ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 21:16:05]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.16 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนคลองป่าบอน จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 8,600,000 23/08/2561 8,600,000 120 23/08/2561 21/12/2561 หจก.แดมป์ อินสทรูเมนท์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.37) ปรับปรุงสาธารณุปโภคหัวงานประตูระบายน้ำคลองจะนะ .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 19/12/2561 2,306,369 60 03/01/2562 02/01/2562 03/03/2562 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (29) ปรับปรุงสระเก็บน้ำกองร้อย ตชด.432 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 3) ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 09/11/2561 14,546,922 180 20/11/2561 19/11/2561 19/05/2562 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดู
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.184) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองกรอยใหญ่ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 950,000 15/12/2561 68,995 30 03/01/2562 02/01/2562 01/02/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.185) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพรวน (พรด.) ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,900,000 29/10/2561 1,816,206 60 31/10/2561 30/10/2561 29/12/2561 บริษัทสตูลค้าเหล็ก จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.186) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองบ้านเหนือ ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 950,000 27/11/2561 900,183 90 12/12/2561 11/12/2561 11/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.188) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอาคารอัดน้ำคลองท่าช้างตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 27/11/2561 937,294 90 12/12/2561 11/12/2561 11/03/2562 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก.
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมถนนท้ายอ่างเก็บน้ำคลองหลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.030 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 08/02/2562 2,190,117 60 22/02/2562 21/02/2562 22/04/2562 หจก.วไลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC2 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 5.620 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 21,800,000 26/02/2562 20,510,018 120 27/02/2562 26/02/2562 26/06/2562 หจก.หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองระบาย 1ซ-ร.1 ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 9.241 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 22,000,000 30/05/2562 18,500,012 150 05/06/2562 31/05/2562 01/11/2562 หจก.สินแสงจันทร์ นครศรีฯ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.107) ระบบส่งน้ำคลองหาดฟ้าผ่า ช่วงที่ 2 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,000,000 25/12/2561 8,702,723 120 17/01/2562 16/01/2562 16/05/2562 หจก.ไทม์วิศวกรรมโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2784) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2787) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 5R-LMC กม.0+000 - กม.3+360 โครงการชลประทานสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 25/12/2561 437,959 60 25/01/2562 24/01/2562 25/03/2562 บริษัท เอส.เค.เจ ซีวิล จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2789) ซ่อมแซมคันคลอง ร.3 กม.3+000- กม.4+700 เป็นช่วง ๆ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 26/12/2561 477,756 60 15/01/2562 14/01/2562 15/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2790) ซ่อมแซมคันคลอง ร.4 กม.4+500 - กม.5+500 เป็นช่วง ๆ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 26/12/2561 486,987 60 15/01/2562 14/01/2562 15/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2791) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะท้ายอาคารบังคับน้ำ กม. 20+300 (นบนายเหมีย) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 26/11/2561 499,398 30 22/12/2561 21/12/2561 20/01/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2792) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (ปลักปลิง) โครงการชลประทานสงขลา อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 14/11/2561 2,891,131 90 29/01/2562 28/01/2562 28/04/2562 หจก.เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2793) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำปูยุด โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 25/12/2561 1,938,312 120 07/01/2562 08/01/2562 07/05/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2794) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านทุ่งไม้ด้วน (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 25/12/2561 1,321,573 120 24/01/2562 23/01/2562 23/05/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2795) ซ่อมแซมฝายบ้านใหม่ (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,750,000 25/12/2561 3,185,723 90 08/01/2562 07/01/2562 07/04/2562 หจก.ธนโชติวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2803) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพรวน (พรด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,460,000 27/11/2561 95,973 60 26/12/2561 25/12/2561 23/02/2562 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2804) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-RMC กม.0+000 - กม.7+780 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 25/12/2561 434,761 60 25/01/2562 24/01/2562 25/03/2562 บริษัท เอส.เค.เจ ซีวิล จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2805) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-2R-RMC กม.0+000 - กม.0+740 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 520,000 25/12/2561 443,912 60 18/01/2562 17/01/2562 18/03/2562 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2806) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-1R-2R-2R-RMC กม.0+000 - กม.2+150 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 520,000 25/12/2561 445,194 60 18/01/2562 17/01/2562 18/03/2562 บริษัท เอส.เค.เจ ซีวิล จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2809) ซ่อมแซมหินก่อ ปตร.คลองใหญ่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 25/12/2561 394,506 90 18/01/2562 17/01/2562 17/04/2562 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2810) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลอง LMC2 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 24/12/2561 493,993 30 01/02/2562 31/01/2562 02/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2811) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (ปลักปลิง) โครงการชลประทานสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 14/11/2561 2,890,092 90 16/03/2562 15/03/2562 13/06/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2812) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านน้ำเชี่ยว โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 990,000 25/12/2561 932,871 90 07/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2813) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำเชี่ยวคลองป๋อง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 960,000 24/12/2561 912,970 90 07/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก.
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2814) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้าน.สำนักเอาะ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 950,000 24/12/2561 901,744 90 07/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก.
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2815) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายปิยะมิตร 5 (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 25/12/2561 2,257,015 120 24/01/2562 23/01/2562 23/05/2562 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2816) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบาย ปตร.คลองบางโหนด โครงการชลประทานสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2817) ซ่อมแซมหินก่อ ทรบ.คลอง ร.6 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 485,000 25/12/2561 355,211 90 18/01/2562 17/01/2562 17/04/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2819) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองสิกะ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 930,000 24/12/2561 883,368 90 07/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2820) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำแก้มลิงพรุเตียว โครงการชลประทานสงขลา ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 25/12/2561 1,936,736 90 07/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2821) ซ่อมแซมทางรับน้ำแก้มลิงพรุเตียว โครงการชลประทานสงขลา ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 25/12/2561 967,561 90 07/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2822) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC กม.0+000-0+900 เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 24/12/2561 499,798 30 01/02/2562 31/01/2562 02/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2823) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านใหม่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,000,000 21/01/2562 4,875,746 180 31/01/2562 30/01/2562 29/07/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2825) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองตุ๊ด (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 25/12/2561 1,049,602 120 24/01/2562 23/01/2562 23/05/2562 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.154) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง LMC1 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 480,000 01/02/2562 465,967 30 02/02/2562 01/02/2562 03/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.155) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง RMC โครงการชลประทานสงขลา ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 25/01/2562 489,846 30 26/01/2562 25/01/2562 24/02/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.156) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง LMC2 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 08/02/2562 485,634 30 09/02/2562 08/02/2562 10/03/2562 บจก.เฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.157) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเคียน โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 18/02/2562 486,867 30 19/02/2562 18/02/2562 20/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.158) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองชักพระ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 18/02/2562 485,961 30 19/02/2562 18/02/2562 20/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.159) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองแลแบง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 08/01/2562 4,391,024 180 22/01/2562 21/01/2562 20/07/2562 หจก.เกรซ ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.174.34) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำสะเดา โครงการชลประทานสงขลา ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 21/01/2562 2,639,800 90 30/01/2562 29/01/2562 29/04/2562 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก.
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.174.35) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำคลองหลา โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 28/01/2562 489,216 60 30/01/2562 29/01/2562 29/03/2562 บริษัท มิ่งสวัสดิ์ทรัพย์การโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (127) ระบบส่งน้ำ LMC1 กม. 8+060 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,000,000 14/11/2561 11,358,998 150 22/01/2562 21/01/2562 20/06/2562 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (128) ระบบส่งน้ำฝายคลองหาดทราย ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 25/11/2561 14,515,593 240 07/01/2562 08/01/2562 04/09/2562 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (129) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเหนือคลอง ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,000,000 13/02/2562 11,228,652 120 26/02/2562 25/02/2562 25/06/2562 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก.
