ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ. 2563 เวลา 07:40:58]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.16 (1.7) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง (Saddle Dam) จ.พัทลุง เครื่องมือวัดแรงดันน้ำภายในตัวเขื่อน (Piezometers) 3 หัว, บ่อสังเกตระดับนํ้าใต้ดิน(Observation Well) 6 แห่ง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,730,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (45) เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำคลองหลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความจุเพิ่มขึ้น 4.70 ล้านลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 65,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.274) ซ่อมแซมตลิ่งคลองป่าเร็ด ยาว 40 เมตร โครงการบรรเทาอุทกภัยโรงเรียนส่งเสริมอิสลามและชุมชนบ้านป่าเร็ด (พรด.) ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 1,940,730 90 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.35) ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองระบาย 1ซ-ร.1 กม.2+180 - กม.3+152และกม.3+225 - 3+890 ฝั่งขวา ระยะทาง 1.640 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,492,800
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (27) ซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC2 (ฝายชะมวง) กม.1+500 - กม.7+200 เป็นช่วงๆ ระยะทาง 2.750 กม. ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2328) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลอง 2R - LMC2 เป็นช่วง ๆ (ไสท้อน) ปริมาตรดินขุด 18,800 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 489,868 60 สมจิตยิ่งเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2329) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1L-1R-2R-2R-RMC ปริมาณดิน 442 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 100,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2330) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1L-1R-2R-RMC ปริมาณดิน 445 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 100,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2331) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1R-2R-2R-RMC ปริมาณดิน 442 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 100,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2333) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1R-LMC ปริมาณดิน 442 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 100,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2336) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 2R-RMC ปริมาณดิน 448 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 100,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2337) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 3R-2R-RMC ปริมาณดิน 443 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 100,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2338) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ LMC ปริมาณดิน 444 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 100,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2344) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-LMC กม.0+000 - กม.0+800 ระยะทาง 0.340 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 480,000 60
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2346) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-2R-LMC กม.1+500 - กม.2+630 ระยะทาง 0.350 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 60
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2349) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-LMC กม.0+000 - กม.0+800 ระยะทาง 0.340 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 490,000 60
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2351) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3R-LMC กม.0+000 - กม.1+200 ระยะทาง 0.340 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 470,000 60
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2353) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4R-LMC กม.0+000 - กม.0+900 ระยะทาง 0.350 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 490,000 60
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2359) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC (ปลักปลิง) ปริมาณ 1,700 ตร.ม. โครงการชลประทานสงขลา จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 1,940,999 90 ห้างหุ้นส่วนจำกัดลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2360) ซ่อมแซมคันคลองคลอง LMC1 พร้อมอาคารประกอบ กม. 11+470-กม. 18+300 เป็นช่วงๆ จำนวน 0.780 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000 476,520 60 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2361) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ ร.3 กม.0+500 - 1+500 ฝั่งซ้ายเป็นช่วง ๆ ความยาว 1.000 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 486,497 60 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2362) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ ร.3 กม.1+700 - 2+500 ฝั่งขวาเป็นช่วง ๆ ความยาว 0.800 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 485,143 60 บริษัท มิ่งสวัสดิ์ทรัพย์การโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2363) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ ร.4 กม.0+700 - 1+500 ฝั่งซ้ายเป็นช่วง ๆ ความยาว 0.800 กม โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 60
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2364) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ ร.4 กม.2+500 - 3+000 ฝั่งขวาเป็นช่วง ๆ ความยาว 0.500 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 485,675 60 บริษัทมิ่งสวัสดิ์ทรัพย์การโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2366) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบาย ปตร.ปากจ่า โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2367) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบายพร้อมระบบไฟฟ้า ปตร. 1 ซ ร 1 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 649,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2368) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบายพร้อมระบบไฟฟ้า ปตร.คลอง ร.6 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2372) ซ่อมแซมตลิ่งฝายพร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 600 ม. ฝายบ้านลุ่ม (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 1,940,500 90 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2373) ซ่อมแซมถนนบนคันอ่างเก็บน้ำคลองหลา ระยะทาง 0.160 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2398) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2412) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ฝั่งขวา กม.4+900 คลองระบายน้ำ ร.3 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 484,432 60 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2413) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ฝั่งซ้าย กม.0+500 คลองระบายน้ำ ร.4 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 60
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2414) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ฝั่งซ้าย กม.0+800 คลองระบายน้ำ ร.4 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 60
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2415) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ฝั่งซ้าย กม.1+650 คลองระบายน้ำ ร.3 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 486,000 60 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2416) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลอง 2R-LMC2 กม.0+900 (ชะมวง) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,550,000 487,999 60 11/02/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรสมัย
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2417) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลอง 2R-LMC2 ช่วง กม. 7+500 - กม. 8+300 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,900,000 492,992 60 ร้านสมจิตยิ่งเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2418) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่ง LMC2 ช่วง กม.20+000 -26+167 (ไสท้อน) ยาว 0.100 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,450,000 496,914 60 05/02/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงค์ชนก วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3637) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ (คลองสะพานลิง) โครงการชลประทานสงขลา ปริมาณดิน 23,000 ลบ.ม. ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 853,990 90 บริษัท มิ่งสวัสดิ์ทรัพย์การโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.96) ท่อลอดคันคลองระบายน้ำ กม.0+530 และ กม.1+700 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (108) ปรับปรุงไซฟอน กม.0+180 และ กม.0+750 ของคลองส่งน้ำ 1ซ-1ข-สายใหญ่ฝั่งซ้าย ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 19,500,000 14,196,815 180 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (109) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง LMC1 (ชะมวง) เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ กม.9+450-กม.18+500 เป็นช่วงๆ ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 28,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (121) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.15 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 3,561 เมตร พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ทุ่งนาใน ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 180
