ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 20:02:00]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.277) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 700,000 10/01/2562 82,986 30 11/01/2562 10/01/2562 09/02/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำไสเตาอ้อยพัฒนา นายกฤษกร แสงเงิน
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (6) อาคารบังคับน้ำบ้านห้วยหินดาน พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 24/01/2562 13,900,000 150 12/02/2562 08/02/2562 11/07/2562 หจก. ส.สมชัยวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.168.2636) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 04/04/2562 99,756 30 04/04/2562 05/04/2562 04/05/2562 กลุ่มน้ำใสจิตธรรมชาติ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.172.139) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองลำดัง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,200,000 24/01/2562 553,970 90 01/02/2562 31/01/2562 01/05/2562 หจก.จีแอนด์จีการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.172.140) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองทิ้งน้ำ LMC ฝายคลองสังข์ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 24/01/2562 656,540 90 01/02/2562 31/01/2562 01/05/2562 บจก.เพรชยิ่งทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.172.141) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองกะทูน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 24/01/2562 954,000 90 01/02/2562 31/01/2562 01/05/2562 หจก.เซ็นทรัลการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.172.142) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 3 ซ้าย - เปลี่ยนฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000 24/01/2562 275,931 60 01/02/2562 31/01/2562 01/04/2562 หจก.เอ็ม.ซีวิลนครศรี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.172.143) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองท้ายสระ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 300,000 24/01/2562 298,072 30 01/02/2562 31/01/2562 02/03/2562 หจก. ส.สมชัยวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.172.144) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองทิ้งน้ำ RMC ฝายคลองสังข์ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 495,000 24/01/2562 494,312 30 01/02/2562 31/01/2562 02/03/2562 หจก. ส.สมชัยวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.172.145) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 2 ขวา - ท่าเชี่ยว ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000 24/01/2562 275,882 60 01/02/2562 31/01/2562 01/04/2562 หจก.เอ็ม.ซีวิลนครศรี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.172.146) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหกเมตร - คลองใหม่ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 420,000 24/01/2562 415,800 30 01/02/2562 31/01/2562 02/03/2562 หจก. ส.สมชัยวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.172.147) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 3 ขวา - ท่าเชี่ยว ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 900,000 24/01/2562 310,284 60 01/02/2562 31/01/2562 01/04/2562 หจก.เอ็ม.ซีวิลนครศรี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.172.148) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองท่าเลา โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 24/01/2562 926,820 90 12/02/2562 11/02/2562 12/05/2562 บจก.พริษ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.172.149) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 4 ขวา - ท่าเชี่ยว ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 700,000 24/01/2562 240,422 60 01/02/2562 31/01/2562 01/04/2562 หจก.จีแอนด์จีการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (95) อาคารป้องกันตลิ่งวัดปากเสียว ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,090,000 11/02/2562 12,880,000 120 19/02/2562 15/02/2562 28/06/2562 หจก.ฮั่นสินก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ประตูระบายน้ำคลองนบใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 36,000,000 21/08/2561 30,226,833 210 01/09/2561 31/08/2561 29/03/2562 หจก.อนันมณี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช แก้มลิงหาดเขือ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 7,946,000 26/07/2561 7,700,000 90 07/08/2561 06/11/2561 04/11/2561 หจก.ธนโชติวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช แก้มลิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 7,677,000 31/07/2561 4,395,974 90 07/08/2561 06/08/2561 04/11/2561 หจก.อติเทพโลหะกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (27) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 1 จังหวัดกระบี่ ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 28/01/2562 466,890 90 14/03/2562 13/03/2562 11/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนูเพียรการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อนและบริเวณอาคารที่ทำการ อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 1.008 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,850,000 09/12/2561 2,109,841 60 28/12/2561 02/01/2562 27/03/2562 บริษัท อินทัช 2555 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำคลองหยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 0.275 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,350,000 15/11/2561 669,999 60 28/12/2561 02/12/2561 25/02/2562 หจก.สยามวิชาวุฒิกร
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยลึก โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 0.250 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,200,000 21/11/2561 710,000 60 28/12/2561 02/01/2562 25/02/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่พืชผล
