ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ. 2563 เวลา 08:05:04]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปลายคลอง ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 7,964,500 9,370,000 180
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.3720) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย โครงการชลประทานราชบุรี ปริมาณดิน 43,560 ลบ.ม. ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (96) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท่อส่งน้ำ 1 ซ้าย-สายใหญ่ กม.0+000 - กม.1+785 โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม (1.98) ปรับปรุงประตูระบายน้ำ กม.9+980 ของคันกั้นน้ำเค็มสายบางเค็ม-วัดพวงมาลัย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (1.465) ซ่อมแซมเสริมหลังคันคลอง 3ข - 2ข - 1ข - 1ซ - 5ซ กม.0+200 - 2+910 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3621) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองดอนสาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 12,900 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 484,000 470,000 30 บริษัท ส.จิตตรายุทธ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3622) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองประชาเจริญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 7,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 263,000 255,000 30 บริษัท ส.จิตตรายุทธ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3651) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองข้างวัดบางคนทีใน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 9,200 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 344,000 333,934 30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะฉันท์
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3652) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบังปืน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 12,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 453,000 440,000 30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะฉันท์
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3653) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางคนที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 18,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 507,000 491,940 30 บริษัท ส.จิตตรายุทธ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3655) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองทุ่งอินทรีย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 12,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 449,000 436,000 30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์สิริโชค ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3656) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองรวมเจริญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 12,000 ลบ.ม. ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 450,000 436,885 30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์สิริโชค ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3657) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองราษฎร์เจริญสุข โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 12,300 ลบ.ม. ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 482,000 455,279 30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์สิริโชค ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3658) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองราษฏร์พัฒนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 11,000 ลบ.ม. ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 410,000 398,000 30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์สิริโชค ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3659) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองโรงซีอิ๊ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 8,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 330,000 320,000 30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะฉันท์
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3660) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสะแกเทศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 13,200 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 491,000 476,916 30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์สิริโชค ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3661) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสำโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 6,400 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 240,000 232,948 30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์สิริโชค ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3662) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหมูทอด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 4,900 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 184,000 179,000 30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์สิริโชค ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3663) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหลวงสินธิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 11,900 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 444,000 431,000 30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะฉันท์
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3664) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองอ้อม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 8,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 301,000 292,000 30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์สิริโชค ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา (1.3844) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม (1.1984) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม (95) ปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งคลอง ร. 1 ซ.ตาคต-ดำเนินสะดวก ระยะที่ 1 ระยะทาง 1,800 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 150
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ประตูระบายน้ำคลองนายหมกตำบลสามพราน อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,128,453 14/01/2562 8,128,453 150 16/10/2562 15/10/2562 14/03/2563 แสงชัยโชค จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ประตูระบายน้ำคลองบางหลวงพร้อมเครื่องสูบน้ำ ตำบลท่าตลาดอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,033,276 11/01/2562 9,033,276 150 06/03/2562 05/03/2562 02/08/2562 บริษัท ส.ทวีพงษ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ประตูระบายน้ำคลองตาเพลินตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 12,754,797 22/05/2562 12,754,797 180 31/05/2562 30/05/2562 26/11/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองทิพย์ วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา อาคารทิ้งน้ำฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา กม.76+914ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 172,350 27/03/2562 2,530,000 120 22/05/2562 21/05/2562 18/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจวีซี ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองระบายน้ำสายใหญ่คูบัวโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 144,960 19/03/2562 472,879 60 19/04/2562 18/04/2562 17/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจวีซี ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 4 ขวา-ประดู่ จังหวัดราชบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 23
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่-ประดู่ กม.13+348ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 5,751,934 27/03/2562 6,766,981 120 01/05/2562 30/04/2562 28/08/2562 บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ประตูระบายน้ำทับเทียม ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,201,549 10,825,351 150 01/06/2562 01/06/2562 27/09/2562 บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ท่อระบายน้ำปากคลองหนองศาลา กม.2+200 ฝั่งขวา ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,564,332 11/06/2562 1,564,332 120 07/07/2562 03/11/2562 03/11/2562 หจก.ภักดีพรรณ คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ท่อระบายน้ำปากคลองสะแก กม.1+200 ฝั่งซ้าย ตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,497,886 11/06/2562 1,497,886 120 07/07/2562 03/07/2562 03/11/2562 หจก.ภักดีพรรณ คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (3) ฝายบ้านหินสีพัฒนา 1 พร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 10/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (4) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเนินสวรรค์ ระยะที่ 4 จำนวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (54) ฝายพุเต่าตก 1 ความยาว 18 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 28,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (69) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กระบาล ความยาว 408 เมตร สูง 10 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 36,545,000
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (76) ฝายบ้านตะโกล่าง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร พื้นที่ชลประทาน 380 ไร่ โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 45,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 ฝายทดน้ำบ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,721,509 01/02/2562 16,411,600 300 06/03/2562 06/03/2562 30/12/2562 หจก.ส.โชคสองพัน
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 ทรบ.วัดเชิงเลน ตำบลบางช้างอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 12,376,000 23/01/2562 12,376,000 180 01/03/2562 28/02/2562 27/08/2562 บ.วี.เอ.เอส.ซัพพลาย จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 ฝายทดน้ำบ้านหนองกร่าง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 5,404,832 11/02/2562 13,887,156 300 09/03/2562 07/03/2562 02/01/2563 หจก.เทพารักษ์
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 ฝายบ้านแปดเหลี่ยมพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,405,506 29/01/2562 7,560,869 210 01/05/2562 26/04/2562 26/11/2562 หจก.พิมธีรา คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 แก้มลิงบ้านพุไม้แดง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 10,202,487

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 13 ครั้ง