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (130) ระบบส่งน้ำฝายคลองบอมพร้อมอาคารประกอบ ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 06/12/2561 13,001,248 210 16/01/2562 15/01/2562 13/08/2562 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (139.14) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองตาหงา ( พรด. ) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 06/12/2561 12,305,679 210 16/01/2562 15/01/2562 13/08/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (4.50) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองวาด ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 25/12/2561 26,615,961 240 24/01/2562 23/01/2562 20/09/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำคลองหลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะทาง 6.500 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 343,158
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองตุ๊ด(ปชด) จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 287,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองตาหงา(พรด.) จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 288,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านท่าไทร จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 246,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายเก่าร้าง งบกลาง 2562 2560 2560 20,937,700 30/11/2561 57,998 30 18/09/2561 17/09/2561 17/10/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงคลองเรียน งบกลาง 2562 2560 2560 24,343,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.128) ปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมขุดลอกคลองตาเสม เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 6,466,192 31/10/2560 7,607,285 120 07/06/2561 06/06/2561 04/10/2561 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำปูยุด จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 6,766,351 26/09/2561 6,766,351 180 28/11/2561 27/11/2561 26/05/2562 หจก.เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายสวนชาม จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 6,769,909 26/09/2561 6,769,909 180 09/10/2561 08/10/2561 06/04/2562 หจก.จารุวิศวะ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (133) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่ทอม ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 9,684,443 26/02/2561 23,317,786 210 27/02/2561 26/02/2561 24/09/2561 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (37) แก้มลิงคลองตาเสม เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 12,460,238 31/10/2560 14,548,000 180 05/06/2561 04/06/2561 01/12/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนาจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (50) อาคารบังคับน้ำวังเปรียง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 2,437,069 15/11/2560 14,433,349 180 20/01/2561 19/01/2561 18/07/2561 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมคลอง 1R-LMC,2R-LMC และ 1L-1R-LMC ปตร.ปลักปลิง จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 957,160
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำ คลองหลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะทาง 3.715 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 19,000,000 31/07/2561 16,202,977 90 04/09/2561 03/09/2561 02/12/2561 บจก.นนทยศ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานไสท้อน งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,000,000 23/07/2561 915,900 60 24/07/2561 23/07/2561 21/09/2561 หจก.สุชาบดีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมท่อระบายน้ำแก้มลิงพรุเตียว (พรด.) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,980,000 28/05/2561 1,976,567 90 01/06/2561 31/05/2561 29/08/2561 หจก.เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมฝายบ้านใหม่ (พรด.) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,000,000 28/05/2561 1,938,516 90 01/06/2561 31/05/2561 29/08/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมคันคลอง LMC2 กม.20+600 ฝั่งขวา (ชะมวง) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,000,000 05/07/2561 1,870,980 60 24/07/2561 23/07/2561 21/09/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านปลายลำไตร (พรด.) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 7,000,000 28/05/2561 6,778,979 120 31/05/2561 30/05/2561 27/09/2561 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก.
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมคันคลอง LMC2 กม. 23+000 ฝั่งขวา (ชะมวง) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,500,000 31/07/2561 1,168,514 60 24/07/2561 23/07/2561 21/09/2561 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก.
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมคันคลอง LMC2 กม.10+700 ฝั่งซ้าย (ชะมวง) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,500,000 13/07/2561 646,968 60 24/07/2561 23/07/2561 21/09/2561 หจก.ไทม์วิศวกรรมโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมเขื่อนดินอ่างเก็บน้ำคลองจำไหรพร้อมอาคารประกอบ (จำไหร-หอยโข่ง) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 67,048,000 16/07/2561 1,990,047 30 11/10/2561 10/10/2561 09/11/2561 หจก.วไลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะท้ายอาคารบังคับน้ำ กม. 20+300 (ชะมวง) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,500,000 16/07/2561 484,644 30 22/12/2561 21/12/2561 20/01/2562 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านทับยาง (พรด.) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 970,000 28/05/2561 968,017 90 01/06/2561 31/05/2561 29/08/2561 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมฝายคลองบ้านเหนือพร้อมระบบส่งน้ำ (พรด.) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 990,000 28/05/2561 987,728 90 01/06/2561 31/05/2561 29/08/2561 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมคันคลอง เหนือฝายไสท้อน (ชะมวง) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,000,000 05/07/2561 2,386,846 60 24/07/2561 23/07/2561 21/09/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ระบบส่งน้ำ LMC 1 ชะมวง (นบนายยิน ) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,200,000 21/06/2561 4,445,113 90 04/07/2561 03/07/2561 01/10/2561 หจก.ทีซีพี ปัตตานีการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ระบบส่งน้ำ LMC 1 ชะมวง กม. 13+800 ระยะที่ 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,000,000 21/06/2561 4,354,380 90 04/07/2561 03/07/2561 01/10/2561 หจก.ทีซีพี ปัตตานีการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงอาคารอัดน้ำ บ้านหนองกอบ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,000,000 21/06/2561 5,992,051 90 06/07/2561 03/07/2561 03/10/2561 หจก.ทวีวัฒนาการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองหาดฟ้าผ่า งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,000,000 21/06/2561 4,733,966 90 06/07/2561 03/07/2561 03/10/2561 หจก.ไทม์วิศวกรรมโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านท่าไทร จังหวัดสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,800,000 28/09/2561 9,165,779 180 26/10/2561 25/10/2561 23/04/2562 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.15) ปรับปรุงสะพาน คสล. คลอง RMC กม.0+122 (นางน้อย) .โครงการชลประทานตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 04/02/2562 492,000 5 05/02/2562 04/02/2562 11/02/2562 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.38) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โครงการชลประทานตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 30/11/2561 3,607,800 60 04/01/2562 03/01/2562 04/03/2562 บจ.ไทยสวัสดิ์ ซิลเต็มส์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.40) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 ชป.ตรัง) .โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 27/11/2561 2,841,558 120 04/12/2561 03/12/2561 02/04/2562 หจก.พี.แอล ซิเลคทริคอล
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.190) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งฝายคลองชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000 14/11/2561 583,531 90 22/11/2561 21/11/2561 09/02/2562 หจก.แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.192) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำป่าฝายเขาช่องจันทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 850,000 02/11/2561 483,997 60 14/11/2561 13/11/2561 14/01/2562 หจก.เคพีนิว(2515)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.193) ซ่อมแซมโครงการฝายบ้านวังสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 850,000 02/11/2561 464,990 30 16/11/2561 15/11/2561 15/12/2561 หจก.เคพีนิว(2515)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.194) ซ่อมแซมโครงการอ่างเก็บน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,250,000 31/10/2561 492,978 30 22/11/2561 21/11/2561 21/12/2561 หจก.เมธีวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.195) ซ่อมแซมโครงการฝายบ้านคลองคุ้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 900,000 31/10/2561 477,904 30 20/11/2561 19/11/2561 19/12/2561 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.196) ซ่อมแซมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 28/11/2561 497,995 5 29/11/2561 27/12/2561 03/12/2561 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.199) ซ่อมแซมฝายและระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านสันติราษฏร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,600,000 29/10/2561 498,642 30 02/11/2561 01/11/2561 01/12/2561 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.200) ซ่อมแซมฝายและระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านหินจอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 29/10/2561 498,642 30 02/11/2561 01/11/2561 01/12/2561 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ปรับปรุงคันคลองดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ คลองส่งน้ำสาย1R-LMC(ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทาง 0.746 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 13/05/2562 4,100,000 45 15/05/2562 14/05/2562 28/06/2562 หจก.รุ่งวัชรากรณ์ คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ปรับปรุงคันคลองดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ คลองส่งน้ำสาย 1L-2R-LMC(ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทาง 0.972 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 13/05/2562 4,100,000 45 15/05/2562 14/05/2562 28/06/2562 หจก.รุ่งวัชรากรณ์ คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ปรับปรุงคันคลองดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ คลองระบายน้ำสายใหญ่(ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทาง 14.700 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 45,000,000 24/05/2562 41,435,895 120 25/05/2562 24/05/2562 21/09/2562 หจก.โล่ทองการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ปรับปรุงคันคลองดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ คลองส่งน้ำสายLMC(ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทาง 4.630 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 24/05/2562 14,004,441 60 25/05/2562 24/05/2562 23/07/2562 หจก.