ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 03:56:27]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (34) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยหิ่ง (ยกระดับสันอาคารระบายน้ำล้นขึ้น 1 เมตร) ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000 14/04/2563 838,591 60 หจก.ศรุตยา คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (81) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ(ฝั่งขวา) ความยาว 7,000 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยสามเขา ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000 17/04/2563 497,409 180 หจก.สามพระยา กิจรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (82) ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 2,760 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ (ระยะที่ 2) ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 17,000,000 17/04/2563 490,000 180 หจก.สามพระยา กิจรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (105) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 0.3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำความยาวประมาณ 2.5 กม. พื้นที่รับประโยชน์ 2000 ไร่ บ้านสระยายนนท์ ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 26/03/2563 490,000 180 หจก.โชควันฉัตร
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังยาว งบกลาง 2563 2563 2563 1,600,000 22/05/2563 684,360 บ.ซาเวียร์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโป่งทะลุ งบกลาง 2563 2563 2563 2,100,000 898,000 บ.ซาเวียร์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขาบันได งบกลาง 2563 2563 2563 2,100,000 21/05/2563 936,000 บ.ซาเวียร์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง งบกลาง 2563 2563 2563 1,500,000 21/05/2563 748,550 บ.ซาเวียร์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ งบกลาง 2563 2563 2563 1,000,000 22/05/2563 399,000 บ.ซาเวียร์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด งบกลาง 2563 2563 2563 1,000,000 21/05/2563 335,000 บ.ซาเวียร์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี คลองส่งน้ำ 1 ขวา(ขวา) - สายใหญ่ฝั่งขวา 3 พร้อมอาคารประกอบ และคลองส่งน้ำ 1 ขวา(ซ้าย) - สายใหญ่ขวา 3 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,090,272 1,090,272 บริษัท เอสซี.เซอร์วิสพลัส จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพชรน้ำหนึ่งพร้อมระบบส่งน้ำ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 237,838
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านมะขามโพรง ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 285,147
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนากรวย ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 212,072
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าปล้องอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 292,280
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองส่งคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำดี 9 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าคอย อำเภอทางยาง จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 20,185,007
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (19) ปรับปรุงป้องกันตลิ่งโดยหินใหญ่บรรจุกล่องลวดตาข่าย ความยาว 220 เมตร และส่วนประกอบอื่น งานจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000 17/04/2563 497,958 5 18/04/2563 18/04/2563 24/05/2563 หจก.ศิริพงษ์ บิลดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.62) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบริเวณหัวงาน งานจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ พื้นที่ 60 ตารางเมตร โครงการชลประทานชุมพร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 07/04/2563 261,433 5 08/04/2563 07/04/2563 14/04/2563 หจก.โชคอมรวิศวกรรมการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.3524) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ขุดลอกคลองลัดคลองระบายน้ำสามแก้ว ปริมาณ 131,085 ลบ.ม. จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,900,000 07/04/2563 2,806,530 180 08/04/2563 08/04/2563 04/10/2563 หจก.จักรมณีการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.4382) ซ่อมแซมฝายบ้านแพรกแห้ง ซ่อมระบบท่อส่งน้ำความยาว 138 เมตร และส่วนประกอบอื่น จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 800,000 30/03/2563 289,825 30 01/04/2563 01/04/2563 30/04/2563 หจก.เอ็ม ซี วิลล์ นครศรีฯ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.4384) ซ่อมแซมทางระบายน้ำฉุกเฉินฝายคลองซัง (ปชด.) พร้อมขุดลอก 1,150 ลบ.ม. จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,885,000