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ ปรับปรุงถนนภายในฝายคลองน้ำแดง จังหวัดกระบี่ ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 0.750 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,000,000 29/10/2561 1,434,996 90 23/12/2561 24/12/2561 22/03/2562 บริษัท โชคคอนกรีต จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ ปรับปรุงถนนบำรุงรักษาแนวท่อส่งน้ำสาย RMP,1L-RMP อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 28/11/2561 7,169,995 90 09/01/2562 10/01/2562 08/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (7) อ่างเก็บน้ำห้วยหลา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,000,000 19/03/2562 1,909,473 180 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพร นิธา กรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (1.168.2625) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (1.168.2627) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ สาย RMC กม.2+500-กม.3+800 ฝายคลองทรายขาว โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 700,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (1.168.2629) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ สาย RMP กม.2+300-กม.3+500 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 850,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (1.168.2630) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ สาย LMP กม.0+000-กม.1+359 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 700,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (1.20.2) ฝายบ้านโคกคา ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,627,000 13/03/2562 5,550,000 150 18/03/2562 บริษัท วี เอ เอส ซัพพลาย จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ โครงการปรับปรุงฝายคลองบางสร้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ งบกลาง 2562 2561 2561 20,396,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 17,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา ปรับปรุงถนนในบริเวณที่ทำการชลประทานพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ระยะทาง 0.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,780,000 22/05/2562 2,064,292 60 29/06/2562 28/06/2562 27/08/2562 หจก.เพชรไพรัชการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานฝายคลองนางย่อน ระยะ 2 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ระยะทาง 5.116 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 05/07/2562 18,987,449 75 14/07/2562 13/07/2562 26/09/2562 หจก.เพชรไพรัชการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (8) อาคารอัดน้ำน้ำตกโตนหมอกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 29/01/2562 48,510,279 180 14/02/2562 13/02/2562 12/08/2562 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (9) ฝายคลองบางหมาน พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 28,000,000 28/01/2562 26,650,000 180 10/02/2562 09/02/2562 08/08/2562 หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (16) อาคารป้องกันตลิ่งคลองตะกั่วป่า ระยะที่ 4 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 29/01/2562 33,949,036 150 10/02/2562 09/02/2562 09/07/2562 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (1.168.2659) ซ่อมแซมถนนคันดินแนวท่อฝายคลองถ้ำ 1 แห่ง โครงการชลประทานพังงา ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,900,000 05/03/2562 1,315,913 60 14/03/2562 13/03/2562 12/05/2562 หจก.ภักสุธีโกศลการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (1.168.2666) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 13/03/2562 94,350 25 14/03/2562 13/03/2562 07/04/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำคุระบุรีร่วมใจ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (126) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย เริ่มต้น กม.0+050 ฝายคลองนางย่อน ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 08/01/2562 24,230,000 150 02/02/2562 01/02/2562 01/07/2562 บริษัท วี เอ เอส ซัพพลาย จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (96) อาคารป้องกันตลิ่งคลองตะกั่วป่า ระยะที่ 3 ตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 25/12/2561 21,524,068 120 01/02/2562 31/01/2562 31/05/2562 หจก.จักรกลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา ปรับปรุงถนนบนคันคลอง LMC ฝายคลองนาเตย งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,542,500
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา ปรับปรุงถนนบนแนวท่อส่งน้ำ 2L-LMP ฝายคลองถ้ำ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,559,300
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานฝายคลองนางย่อน งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 30,010,500
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา ฝายดักตะกอนบ้านพระนารายณ์ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 35,000,000 04/07/2561 33,979,123 120 26/12/2561 25/12/2561 24/04/2562 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต (139.13) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองระบายน้ำอ่างเก็บน้ำบางวาด โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 12/12/2561 14,170,917 180 15/12/2561 14/12/2561 12/06/2562 หจก เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต ปรับปรุงถนนบนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,360,000 24/09/2561 5,763,285 90 18/09/2561 18/09/2561 16/12/2561 หจก.เพชรไพรัชการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต ปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,240,000 10/07/2561 2,492,802 90 18/09/2561 18/09/2561 16/12/2561 หจก.เพชรไพรัชการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต ซ่อแซมท่อลอดถนน กม.3+995 ถนนรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำบางวาด จังหวัดภูเก็ต งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,950,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต ปรับปรุงถนนบนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำบางวาด จังหวัดภูเก็ต งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,080,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.17) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฝายบ้านเขาชงโค อันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ระยะที่ 2) ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 21/03/2562 3,690,000 90 27/03/2562 26/03/2562 24/06/2562 หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.39) ปรับปรุงท่อส่งน้ำฝายคลองสะพานนาค อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 05/04/2562 4,992,093 90 11/04/2562 09/04/2562 09/07/2562 บ.รวมชัยทวีทองจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (28) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายคลองวาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 05/04/2562 5,690,000 90 24/04/2562 10/04/2562 22/07/2562 หจก.นาลานทักษิณก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.178) ขุดลอกและซ่อมแซมโครงการอาคารบังคับน้ำคลองหินดานพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 700,000 08/11/2561 444,620 30 09/11/2561 08/11/2561 08/12/2561 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.179) ขุดลอกและซ่อมแซมทำนบดินบ้านทับสมิงคลาพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 08/11/2561 289,842 30 09/11/2561 08/11/2561 08/12/2561 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.180) ขุดลอกและซ่อมแซมทำนบดินห้วยปลายพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 700,000 08/11/2561 466,898 30 09/11/2561 08/11/2561 08/12/2561 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.181) ขุดลอกและซ่อมแซมฝายบ้านปลายน้ำตกพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,200,000 08/11/2561 495,635 30 09/11/2561 08/11/2561 08/12/2561 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.182) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ โครงการทำนบดินคลองบางพ่อตา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 400,000 02/11/2561 388,400 60 03/11/2561 03/11/2561 01/01/2562 หจก.นทีทองการโยธา54
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1ซ้าย-1ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.700 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,650,000 30/01/2562 3,609,994 90 23/02/2562 04/02/2562 23/05/2562 หจก.สยามวิชาวุฒิกร
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย-1ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,100,000 06/02/2562 3,739,999 90 23/02/2562 21/02/2562 23/05/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 2 ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,750,000 06/02/2562 3,189,993 90 23/02/2562 21/02/2562 23/05/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1ซ้าย-2ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,500,000 05/03/2562 2,169,993 90 13/03/2562 06/03/2562 10/06/2562 บ.โชคคอนกรีต จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 3 ขวา - สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2.100 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,450,000 11/02/2562 4,348,507 90 23/02/2562 21/02/2562 23/05/2562 หจก.สยามวิชาวุฒิกร
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 5 ขวา - สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,850,000 01/02/2562 2,729,995 90 09/02/2562 08/02/2562 09/05/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา- สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.820 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,190,000 04/02/2562 4,120,637 90 23/02/2562 08/02/2562 23/05/2562 หจก.อนันมณี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 2 ขวา- สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.520 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,840,000 11/02/2562 3,254,028 90 23/02/2562 21/02/2562 23/05/2562 หจก.สยามวิชาวุฒิกร
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 3 ขวา- สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.670 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,515,000 25/02/2562 3,637,256 90 02/03/2562 26/02/2562 30/05/2562 หจก.ภักสุธีโกศลการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 4 ขวา- สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.820 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,190,000 04/02/2562 3,947,770 90 23/02/2562 08/02/2562 23/05/2562 หจก.สยามวิชาวุฒิกร
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย -สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองเทวดา ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.675 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,537,500 11/02/2562 3,129,990 90 23/02/2562 21/02/2562 23/05/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย -3 ซ้าย -สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองเทวดา ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.475 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,637,500 20/02/2562 2,749,969 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 2ซ้าย -1 ขวา -สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2.175 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,787,500 11/02/2562 4,049,990 90 23/02/2562 21/02/2562 23/05/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย -สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.825 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,212,500 11/02/2562 3,439,990 90 23/02/2562 21/02/2562 23/05/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย1ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 10.400 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 46,800,000 11/02/2562 19,999,795 90 23/02/2562 18/02/2562 23/05/2562 หจก.สยามวิชาวุฒิกร
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 2ซ้าย-1ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,350,000 30/01/2562 4,799,995 90 09/02/2562 04/02/2562 09/05/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 2 ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,000,000 30/01/2562 8,089,992 90 09/02/2562 04/02/2562 09/05/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา- 2 ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 3.200 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,400,000 22/02/2562 6,299,994 90 13/03/2562 26/02/2562 11/06/2562 หจก.สุขศรัณย์
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย1ขวา-1ขวา- 2 ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.600 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,700,000 01/03/2562 9,109,987 120 13/03/2562 06/03/2562 10/07/2562 หจก.สยามวิชาวุฒิกร
