ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 11:49:26]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ซ่อมแซมผิวจราจรทำนบดินอ่างเก็บน้ำพุหวาย ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 0.830 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,507,600 20/03/2562 1,711,168 90 20/03/2562 03/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรบุรี ณัฐกิจเอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (1.168.2566) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกระหร่าง3 โครงการชลประทานเพชรบุรี ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 21/03/2562 1,900,000 60 บริษัท ที.เจ.อาร์ ซัพพลาย คอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (1.174.31) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำกระหร่าง 3 โครงการชลประทานเพชรบุรี ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 22/01/2562 620,865 90 หจก.ศรุตยา คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (120) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำ ดอนขุนห้วย 1 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 14/12/2561 442,784 120 21/12/2561 20/12/2561 19/04/2562 หจก.ทิพย์เจริญซัพพลาย 2012
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (4.48) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนากรวย ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 25/01/2562 272,800 150 25/01/2562 หจก.ทิพย์เจริญซัพพลาย 2012
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (4.49) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 31/05/2562 620,000 180 31/05/2562 หจก.ทิพย์เจริญซัพพลาย 2012
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี คลองส่งน้ำ 1 ขวา(ขวา) - สายใหญ่ฝั่งขวา 3 พร้อมอาคารประกอบ และคลองส่งน้ำ 1 ขวา(ซ้าย) - สายใหญ่ฝั่งขวา 3 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,560,000 17/06/2562 272,565 90 13/06/2562 หจก.ทิพย์เจริญซัพพลาย 2012
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา3 และคลองระบายน้ำดี 9 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 43,688,700 04/06/2562 3,799,278 150 04/06/2562 บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี โครงการปรับปรุงระบบกระจายน้ำในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 1 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี งบกลาง 2562 2562 2562 24,000,000 16/08/2562 550,453 120 16/08/2562 หจก ศรุตยาคอนสตรัคชัน
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเตียน จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 13,045,969
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเตียน(งานคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำดาดคอนกรีตพร้อมอาคารประกอบ) ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 1,752,225
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี (งานระบบผันน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 จังหวัดเพชรบุรี) ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 157,553,239
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ซ่อมถนนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกระหร่าง3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,112,800 28/09/2561 2,145,900 90 28/11/2561 27/12/2561 บริษัทเพชรพลังจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ซ่อมถนนหลังคันอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,540,800 28/09/2561 1,133,000 60 28/09/2561 27/11/2561 บริษัทเพชรพลังจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร ซ่อมแซมถนนบนคันคลองดอนทรายแก้ว ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ระยะทาง 1.675 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 26/03/2562 3,978,795 120 18/04/2562 18/04/2562 15/08/2562 หจก.ระนอง V.Cกรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร ซ่อมแซมถนนบนคันคลองท่านางสังข์-บ้านบางตุ่ม ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ระยะทาง 2.740 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 28/03/2562 7,260,276 150 05/04/2562 05/04/2562 01/09/2562 บจก.ชุมพรแอสฟัสม์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (2) ฝายคลองเสร็จ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 22/01/2562 2,730,000 180 26/01/2562 26/01/2562 24/07/2562 หจก.ศิริพงษ์วิลดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านในเหมือง ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 04/03/2562 22,864,950 180 05/03/2562 05/03/2562 31/08/2562 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.168.2541) ซ่อมแซมฝายคลองตะโก โครงการชลประทานชุมพร ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 04/01/2562 549,523 30 08/01/2562 08/01/2562 06/02/2562 หจก.เอ็มซีวิลนครศรีฯ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (123) ปรับปรุงอาคารอัดน้ำบ้านคลองหินดำ พร้อมระบบส่งน้ำ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,000,000 28/11/2561 1,248,715 180 18/12/2561 18/12/2561 15/06/2562 หจก.เอ็ม ซี วิลล์ นครศรี
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (2.58) อาคารบังคับน้ำห้วยย่าด้วนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,000,000 22/01/2562 1,375,524 210 29/01/2562 29/01/2562 26/08/2562 บจก.นันทฉัตรมาตา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (4.47) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยใหญ่ ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 38,000,000 21/12/2561 2,099,248 180 10/01/2562 10/01/2562 08/07/2562 หจก.จักรมณีการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (24) แก้มลิงพรุกระจูด ระยะที่ 2 ตำบลหาดทรายรี ตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,700,000 22/01/2562 8,974,204 180 02/02/2562 02/02/2562 31/07/2562 หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร โครงการขุดสระเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อจัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพัลวาน อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร งบกลาง 2562 2562 2562 3,716,000 02/07/2562 1,523,709 120 04/07/2562 04/07/2562 31/10/2562 หจก.