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.4385) ซ่อมแซมฝายคลองสะตง ซ่อมหินเรียง ซ่อมตอม่อรับท่อส่งน้ำพร้อมท่อส่งน้ำ ความยาว 30 เมตร และส่วนประกอบอื่น จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 800,000 01/04/2563 85,996 5 01/04/2563 01/04/2563 09/04/2563 หจก.491 ธุรกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.4386) ซ่อมแซมฝายบ้านพรุตะเคียน (ปชด.) ซ่อมหินเรียง ซ่อมตอม่อรับท่อส่งน้ำพร้อมท่อส่งน้ำความยาว 20 เมตร และส่วนประกอบอื่น จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 800,000 07/04/2563 102,981 5 08/04/2563 07/04/2563 14/04/2563 บจก.ซี เค ดี เวลลอบเมนท์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.4387) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำบ้านสวนทรัพย์ (ปชด.) พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 1,000 เมตร จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000 20/03/2563 1,810,000 90 21/03/2563 21/03/2563 18/03/2563 บจก.วีเอสซัพพลาย
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.4388) ซ่อมเสริมป้องกันการกัดเซาะท้าย ปตร.ท่าตะเภา โดยใช้หินเรียงบรรจุกล่องลวดตาข่ายความยาว 240 เมตร จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,500,000 18/03/2563 875,000 150 01/04/2563 01/04/2563 28/03/2563 บจก.ซี เค ดี เวลลอบเมนท์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.4389) ซ่อมเสริมอาคารอัดน้ำบ้านดุดวง ซ่อมอาคารระบายน้ำฉุกเฉินพื้นที่ 60 ตารางเมตร ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,800,000 28/04/2563 492,539 5 29/04/2563 29/04/2563 07/05/2563 หจก.ส.เรวัฒน์การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.4393) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำบ้านเขาหลัก ซ่อมอาคารป้องกันการกัดเซาะความยาว 15 เมตร และท่อส่งน้ำความยาว 164 เมตร จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000 30/03/2563 316,994 30 01/04/2563 01/04/2563 30/04/2563 หจก.เอ็ม ซี วิลล์ นครศรีฯ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.4394) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำบ้านนาแซะ ซ่อมหินเรียงความยาว 40 เมตรและขุดลอกตะกอนหน้าอาคารปริมาณดิน 2,184 ลบ.ม. โครงการชลประทานชุมพร จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 800,000 31/03/2563 94,982 5 31/03/2563 31/03/2563 06/04/2563 หจก.บ้านพรการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.4395) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำบ้านหินกูบ ซ่อมหินเรียงความยาว 60 เมตรและขุดลอกตะกอนหน้าอาคารปริมาณดิน 2,870 ลบ.ม. โครงการชลประทานชุมพร จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,900,000 30/03/2563 205,980 30 03/04/2563 03/04/2563 02/05/2563 หจก.เอ็ม ซี วิลล์ นครศรีฯ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (4) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตง ขนาด 0.1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 8,000 เมตร พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 40,000,000 24/03/2563 38,060,347 180 26/03/2563 26/03/2563 21/09/2563 ร้านริชคอมพิวเตอร์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (2) ประตูระบายน้ำ (ปากคลองขุดใหม่เชื่อมคลองชุมพร-คลองนาคราช) พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร) ระยะที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 260,000,000 30/03/2563 35,378,031 360 31/03/2563 31/03/2563 25/03/2563 หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (3) คลองผันน้ำ (ขุดใหม่) ความยาว 3,343 เมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร) ระยะที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 120,000,000 100,000 ร้านก๊อปปี้ปฐมพร
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (21) ปรับปรุงฝายคลองตะโก ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำความยาว 2,450 เมตร และส่วนประกอบอื่น ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 30/03/2563 1,433,101 180 01/04/2563 01/04/2563 27/09/2563 หจก.เอ็ม ซี วิลล์ นครศรีฯ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (22) ปรับปรุงงานอาคารอัดน้ำห้วยอินทนิล ปรับปรุงอาคารหัวงาน และส่วนประกอบอื่น ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000 30/03/2563 704,000 180 01/04/2563 01/04/2563 27/09/2563 หจก.ภาวดี ยงยุทธ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.2) อาคารบังคับน้ำห้วยค้อ 1 สูง 5.70 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 2,391 เมตร พื้นที่ชลประทาน 100 ไร่ ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,000,000 07/04/2563 800,000 180 08/04/2563 08/04/2563 04/10/2563 หจก.จักรมณีการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (26) ฝายน้ำล้นบ้านธรรมเจริญ ความยาว 33 เมตร สูง 3.0 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000 24/03/2563 2,012,589 180 26/03/2563 26/03/2563 21/09/2563 หจก.ภัคสุธีร์ รุ่งเรืองกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (9) แก้มลิงห้วยทุ่งฟ้าพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.050 ล้าน ลบ.ม. พร้อมระบบท่อส่งน้ำความยาว 419 เมตร ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 30/03/2563 2,027,670 150 01/04/2563 01/04/2563 28/08/2563 หจก.เอ็ม ซี วิลล์ นครศรีฯ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร จ้างเหมาโครงการระบบระบายน้ำคลองนาคราชพร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2558 2558 40,431,874 25/02/2558 47,566,910 270 15/09/2558 15/09/2558 10/06/2559 หจก.