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 4 ขวา - สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 19,350,000 24/01/2562 8,999,969 120 02/02/2562 30/01/2562 01/06/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 5 ขวา- สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 3.570 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,065,000 24/01/2562 7,609,757 90 01/02/2562 30/01/2562 01/05/2562 หจก.อนันมณี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย- 5 ขวา- สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 3.070 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,815,000 24/01/2562 6,538,203 90 01/02/2562 30/01/2562 01/05/2562 หจก. อนันมณี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 6 ขวา- สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2.820 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,690,000 04/02/2562 6,054,630 90 23/02/2562 08/02/2562 23/05/2562 หจก.สยามวิชาวุฒิกร
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน โครงการฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2.320 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,500,000 01/03/2562 6,259,989 90 13/03/2562 06/03/2562 10/06/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย -สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองเทวดา ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.975 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 22,387,500 01/03/2562 9,499,990 90 13/03/2562 06/03/2562 10/06/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา -1 ซ้าย -สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองเทวดา ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2.525 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,362,500 20/02/2562 4,739,990 90 27/02/2562 25/02/2562 27/05/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย -สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองเทวดา ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6.625 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 29,812,500 25/02/2562 13,248,963 90 14/03/2562 06/03/2562 11/06/2562 บ.บิ๊กโอธุรกิจ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 5.600 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,407,000 01/03/2562 10,000,607 90 13/03/2562 06/03/2562 10/06/2562 บ.บิ๊กโอธุรกิจ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2.940 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,230,000 20/02/2562 5,399,990 90 27/02/2562 25/02/2562 27/05/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา- สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6.175 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 27,787,500 11/02/2562 12,559,997 90 23/02/2562 18/02/2562 23/05/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 1ซ้าย -1 ขวา -สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.675 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 21,037,500 01/03/2562 9,199,990 90 13/03/2562 06/03/2562 10/06/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย -สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.175 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,787,500 01/03/2562 7,889,992 90 13/03/2562 06/03/2562 10/06/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย -สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 5.200 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 23,400,000 27/02/2562 16,685,120 120 02/03/2562 28/02/2562 29/06/2562 บ.เอส ซี จี 1995 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา -สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,250,000 27/02/2562 9,856,346 120 02/03/2562 28/02/2562 29/06/2562 หจก.ภักสุธีโกศลการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองไชยา ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6.700 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 29,790,000 11/02/2562 14,099,626 120 23/02/2562 18/02/2562 22/06/2562 หจก.เรวดีธุรกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา -สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองไชยา ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6.750 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 29,475,000 11/02/2562 13,799,192 120 23/02/2562 18/02/2562 22/06/2562 หจก.เรวดีธุรกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนนคันกั้นน้ำเค็ม โครงการฝายคลองไชยา ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,600,000 11/02/2562 14,599,961 120 23/02/2562 18/02/2562 22/06/2562 หจก.เรวดีธุรกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (10) อ่างเก็บน้ำแอ่งอโศก ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 60,000,000 25/12/2561 26,129,101 180 29/01/2562 22/01/2562 27/07/2562 หจก.ภาวดียงยุทธ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.168.2667) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 14/06/2562 99,640 30 15/06/2562 14/06/2562 15/07/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำป่าเวพัฒนาฝั่งซ้าย
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.168.2675) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้ายสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+025-2+200 ฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 08/02/2562 462,040 30 09/02/2562 08/02/2562 10/03/2562 หจก.นทีทองการโยธา54
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.168.2678) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม.8+600 - 11+400 ฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 600,000 08/02/2562 387,860 30 09/02/2562 08/02/2562 10/03/2562 หจก.นทีทองการโยธา54
