ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 03:48:24]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.67) ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำบ้านนาประดิษฐ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 470,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.10) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 แห่ง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (10) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าเรือรี โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ระยะทาง 4.690 กิโลเมตร ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 31,000,000 05/05/2563 14,699,995 150 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (13) ปรับปรุงถนนและผิวจราจร อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ระยะทาง 3.986 กม. ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 26,000,000 08/05/2563 14,388,073 120 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี. จักรกล
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (53) ปรับปรุงถนนคลองดินแดงฝั่งซ้าย ระยะ 2 อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ระยะทาง 2.132 กม. ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,410,000 05/05/2563 4,579,000 90 16/05/2563 07/05/2563 13/08/2563 หจก.ไทยถิรโรน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (60) ปรับปรุงถนนคลองดินแดงฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ระยะทาง 2.840 กม. ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 12,920,000 29/04/2563 5,934,700 90 10/05/2563 07/05/2563 07/08/2563 กิจการร่วมค้า ฟ้ามณีร่วมค้า
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (69) ปรับปรุงถนนคลองดินแดงฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ระยะทาง 4.485 กม. ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,840,000 27/04/2563 13,750,000 90 10/05/2563 07/05/2563 07/08/2563 บริษัท นันทวรรธไขย 2002 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.810) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน 10 แห่ง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 03/04/2563 100,000 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานควนกลางพัฒนา(นายวิเชียร แสงศรี)
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3553) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองคึกฤทธิ์ - คลองพง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 7,395 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 292,000 25/03/2563 275,094 60 27/03/2563 26/03/2563 25/05/2563 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3554) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองนายไว - คลองขลิม โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 7,400 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 292,000 25/03/2563 275,650 60 27/03/2563 26/03/2563 25/05/2563 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3555) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองปั่น - เขต ม.5 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 12,560 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 496,000 25/03/2563 468,488 60 27/03/2563 26/03/2563 25/05/2563 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3556) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองป่าไม้ - คลองวังนก โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 8,860 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 350,000 25/03/2563 330,478 60 27/03/2563 26/03/2563 25/05/2563 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3557) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองพง - คลองป่าไม้ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 11,840 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 467,000 25/03/2563 441,632 60 27/03/2563 26/03/2563 25/05/2563 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3558) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองพง - แยกน้ำเชี่ยว โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 10,850 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 428,000 25/03/2563 404,705 60 27/03/2563 26/02/2563 25/05/2563 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3559) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองลุงเขียร - โคกควายนอน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 7,400 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 292,000 25/03/2563 275,280 60 27/03/2563 26/03/2563 25/05/2563 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3562) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหัวดอน - เขตควนชุม โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 7,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 280,000 25/03/2563 260,750 60 27/03/2563 26/03/2563 25/05/2563 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3563) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองใหญ่เป็ด - คลองดอนเปียน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 8,670 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 342,000 25/03/2563 322,524 60 27/03/2563 26/03/2563 25/05/2563 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3564) ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา หน้าและท้ายฝาย ฝายคลองอ้ายเขียว โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 12,635 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 498,500 13/04/2563 444,752 60 16/04/2563 16/04/2563 14/06/2563 หจก.ส.สมชัยวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (5) อาคารป้องกันตลิ่งถนนวัดพระอานนท์ ยาว 460 เมตร ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 26,000,000 05/05/2563 25,160,000 150 20/05/2563 19/05/2563 17/10/2563 หจก.ฮั่นสินก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.39) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+040-0+183 ฝายคลองอ้ายเขียว ยาว 0.050 กม. โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,500,000 27/04/2563 1,649,296 120 10/05/2563 07/05/2563 06/09/2563 บ.166 คอสทรัสชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3) อาคารอัดน้ำห้วยทุเรียน ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร 1 ช่อง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,500,000 2,504,340 หจก.ส.สมชัยวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช แก้มลิงธารทอง พร้อมอาคารประกอบ งบกลาง 2563 2563 2563 4,440,000 13/04/2563 4,164,393 75 14/04/2563 15/04/2563 27/06/2563 หจก.ที.ที.เอส.สยาม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช แก้มลิงห้วยทิดเกลี้ยง พร้อมอาคารประกอบ งบกลาง 2563 2563 2563 8,200,000 13/04/2563 7,693,648 75 14/04/2563 15/04/2563 27/06/2563 หจก.นครรุ้งเรื่องการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปรับปรุงถนนรอบอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงฝั่งซ้ายช่วงห้วยหมี ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 767,730
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช แก้มลิงนิคมสหกรณ์ทุ่งสง ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 21,805,450 14/02/2561 25,035,000 180 01/03/2561 27/02/2562 27/08/2561 หจก.ฮั่นสินก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช แก้มลิงหาดเขือ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 911,700
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ประตูระบายน้ำคลองนบใหญ่ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 244,816
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (11) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ สาย 1R-LMP1 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 2.620 กม. ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 30/03/2563 23,378,014 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมชัยวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (12) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ สาย RMP กม.0+000-กม.3+500 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 3.500 กม. ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000 07/04/2563 1,072,273 กิจการร่วมค้า ฟ้ามณีร่วมค้า
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (13) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 ความยาว 5.840 กม. ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 07/04/2563 923,857 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรนิชา 59
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (14) ปรับปรุงอาคารควบคุม Control House อ่างเก็บน้ำห้วยลึกพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 21/01/2563 4,930 บ.พีเอสคอมเทค (2008) จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (1.49) ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรบ้านนาใน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 620 เมตร ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 31/03/2563 96,900 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมฆเรืองก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (1.50) ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำช่วยเหลือส่วนราชการในเขตอำเภอคลองท่อม อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 1.500 กม. ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,725,000 31/03/2563 172,862 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมฆเรืองก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (1.51) ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในบริเวณที่ทำการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 400,000 31/03/2563 150,888 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนูเพียรส่งเสริมโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (1.1) ปรับปรุงถนนภายในบริเวณที่ทำการโครงการชลประทานกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,353,000 30/03/2563 1,363,998 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (1.3796) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน .โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 02/04/2563 1,000,000 กลุ่มบริหารการใช้น้ำคลองน้ำแดงพัฒนา โดยนายเผชิญ สมประสงค์
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (1.3797) ซ่อมแซมฝายคลองทรายขาว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,400,000 31/03/2563 478,074 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนูเพียรส่งเสริมโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (1.3802) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสาย RMP ฝายคลองทรายขาว ความยาว 1,150 เมตร โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,500,000 31/03/2563 162,365 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมฆเรืองก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (2) ฝายบ้านสะท้อนกลวง ความยาว 20 เมตร สูง 1.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 13,000,000 03/04/2563 12,608,240 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรกลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (85) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 180 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 7,270 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 37,813 ไร่ ฝายคลองยา สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 32,000,000 03/04/2563 25,121,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ ฝายบ้านโคกคา ตำบลสินปุนอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,868,233