ปิยะโยธาก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (1.196) งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลแสงอรุณ ช่วง กม.0+500 – 2+000 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000 03/04/2563 321,980 60 บริษัท วินเนอร์การค้าและก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (1.1074) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำฝั่งขวาฝายทดน้ำคลองลำชู 1 แห่ง ความยาว 600 ม. ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 03/04/2563 408,240 90 บริษัท วินเนอร์การค้าและก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (1.1077) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำคลองจะกระ ช่วง กม.2+500 – 3+000 ความยาว 500 ม. โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 03/04/2563 125,440 90 บริษัท วินเนอร์การค้าและก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (1.1078) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 1 รายการ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 07/04/2563 98,154 60 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (1.1086) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำความยาว 1,000 เมตร โครงการฝายแพรกตะคร้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 24/03/2563 434,681 90 บริษัท โอภาพัฒน์แมชชีน จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (1.1088) ซ่อมแซมหินทิ้ง สันทำนบดินยาว 170 เมตร โครงการอ่างเก็บน้ำวังขุนพล 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,300,000 03/04/2563 364,000 60 บริษัท โอภาพัฒน์ แมชชีน จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (5) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 103,389,200 10/04/2563 37,279,999 240 บริษัท จักรวาลบุรีรัมย์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (1.54) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ ฝั่งซ้าย กม.0+000 – 3+800 อ่างเก็บน้ำคลองบึง ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 6,000,000 27/03/2563 3,667,600 150 01/04/2563 31/03/2563 29/07/2563 หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (65) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสาย 1 ขวา ความยาว 5 กม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 19,000,000 24/04/2563 18,073,000 180 บ.ประจวบรุ่งเรือง จำจัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านย่านซื่อ งบกลาง 2563 2563 2563 1,200,000 13/05/2563 1,180,000 90 หจก.อุ่นรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง 2563 2563 2563 480,000 29/04/2563 443,275 60 08/05/2563 07/05/2563 06/07/2563 หจก.อุ่นรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกหน้าฝาย ฝายทดน้ำคลองลำชู งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 29/04/2563 432,960 60 08/05/2563 07/05/2563 06/07/2563 หจก.อุ่นรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งมะตูม งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 29/04/2563 432,140 60 08/05/2563 07/05/2563 06/07/2563 หจก.อุ่นรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำพุระกำ งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 29/04/2563 430,500 60 08/05/2563 07/05/2563 06/07/2563 หจก.อุ่นรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำมรสวบ งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 29/04/2563 434,600 60 08/05/2563 05/05/2563 06/07/2563 หจก.อุ่นรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านตะแบกโพรง งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 29/04/2563 430,500 60 08/05/2563 07/05/2563 06/07/2563 บริษัท ประจวบรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกหน้าฝาย ฝายทดน้ำคลองบางสะพาน งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 20/04/2563 432,960 60 08/05/2563 05/05/2563 06/07/2563 บริษัท ประจวบรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 29/04/2563 432,960 60 08/05/2563 05/05/2563 06/07/2563 บริษัท ประจวบรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองช่องลม งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 29/04/2563 433,780 60 08/05/2563 07/05/2563 06/07/2563 บริษัท ประจวบรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหินหลัก งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 29/04/2563 434,600 60 08/05/2563 05/05/2563 06/07/2563 บริษัท ประจวบรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกบ่อยืมท้ายอาคารปลายคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ขวา-1ซ้าย-1ซ้าย-1ขวา อ่างเก็บน้ำคลองบึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง 2563 2563 2563 470,000 29/04/2563 418,000 60 08/05/2563 07/05/2563 06/07/2563 หจก.อุ่นรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกบ่อยืมท้ายอาคารปลายคลองส่งน้ำ 2ขวา-1ซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองบึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง 2563 2563 2563 190,000 29/04/2563 165,000 60 08/05/2563 07/05/2563 06/07/2563 หจก.อุ่นรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกบ่อยืมท้ายอาคารปลายคลองส่งน้ำ 5ซ้าย-1ขวา อ่างเก็บน้ำคลองบึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง 2563 2563 2563 440,000 29/04/2563 388,080 60 08/05/2563 07/05/2563 06/07/2563 หจก.อุ่นรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ โครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบกลาง 2563 2563 2563 52,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ซ่อมเสริมโครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลแสงอรุณอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 7,894,200