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.168.2680) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วง กม.7+750-11+885 ฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 01/03/2562 409,025 หจก.เอ็ม.ซีวิลนครศรี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.168.2686) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวา กม.6+300 - 9+700 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 08/02/2562 483,556 30 09/02/2562 08/02/2562 10/03/2562 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.168.2691) ซ่อมแซมเขื่อนห้วยวังกล้วย โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000 08/02/2562 303,895 30 09/02/2562 08/02/2562 10/03/2562 หจก.นทีทองการโยธา54
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.172.150) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ตะกอนดินหน้าฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,000,000 08/01/2562 1,328,480 90 11/01/2562 10/01/2562 10/04/2562 หจก.ม่อนแทรคเตอร์
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.172.151) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บริเวณหน้าฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 08/01/2562 2,148,328 11/01/2562 10/01/2562 หจก.ม่อนแทรคเตอร์
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.174.33) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำคลองบางเขียน โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 15/02/2562 3,788,748 90 27/02/2562 25/02/2562 27/05/2562 หจก.ชุมพรนิธากรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (2.61) ฝายบ้านแม่ทะล่าง ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 20/02/2562 17,453,038 120 26/02/2562 25/02/2562 25/06/2562 หจก.จักรกลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (26) แก้มลิงห้วยพุนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,000,000 15/02/2562 10,800,000 150 21/02/2562 20/02/2562 20/07/2562 หจก.ฮั่นสินก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี โครงการฝายคลองท่ากระจาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี งบกลาง 2562 2562 2562 28,900,000 07/05/2562 27,610,000 120 11/05/2562 10/05/2562 07/09/2562 หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+000 ถึง กม.16+500 ฝายคลองท่าทอง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 62,250,000 06/09/2561 25,399,997 120 15/09/2561 14/09/2561 12/01/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+040 ถึง กม.10+000 ฝายคลองท่าทอง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 44,820,000 31/07/2561 21,869,996 120 19/08/2561 14/08/2561 16/12/2561 หจก.สยามวิชาวุฒิกร
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+400 ถึง กม.10+650 ฝายคลองเทวดา งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 46,125,000 24/07/2561 11,879,989 120 27/07/2561 25/07/2561 23/11/2561 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 4 ซ้าย -สายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+025 ถึง กม.1+600 ฝายคลองเทวดา งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 7,087,500 17/07/2561 3,582,141 90 27/07/2561 25/07/2561 24/10/2561 หจก.เรวดีธุรกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน โครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวล งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,750,000 17/07/2561 3,711,426 90 27/07/2561 25/07/2561 24/10/2561 หจก.จักรกลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+000 ถึง กม.10+100 ฝายคลองไชยา งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 33,330,000 16/07/2561 14,835,843 120 27/07/2561 25/07/2561 23/11/2561 หจก.เรวดีธุรกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ขุดลอกตะกอนหน้าทำนบดินและซ่อมแซมทำนบดิน โครงการทำนบดินห้วยปลายพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 800,000 14/06/2561 431,020 30 15/06/2561 15/06/2561 14/07/2561 หจก.ม่อนแทรคเตอร์
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC ฝายคลองเสาธง ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 3.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,980,000 28/02/2562 4,179,989 90 08/03/2562 08/03/2562 05/06/2562 หจก.ซีซีจักรกลและก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 2L-LMC ฝายคลองเสาธง ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 1.700 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,630,000 28/02/2562 3,239,968 90 08/03/2562 08/03/2562 05/06/2562 หจก.โชคบัญชาการ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย LMC ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าดี ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 1.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,070,000 28/02/2562 2,797,620 60 05/03/2562 05/03/2562 03/05/2562 หจก.ซีซีจักรกลและก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย LMC ฝั่งขวา ฝายคลองท่าดี ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 0.100 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 261,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย LMC ฝั่งขวา ฝายคลองท่าดี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 0.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 783,000 28/02/2562 489,970 30 หจก.ซีซีจักรกลและก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC ฝั่งซ้าย กม.0+000-2+200 ฝายคลองท่าดี ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 2.200 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,742,000 28/02/2562 2,999,996 60 05/03/2562 04/03/2562 03/05/2562 หจก.โชคบัญชาการ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 2R-LMC ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าดี ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 3.150 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,285,000 28/02/2562 6,499,805 90 05/03/2562 05/03/2562 02/06/2562 หจก.โชคบัญชาการ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (1.168.2590) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 588,000 กลุ่มผู้ใช้น้ำ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนบริเวณที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,840,000 12/03/2562 879,944 90 15/03/2562 14/03/2562 12/06/2562 เอเอเค คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานฝายคลองท่าดี ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,465,000 12/03/2562 759,474 90 15/03/2562 14/03/2562 12/06/2562 เอเอเค คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ สาย 1R-LMC ฝั่งซ้าย กม.0+000 - 0+600 และถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย LMC ฝั่งขวา กม.3+200 - 3+600 ฝายคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,592,000 24/07/2562 1,830,000 60 26/07/2562 26/07/2562 23/09/2562 หจก.