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (1.154) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำ RMC กม.3+380 ยาว 5 ม. ฝายคลองนาเตย โครงการชลประทานพังงา ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,500,000 27/03/2563 480,125 60 20/05/2563 19/05/2563 18/07/2563 หจก.จิรวุฒิการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (1.7) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดพังงา พื้นที่ 9,360 ไร่ ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 300,000 30/03/2563 99,613 30 กลุ่มบริหารการใช้น้ำลำไตรมาศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (1.209) ขุดลอกตะกอนดินทรายหน้าฝาย ท้ายฝาย ฝายคลองทับยาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานพังงา ปริมาณดิน 4,933 ลบ.ม. ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 300,000 27/03/2563 276,248 30 28/03/2563 27/03/2563 26/04/2563 หจก.สุเมธการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (1.210) ขุดลอกตะกอนดินทรายหน้าฝาย ท้ายฝาย ฝายคลองใน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานพังงา ปริมาณดิน 8,223 ลบ.ม. ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 27/03/2563 460,488 30 28/03/2563 27/03/2563 26/04/2563 หจก.สุเมธการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (1.14) ปรับปรุงถนน สาย LMP ฝายคลองถ้ำ โครงการชลประทานพังงา ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 6,500,000 15/04/2563 3,945,995 90 10/05/2563 09/05/2563 07/08/2563 หจก.สินแสงจันทร์นครศรีฯ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (1.1362) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 27/03/2563 44,838 30 กลุ่มบริหารการใช้น้ำพัฒนาท้องถิ่น
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (1.1363) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการชลประทานพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 14/04/2563 99,500 กลุ่มบริหารการใช้น้ำลำไตรมาศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (1.3422) ขุดลอกตะกอนหน้าฝาย ฝายคลองถ้ำ โครงการชลประทานพังงา ปริมาณดิน 8,400 ลบ.ม. ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 550,000 09/04/2563 472,500 30 21/05/2563 20/05/2563 19/06/2563 หจก.พังงารวมกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (1.3598) ขุดลอกตะกอนดินหน้าฝาย ฝายคลองนางย่อน โครงการชลประทานพังงา ปริมาณดิน 5,753 ลบ.ม. ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 350,000 27/03/2563 322,168 30 28/03/2563 27/03/2563 26/04/2563 หจก.สุเมธการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (40) ฝายคลองพังงาทุ่งคาโงก สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ความยาว 20 เมตร สูง 2 เมตร ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000 30/04/2563 17,160,000 150 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (103) ฝายดักตะกอนคลองพังงาแห่งที่ 1 (บริเวณหลังการประปาส่วนภูมิภาค) ความยาว 73 เมตร สูง 2 เมตร ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000 31/03/2563 33,986,134 180 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา ปรับปรุงถนนบนคันคลอง LMC ฝายคลองนาเตย ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ระยะทาง 8.300 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 8,958,102
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต (8) ทำนบดินบ้านป่าครองชีพ ทำนบดินยาว 25.00 เมตร สูง 6.00 เมตร ความจุ 0.02 ล้านลบ.ม. ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000 08/05/2563 9,506,125 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมชัย วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต (1.71) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลองอนุภาษ เพื่อผันน้ำลงคลองบางใหญ่ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต (1.72) ปรับปรุงอาคารรับน้ำรอบอ่างเก็บน้ำบางวาด จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,900,000 26/05/2563 491,677 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรกลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต (83) ปรับปรุง ทรบ.กลางคลองบางใหญ่ กม.9+470 โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000 27/04/2563 8,117,158 120 12/05/2563 08/05/2563 08/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรกลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต (84) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำขุมน้ำสรรพสามิต โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000 27/04/2563 8,510,367 120 12/05/2563 08/05/2563 08/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรกลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต (1.1) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะ ทางน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ จำนวน 6 แห่ง โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000 08/05/2563 2,320,000 บริษัท ไชยวงศ์สาย การโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต (1.2) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะ ทางน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ จำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000 13/05/2563 2,272,082 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรมณี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (118) ประตูระบายน้ำโคกโตนดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ขนาดบานระบาย 5.50x5.30 เมตร (ชนิด 2 บาน) จำนวน 1 ช่อง โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 75,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.37) จัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA จำนวน 1 เครื่อง โครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,800,000 30/03/2563 1,084,537 60 29/04/2563 25/04/2563 28/06/2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.281) ขุดลอกตะกอนดินหน้าฝายสะพานนาค อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณดิน 7,500 ลบ.