โล่กิจการทาง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ปรับปรุงคันคลองดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ คลองระบายน้ำสายซอย2สาย(ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทาง 9.310 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 24/05/2562 32,286,877 90 25/05/2562 24/05/2562 22/08/2562 หจก.โล่ทองการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.108) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ คลอง LMC กม.4+450 (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 28/11/2561 790,306 210 10/01/2562 09/01/2562 17/08/2562 หจก.อติเทพโลหะกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.109) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำคลองลำลุง ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 18/01/2562 1,337,391 90 02/02/2562 01/02/2562 02/05/2562 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.110) ปรับปรุงคลอง LMC (นางน้อย) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,000,000 29/01/2562 2,343,000 150 01/02/2562 31/01/2562 30/06/2562 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.111) ปรับปรุงคลอง RMC (นางน้อย) ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 29/01/2562 2,677,000 150 01/02/2562 31/01/2562 30/06/2562 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.112) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย (นางน้อย) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 24/01/2562 1,750,060 150 02/02/2562 01/02/2562 01/07/2562 หจก.เอ็ม.ซีวิล นครศรี
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.168.2750) ซ่อมแซมหินทิ้งด้านท้าย ปตร.กะลาเส โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000 28/11/2561 535,462 90 10/01/2562 09/01/2562 09/04/2562 หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.168.2751) ซ่อมแซมอาคารปลายคลองซอย 4 ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย (กะลาเส) โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000 19/11/2561 486,816 60 23/11/2561 22/11/2561 21/01/2562 หจก.เคพีนิว(2515)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.168.2752) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (กะลาเส) โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,250,000 28/11/2561 959,149 90 10/01/2562 09/01/2562 09/04/2562 หจก.ชุมพร นิธากรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.168.2753) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำในคลองส่งน้ำคลองLMC(ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 19/11/2561 494,986 30 22/11/2561 21/11/2561 21/12/2561 หจก.จีแอนด์จี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.168.2754) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำในคลองส่งน้ำคลอง1R-LMC(ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 970,000 19/11/2561 494,986 30 22/11/2561 21/11/2561 21/12/2561 หจก.เอสแอนวาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.168.2755) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำในคลองส่งน้ำคลอง2R-LMC(ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 850,000 19/11/2561 494,986 30 22/11/2561 21/11/2561 21/12/2561 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.168.2763) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำในคลองส่งน้ำคลอง1L-2R-LMC(ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 910,000 19/11/2561 495,183 30 22/11/2561 21/11/2561 21/12/2561 หจก.เมธีวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.168.2764) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำในคลองระบายน้ำสายใหญ่(ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 19/11/2561 494,986 30 22/11/2561 21/11/2561 21/12/2561 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.172.161) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ระบบระบายน้ำคลอง LMC (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,000,000 07/01/2562 2,399,998 120 15/01/2562 14/01/2562 14/05/2562 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.172.172) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ระบบระบายน้ำคลอง RMC (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 07/01/2562 2,698,999 120 15/01/2562 14/01/2562 14/05/2562 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.172.173) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายซอย (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 07/01/2562 2,067,997 150 12/01/2562 11/01/2562 10/06/2562 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.174.36) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว ระยะ 2 โครงการชลประทานตรัง ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 10/01/2562 1,789,000 60 05/03/2562 04/03/2562 03/05/2562 หจก.วัชระ นครการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (139.17) ซ่อมแซมโครงการฝายคลองนางน้อย โครงการชลประทานตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 17,000,000 01/02/2562 498,962 5 04/02/2562 01/02/2562 08/02/2562 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (4.51) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบางดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 45,000,000 24/12/2561 29,100,000 180 16/01/2562 15/01/2562 14/07/2562 หจก.แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (48) แก้มลิงทุ่งน้ำผุด ระยะ 3 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 29/01/2562 33,940,000 180 02/02/2562 01/02/2562 31/07/2562 หจก.สินแสงจันทร์ นครศรีฯ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายน้ำ(ปะเหลียน) จำนวน1แห่ง จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,280,000 27/03/2562 490,000 30 04/04/2562 03/04/2562 03/05/2562 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมฝายคลองลำปลอก(พรด)จำนวน1แห่ง จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,410,000 27/03/2562 490,000 30 04/04/2562 03/04/2562 03/05/2562 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมฝายคลองใหญ่(พรด)จำนวน1แห่ง จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,320,000 27/03/2562 470,000 30 23/04/2562 22/04/2562 22/05/2562 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำให้ตำบลแหลมสอม(พรด)จำนวน1แห่ง จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,420,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมฝายคลองลิพัง(พรด)จำนวน1แห่ง จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,240,000 27/03/2562 468,000 30 23/04/2562 22/04/2562 22/05/2562 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมคลองระบายน้ำสายใหญ่กม.4+000(ปะเหลียน) จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,200,000 28/03/2562 489,000 30 18/04/2562 17/04/2562 17/05/2562 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมท่อลอดคลองระบายน้ำสายใหญ่กม.6+000(ปะเหลียน) จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,400,000 28/03/2562 499,000 30 18/04/2562 17/04/2562 17/05/2562 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่กม.10+000(ปะเหลียน) จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,150,000 28/03/2562 427,000 30 04/04/2562 03/04/2562 03/05/2562 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ1ซ-สายใหญ่กม.0+500(ปะเหลียน) จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,400,000 28/03/2562 499,000 30 04/04/2562 03/04/2562 03/05/2562 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมท่อลอดคลองระบายน้ำ1ซ-สายใหญ่กม.2+000(ปะเหลียน) จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,350,000 28/03/2562 426,000 30 18/04/2562 17/04/2562 17/05/2562 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง แก้มลิงศูนย์รวบรวมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,800,000 31/07/2562 300,000 60 01/08/2562 31/07/2562 29/09/2562 หจก.เมธีวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมคลองส่งน้ำLMCกม.1+100(ปะเหลียน) จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,220,000 28/06/2562 493,920 30 29/06/2562 28/06/2562 28/07/2562 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำLMC(ปะเหลียน) จำนวน1แห่ง จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,420,000 28/06/2562 497,910 30 29/06/2562 28/06/2562 28/07/2562 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ LMC(ปะเหลียน) จำนวน1แห่ง จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,350,000 27/06/2562 491,489 30 02/07/2562 01/07/2562 31/07/2562 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 1R-LMC(ปะเหลียน) จำนวน1แห่ง จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,280,000 27/06/2562 482,092 30 02/07/2562 01/07/2562 31/07/2562 หจก.จีแอนด์จี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-LMCกม.0+300(ปะเหลียน) จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,420,000 28/06/2562 479,676 30 29/06/2562 28/06/2562 28/07/2562 หจก.จีแอนด์จี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-2R-LMCกม.1+200(ปะเหลียน) จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,200,000 28/06/2562 494,979 30 29/06/2562 28/06/2562 28/07/2562 หจก.เมธีวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 1L-2R-LMC(ปะเหลียน) จำนวน1แห่ง จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,220,000 27/06/2562 455,779 30 09/07/2562 08/07/2562 07/08/2562 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองระบายน้ำ2ซ สายใหญ่จำนวน1แห่ง จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,200,000 28/06/2562 481,164 30 29/06/2562 28/06/2562 28/07/2562 หจก.ย่านตาขาวเมืองทอง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณหน้าปตร.คลองปะเหลียน(ระยะที่1) โครงการชลประทานตรัง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 443,204 11/01/2561 1,478,963 90 16/01/2561 15/01/2561 15/04/2561 หจก.ชุมพร นิธากรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.360) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณหน้าปตร.คลองปะเหลียน(ระยะที่2) โครงการชลประทานตรัง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 441,245 28/12/2560 1,477,876 90 16/01/2561 15/01/2561 15/04/2561 หจก.ชุมพร นิธากรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (132) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันตัง ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 20,691,105 15/03/2561 37,000,000 180 21/03/2561 20/03/2561 16/09/2561 หจก.สุรสีห์ การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนคันคลอง LMC (นางน้อย) ต.บ้านควน ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระยะทาง 6.350 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000 23/07/2561 19,390,008 120 02/08/2561 01/08/2561 29/11/2561 บจ.เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 ตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 0.489 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,100,000 28/06/2561 1,396,256 90 13/07/2561 12/07/2561 10/10/2561 หจก.อภิชัจจ์บริการ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนคันคลอง LMC (ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทาง 6.978 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 22,000,000 20/07/2561 20,219,771 120 01/08/2561 31/07/2561 28/11/2561 หจก.วงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนทางเข้าโครงการอ่างฯคลองท่างิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ระยะทาง 5.189 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 16,000,000 03/07/2561 15,258,759 90 18/07/2561 17/07/2561 15/10/2561 หจก.ซีซีจักรกลและก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนภายในบริเวณหัวงาน ชป.ตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระยะทาง 1.195 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,200,000 12/07/2561 3,064,000 120 02/08/2561 01/08/2561 29/11/2561 หจก.สินแสงจันทร์ นครศรี