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงท่อส่งน้ำสาย 1 ขวา-1 ขวา อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 6,466,500
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่ 8 บ้านในล๊อค ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,470,000
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่อำเภอบางสะพาน ระยะที่ 3ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 38,172,975
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหม่อนไหม(อาคารบังคับน้ำในที่ดินส่วนพระองค์แปลงที่4พระตำหนักฤดีวนาลัย) ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 144,397
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง (40) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ความยาว 2,000 เมตร ยกระดับสันฝายเพิ่มการกักเก็บ อาคารอัดน้ำห้วยน้ำทุ่น ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 24/03/2563 544,071 150 ห้างหุ้นจำกัด โรงกระเบื้องวินัย
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง (41) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ความยาว 600 เมตร พร้อมยกระดับสันฝาย ฝายคลองรังแตน ตำบลจปร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000 18/03/2563 453,873 180 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง (1.1895) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการชลประทานระนอง ตำบลจปร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 03/04/2563 100,000 180 07/04/2563 07/04/2563 04/10/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำโตนทองพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง (9) อาคารอัดน้ำห้วยปง 1 แห่ง จำนวน 2 ช่อง ขนาด 2.00*2.50 และอาคาร BOX INTAKE, CONTROL BOX พร้อมระบบส่งน้ำรวมความยาว 6,661 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 896,145 180 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรมณี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง (92) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายน้ำพร้อมส่วนประกอบอื่น อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น โครงการชลประทานระนอง ความยาว 600 เมตร ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 835,560 210 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรมณี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง (75) อาคารบังคับน้ำบ้านน้ำขาวตอนล่าง ความยาว 52.00 เมตร สูง 4.00 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำยาว 1,600 เมตร ตำบลจปร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 17/03/2563 1,800,000 180 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคณัฐภัทร การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง (128) เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองห้วยหอย ความยาวรวม 320 เมตร ความสูง 4.00 เมตร ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 18,000,000 748,648 180 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรมณี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง (129) เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองกำพวน ความยาว 420 เมตร ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 889,180 210 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรมณี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง (130) ระบบระบายน้ำคลองบางนอนพร้อมอาคารประกอบ ความยาวรวม 400 เมตร ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000 1,159,859 200 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคณัฐภัทร การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (1.1079) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 3 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 03/04/2563 282,080 60 08/04/2563 06/06/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลอง58ซ้าย
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (1.3586) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บ่อยืมคลองซอยสาย 16 ซ้าย ปริมาณดิน 38,020 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 1 งาน ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 01/05/2563 1,300,000 90 06/05/2563 07/05/2563 05/08/2563 หจก.นครวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (1.3587) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บ่อยืมคลองซอยสาย 19 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ปริมาณดิน 38,020 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 09/04/2563 749,754 90 16/04/2563 15/04/2563 14/07/2563 หจก.เอ็ม ซี วิลนครศรีธรรมราช
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (1.3588) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บ่อยืมคลองซอยสาย 44 ซ้าย ปริมาณดิน 38,020 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 1 งาน ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 09/04/2563 749,754 90 16/04/2563 15/04/2563 14/07/2563 หจก.เอ็ม ซี วิลนครศรีธรรมราช