อวัสดา โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านสันเจริญพร้อมก่อสร้างถังพักน้ำ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร งบกลาง 2562 2562 2562 4,428,000 19/06/2562 235,900 60 02/07/2562 02/07/2562 30/08/2562 หจก.491 ธุรกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร จ้างเหมาโครงการระบบระบายน้ำคลองนาคราชพร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2558 2558 40,431,874 25/02/2558 47,566,910 270 15/09/2558 15/09/2558 10/06/2559 หจก.ปิยะโยธาก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร จ้างเหมาโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ (คลองผันน้ำลุ่มน้ำคลองชุมพร) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2558 2558 16,452,939 29/07/2558 19,356,399 150 15/09/2558 15/09/2558 11/02/2559 หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (128) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเทพวังทอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 2,769,110 19/01/2561 1,447,565 180 24/01/2561 24/01/2561 22/07/2561 หจก.จารุวิศวะ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร อาคารอัดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหงษ์เจริญ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 8,855,141 18/04/2561 2,842,737 180 28/04/2561 25/04/2561 21/10/2561 หจก.ภาวดียงยุทธ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (125) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำท่ามะพลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 33,149,618 25/12/2560 42,810,000 120 27/12/2560 27/12/2560 24/03/2561 หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร ซ่อมแซมฝายคลองหลุงพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 464,702 20/09/2561 259,140 30 26/09/2561 26/09/2561 25/10/2561 หจก.เอ็มซีวิลนครศรีฯ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาทั่ง จังหวัดชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,431,254 20/09/2561 493,543 30 26/09/2561 26/09/2561 25/10/2561 หจก.จันจิราก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร อาคารบังคับน้ำบ้านวังประดิษฐ์พร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 19,000,000 28/06/2561 1,814,211 120 03/07/2561 03/07/2561 30/10/2561 หจก.เอ็มซีวิล นครศรี
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (1.37) ปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรพื้นที่ตำบลบางสะพาน ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 05/02/2562 400,601 90 05/02/2562 13/02/2562 14/05/2562 บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (15) เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งฝายหนองกระโดนพร้อมขุดลอก ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 41,600,000 13/02/2562 12,526,000 210 16/02/2562 15/02/2562 13/09/2562 บริษัท ประจวบรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (16) เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งฝายน้ำล้นคลองกรูดพร้อมขุดลอก ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 38,890,000 12/02/2562 7,601,000 210 16/02/2562 15/02/2562 13/09/2562 หจก.อุ่นรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (1.168.2559) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำถ้ำไก่หล่น โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,860,000 18/03/2562 936,000 180 26/03/2562 25/03/2562 21/09/2562 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (1.174.32) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,900,000 28/03/2562 1,233,733 120 15/05/2562 14/05/2562 11/09/2562 บริษัท สุราษฎร์วีโปร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (122) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองช่องลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 04/03/2562 6,400,000 180 27/03/2562 26/03/2562 22/09/2562 หจก.เปรมศรี 2000
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (90) อาคารบังคับน้ำห้วยเข้ ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,000,000 10/01/2562 13,514,300 180 22/01/2562 21/01/2562 20/07/2562 บริษัท ประจวบรุ่งเรือง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (130) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่อำเภอบางสะพาน ระยะที่ 3 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 100,000,000 13/06/2562 43,860,000 300 14/06/2562 09/07/2562 08/04/2563 บริษัท จักรวาลบุรีรัมย์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำบ้านย่านซื่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,703,088 18/03/2562 778,900 150 27/03/2562 26/03/2562 23/03/2562 หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ โครงการก่อสร้างระบบประปาอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบพร้อมระบบท่อส่งน้ำระยะต้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบกลาง 2562 2561 2561 48,000,000 13/09/2561 694,930 180 30/04/2562 29/04/2562 26/10/2562 บริษัท เรดดี้โฮม จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอย งบกลาง 2562 2560 2560 41,206,200
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำยางชุม ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง 2562 2562 2562 23,800,000
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (1.31) ปรับปรุงโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหม่อนไหม(อาคารบังคับน้ำในที่ดินส่วนพระองค์แปลงที่4พระตำหนักฤดีวนาลัย) - [ 147029 ] เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,750,480
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (1.633) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,212,453 07/02/2561 1,212,453 90 16/05/2562 15/05/2562 22/06/2562 หจก.พรพิมล (1989)
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำยางชุม งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 15,564,000 18/10/2561 13,152,814 120 02/02/2562 01/02/2562 01/06/2562 บริษัท นนทยศ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำยางชุม งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 18,676,800 29/10/2561 15,285,000 120 02/02/2562 01/02/2562 01/06/2562 หจก. อู่ทองก่อสร้าง 2014