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (20) แก้มลิงบ้านนาบ้านไร่ ปริมาตรเก็บกัก 0.122 ล้าน ลบ.ม.ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 50,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (3) ปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมขุดลอกคลองโคกกอ ขนาดบานระบาย 6.00x3.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 65,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองแลแบง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,391,024 08/01/2562 4,391,024 180 21/01/2562 20/01/2562 20/07/2562 หจก.เกรซ ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมเขื่อนดินอ่างเก็บน้ำคลองจำไหรพร้อมอาคารประกอบ(จำไหร-หอยโข่ง) ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 12,769,884 03/09/2562 12,769,884 60 10/09/2562 09/09/2562 08/11/2562 หจก.ชลชาติวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองวาด ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 5,602,641 25/12/2561 26,615,961 240 24/01/2562 23/01/2562 20/09/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.14) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (นางน้อย) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,000,000 60
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.15) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ปะเหลียน) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานตรัง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,000,000 60
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (2) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานตรัง ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 90
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.75) ซ่อมแซมโครงการฝายบ้านด่าน 2 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) กม.1+000 - 2+000 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 900,000 489,972 10 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (21) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายคลองชี ระยะที่ 3 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ความยาวท่อ 3,000 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 12,000,000 60
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (22) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายคลองลิพัง ระยะที่ 3 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ความยาวท่อ 4,000 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 60
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (23) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านวังสมบูรณ์ ระยะที่ 2 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ความยาวท่อ 3,700 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 60
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (24) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ ระยะที่ 1 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ความยาวท่อ 3,500 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 60
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.114) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำและขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝาย โครงการฝายบ้านด่าน 1 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ความยาว 0.700 กม. ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,100,000 495,988 10 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.115) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำและขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝาย โครงการฝายบ้านน้ำราบ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ความยาว 1.300 กม. ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,100,000 494,960 10 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.116) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำท้าย River outlet อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะทาง 80 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 438,995 30 หจก.เคพี นิว(2515)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (3) ซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC (กะลาเส) ระยะทาง 4.200 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 23,000,000 120
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (4) ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC (กะลาเส) ระยะทาง 2.000 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 11,000,000 120
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (5) ลาดยางถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งขวา (นางน้อย) ระยะทาง 6.350 กม. ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 120
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (6) ลาดยางถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย (นางน้อย) ระยะทาง 6.350 กม. ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 120
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.168) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ1ซ-สายใหญ่ ระยะทาง 1.000 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 206,990 30 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.169) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ2ซ-สายใหญ่ ระยะทาง 1.000 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 250,000 242,988 30 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.170) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 1.000 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 298,996 30 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.171) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำLMC กม.5+000-กม.7+000 เป็นช่วงๆ(ปะเหลียน) ระยะทาง 0.400 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 151,000 30 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.172) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1L-7R-LMC (กะลาเส) พื้นที่ 1,300 ตร.ม.โครงการชลประทานตรัง ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 90
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.173) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 7R-LMC (กะลาเส) พื้นที่ 1,850 ตร.ม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 850,000 90
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.174) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC (กะลาเส) พื้นที่ 2660 ตร.ม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000 90
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.175) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC (กะลาเส) พื้นที่ 1,000 ตร.ม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 450,000 436,996 90 หจก.เคพีนิว(2515)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.197) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 4 รายการ โครงการชลประทานตรัง ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 60
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3530) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองน้ำใส โครงการชลประทานตรัง ระยะทาง 340 เมตร ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 60
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3531) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ1ซ-สายใหญ่(ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง ยาว 0.500 กม. ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 485,920 30 หจก.เมธีวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3532) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ2ซ-สายใหญ่(ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง ยาว 0.500 กม. ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 485,903 30 หจก.พีทีเค การก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3533) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสายใหญ่(ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง ยาว 0.500 กม. ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 485,997 30 หจก.จีแอนด์จี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3534) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส้านแดง โครงการชลประทานตรัง ระยะทาง 600เมตร ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 60
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3535) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ท้ายปตร.คลองปะเหลียน โครงการชลประทานตรัง ยาว 0.500 กม. ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 485,930 30 หจก.จีแอนด์จี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3536) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองปะเหลียนหมู่ที่12 โครงการชลประทานตรัง ยาว 0.500 กม. ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 484,917 30 หจก.เมธีวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3537) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ระบบระบายน้ำคลอง LMC (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง ปริมาณดิน 26,120 ลบ.ม. ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 120