โชคบัญชาการ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC กม.12+775 - 14+300 ฝายคลองเสาธง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,897,000 24/07/2562 2,260,000 60 26/07/2562 26/07/2562 23/09/2562 หจก.เอเคเคคอนสตรั่คชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองอ้ายเขียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,769,000 08/08/2562 2,890,000 50 10/08/2562 09/08/2562 28/09/2562 หจก.วัชระนครการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานฝายคลองเสาธง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 787,500
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม.1+900-3+500 ฝายคลองเสาธง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,176,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม.3+500-6+000 ฝายคลองเสาธง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,525,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 3R-LMC ฝั่งซ้าย กม.0+000-3+200 ฝายคลองท่าดี งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 12,480,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานฝายคลองท่าดี ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,465,000 12/03/2562 759,474 90 15/03/2562 14/03/2562 12/06/2562 เอเอเค คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนบริเวณที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,840,000 12/03/2562 879,944 90 15/03/2562 14/03/2562 12/06/2562 เอเอเค คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (26) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายคลองต่อยหอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 17,000,000 26/03/2562 16,480,000 120 02/04/2562 26/03/2562 30/07/2562 บริษัท วี เอ ซัพพลาย จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (1.168.2606) ซ่อมแซมคันคลอง RMC ฝายคลองไม้เสียบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,098,000 18/01/2562 639,000 60 08/02/2562 01/02/2562 08/04/2562 หจก.บ้านคอกวัวการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (125) ปรับปรุงคลองชักน้ำสาย 2 (คลองท่าจิก) พร้อมอาคารประกอบ 1 สาย ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 36,000,000 08/01/2562 34,949,661 150 10/02/2562 01/02/2562 09/07/2562 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (7) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งทับใน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 80,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (8) ปรับปรุงท้าย River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 18/03/2562 8,909,491 120 21/03/2562 19/03/2562 18/07/2562 หจก.อนันมณี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรของหมู่บ้านทะเลปังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบกลาง 2562 2561 2561 21,600,000 22/03/2562 20,540,000 120 หจก.นภัสรการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน ปรับปรุงคลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง ระยะที่ 4 งบกลาง 2562 2560 2560 34,125,000 02/02/2561 21,879,999 180 20/02/2561 15/02/2561 18/08/2561 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน ซ่อมแซมหินทิ้งเขื่อนป้องกันตลิ่ง คลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง ฝั่งขวา กม.1+100 - กม.2+200 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,500,000 14/06/2561 3,792,156 30 01/07/2561 27/06/2561 29/08/2561 หจก.ภานุมาศพัฒนกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง ฝั่งซ้าย กม.13+055 - กม.17+451 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,500,000 25/06/2561 2,995,963 60 26/06/2561 26/07/2561 หจก.งานดีการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง (1.167) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการพัฒนาบ้านเนินธัมมัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,500,000 13/02/2562 693,864 30 14/02/2562 15/03/2562 บริษัท วิรัตนากร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง (1.168.2612) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำพื้นที่ MC1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 46,183,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำพื้นที่ MC2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 36,018,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ปรับปรุงถนนคันคลอง ปตร.หน้าโกฏิ (ฝั่งซ้าย) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 19,004,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.110) ซ่อมแซมถนนลาดยางในแปลงทดสอบสาธิต ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 23/04/2562 500,000 45 23/04/2562 26/04/2562 10/06/2562 หจก.ไตรทอง นครศรีฯ
สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.111) ซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณบ้านพัก ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 27/05/2562 499,760 45 27/05/2562 14/06/2562 11/07/2562 หจก.ไตรทอง นครศรีฯ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (1.106) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองบางปี้สายที่ 1 และสายที่ 2 ระยะที่ 2 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,500,000 04/02/2562 288,600 210 หจก.ธนโชติวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (2.62) อาคารอัดน้ำห้วยแพรกเรือพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 17,000,000 04/02/2562 16,450,000 210 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินแสงจันทร์นครศรีฯ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 โครงการอ่างเก็บน้ำทำนบ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช งบกลาง 2562 2562 2562 57,715,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 15 แก้มลิงเขานิพันธ์ พร้อมอาคารประกอบ งบกลาง 2562 2558 2558 36,000,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 10 ครั้ง