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำคลองบึง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 18,676,800 16,296,092 120 บริษัท นนทยศ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองบึง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 18,676,800 16,783,000 120 หจก. ที เจ เอ็น เทรดดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง (4) ฝายทดน้ำคลองละอุ่น ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,000,000 11/03/2562 704,008 240 21/03/2562 19/03/2562 15/11/2562 บริษัท สุราษฎร์วีโปร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง (124) ปรับปรุงอาคารอัดน้ำบ้านบางหมีเหนือ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 28/02/2562 418,670 180 04/04/2562 02/04/2562 30/09/2562 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง (3.14) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอาคารบังคับน้ำห้วยนายร้อย ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 12/12/2561 399,269 180 11/01/2562 07/01/2562 09/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงกระเบื้องวินัย
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง (93) ระบบระบายน้ำคลองบางนอนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 11/03/2562 1,676,086 200 21/03/2562 19/03/2562 06/10/2562 บริษัท สุราษฎร์วีโปร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง งบกลาง 2562 2561 2561 26,476,000 19/12/2561 1,361,625 300 15/01/2562 10/01/2562 10/11/2562 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 16ซ้าย - 6 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.184 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,860,000 11/04/2562 7,628,229 90 19/04/2562 18/04/2562 17/07/2562 หจก.อลงกตวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 19ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,200,000 04/04/2562 6,953,000 90 10/04/2562 09/04/2562 08/07/2562 บ.เพชรพลัง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 19ซ้าย - 1 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,400,000 04/04/2562 5,201,000 90 10/04/2562 09/04/2562 08/07/2562 บ.เพชรพลัง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.26+400 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,250,000 15/03/2562 3,009,996 90 26/03/2562 25/03/2562 23/06/2562 บ.ศิริไพบูลย์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 46ซ้าย - 7ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.020 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,800,000 11/03/2562 2,712,342 90 20/03/2562 19/03/2562 17/06/2562 หจก.ส.จ.ตี๋
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 46ซ้าย - 8ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.140 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,400,000 25/03/2562 5,860,970 90 04/04/2562 03/04/2562 02/07/2562 บ.โชคดีวิศวกรรมพันธ์จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 41ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.265 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,500,000 11/03/2562 4,779,598 90 20/03/2562 19/03/2562 17/06/2562 หจก.ส.จ.ตี๋
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 36ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.350 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,700,000 11/03/2562 4,550,000 90 20/03/2562 19/03/2562 17/06/2562 หจก.ส.จ.ตี๋
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 29ซ้าย - 4ซ้ายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.550 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,200,000 20/03/2562 8,650,000 90 04/04/2562 03/04/2562 02/07/2562 บ.ไทยเจริญศรีสะเกษ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนทางลำเลียงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม.0+725 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.600 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,020,000 05/04/2562 6,670,000 90 11/04/2562 10/04/2562 09/07/2562 หจก.อลงกตวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนทางลำเลียงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม.9+500 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบล หนองตาแต้ม อำเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.430 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,160,000 19/04/2562 1,950,000 120 25/04/2562 24/04/2562 22/08/2562 บ.คอนเซ็ฟเทรดดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ตำบล หนองตาแต้ม อำเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.330 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 05/03/2562 1,665,805 90 26/03/2562 25/03/2562 23/06/2562 บจก.บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซอมแซมถนนคันคลองระบายน้ำ D8 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,000,000 05/04/2562 8,700,000 90 11/04/2562 10/04/2562 09/07/2562 หจก.น้องสถาปัตย์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 60 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,160,000 11/03/2562 2,078,028 90 21/03/2562 20/03/2562 18/06/2562 หจก.ส.จ.ตี๋
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 61 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.580 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,096,000 11/03/2562 3,001,204 90 21/03/2562 20/03/2562 18/06/2562 หจก.ส.จ.ตี๋
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 62 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 4.480 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,064,000 04/04/2562 7,791,000 90 18/04/2562 17/04/2562 16/07/2562 บ.เพชรพลัง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 66 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.280 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,736,000 26/04/2562 2,637,892 90 08/05/2562 07/05/2562 05/08/2562 บ.ชินาภัคคอนกรีต
