) ประตูระบายน้ำคลองนายหมก ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 14/01/2562 8,128,453 150 บริษัทแสงชัยโชค จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (4) ประตูระบายน้ำคลองบางหลวง พร้อมเครื่องสูบน้ำ ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 11/01/2562 9,033,276 150 28/02/2562 บริษัท ส.ทวีพงษ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (5) ประตูระบายน้ำคลองตาเพลิน ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,000,000 22/05/2562 12,754,797 180 31/05/2562 30/05/2562 02/11/2562 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (1.97) อาคารทิ้งน้ำฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา กม.76+914 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 27/03/2562 2,530,000 120 22/05/2562 21/05/2562 18/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจวีซี ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (1.98) อาคารบังคับน้ำคลองระบายน้ำ 2 ซ้าย - บ้านนา กม.0+010 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 29/03/2562 1,089,000 120 01/05/2562 30/04/2562 20/08/2562 บริษัท แนนโปรเจค กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (1.172.124) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสายใหญ่คูบัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 19/03/2562 472,879 60 19/04/2562 19/04/2562 17/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจวีซี ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (1.172.125) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ 1ขวา-คูบัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 19/03/2562 473,137 60 19/04/2562 19/04/2562 17/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจวีซี ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (7) ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่-ประดู่ กม.13+348 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 27/03/2562 6,766,981 120 01/05/2562 30/04/2562 28/08/2562 บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (8) ประตูระบายน้ำทับเทียม ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,000,000 27/03/2562 10,825,351 150 01/05/2562 01/05/2562 27/09/2562 บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (3) ฝายทดน้ำบ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 01/02/2562 16,411,600 300 06/03/2562 06/03/2562 30/12/2562 หจก.ส.โชคสองพัน
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (4) ฝายบ้านเหียงงาม พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 31/01/2562 2,675,000 180 11/03/2562 07/03/2562 06/09/2562 บ.ภูมิรพีภัทร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (6) ฝายบ้านน้ำลาด ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 26,000,000 29/01/2562 8,670,000 180 01/03/2562 25/02/2562 02/08/2562 บ.ภูมิรพีภัทร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (7) ฝายบ้านหนองตาก้าย ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 31/01/2562 1,400,000 180 01/03/2562 25/02/2562 27/08/2562 หจก.วงษ์สุวรรณ99 คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (18) ทรบ.วัดเชิงเลน ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,800,000 23/01/2562 12,376,000 180 01/03/2562 28/02/2562 27/08/2562 บ.วี.เอ.เอส. ซัพพลาย จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (2.56) ฝายบ้านทุ่งมะขามเฒ่าพร้อมขุดลอก ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 30/01/2562 2,460,840 180 13/02/2562 13/02/2562 11/08/2562 บ.ยู.พี.เอ
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (2.68) ฝายทดน้ำบ้านหนองกร่าง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 11/02/2562 13,887,156 300 09/03/2562 07/03/2562 02/01/2563 หจก.เทพารักษ์
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (3.12) ฝายบ้านหนองบางพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 45,000,000 29/01/2562 6,679,384 240 05/09/2562 01/02/2562 02/10/2562 หจก.สันติมิตรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (3.13) ฝายบ้านแปดเหลี่ยมพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 29/01/2562 7,560,869 210 01/05/2562 26/04/2562 26/11/2562 หจก.พิมธีรา คอนสตรัคชั่น

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 27 ครั้ง