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (1.3589) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บ่อยืมคลองซอยสาย 46 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ปริมาณดิน 38,020 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 03/04/2563 1,355,000 90 08/04/2563 07/04/2563 07/07/2563 หจก.ส.จ.ตี๋
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (1.3590) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บ่อยืมคลองซอยสาย 54 ซ้าย ปริมาณดิน 38,020 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 1 งาน ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 09/04/2563 749,754 90 16/04/2563 15/04/2563 14/07/2563 หจก.เอ็ม ซี วิลนครศรีธรรมราช
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (1.3591) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บ่อยืมคลองซอยสาย 64 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ปริมาณดิน 38,020 ลบ.ม. 1 งาน ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 01/05/2563 1,355,000 90 07/05/2563 08/05/2563 06/08/2563 หจก.ส.จ.ตี๋
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (3) คลองระบายน้ำ D4 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (4) ท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 4 แห่ง ความยาวท่อแห่งละ 50 เมตร ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 24,000,000 01/04/2563 3,800,007 90 25/04/2563 24/04/2563 23/07/2563 หจก.ส.จ.ตี๋
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (1.55) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.32+260 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 6,000,000 03/04/2563 868,000 90 08/04/2563 07/04/2563 07/07/2563 หจก.ส.จ.ตี๋
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (1.56) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.35+150 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 6,000,000 03/04/2563 868,000 90 08/04/2563 07/04/2563 07/07/2563 หจก.ส.จ.ตี๋
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (97) สะพานน้ำข้ามแม่น้ำกุยบุรี พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 240 เมตร ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000 16/04/2563 9,950,190 180 22/04/2563 21/04/2563 18/10/2563 บ.ประจวบรุ่งเรืองจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ขุดลอกบ่อยืมคลองซอยสาย 28ซ้าย งบกลาง 2563 2563 2563 1,500,000 01/05/2563 880,000 90 06/05/2563 07/05/2563 05/08/2563 บ.พี เอส เค วิศวภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ขุดลอกบ่อยืมคลองซอยสาย 59ซ้าย งบกลาง 2563 2563 2563 990,000 01/05/2563 906,794 90 07/05/2563 08/05/2563 06/08/2563 บ.ประจวบรุ่งเรืองจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ขุดลอกบ่อยืมคลองซอยสาย 12ซ้าย - 1ซ้าย งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 17/04/2563 454,410 60 22/04/2563 21/04/2563 20/06/2563 บ.คีรีเขตต์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ขุดลอกบ่อยืมคลองซอยสาย 46ซ้าย-5ขวา งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 17/04/2563 454,410 60 22/04/2563 21/04/2563 20/06/2563 บ.ชนะชลโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ขุดลอกบ่อยืมคลองซอยสาย 62ซ้าย งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 17/04/2563 468,180 60 22/04/2563 21/04/2563 20/04/2563 หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ขุดลอกคลองบ่อยืมคลองซอยสาย 39ซ้าย งบกลาง 2563 2563 2563 1,500,000 01/05/2563 1,295,800 90 06/05/2563 07/05/2563 05/08/2563 บ.ประจวบรุ่งเรืองจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย16ซ้าย - 6 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอยอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.184กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 11/04/2562 7,628,229 90 19/04/2562 18/04/2562 17/07/2562 หจก.อลงกตวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย12ซ้าย - 1ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.620กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 11/04/2562 12,473,500 120 19/04/2562 18/04/2562 16/08/2562 หจก.อลงกตวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย12ซ้าย - 1ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.000กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 04/04/2562 9,252,910 120 06/04/2562 05/04/2562 03/08/2562 บ.โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย29ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระยะทาง 4.230 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 05/04/2562 24,260,040 120 11/04/2562 10/04/2562 08/08/2562 บ.เพชรพลัง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.42+420 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.080 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 07/06/2562 30,000,000 120 11/06/2562 10/06/2562 08/10/2562 หจก.เพชรไพรัชการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.49+036 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 4.964 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 16,581,140 08/07/2562 16,581,140 120 23/07/2562 22/07/2562 19/11/2562 บ.โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.60+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ระยะทาง 5.170 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 24/05/2562 19,400,000 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 หจก.โชคพิพัฒน์พงศ์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.15+750 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.700 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 30/05/2562 23,704,430 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 บ.โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 46 ซ้าย-5ขวา ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 11.160 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 40,350,000 30/05/2562 40,350,000 120 03/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 บ.เพชรพลัง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 34 ซ้าย ตำบลกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.572 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 24/05/2562 12,820,595 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 หจก.นครชัยการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 31 ซ้าย ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.190 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 28/05/2562 11,450,000 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 บ.เพชรพลังจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายปราณบุรี- หัวหิน กม.0+000 - 3+900ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 02/04/2562 3,094,000 120 06/04/2562 05/04/2562 03/08/2562 บ.บุญศลากิจดีเวลลอปเมน
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.1588) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 25 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 03/04/2563 41,500 30 13/04/2563 07/04/2563 12/05/2563 กลุ่มท่ายางบ้านลาดพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.3601) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา แก้มลิงคลองส่งน้ำ 1 ขวา-2 ขวา-สายใหญ่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 12,700 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบล ดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 01/04/2563 485,000 30 02/04/2563 01/04/2563 01/05/2563 หจก.สามพระยากิจรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.3602) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา แก้มลิงคลองส่งน้ำ 1 ขวา-สายใหญ่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 12,700 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 30/03/2563 485,000 30 02/04/2563 01/04/2563 01/05/2563 หจก.ธนารัตน์วิศวกร
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.3603) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ D.19 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 25,500 ลบ.ม. ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 08/04/2563 413,110 90 09/04/2563 08/04/2563 07/07/2563 หจก.สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.3608) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา แก้มลิงคลองส่งน้ำ 1 ขวา-สายใหญ่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 12,700 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 30/03/2563 485,000 30 31/03/2563 30/03/2563 29/04/2563 หจก.จอมพลการค้า
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.3609) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ D.8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 25,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบล หนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 08/04/2563 413,110 90 09/04/2563 08/04/2563 07/07/2563 หจก.สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (7) ประตูระบายน้ำคลองบางจาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 85,000,000 20/04/2563 39,799,807 240 บ.สหคิมมอเตอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (20) โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 350,000,000 10/04/2563 18,459,975 60 หจก.เอกชัยการช่าง 1993
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (114) ขุดลอก/ขุดขยายคลองระบายน้ำดี 5 ด้วยรถขุด ความยาว 5,560 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000 20/04/2563 3,468,925 180 หจก.โชควันฉัตรท่ายางก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ขุดลอกบ่อยืมฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำ 8 ขวา-1 ซ้าย-สายใหญ่ 3 งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 14/04/2563 457,000 30 15/04/2563 14/04/2563 14/05/2563 หจก.ธนารัตน์วิศวกร
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ขุดลอกบ่อยืมคลอง 2in1 (สายใหญ่ฝั่งซ้าย) งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 14/04/2563 457,000 30 15/04/2563 14/04/2563 14/05/2563 หจก.ธนารัตน์วิศวกร
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ขุดลอกบ่อยืมคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 14/04/2563 457,000 30 15/04/2563 14/04/2563 14/05/2563 หจก.จอมพลการค้า