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในบริเวณหัวงานที่ทำการบ้านพัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,900,000 11/04/2562 17,237,802 120 20/04/2562 19/04/2562 18/08/2562 หจก.อลงกตว้สดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,340,000 05/04/2562 10,782,664 120 11/04/2562 10/04/2562 08/08/2562 หจก.อลงกตวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.3+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,900,000 19/04/2562 15,818,100 120 25/04/2562 24/04/2562 22/08/2562 นิคมบางระกำก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.8+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.900 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,700,000 19/04/2562 12,688,793 120 25/04/2562 24/04/2562 22/08/2562 นิคมบางระกำก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 12ซ้าย - 1ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.620 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,520,000 11/04/2562 12,473,500 120 19/04/2562 18/04/2562 16/08/2562 อลงกตวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 12ซ้าย - 1ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,800,000 04/04/2562 9,252,910 120 06/04/2562 05/04/2562 03/08/2562 บ.โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 16ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 6.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 21,600,000 22/04/2562 20,900,000 120 27/04/2562 26/04/2562 24/08/2562 บ.โกศลสถาปัตย์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 28 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 4.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,480,000 24/05/2562 14,990,000 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 บ.พีเอสดีคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.15+750 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.700 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 26,673,000 30/05/2562 23,704,430 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 บ.โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 46ซ้าย กม.7+700 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 4.145 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 24,500,000 25/03/2562 23,700,000 120 04/04/2562 03/04/2562 01/08/2562 บ.พี เอส ดี คอนสตร์คชั่น2011 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 46ซ้าย กม.11+ 845 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 4.100 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 23,500,000 24/05/2562 20,300,651 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 โชคพิพัฒน์พงศ์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 29ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 4.230 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 05/04/2562 24,260,040 120 11/04/2562 10/04/2562 08/08/2562 บ.เพชรพลัง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.32+680 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.850 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 17,500,000 27/05/2562 16,784,900 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 หจก.นครชัยการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.42+420 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.080 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 32,900,000 07/06/2562 30,000,000 120 11/06/2562 10/06/2562 08/10/2562 หจก.เพชรไพรัชการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.37+340 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.080 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 31,500,000 07/06/2562 30,000,000 120 11/06/2562 10/06/2562 08/10/2562 หจก.ท่าพระคอนสตร์ดชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.49+036 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 4.964 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 17,920,000 08/07/2562 16,581,140 120 23/07/2562 24/07/2562 19/11/2562 บ.โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.54+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 6.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 23,200,000 24/05/2562 20,000,000 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 หจก.โชคพิพัฒน์พงศ์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.60+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.170 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 22,400,000 24/05/2562 1,940,000 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 หจก.โชคพิพัฒน์พงศ์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนทางลำเลียงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม.4+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,850,000 11/04/2562 14,300,000 120 11/04/2562 10/04/2562 08/08/2562 หจก.อลงกตวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนทางลำเลียงคลองส่งน้ำสายซอย 58 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 6.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 26,000,000 07/06/2562 25,000,000 120 11/06/2562 10/06/2562 08/10/2562 หจก.ท่าพระคอนสตร์ดชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองระบายน้ำ D7 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 7.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,600,000 05/04/2562 12,100,000 120 11/04/2562 10/04/2562 09/04/2562 หจก.น้องเล็กสถาปัตย์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (13) ระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 44 ซ้าย ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 11/03/2562 9,378,000 180 20/03/2562 19/03/2562 15/09/2562 ส.จ.ตี๋
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (14) ระบบระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 11/03/2562 4,911,000 150 20/03/2562 19/03/2562 16/08/2562 หจก.ส.จ.ตี๋