ม. โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 350,000 07/04/2563 338,160 30 08/04/2563 07/04/2563 07/05/2563 หจก.มดงานการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.282) ขุดลอกตะกอนหน้าทำนบดิน ปริมาณดิน 10,000 ลบ.ม. และซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงาน ความยาว 1.50 กม. โครงการทำนบบางหินพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 7,901,200 07/04/2563 493,000 30 08/04/2563 07/04/2563 07/05/2563 หจก.มดงานการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.284) ซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำ ขนาดอัตราการสูบ 60 ลบ.ม./ชั่วโมง สามารถยกน้ำได้ 40 เมตร จำนวน 1 เครื่อง โครงการหนองแท่นแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 700,000 07/04/2563 240,000 30 08/04/2563 08/04/2563 07/05/2563 บ.ปพิศรา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.286) ซ่อมแซมหินเรียงยาแนว ปริมาณ 400 ลบ.ม. และขุดลอกตะกอนดิน ปริมาณดิน 10,000 ลบ.ม.โครงการทำนบดินบางพ่อตา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 07/04/2563 418,000 30 08/04/2563 08/04/2563 07/05/2563 หจก.มดงาน การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.287) ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายใน control house 1 แห่ง โครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 21/05/2563 684,000 60 27/05/2563 บ.เค.ที.คอนสตรัคชั่น202 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.2901) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 แห่ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 07/04/2563 99,975 30 08/04/2563 07/04/2563 07/05/2563 หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.2902) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 07/04/2563 99,900 30 08/04/2563 31/03/2563 07/05/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ สายธารอินทรีย์ทองสามัคคี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.3733) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำสาขาห้วยวังพลับ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปริมาณดิน 45,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 27/03/2563 899,775 90 21/04/2563 24/04/2563 19/07/2563 หจก. วัขระ นครการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (122) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสหกรณ์นิคมพนม (จัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่สหกรณ์นิคมพนม) พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 11,750 เมตร พื้นที่ชลประทาน 4,000 ไร่ ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 37,000,000 31/03/2563 35,230,000 150 03/04/2563 02/04/2563 30/08/2563 หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ฝายห้วยสมอทอง งบกลาง 2563 2563 2563 8,000,000 10/04/2563 7,400,000 80 11/04/2563 10/04/2563 10/06/2563 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี แก้มลิงหานทุ่งคา งบกลาง 2563 2563 2563 10,000,000 15/04/2563 8,959,400 75 16/04/2563 15/04/2563 30/06/2563 หจก.ฮั่นสินก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี แก้มลิงสำนักสงฆ์แม่ทะล่างพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง 2563 2563 2563 10,000,000 10/04/2563 9,340,000 80 11/04/2563 10/04/2563 29/06/2563 หจก.จักรกลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย -สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองเทวดาตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง6.625 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 13,248,963 25/02/2562 13,248,963 90 14/03/2562 06/03/2562 11/06/2562 บ.บิ๊กโอธุรกิจ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลทุ่งหลวงอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 5.600 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 10,000,607 01/03/2562 10,000,607 90 13/03/2562 06/03/2562 10/06/2562 บ.บิ๊กโอธุรกิจ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำสาย 1 ขวา -สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.500 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,856,346 27/02/2562 9,856,346 120 02/03/2562 28/02/2562 29/06/2562 หจก.ภักสุธีโกศลการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนแปลง สปก.(แปลงรวมชัยบุรี) ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 40,000,850 13/03/2561 40,000,850 150 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี แก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูด) พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 13,894,144 21/05/2561 12,799,983 150 19/07/2561 19/07/2561 หจก.ฮั่นสินก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี แก้มลิงทุ่งปากขอ ระยะที่ 2 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 31,318,106 19/06/2561 40,100,000 120 บ.เอส ซี จี 1995 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (9) ปรับปรุงถนนคันคลองชลประทานสาย 1L-1L-LMC ฝายคลองเสาธง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ระยะทาง 3.00 กม. ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 12,000,000 13/04/2563 6,339,700 90 20/04/2563 16/04/2563 19/07/2563 หจก.ไทยถิรโจน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (1.812) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 15 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 30/03/2563 50,000 30 01/05/2563 01/06/2563 กลุ่มสองตำบลพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (4) อาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองท่าใหญ่ ระยะทาง 0.5 กิโลเมตร ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000 13/04/2563 15,670,000 150 20/04/2563 14/04/2563 17/09/2563 หจก.อนันมณี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ขุดลอกตะกอนหน้าฝาย คลองเสาธง งบกลาง 2563 2563 2563 509,000 27/04/2563 481,325 60 28/04/2563 27/04/2563 26/06/2563 หจก.นิลนครพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ขุดลอกตะกอนหน้าฝาย คลองท่าดี งบกลาง 2563 2563 2563 492,000 22/04/2563 448,329 60 24/04/2563 23/04/2563 22/06/2563 หจก.พีซีเอสจักรกลการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองอ้ายเขียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,722,850 08/08/2562 2,980,000 50 10/08/2562 09/08/2562 28/09/2562 หจก.วัชระนครการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (1.814) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองหนองโพรง จำนวน 1 แห่ง ขนาด 0.70 ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,600,000 03/04/2563 25,047,128 150 17/04/2563 08/04/2563 13/09/2563 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (36) ปรับปรุงทรบ.คลองบางบาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000 2,520,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (37) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสาย RMC กม.14+700 ไม้เสียบขยาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 16/04/2563 3,492,060 120 24/04/2563 21/04/2563 21/08/2563 หจก.ส.สมชัยวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (38) ปรับปรุงท่อลอดคันคลองส่งน้ำ RMC กม.15+809 ไม้เสียบขยาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 16/04/2563 2,531,100 120 24/04/2563 21/04/2563 21/08/2563 หจก.ส.สมชัยวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (99) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชาวนา จำนวน 1 แห่ง ขนาด 0.70 ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 16/04/2563 19,500,000 150 25/04/2563 21/04/2563 21/09/2563 หจก.อนันมณี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (29) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งทับใน ความจุ 8.00 ล้าน ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 70,000,000 27/05/2563 63,800,005 180 บริษัท ระโนดจงเจริญคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (87) ป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง ระยะที่ 5 ฝั่งขวา กม.2+144 - 2+744 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000 31/03/2563 33,337,941 150 17/04/2563 10/04/2563 13/09/2563 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (88) อาคารบังคับน้ำบ้านควนชะลิก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 17,000,000 07/05/2563 6,405,000 120 หจก.ส.สมชัยวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรของหมู่บ้านทะเลปังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบกลาง 2563 2561 2561 21,600,000 22/03/2562 20,540,000 120 14/04/2563 03/04/2563 11/08/2563 หจก.นภัสรการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน โครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช งบกลาง 2563 2563 2563 13,200,000 08/04/2563 9,231,742 150 15/04/2563 09/04/2563 11/09/2563 บริษัท พริษ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน ปรับปรุงคลองชักน้ำสาย 2(คลองท่าจิก) พร้อมอาคารประกอบ 1 สาย ตำบลรามแก้วอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 29,129,804 08/01/2562 34,949,661 150 10/02/2562 06/02/2562 09/07/2562 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน ปรับปรุงท้าย River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 5,309,820 18/03/2562 8,909,491 120 21/03/2562 19/03/2562 18/07/2562 หจก.อนันมณี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน โครงการท่อระบายน้ำบ้านศาลาแก้วพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 26,625,592 16/09/2562 26,248,145 180 07/11/2562 04/11/2562 04/05/2563 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ำในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ระยะ ที่ 3 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2563 2563 19,995,000 10/01/2563 19,990,000 180 11/01/2563 31/01/2563 09/07/2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง (1.77) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง (11) ปรับปรุงถนนบริเวณหัวงานประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ระยะทาง 4.100 กม. ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 17,500,000 05/05/2563 10,379,119 90 หจก. ศิลาไทย
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง (12) ปรับปรุงถนนภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ระยะทาง 3.500 กม. ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 14,500,000 05/05/2563 8,294,544 90 หจก. ศิลาไทย