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ขุดลอกบ่อยืมคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 14/04/2563 457,000 30 15/04/2563 14/04/2563 14/05/2563 หจก.จอมพลการค้า
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ขุดลอกบ่อยืมคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-สายใหญ่ 3 งบกลาง 2563 2563 2563 450,000 14/04/2563 411,800 30 15/04/2563 14/04/2563 14/05/2563 หจก.จอมพลการค้า
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประตูระบายน้ำคลองบ้านนาตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 19,430,969 29/03/2562 22,280,000 240 12/06/2562 07/06/2562 06/02/2563 หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (1.8) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองเปราะ ความยาว 750 เมตร พื้นที่ชลประทาน 350 ไร่ ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,000,000 03/04/2563 79,927 90 09/03/2563 06/03/2563 08/06/2563 บริษัทวินเนอร์การค้าและก่อสร้างจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (43) ฝายทดน้ำห้วยตะแกละ ความยาว 20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 275 ไร่ ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 16,450,000 30/03/2563 1,039,515 210 16/03/2563 13/03/2563 30/09/2563 บริษัท เพชรบุรี ณัฐกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (51) อาคารบังคับน้ำบ้านบางสีกิ้มความยาว 46.00 เมตร สูง 7.00 เมตร ความจุ 0.03 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบส่งน้ำความยาว 8,000 เมตร พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 28,770,000 10/04/2563 1,254,000 210 09/03/2563 06/03/2563 30/09/2563 หจก.จักรมณี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (70) ประตูระบายน้ำบ้านทอนพงษ์ ขนาดบานระบาย บานตรง 6.00 x 7.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 76,000,000 08/04/2563 3,202,822 300 09/04/2563 08/04/2563 02/02/2564 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (71) ปรับปรุงคลองท่าแซะ-คลองรับร่อ (บรรเทาอุทกภัยตำบลท่าข้าม) ระยะทาง 0.58 กิโลเมตร ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 70,000,000 27/03/2563 1,840,800 210 01/04/2563 31/03/2563 27/10/2563 บริษัท ทวีรัตน์เพิ่มพูล 828 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 โครงการฝายบ้านทรัพย์ทวีพร้อมระบบส่งน้ำ อ.ละแม จ.ชุมพร. งบกลาง 2563 2563 2563 35,612,000 05/03/2563 1,111,088 240 04/03/2563 03/03/2563 18/11/2563 บริษัทชุมพรนิธากรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ฝายคลองน้ำรั่วพร้อมระบบส่งน้ำ งบกลาง 2563 2563 2563 19,898,000 07/05/2563 942,500 90 09/05/2563 08/05/2563 06/08/2563 หจก.จักรมณี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ฝายทดน้ำคลองบางทะลายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,221,515 07/02/2562 2,463,446 300 09/02/2562 08/02/2562 05/12/2562 บริษัท สุราษฎร์วีโปร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 แก้มลิงบ้านหนองชุมพลพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,829,920 07/02/2562 2,829,920 210 15/05/2562 14/05/2562 10/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ วี ซี ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ประตูระบายน้ำปลายคลอง D9 จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 32,844,768 10/07/2562 46,300,000 150 25/07/2562 24/07/2562 21/12/2562 บริษัท เพชรพลัง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ปรับปรุงสะพานรถยนต์ กม.0+112 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่วจวา 3 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 7,935,034 26/09/2562 7,935,034 120 29/10/2562 28/10/2562 25/02/2563 บริษัท พีพีเอส กรีน จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 แก้มลิงกำนันใยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลยางน้ำกลัดใต้อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 3,926,978 08/02/2562 3,927,158 210 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 อ่างเก็บน้ำพุน้ำร้อน ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 14,789,062 12/02/2562 8,250,000 240
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ฝายบ้านวังสาหร่าย ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 354,520
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 (8) ทำนบดินพร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น เพื่อสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทานอำเภอหัวหิน ความจุ 45,000 ลบ.ม.พื้นที่รับประโยชน์ 2,500 ไร่ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 50,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน (10) เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ลำห้วยแม่ประจันต์ (บ้านหนองไผ่) ความยาวรวม 500.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 50,000,000 30/03/2563 317,340 180 บริษัท เพชรบุรี ณัฐกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยผาก งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 16/04/2563 462,346 30 บริษัท ธนูการโยธา จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)