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (119) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายปราณบุรี- หัวหิน กม.0+000 - 3+900 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 53,253,000 02/04/2562 3,094,000 120 06/04/2562 05/04/2562 03/08/2562 บจก.บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (25) แก้มลิงแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณค่ายธนะรัชต์) พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 08/02/2562 23,839,994 180 12/02/2562 11/02/2562 10/08/2562 บ.ประจวบรุ่งเรืองจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 46ซ้าย-5ขวา ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 11.160 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,619,500 30/05/2562 40,350,000 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 บ.เพชรพลัง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 44ซ้าย ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 7.759 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 28,643,600 30/05/2562 28,038,600 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 บ.พี เอส ดี คอนสตร์คชั่น2011 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 39ซ้าย ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 4.620 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,825,500 28/05/2562 16,400,000 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 34ซ้าย ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.572 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,087,900 24/05/2562 16,400,000 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 31ซ้าย ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.190 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,620,200 28/05/2562 11,450,000 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 บ.เพชรพลัง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (1.110) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกม.3+078คลองระบายน้ำD8-4L(หนองเตาปูน) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 989,985
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (34) แก้มลิงแม่น้ำปราณบุรีพร้อมอาคารประกอบ(บริเวณค่ายธนะรัชต์) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 6,143,334
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (43) ประตูระบายน้ำปากคลองกะรวย เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 12,793,742
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 46ซ้าย-5ขวา งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 41,686,600 30/05/2562 40,350,000 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 บ.เพชรพลัง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 39ซ้าย งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 17,257,400 28/05/2562 16,400,000 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 หจก.ไทยเจริญสรีสะเกษ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 34ซ้าย งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 13,342,700 24/05/2562 12,820,595 120 01/06/2562 31/05/2562 28/06/2562 หจก.นครชัยการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 31ซ้าย งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 11,915,800 28/05/2562 11,450,000 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 บ.เพชรพลัง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 44ซ้าย งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 28,982,600 30/05/2562 28,038,600 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 บ.พี เอส ดี คอนสตร์คชั่น2011 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (14) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ D-3 จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,300,000 3,590,000 หจก.บึงปรีดา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.172.129) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา แก้มลิงคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 24/01/2562 484,975 30 30/01/2562 29/01/2562 01/03/2562 หจก.สามพระยากิจรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.172.130) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา แก้มลิงคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 26/02/2562 435,864 90 27/02/2562 26/02/2562 27/05/2562 บ.เอสอาร์ คอนส์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.172.131) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บ่อยืมฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 26/02/2562 769,702 90 27/02/2562 26/02/2562 27/05/2562 บ.เอสอาร์ คอนส์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.172.132) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บ่อยืมฝั่งขวาคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,009,500 04/03/2562 432,560 90 14/03/2562 13/03/2562 11/06/2562 หจก.ศรุตยาคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.172.133) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา แก้มลิงคลองส่งน้ำ 2 ขวา-สายใหญ่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 24/01/2562 484,975 30 07/02/2562 06/02/2562 08/03/2562 หจก.สามพระยากิจรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.172.134) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา แก้มลิงคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-5 ขวา-1 ซ้าย-สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 24/01/2562 484,975 30 14/02/2562 13/02/2562 15/03/2562 หจก.สามพระยากิจรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.172.135) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บ่อยืมฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำ 3 ขวา-สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 525,000 04/03/2562 224,784 90 14/03/2562 13/03/2562 11/06/2562 หจก.ศรุตยาคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.172.136) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา แก้มลิงคลองส่งน้ำ 6 ขวา-1 ซ้าย-สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 28/03/2562 440,919 30 02/04/2562 29/03/2562 01/05/2562 หจก.สามพระยากิจรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.172.137) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บ่อยืมฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-2 ซ้าย-สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 450,000 24/01/2562 435,992 30 21/02/2562 20/02/2562 22/03/2562 หจก.สามพระยากิจรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.172.138) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บ่อยืมฝั่งขวาคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 930,000 04/03/2562 398,336 90 14/03/2562 13/03/2562 11/06/2562 หจก.ศรุตยาคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.174.30) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 01/04/2562 1,998,841 120 05/04/2562 03/04/2562 02/08/2562 หจก.ศรุตยาคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (11) ประตูระบายน้ำคลองบ้านนา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 36,750,000 29/03/2562 22,280,000 240 12/06/2562 07/06/2562 06/02/2563 หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าวังไกลกังวลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,170,000
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำเค็มเบอร์ 2 กม.11+850 พร้อมคลองชักน้ำและอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 12,979,614 29/07/2558 84,600,000 600 05/08/2558 03/08/2558 26/03/2560 บ.วิรุฬห์แอนด์เกวนเนส จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำเค็มเบอร์ 2 กม.11+850 พร้อมคลองชักน้ำและอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 25,168,500 29/07/2558 84,600,000 600 05/08/2558 03/08/2558 26/03/2560 บ.วิรุฬห์แอนด์เกวนเนส จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ซ่อมแซมถนนบนสันเขื่อนแม่ประจันต์และท้ายเขื่อนแม่ประจันต์ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,731,200 25/10/2561 15,520,000 130 26/10/2561 25/10/2561 04/03/2562 บ.เพชรพลัง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ซ่อมแซมถนนทดแทนอ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ เป็นช่วงๆ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,603,000 25/10/2561 2,698,800 60 31/10/2561 30/10/2561 29/12/2561 บ.ศิริไพบูลย์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (1.32) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 01/02/2562 263,044 60 07/02/2562 06/02/2562 07/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์จิราการก่อสร้าง กรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (3) ฝายทดน้ำคลองบางทะลาย พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 07/02/2562 2,463,446 300 09/02/2562 08/02/2562 05/12/2562 บริษัท สุราษฎร์วีโปร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (5) อาคารบังคับน้ำห้วยนกงางน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 05/04/2562 1,149,263 210 06/04/2562 06/04/2562 01/11/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระนอง วี.ซี. กรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (9) แก้มลิงบ้านหนองชุมพลพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 07/02/2562 2,829,920 210 15/05/2562 14/05/2562 10/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ วี ซี ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำดี 9 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 300,000,000 17/04/2562 122,462,262 180 18/04/2562 18/04/2562 14/10/2562 บริษัท เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (2.59) อ่างเก็บน้ำพุน้ำร้อน ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 33,744,000 12/02/2562 8,250,000 240
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (2.60) อาคารบังคับน้ำห้วยช่องพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 24/01/2562 1,380,000 210 09/02/2562 08/02/2562 07/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงศ์ บิลดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (1.7) แก้มลิงกำนันใยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,000,000 08/02/2562 3,927,158 210 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ประตูระบายน้ำปลายคลอง D9 จังหวัดเพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 46,350,900 10/07/2562 46,300,000 150 25/07/2562 24/07/2562 21/12/2562 บริษัท เพชรพลัง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านห้วยเหมืองพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หลังสวน จ.ชุมพร งบกลาง 2562 2562 2562 22,141,000 912,798 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพุบอนพร้อมระบบส่งน้ำ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 58,408,020 30/08/2560 47,800,000 300 17/08/2561 17/08/2561 12/06/2562 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหุบเฉลาพร้อมระบบส่งน้ำ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 3,345,791 26/06/2560 2,681,591 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชติวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (1.24) อาคารบังคับน้ำห้วยวังพงศ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 772,649 05/01/2561 1,034,803 ห้างหุ้นส่วนกำจัด ท่าแซะค้าไม้
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (64) ฝายบ้านวังสาหร่าย เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,477,662 15/01/2561 1,056,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชติวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (33) แก้มลิงนิคมสหกรณ์ท่าแซะพร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 3,842,650 15/01/2561 4,999,000 บริษัท สุราษฎร์วีโปร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 อาคารประกอบภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทาน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อาคารบ้านพักรับรอง 2 ชั้น แบบ B) (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,910,000
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 ก่อสร้างทำนบดินพร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น เพื่อสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทานอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 19,921,900

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 12 ครั้ง