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง (1.749) ซ่อมแซมคลองชักน้ำสาย 1-3R-MD4 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง (1.750) ซ่อมแซมคลองชักน้ำสาย 2-3R-MD4 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง (1.811) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่างจำนวน 10 รายการ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง เชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 27/03/2563 100,000 15 28/03/2563 28/03/2563 11/04/2563 หจก. ไตรทอง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง (1.813) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานจำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนังเชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 31/03/2563 99,998 กลุ่มเฉลิมพระเกียรติ-เชียรใหญ่ร่วมใจพัฒนา MC1
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง (1.818) ซ่อมแซมเสริมคันคลองฉุกเฉิน(ฝั่งขวา) จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,120,000 3,017,618 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรทอง นครศรีธรรมราช
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง (1.828) ซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบระบบส่งน้ำและระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า MC1 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 6,449,000 22/04/2563 6,098,000 90 บริษัท กรีนเอ็นจิเนีนริ่งแอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ซ่อมแซมประตูอุทกวิภาประสิทธิ บานที่ 9 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 3,240,000 23/09/2562 3,240,000 60 หจก.ส.สมชัยวิศวกรรม(สำนักงานใหญ่)
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง บำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,266,000 06/09/2562 4,481,000 180 22/10/2562 08/03/2563 บริษัทออโต เมชั่น คอนโทรล ซีลเทมส์กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (อ.3) จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 485,915 02/10/2562 60 02/10/2562 30/11/2562 หจก.ชุมทรัพย์ เซอร์เวย์
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 485,915 02/10/2562 60 02/10/2562 30/11/2562 หจก.ชุมทรัพย์ เซอร์เวย์
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (1.1358) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองใน อันเนี่องมาจากพระราชดำริ กม.0+000 - กม.0+630 (ซ่อมแซมจุดที่ชำรุด) ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 03/04/2563 168,824 90 21/04/2563 20/04/2563 19/07/2563 หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (1.1365) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบ้านศรีราชาและส่วนประกอบพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,200,000 07/04/2563 1,293,612 90 21/04/2563 20/04/2563 19/07/2563 หจก.จักรกลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (1.4478) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำบ้านทุ่งคาพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,000,000 27/04/2563 1,911,371 90 05/05/2563 02/08/2563 บ.น.นิรันดร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (5) ฝายคลองกัน ยาว 25.00 เมตร สูง 2.30 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 7,300 เมตร พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 36,000,000 31/03/2563 34,800,145 180 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (1.4) อาคารอัดน้ำบ้านเขาสามยอด ทำนบดินกว้าง 6.00 เมตร สูง 5.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดท่อสี่เหลี่ยม 2 ช่อง ขนาด 1.75x1.75 ยาว 18.25 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 7,600,000 08/04/2563 1,968,550 120 24/04/2563 13/04/2563 21/08/2563 หจก.จักรมณีการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (16) ฝายคลองบางเหียน ยาว 15.00 เมตร สูง 1.60 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 20 ไร่ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 16/04/2563 8,056,726 150 28/04/2563 27/04/2563 24/09/2563 หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (31) ฝายคลองศาลขุน ยาว 22.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 6,542 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 36,500,000 07/04/2563 23,199,000 210 01/05/2563 27/04/2563 26/11/2563 หจก.ฮั่นสินก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (41) อาคารบังคับน้ำบ้านปริง ขนาด 2.00x2.00 เมตร พร้อมขุดลอกสระความจุ 260,000 ลบ.ม. เป็นแหล่งน้ำดิบสนับสนุนการประปาการผลิตน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 29,350,000 07/04/2563 18,700,034 150 08/05/2563 30/04/2563 04/10/2563 หจก.จักรกลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (63) โครงการฝายคลองเครียง ยาว 20.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 07/04/2563 10,488,422 150 18/04/2563 13/04/2563 14/09/2563 หจก.ภาวดียงยุทธ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (64) ฝายลำคลองวัว ยาว 28.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมขุดลอกความจุ 7,800 ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,058,000 07/04/2563 13,390,000 150 16/04/2563 13/04/2563 12/09/2563 หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำทำนบ 1 บ้านหินลับ (โครงการอ่างเก็บน้ำทำนบ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จ.นครศรีธรรมราช งบกลาง 2563 2562 2562 54,767,600 16/09/2562 53,589,000 270 01/10/2562 01/10/2562 26/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 ฝายคลองผดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 5,955,195
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 แก้มลิงบ้านเขาค้อม พร้อมอาคารประกอบ ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2560 2560 12,713,461
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 15 (13) ฝายคลองคด ความยาว 18.00 เมตร ความสูง 2.25 เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 45,000,000 31/03/2563 43,620,000 บริษั่ท เอส ซี.จี. 1995 จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)