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 4.622 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 18,500,000 05/07/2561 17,970,000 120 19/07/2561 18/07/2561 15/11/2561 บจ.ซีวิลแอนเจียเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางคันคลอง 1R-LMC (ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทาง 4.523 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 22,000,000 20/07/2561 20,439,914 120 01/08/2561 31/07/2561 28/11/2561 หจก.วงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนทางขึ้นและสันเขื่อนโครงการอ่างฯ สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,000,000 02/07/2561 2,643,720 60 17/07/2561 16/07/2561 14/09/2561 หจก.ท่าพญา การสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนคันคลอง RMC (นางน้อย) ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ระยะทาง 6.350 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000 23/07/2561 19,390,117 120 02/08/2561 01/08/2561 29/11/2561 บจ.เอสเทค ซีวิลแอนด์ คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1R-RMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 1.178 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,000,000 28/06/2561 3,304,134 90 13/07/2561 12/07/2561 10/09/2561 บจ.อภิชัจจ์บริการ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางคันคลอง 2R-LMC (ปะเหลียน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 11,000,000 30/08/2561 10,569,978 90 01/09/2561 31/08/2561 29/11/2561 หจก.วงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนคันคลอง 1L-RMC (นางน้อย) ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ระยะทาง 3.650 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 12,000,000 17/07/2561 11,599,993 120 02/08/2561 01/08/2561 29/11/2561 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1L-RMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 0.922 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,900,000 28/06/2561 2,590,880 90 13/07/2561 12/07/2561 10/10/2561 หจก.อภิชัจจ์บริการ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางคันคลอง 1L-2R-LMC (ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทาง 2.160 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 22,000,000 23/07/2561 20,409,130 120 01/08/2561 31/07/2561 28/11/2561 บจ.พริษ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนคันคลอง 1L-LMC (นางน้อย) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ระยะทาง 1.700 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,700,000 24/07/2561 3,750,081 120 02/08/2561 01/08/2561 29/11/2561 หจก.ฉัตรชัย การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง 2R-RMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 0.356 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,500,000 28/06/2561 982,042 90 13/07/2561 12/07/2561 10/10/2561 หจก.อภิชัจจ์บริการ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนคันคลอง 2L-LMC (นางน้อย) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ระยะทาง 2.710 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,000,000 17/07/2561 8,646,273 120 02/08/2561 01/08/2561 29/11/2561 หจก.สังขวิทย์การค้า
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1R-1L-RMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 0.380 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,600,000 28/06/2561 1,406,084 90 13/07/2561 12/07/2561 10/10/2561 หจก.อภิชัจจ์บริการ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนคันคลอง RMC (นางน้อย) ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ระยะทาง 6.350 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000 20/07/2561 19,339,990 120 02/08/2561 01/08/2561 29/11/2561 หจก.วงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC (กะลาเส) จังหวัดตรัง ระยะทาง 4.756 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 19,000,000 04/07/2561 18,250,000 120 13/07/2561 12/07/2561 09/11/2561 หจก.สยามวิชาวุฒิกร
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนคันคลอง LMC (นางน้อย) ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระยะทาง 6.350 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000 05/07/2561 19,349,532 120 02/08/2561 01/08/2561 29/11/2561 หจก.วงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1R-LMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 0.876 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,700,000 03/07/2561 2,049,999 90 13/07/2561 12/07/2561 10/10/2561 หจก.เพชรไพรัชการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนคันคลอง LMC (นางน้อย) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ระยะทาง 6.350 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000 05/07/2561 19,349,820 120 02/08/2561 01/08/2561 29/11/2561 หจก.วงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง 2R-LMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 0.640 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,700,000 28/06/2561 1,772,872 90 13/07/2561 12/07/2561 10/10/2561 หจก.อภิชัจจ์บริการ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนคันคลอง LMC (นางน้อย) ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระยะทาง 0.776 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,700,000 13/07/2561 1,965,672 120 02/08/2561 01/08/2561 29/11/2561 หจก.รัษฎาก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง 3R-LMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 1.211 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,100,000 03/07/2561 3,050,820 90 18/07/2561 17/07/2561 15/10/2561 หจก.ซีซีจักรกลและก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนคันคลอง RMC (นางน้อย) จังหวัดตรัง ระยะทาง 3.283 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,800,000 17/07/2561 10,399,989 120 02/08/2561 01/08/2561 29/11/2561 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง 4R-LMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 0.703 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,000,000 29/06/2561 1,691,340 90 13/07/2561 12/07/2561 10/10/2561 หจก.มั่นซิ่ว การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนภายในบริเวณหัวงาน ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระยะทาง 1.195 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,200,000 11/07/2561 2,798,000 120 02/08/2561 01/08/2561 29/11/2561 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง 5R-LMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 0.671 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,800,000 29/06/2561 1,584,367 90 13/07/2561 12/07/2561 10/10/2561 หจก.มั่นซิ่ว การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง 6R-LMC (กะลาเส) ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 1.009 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,200,000 29/06/2561 2,374,959 90 13/07/2561 12/07/2561 10/10/2561 หจก.มั่นซิ่ว การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง 7R-LMC (กะลาเส) ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 1.375 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,800,000 09/07/2561 5,579,714 90 24/07/2561 23/07/2561 21/10/2561 หจก.มั่นซิ่ว การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1L-7R-LMC (กะลาเส) ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 1.342 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,700,000 09/07/2561 5,499,889 90 24/07/2561 23/07/2561 21/10/2561 หจก.มั่นซิ่ว การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง 8R-LMC (กะลาเส) ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 1.004 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,300,000 03/07/2561 4,150,000 90 13/07/2561 12/07/2561 10/10/2561 หจก.รอดรัตน์ตรัง การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมหินเรียงคันกั้นน้ำฝั่งซ้ายท้าย ปตร.คลองปะเหลี่ยน (ปะเหลียน) จังหวัดตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,250,000 30
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่ กม.6+000 (ปะเหลียน) จังหวัดตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,220,000 30
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่ กม.13+000 (ปะเหลียน) จังหวัดตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,260,000 30
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำLMC (ปะเหลียน) จังหวัดตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,090,000 30
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ1R-LMC (ปะเหลียน) จังหวัดตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,150,000 30
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ2R-LMC (ปะเหลียน) จังหวัดตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,220,000 30
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.43) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ ฝายบ้านไร่เหนือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 24/12/2561 465,000 60 23/01/2562 22/01/2562 23/03/2562 บริษัท พญาสิงห์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.44) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบฝายโห๊ละหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 25/12/2561 498,999 30 08/01/2562 07/01/2562 07/02/2562 บริษัทเพชรยิ่งทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.201) ซ่อมแซมโครงการจัดหาแหล่งน้ำตำบลมะกอกเหนือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 14/01/2562 498,160 60 15/01/2562 14/01/2562 15/03/2562 ร้านพลเจริญรวมช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ 1L-RMC2 (ควนกุฏิ) ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 5.340 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 32,000,000 27/12/2561 26,100,000 270 02/02/2562 01/02/2562 01/06/2562 หจก.เพชรศรียา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ RMC2 (ควนกุฏิ) ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 3.100 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,500,000 27/12/2561 15,138,000 120 02/02/2562 01/02/2562 01/06/2562 หจก.เพชรศรียา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (17) บรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองสะพานหยี (พญาโฮ้ง) ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 80,000,000 16/01/2562 44,900,000 270 31/01/2562 30/01/2562 27/11/2562 หจก.แก้วภูชงค์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ฝายคลองหลักสาม ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 150,650,000 25/03/2562 145,000,000 360 29/03/2562 28/03/2562 22/03/2563 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2766) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ท่าแนะ) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 99,800 13/12/2561 95,000 5 20/12/2561 19/12/2561 26/01/2562 ร้านพลเจริญรวมช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2767) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ควนกุฎิ) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 92,000 13/12/2561 87,875 5 26/12/2561 25/12/2561 03/01/2562 ร้านพลเจริญรวมช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2769) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC (นาท่อม) กม.7+500-9+000 โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 12/03/2562 465,290 60 13/03/2562 12/03/2562 15/05/2562 หจก.ไตรมิตร
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2770) ซ่อมแซม ทรบ.ท่าเตียน ( โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยพรุพ้อ) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 20/12/2561 499,601 30 28/12/2561 27/12/2561 27/01/2562 หจก.วีรภัทธฯ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2771) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ ปตร.หารอ่างทอง ( โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยพรุพ้อ) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 22/04/2562 1,930,225 30 23/04/2562 22/04/2562 22/05/2562 หจก.เพชรรุ่งโรจน์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2772) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC2 (นาท่อม) กม.1+500-2+500 โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 12/03/2562 439,759 60 13/03/2562 13/03/2562 11/05/2562 หจก.ไตรมิตร
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2774) ซ่อมแซมตลิ่งคลองส่งน้ำ RMC1 (นาท่อม) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 19/12/2561 499,032 60 02/01/2562 29/12/2561 03/03/2562 หจก.แก้วภูชงค์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2775) ซ่อมแซมฝายบ้านแม่โต๊ะหล้าและอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 20/12/2561 497,871 30 08/01/2562 07/01/2562 07/02/2562 บริษัทเพชรยิ่งทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2776) ซ่อมแซมการกัดเซาะคันคลองระบายน้ำ ฝายป่าบอน โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 20/12/2561 499,292 60 02/01/2562 28/12/2561 01/02/2562 บริษัท PRC แอสพัล
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2777) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ-ทิ้งน้ำกลางคลอง 1L-RMC1 (นาท่อม) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 20/12/2561 485,442 60 09/01/2562 08/01/2562 10/03/2562 หจก.มังกรทองฯ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2778) ซ่อมแซมตลิ่งเหนือฝายนาท่อม โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 24/12/2561 495,359 60 08/01/2562 07/01/2562 08/03/2562 หจก.เรืองแก้ว
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2780) ซ่อมแซมสะพานคลองหลง (พรุพ้อ) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 20/12/2561 498,030 30 08/01/2562 07/01/2562 07/02/2562 บริษัทเพชรยิ่งทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2781) ซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC (บ้านพร้าว) กม.9+200 - 13+600 เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 29/11/2561 1,499,934 90 08/01/2562 07/01/2562 07/04/2562 หจก.พัชรกรการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2782) ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1R-LMC (บ้านพร้าว) กม.5+000 - 9+500 เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 29/11/2561 1,453,772 90 08/01/2562 07/01/2562 07/04/2562 หจก.พัชรกรการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2783) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านหัวควนและอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,900,000 24/12/2561 499,218 30 02/01/2562 28/12/2561 01/02/2562 บริษัท PRC แอสพัล
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.172.162) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ RMC2 (นาท่อม) เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 03/01/2562 485,073 60 04/01/2562 03/01/2562 05/03/2562 หจก.ไตรมิตร
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.172.163) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองป่าบอน โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 07/01/2562 1,995,669 30 09/01/2562 08/01/2562 07/02/2562 หจก.มังกรทองฯ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.172.174) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง LMC (ควนกุฏิ) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 07/01/2562 1,993,505 60 01/02/2562 31/01/2562 01/04/2562 หจก.แก้วภูชงค์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.172.175) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองพรุพ้อ โครงการชลประทานพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 08/01/2562 1,990,000 30 09/01/2562 08/01/2562 07/02/2562 หจก.วังทรายทอง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.173.1) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองปากพะเนียด โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,356,400 07/01/2562 9,356,000 120 01/02/2562 31/01/2562 31/05/2562 บริษัท นพวิทย์การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (132) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม โครงการชลประทานพัทลุง จำนวน 1 สาย ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 13/12/2561 33,960,000 240 08/01/2562 07/01/2562 09/09/2562 หจก.แก้วภูชงค์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (139.18) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ 1R-RMC2,1R-1R-RMC2 (ควนกุฏิ) โครงการชลประทานพัทลุง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 19,000,000 24/12/2561 18,440,000 120 30/01/2562 29/01/2562 29/05/2562 หจก.เอเอสเอ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (4.52) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเกาะเหรียง พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 28/01/2562 18,817,997 120 05/02/2562 04/02/2562 03/08/2562 หจก.แก้วภุชงค์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (100) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำเหนือฝายนาท่อมฝั่งซ้าย ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 18/06/2562 12,252,543 120 19/06/2562 18/06/2562 16/10/2562 หจก.ลูกเเก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 6 ครอบครัว 2 แถว จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,054,000 10/10/2561 319,890
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ซ่อมแซมตลิ่งคลองส่งน้ำ RMC (ควนกุฏิ) กม.0+000-กม.5+315 จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,500,000 20/03/2562 3,398,670 90 21/03/2562 20/03/2562 18/06/2562 หจก.ชูรุ่งเรืองการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ คลองส่งน้ำ LMC1(พญาโฮ้ง) จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 495,000 31/01/2562 479,993 30 01/02/2562 31/01/2562 02/03/2562 หจก.ชูรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.33) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝายบ้านไร่เหนือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ - [ 147031 ] เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,717,876
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (136) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ้านควนถบ พร้อมระบบส่งน้ำ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 5,350
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (135) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดโพธิ์เด็ด พร้อมระบบส่งน้ำ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 5,350
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำท่าแหนะ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 23,574,190
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ คลองส่งน้ำ LMC1 (พญาโฮ้ง) จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 495,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ซ่อมแซมอาคารปลายคลองส่งน้ำ 3R-MC (ปตร.คลองป่าบอน) จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 466,015 31/01/2562 465,240 5 01/02/2562 31/01/2562 07/02/2562 หจก.โชคเสรี
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 1R-2R-MC จำนวน 3 แห่ง (ปตร.คลองป่าบอน) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 482,050 31/01/2562 481,852 5 01/02/2562 31/01/2562 07/02/2562 หจก.โชคเสรี
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ RMC2 (ควนกุฏิ) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000 28/06/2561 19,249,931 120 29/06/2561 28/06/2561 26/10/2561 หจก.โชคบัญชา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง RMC2 (นาท่อม) กม.0+000 - 6+000 เป็นช่วงๆ ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 4.220 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 17,700,000 29/06/2561 17,167,920 120 30/06/2561 29/06/2561 27/10/2561 หจก.แก้วภูชงค์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง LMC (บ้านพร้าว) กม.0+000 - 13+600 เป็นช่วงๆ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 9.107 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 35,000,000 19/07/2561 33,881,014 90 01/08/2561 31/07/2561 29/10/2561 หจก.ลูกแก้ว
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ LMC1 (พญาโฮ้ง) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000 28/06/2561 19,259,994 120 29/06/2561 28/06/2561 26/10/2561 หจก.โชคบัญชา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 1R-LMC (บ้านพร้าว) กม.3+100 - 9+800 เป็นช่วงๆ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 4.949 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000 02/07/2561 19,379,971 90 03/07/2561 02/07/2561 30/09/2561 หจก.โชคบัญชา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 2L-RMC2 (นาท่อม) กม.0+000 - 7+500 เป็นช่วงๆ จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 4.800 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000 13/07/2561 19,399,270 120 24/07/2561 20/07/2561 20/11/2561 บริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง LMC (นาท่อม) กม.2+750 - 10+000 เป็นช่วงๆ ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 4.340 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 18,000,000 09/07/2561 17,490,017 120 10/07/2561 09/07/2561 06/11/2561 หจก.หาดใหญ่เรืองชัย
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง RMC (บ้านพร้าว) กม.5+000 - 11+900 เป็นช่วงๆ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 5.004 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000 09/07/2561 19,409,639 90 10/07/2561 09/07/2561 07/10/2561 หจก.ส่องกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลองท้ายฝายนาท่อม 2 ฝั่ง กม.0+200 - 3+550 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000 09/07/2561 18,486,980 120 10/07/2561 09/07/2561 06/11/2561 หจก.เอ็ม.พี.ซีวิล
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงถนนลาดยางพาราสายคลองระบายน้ำร1(อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 30,000,000 13/07/2561 29,000,318 90 14/07/2561 13/07/2561 11/10/2561 หจก.ลูกแก้ว
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 1L- RMC (บ้านพร้าว) กม.0+000 - 8+400 เป็นช่วงๆ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 6.193 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 25,000,000 09/07/2561 23,979,997 90 10/07/2561 09/07/2561 07/10/2561 หจก.โชคบัญชา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 2L- RMC (บ้านพร้าว) กม.0+000 - 11+500 เป็นช่วงๆ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 7.762 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 30,000,000 11/07/2561 29,107,087 90 12/07/2561 11/07/2561 09/10/2561 หจก.แก้วภูชงค์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง LMC (ปตร.ท่าแนะ) กม.0+000 - 4+030 เป็นช่วงๆ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 18,000,000 09/07/2561 17,104,167 9 10/07/2561 09/07/2561 07/10/2561 หจก.พริษ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 1L- LMC (ปตร.ท่าแนะ) กม.0+000 - 5+250 เป็นช่วงๆ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000 02/07/2561 19,406,111 90 03/07/2561 02/07/2561 30/09/2561 หจก.ส่องกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง RMC (ปตร.ท่าแนะ) กม.0+410 - 10+340 เป็นช่วงๆ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 7.774 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 30,000,000 13/07/2561 29,025,826 90 14/07/2561 13/07/2561 11/10/2561 หจก.ลูกแก้วฯ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 1L- RMC (ปตร.ท่าแนะ) กม.0+000 - 9+800 เป็นช่วงๆ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 7.744 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 30,000,000 13/07/2561 29,107,087 90 14/07/2561 13/07/2561 11/10/2561 หจก.แก้วภูชงค์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 1R-1L- RMC (ปตร.ท่าแนะ) กม.0+000 - 1+230 เป็นช่วงๆ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 0.723 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,000,000 14/06/2561 2,910,000 90 15/06/2561 14/06/2561 12/09/2561 หจก.มิกซ์มอส คอนสตรัคซั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 2R-RMC (ปตร.ท่าแนะ) กม.0+000 - 5+090 เป็นช่วงๆ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 15,000,000 26/06/2561 14,560,000 180 27/06/2561 26/06/2561 23/12/2561 หจก.ส่องกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ซ่อมแซมไซฟอนลอดเหมืองเหรียง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,000,000 13/06/2561 1,745,754 90 14/06/2561 13/06/2561 11/09/2561 หจก.พีดับเบิ้ลยูเอชฯ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ซ่อมแซมตลิ่งคลองชะรัด-พญาโฮ้ง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,870,000 19/06/2561 9,549,850 120 20/06/2561 19/06/2561 17/10/2561 หจก.ปิยะเพชร
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ซ่อมแซมคันกั้นน้ำท้ายฝายนาท่อม พร้อมอาคารประกอบ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 24,470,300 26/06/2561 21,325,000 120 03/07/2561 26/06/2561 30/10/2561 หจก.เอ็ม.พี.ซีวิล
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ซ่อมแซมการกัดเซาะคันกั้นน้ำพรุพ้อ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 15,000,000 26/06/2561 14,499,507 180 27/06/2561 26/06/2561 23/12/2561 หจก.เฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ซ่อมแซมฝายทดน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลชะรัด(คลองชะรัด-พญาโฮ้ง) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 26,000,000 26/06/2561 25,142,000 150 26/06/2561 26/06/2561 23/11/2561 บริษัท เฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ซ่อมแซมการกัดเซาะคันกั้นน้ำ ปตร.หัวควน (พรุพ้อ) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,650,000 14/06/2561 2,154,000 90 15/06/2561 14/06/2561 12/09/2561 หจก.เพชรรุ่งโรจน์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองฝาละมี งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 8,500,000 03/07/2561 8,233,999 180 04/07/2561 03/07/2561 30/12/2561 หจก.ชรัตนภัทร
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 60,000,000 27/07/2561 49,860,392 180 15/08/2561 14/08/2561 10/02/2562 หจก.แก้วภูชงค์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.202) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายแค้มป์ขี้พร้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 24/12/2561 2,820,050 90 31/01/2562 30/01/2562 30/04/2562 หจก. จารุวิศวะ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.203) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำตกธารปลิวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 20/11/2561 474,837 60 24/11/2561 23/11/2561 22/01/2562 หจก. ทีเค ดีวิลลอปเมนท์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.204) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองย่าบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 20/11/2561 947,038 90 24/11/2561 23/11/2561 21/02/2562 หจก. ทีเค ดีวิลลอปเมนท์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ปรับปรุงถนนลาดยางคลองส่งน้ำ 1L-LMC (ท่าแพร) ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ระยะทาง 2.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 30/01/2562 13,787,210 90 12/02/2562 11/02/2562 12/05/2562 บริษัท เอ็ม พี ซีวิล จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ปรับปรุงถนนลาดยางคลองส่งน้ำ 2L- 1L-LMC (ท่าแพร) ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ระยะทาง 3.084 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 24/12/2561 12,596,180 90 15/01/2562 14/01/2562 14/04/2562 บริษัท เอ็ม พี ซีวิล จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ปรับปรุงถนนลาดยางคลองส่งน้ำ 1L- 1L-LMC (ท่าแพร) ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 24/12/2561 12,394,000 90 15/01/2562 14/01/2562 14/04/2562 หจก. ว.วัฒนกิจการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.113) ระบบท่อส่งน้ำบ้านกาแบง ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 07/12/2561 5,761,843 210 25/12/2561 24/12/2561 22/07/2562 บริษัท หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.168.2826) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1L-LMC (ท่าแพร) โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,450,000 28/12/2561 2,341,826 120 15/01/2562 14/01/2562 14/05/2562 บริษัท หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.168.2827) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ LMC (ดุสน) ช่วง กม. 7+650-8+000 โครงการชลประทานสตูล ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 950,000 28/11/2561 914,760 30 10/01/2562 09/01/2562 08/02/2562 หจก. ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.168.2828) ซ่อมแซมบานระบายน้ำปตร.บาโรย โครงการชลประทานสตูล ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 700,000 28/11/2561 686,380 60 29/11/2561 29/11/2561 27/01/2562 หจก. ทวีวัฒนาการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.168.2829) ซ่อมแซมบานระบายน้ำปตร.ท่าแพร โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000 28/11/2561 772,916 60 29/11/2561 29/11/2561 21/01/2562 หจก. ทวีวัฒนาการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.168.2831) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1L-1L-LMC (ท่าแพร) โครงการชลประทานสตูล ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,000,000 07/12/2561 3,835,254 120 15/01/2562 14/01/2562 14/05/2562 บริษัท หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.168.2833) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2L-1L-LMC (ท่าแพร) โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,200,000 03/12/2561 4,030,067 120 25/12/2561 24/12/2561 23/04/2562 หจก. เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.168.2834) ซ่อมแซมคันคลองระบายสายใหญ่ (ท่าแพร) โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,000,000 24/12/2561 3,796,425 120 15/01/2562 14/01/2562 14/05/2562 หจก. แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.168.2835) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC (ดุสน) ช่วง กม.11+500 - 12+500 โครงการชลประทานสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,550,000 03/12/2561 2,185,386 90 22/01/2562 21/01/2562 21/04/2562 หจก. ทีเค ดีวิลลอปเมนท์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.168.2837) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC (ดุสน) โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 24/12/2561 669,784 90 17/01/2562 16/01/2562 16/04/2562 หจก. แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.172.165) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองฉลุง โครงการชลประทานสตูล ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 07/01/2562 1,151,462 90 07/02/2562 06/02/2562 07/05/2562 หจก. สมพลพาราทอง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (133) ระบบส่งน้ำฝายดุสน กม.0+080 คลอง 1R-LMC ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 24/12/2561 10,664,339 150 17/01/2562 16/01/2562 15/06/2562 หจก. สมพลพาราทอง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (134) ระบบส่งน้ำคลอง LMC (ดุสน) กม.6+200 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 24/12/2561 6,342,654 150 22/01/2562 21/01/2562 20/06/2562 หจก. เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (135) คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายและอาคารประกอบคลองระบายสายใหญ่ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,000,000 22/01/2562 11,184,662 120 16/02/2562 15/02/2562 15/06/2562 หจก. จารุวิศวะ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (139.16) ซ่อมแซมฝายคลองท่าแพรพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 30/01/2562 19,223,006 210 21/02/2562 20/02/2562 18/09/2562 หจก. ว.วัฒนกิจการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (4.53) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปันจอร์ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 25/12/2561 18,682,557 180 23/03/2562 22/02/2562 21/08/2562 บริษัท เฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (27) แก้มลิงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 11/02/2562 17,286,165 120 15/02/2562 14/02/2562 14/06/2562 หจก.ปิยะเพชรรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (101) ประตูระบายน้ำสนใหม่และอาคารประกอบ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 22/03/2562 47,456,279 300 26/03/2562 25/03/2562 19/01/2563 หจก.สุราษฎร์ ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.5) อาคารป้องกันน้ำเค็มขอนคลานตะวันตก ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 22/01/2562 942,268 90 29/01/2562 28/01/2562 28/04/2562 หจก. ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.6) อาคารป้องกันน้ำเค็มบ้านโคก ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 550,000 22/01/2562 523,950 60 29/01/2562 28/01/2562 29/03/2562 หจก. ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.7) อาคารป้องกันน้ำเค็มทุ่งบุหลัง ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 22/01/2562 932,889 90 29/01/2562 28/01/2562 28/04/2562 หจก. ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.8) อาคารป้องกันน้ำเค็มขอนคลานตะวันออก ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 22/01/2562 934,674 90 29/01/2562 28/01/2562 28/04/2562 หจก. ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งกุโบร์ดุสน จังหวัดสตูล (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ซ่อมแซมท่อลอดถนนที่ กม.0+879 และ ถนนคันคลองส่งน้ำ 1R-1L-1L-LMC กม.0+000-2+300 จังหวัดสตูล (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,751,000 04/03/2562 6,553,961 90 19/03/2562 18/03/2562 16/06/2562 บริษัท หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล โครงการระบบประปาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล งบกลาง 2562 2561 2561 980,000 04/04/2562 919,324 30 18/04/2562 17/04/2562 17/05/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง 16 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.มะนัง จ.สตูล งบกลาง 2562 2562 2562 48,047,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ปรับปรุงถนนบนคันคลอง LMC (ดุสน) กม. 0+350 - 6+500 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 15,000,000 09/07/2561 13,878,720 90 03/08/2561 02/08/2561 31/10/2561 หจก. เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ปรับปรุงถนนบนคันคลอง LMC (ดุสน) กม. 8+500 - 12+500 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 15,000,000 20/07/2561 13,881,304 90 03/08/2561 02/08/2561 31/10/2561 หจก. สุราษฎร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ซ่อมแซมฝายดุสน จังหวัดสตูล งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,800,000 27/06/2561 9,452,287 90 03/07/2561 02/07/2561 30/09/2561 บริษัท เฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ซ่อมแซมฝายห้วยตำปุ๋ย จังหวัดสตูล งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 500,000 28/05/2561 480,600 60 12/06/2561 11/06/2561 10/08/2561 หจก. โสภาสถาพร
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งคลองระบายสายใหญ่ กม.0+700 - 0+855 จังหวัดสตูล งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 7,000,000 22/06/2561 6,775,613 120 27/06/2561 26/06/2561 24/10/2561 บริษัท หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ซ่อมแซมอาคาร ทรบ.คลองน้ำพระ จังหวัดสตูล งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,000,000 22/06/2561 8,673,608 120 27/06/2561 26/06/2561 24/10/2561 หจก. ว.วัฒนกิจการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ซ่อมแซมอาคารรับน้ำและคันกั้นน้ำคลองระบายสายใหญ่ กม.1+065 - 3+800 จังหวัดสตูล งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,500,000 05/07/2561 9,172,926 90 11/07/2561 10/07/2561 08/10/2561 บริษัท เฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ระบบส่งน้ำฝายดุสน กม.16+000 คลอง LMC งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,000,000 27/07/2561 6,576,847 90 02/08/2561 01/08/2561 30/10/2561 หจก. เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ระบบส่งน้ำฝายดุสน กม.9+850 คลอง LMC งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 15,000,000 31/07/2561 14,537,749 90 03/08/2561 02/08/2561 31/10/2561 หจก. สมพลพาราทอง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ระบบส่งน้ำฝายดุสนคลอง LMC กม.9+607 ระยะ 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,000,000 26/07/2561 3,627,264 90 02/08/2561 01/08/2561 30/10/2561 บริษัท สตูลค้าเหล็ก จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ระบบส่งน้ำฝายดุสนคลอง LMC กม.6+500 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,000,000 26/07/2561 9,187,344 90 02/08/2561 01/08/2561 30/10/2561 หจก. แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1R-RMC1 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 3.110 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 30/01/2562 8,336,998 90 07/02/2562 07/02/2562 07/05/2562 หจก.เพชรรุ่งโรจน์ ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1R-RMC1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 4.210 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 31/01/2562 11,317,453 120 07/02/2562 07/02/2562 16/06/2562 บริษัท นันทวรรธไชย 2002 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (1.168.2692) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 31/01/2562 1,468,665 90 12/02/2562 11/02/2562 12/05/2562 หจก.ฐิติพันธ์การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ และเครื่องกว้านบายระบายคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย-สายใหญ่ที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 29/03/2562 484,496 90 05/04/2562 03/04/2562 03/07/2562 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 29/03/2562 459,698 90 05/04/2562 03/04/2562 03/07/2562 หจก.เคพี.นิว (2515)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ และเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา สายใหญ่ที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 29/03/2562 484,955 90 05/04/2562 03/04/2562 03/07/2562 บริษัท รวิวัฒน์พัฒนาจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (130) ระบบส่งน้ำคลอง 1L-RMC1 กม.14+550 เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 2,515,118
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (1.10) ระบบส่งน้ำคลอง 1R-1L-RMC1 กม.0+990 เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,462,973
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2701) ซ่อมแซมบริเวณหัวงานและอาคารป้องกันตลิ่ง ทรบ.คลองโหน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 990,000 08/01/2562 379,733 60 28/01/2562 25/01/2562 28/03/2562 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2702) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองเชิงแส กม. 0+550 (ซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 995,000 20/12/2561 445,288 60 02/01/2562 28/12/2561 02/03/2562 หจก.ขวานทองจงเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2703) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลองอาทิตย์ ช่วง กม.16+500-กม.17+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 990,000 20/12/2561 370,272 60 28/01/2562 25/01/2562 28/03/2562 บจก.ระโนดจงเจริญคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2704) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองชักพระ(คันกระแสสินธุ์) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 846,000 20/12/2561 341,349 60 30/01/2562 29/01/2562 30/03/2562 หจก.เจียะรัตน์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2705) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ทรบ.คลองนายแจ้ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 996,000 21/01/2562 473,851 60 25/01/2562 24/01/2562 25/03/2562 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2706) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำคันคลองโหน (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 920,000 21/12/2561 267,787 60 15/01/2562 14/01/2562 15/03/2562 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2707) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองอาทิตย์ กม. 4+600 (ซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 990,000 21/12/2561 349,725 60 29/01/2562 28/01/2562 29/03/2562 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2708) ซ่อมแซมเสริมคันคลองอาทิตย์ กม.1+000 -กม.2+000 (ขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 514,000 20/12/2561 227,565 60 23/01/2562 22/01/2562 23/03/2562 หจก.ขวานทองจงเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2709) ซ่อมแซมเสริมคันคลองอาทิตย์ กม.3+500 -กม.5+000 (ขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 514,000 20/12/2561 226,395 60 23/01/2562 22/01/2562 23/03/2562 หจก.ขวานทองจงเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2710) ซ่อมแซมเสริมคันคลองอาทิตย์ กม.7+000 -กม.9+440 (ขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 514,000 20/12/2561 216,450 60 23/01/2562 22/01/2562 23/03/2562 หจก.ขวานทองจงเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2711) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองมหาการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 990,000 21/12/2561 479,844 60 25/01/2562 24/01/2562 25/03/2562 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2712) ซ่อมแซมเสริมคันคลองตาหิ้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 514,000 21/12/2561 498,832 60 15/01/2562 14/01/2562 15/03/2562 หจก.ขวานทองจงเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2713) ซ่อมแซมเสริมคันคลองหน้าอำเภอ (ขวา ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 514,000 20/12/2561 205,632 60 30/01/2562 29/01/2562 30/03/2562 หจก.เจียะรัตน์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2715) ซ่อมแซมเสริมคันคลองปตร.คลองยมราช ช่วง 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 986,000 20/12/2561 396,534 60 28/01/2562 25/01/2562 28/03/2562 หจก.เจียะรัตน์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2717) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินบริเวณอาคาร.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 5 แห่ง (ด้วยแรงคน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 990,000 28/01/2562 430,379 60 31/01/2562 30/01/2562 31/03/2562 หจก.ขวานทองจงเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2718) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลองอาทิตย์ ช่วง กม.16+250-กม.17+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 998,000 20/12/2561 331,616 60 23/01/2562 22/01/2562 23/03/2562 หจก.ขวานทองจงเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2719) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ.สถานีสูบน้ำโคกพระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 990,000 08/01/2562 268,230 60 15/01/2562 14/01/2562 15/03/2562 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2720) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มพร้อมระบบควบคุม .สถานีคลองมหาการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 333,000 17/01/2562 203,200 5 18/01/2562 17/01/2562 24/01/2562 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2721) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มพร้อมระบบควบคุม .สถานีคลองโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 314,000 17/01/2562 203,200 5 18/01/2562 17/01/2562 24/01/2562 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2722) ซ่อมแซมระบบตู้ควบคุมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า .สถานีทุ่งระโนด ชุดที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,206,000 28/11/2561 646,717 60 29/11/2561 28/11/2561 27/01/2562 บจก.สหคิมมอเตอร์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2729) ซ่อมแซมคันคลองยูตกบ้านตากแดด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 482,000 22/01/2562 467,992 30 05/02/2562 04/02/2562 06/03/2562 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2730) ซ่อมแซมคันคลองยูตกบ้านบางเขียด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 468,000 22/01/2562 453,784 30 31/01/2562 30/01/2562 01/03/2562 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2731) ซ่อมแซมคันคลองยูตกบ้านตีนวัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 465,000 22/01/2562 450,365 30 05/02/2562 04/02/2562 06/03/2562 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2732) ซ่อมแซมคันคลองยูตกบ้านช้างใหญ่ช่วงที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 461,000 22/01/2562 447,596 30 31/01/2562 30/01/2562 01/03/2562 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2733) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำบ้านฉางออก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 610,000 28/01/2562 484,985 30 11/02/2562 08/02/2562 12/03/2562 หจก.มิตรสมัย
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2734) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำบ้านฉางตก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 590,000 28/01/2562 491,965 30 11/02/2562 08/02/2562 12/03/2562 หจก.มิตรสมัย
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2735) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านฉางออก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 625,000 28/01/2562 490,955 30 07/02/2562 06/02/2562 08/03/2562 หจก.มิตรสมัย
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2736) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านฉางตก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 615,000 28/01/2562 489,970 30 07/02/2562 06/02/2562 08/03/2562 หจก.มิตรสมัย
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2737) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านแม่ราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 620,000 28/01/2562 494,998 30 07/02/2562 06/02/2562 08/03/2562 หจก.มิตรสมัย
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.168.2738) ซ่อมแซมคันคลองยูตกบ้านช้างใหญ่ช่วงที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 452,000 22/01/2562 438,860 30 31/01/2562 30/01/2562 01/03/2562 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.172.166) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บ่อยืม 1L-MC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 495,000 28/01/2562 480,931 30 30/01/2562 29/01/2562 28/02/2562 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.172.167) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บ่อยืม 2L-MC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 490,000 28/01/2562 475,996 30 30/01/2562 29/01/2562 28/02/2562 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.172.168) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองโหน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 514,000 08/01/2562 493,800 60 28/02/2562 25/01/2562 28/03/2562 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.172.169) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองตาหิ้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 514,000 08/01/2562 493,800 60 28/01/2562 25/01/2562 28/03/2562 หจก.ขวานทองจงเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.172.170) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองอาทิตย์(กม.2+500-กม.4+000) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 514,000 08/01/2562 179,347 60 30/01/2562 29/01/2562 30/03/2562 หจก.นนท์พรเทวดา การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.172.171) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองอาทิตย์(กม.4+200-กม.6+000) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 514,000 08/01/2562 269,213 60 30/01/2562 29/01/2562 30/03/2562 หจก.นนท์พรเทวดา การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.39) ท่อระบายน้ำคันกั้นน้ำกระแสสินธุ์ กม. 20+800 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,920,000 18/01/2562 1,180,061 240 23/01/2562 22/01/2562 19/09/2562 บจก.ระโนดจงเจริญคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.40) ท่อระบายน้ำคันกั้นน้ำกระแสสินธุ์ กม. 5+800 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,900,000 18/01/2562 1,185,033 240 22/01/2562 21/01/2562 19/09/2562 บจก.ระโนดจงเจริญคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.41) ปรับปรุงคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองควาย ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,640,000 20/12/2561 7,118,217 180 30/01/2562 29/01/2562 28/07/2562 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.42) ปรับปรุงท่อลอดคันคลองสทิงหม้อบ้านหนองโด กม.5+900 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,200,000 20/12/2561 7,663,292 180 30/01/2562 29/01/2562 28/07/2562 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (27) ระบบกระจายน้ำริมคลองพลเอกอาทิตย์ฯ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 17/01/2562 24,148,817 240 22/01/2562 21/01/2562 19/09/2562 หจก.เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (28) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำคลองโหน ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 14/12/2561 23,872,304 240 26/12/2561 25/12/2561 22/08/2562 หจก.วไลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (29) ปรับปรุงท่อระบายน้ำช่อนฉา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 18/01/2562 2,883,216 240 23/01/2562 22/01/2562 19/09/2562 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (98) ท่อระบายน้ำบ้านป่าขาด ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 18/01/2562 1,367,400 240 22/01/2562 21/01/2562 19/09/2562 บจก.เพชรยิ่งทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (99) ท่อระบายน้ำบ้านชายป่า ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,500,000 18/01/2562 1,367,400 240 22/01/2562 21/01/2562 28/01/2562 บจก.พริษ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปรับปรุงสะพานคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.9+570 จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,800,000 08/08/2562 3,894,983 60 บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปรับปรุงอาคารบริหารจัดการน้ำเอนกประสงค์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 3,578,334 1,206,180 หจก.บริรักษ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (24) อาคารอัดน้ำกลางคลองสายใหญ่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 9,718,841 20/02/2562 14,660,126 210 22/02/2561 21/02/2561 19/09/2561 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ซ่อมแซมบริเวณฝายระวะ จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 494,825 17/09/2561 494,825 15 19/09/2561 18/09/2561 03/10/2561 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ซ่อมแซมท่อลอดบ่อยืมคลองส่งน้ำสายใหญ่ จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 235,884 24/09/2561 106,500 5 25/09/2561 25/09/2561 01/10/2561 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคันกระแสสินธุ์ (ทรบ.คลองโหน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,990,000 11/06/2561 789,997 60 17/07/2561 16/07/2561 14/09/2561 หจก.ขวานทองจงเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ซ่อมแซมเสริมคันคลองยมราชพร้อมอาคากม.0+000-กม.0+350 (ขวา) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 998,000 11/06/2561 426,065 60 09/07/2561 06/07/2561 07/08/2561 หจก.วไลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ซ่อมแซมเสริมคันคลองโรง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,990,000 11/06/2561 944,806 60 03/07/2561 02/07/2561 31/08/2561 บจก.ระโนดจงเจริญคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ซ่อมแซมเสริมคันคลองกาหรำ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,990,000 06/06/2561 1,101,060 60 29/06/2561 28/06/2561 27/08/2561 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ซ่อมแซมเสริมคันคลองมหาการ(ขวา) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 990,000 06/06/2561 464,996 60 26/07/2561 25/07/2561 24/08/2561 หจก.ขวานทองจงเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (11) ฝายบ้านตรับ ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 09/01/2562 20,582,006 240 16/01/2562 15/01/2562 12/09/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (12) อาคารอัดน้ำคลองโต๊ะมายอ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 09/01/2562 9,674,746 180 16/01/2562 15/01/2562 14/07/2562 หจก.ว.วัฒนากิจการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (18) ทรบ.บ้านเกาะมุกต์ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 30/11/2561 48,515,000 240 05/12/2561 04/12/2561 01/08/2562 หจก แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (2.63) ฝายน้ำตกสายใจพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 16/01/2562 24,242,019 240 31/01/2562 30/01/2562 27/09/2562 บ.เฉลิมยศ พัฒนาจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (2.64) ฝายบ้านทะเลเหมียง ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 30/01/2562 33,929,000 240 01/02/2562 31/01/2562 28/09/2562 หจก.แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (2.71) ฝายคลองกระอานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 16/01/2562 20,131,000 240 01/02/2562 30/01/2562 28/09/2562 หจก.เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (3.15) ฝายบ้านปลายโหย ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 16/01/2562 14,980,869 240 01/02/2562 30/01/2562 28/09/2562 บ.ทริปเปิ้ลเอส บิสซิเนส จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (3.16) อาคารอัดน้ำสำนักสงฆ์พลับพลาชัยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 24,000,000 16/01/2562 22,466,606 240 31/01/2562 29/01/2562 27/09/2562 บ.หาดใหญ่แสนสิริ ค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (121) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบตำบลควนขัน ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 45,000,000 16/01/2562 22,743,075 240 19/01/2562 18/01/2562 15/09/2562 บ.โฟร์เค การโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (122) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบตำบลบ้านควน ระยะที่ 1 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 16/01/2562 14,189,933 240 22/01/2562 21/01/2562 18/09/2562 หจก.เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (68) ฝายคลองนางาม เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,711,162
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (43) ฝายวัดป่ากันตพงษ์ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 520,221
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 ระบบท่อส่งน้ำธาราสวรรค์ จังหวัดสตูล เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 24,879,617 19/09/2561 24,853,706 240 03/10/2561 03/10/2561 30/05/2562 บ.เฉลิมยศ พัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 ฝายบ้านทุ่งโพธิ์ จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 19,643,292 27/10/2561 19,071,158 240 11/10/2561 11/10/2561 07/06/2562 บ.หาดใหญ่แสนสิริ ค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 อาคารป้องกันตลิ่งบ้านกะดุ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 24,000,000 24/05/2561 23,260,688 150 26/05/2561 25/05/2561 22/10/2561 บ.โฟร์เค การโยธา จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 16 ครั้ง