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3538) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ระบบระบายน้ำคลอง RMC (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง ปริมาณดิน 208,960 ลบ.ม. ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,000,000 120
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3539) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายซอย (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง ปริมาณดิน 156,720 ลบ.ม. ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 6,000,000 120
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3540) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองปะเหลียนหมู่ที่1โครงการชลประทานตรัง ยาว 0.500 กม. ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 400,000 388,973 30 หจก.จรุงเกียรติ การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3541) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองปะเหลียนหมู่ที่5 โครงการชลประทานตรัง ยาว 0.500 กม. ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 485,956 30 หจก.ย่านตาขาวเมืองทอง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3708) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างฯคลองท่างิ้ว ระยะ3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานตรัง ปริมาณดิน 35,000 ลบ.ม. ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 90
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.4488) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่กม.13+000 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,260,000 287,986 30 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.4489) ซ่อมแซมหินเรียงคันกั้นน้ำฝั่งซ้ายท้าย ปตร.ปะเหลียน ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,250,000 374,984 30 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.4490) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่กม.6+000 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,220,000 162,992 30 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.4491) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ 2R-LMC(ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,220,000 344,998 30 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.4492) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ 1R-LMC(ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,150,000 357,995 30 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.4493) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ LMC(ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,090,000 209,991 30 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.24) ปรับปรุงท่อระบายน้ำหลาน้ำ 2 ท่อระบายน้ำ โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,700,000 63,000 10 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.25) ปรับปรุงท่อระบายน้ำห้วยน้ำใส 2 ท่อระบายน้ำ โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,750,000 63,000 10 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.26) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง LMC กม. 7+370 (กะลาเส) ความยาว 0.500 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,000,000 60
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.125) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว สายที่ 4 (ระยะ 2)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 2,150 เมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานตรัง ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,972,000 90
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.5) ป้องกันน้ำเค็ม ซ่อมแซมทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองตะแบก ขนาด 5.00 x 10.00 ม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 485,000 60 หจก.เคพี นิว(2515)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.6) ป้องกันน้ำเค็มซ่อมแซมทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองวังอ่าง ขนาด 5 x 20 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 484,994 30 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.7) ป้องกันน้ำเค็ม ซ่อมแซมทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองแดน จุดที่1 ขนาด 5.00 x 10.00 ม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 484,999 60 หจก.เคพี นิว(2515)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.8) ป้องกันน้ำเค็ม ซ่อมแซมทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองแดน จุดที่2 ขนาด 5.00 x 10.00 ม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 485,000 60 หจก.เคพี นิว(2515)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.9) ป้องกันน้ำเค็ม ซ่อมแซมทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองไม้ฝาด ขนาด 5.00 x 10.00 ม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 484,993 60 หจก.เคพี นิว(2515)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (30) ปรับปรุงท่อส่งน้ำสายใหญ่ ฝายบ้านพูด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,800,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (31) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบฝายโหล๊ะหารและอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท่อส่งน้ำขนาด 0.20 เมตร ยาว 6,000 เมตร ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (32) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 9 เมตร ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (33) ระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำอุปโภค-บริโภคถังเก็บน้ำขนาด 50 ลบ.ม.จำนวน 6 แห่ง และอาคารประกอบ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 27,639,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.12) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตพื้นที่โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 350,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1368) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านหัวควนและอาคารประกอบ หินก่อจำนวน 300 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,400,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1370) ซ่อมแซมการกัดเซาะคันคลองระบายน้ำ ฝายป่าบอน หินก่อจำนวน400 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,400,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1375) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-RMC (ท่าแนะ) เป็นช่วงๆ จำนวน 833 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1376) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-RMC (บ้านพร้าว) เป็นช่วงๆ จำนวน 824 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1377) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC (ควนกุฏิ) จำนวน 854 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 495,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1379) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2R-LMC (ควนกุฏิ) จำนวน 854 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 495,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1380) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC (บ้านพร้าว) เป็นช่วงๆ จำนวน 827 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1381) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC (ท่าแนะ) เป็นช่วงๆ จำนวน 809 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1382) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC (บ้านพร้าว) เป็นช่วงๆ จำนวน 852 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1391) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ ปตร.หารอ่างทอง ระยะทาง 4.00 กิโลเมตร(โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยพรุพ้อ) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลปากพะยูนอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,400,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1397) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในคลองส่งน้ำควนกุฏิ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 498,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1398) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในคลองส่งน้ำพญาโฮ้ง ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 488,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1400) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1401) ซ่อมแซมฝายบ้านแม่โต๊ะหล้า ขนาดบายระบาย 1.50X1.50 จำนาน 1 บาน และอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1404) ซ่อมแซมสะพานคลองหลง (พรุพ้อ) หินก่อจำนวน 360 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,400,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.4498) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะ คันคลองส่งน้ำ RMC (ท่าแนะ) กม.7+500-8+660 เป็นช่วงๆ ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (6) ปรับปรุงคันกั้นน้ำเหนือฝายพญาโฮ้ง ความยาว 2 กม. และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (7) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำเหนือฝายนาท่อมฝั่งขวา ความยาว 208.40 เมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (8) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายฝายหลักสาม ระยะทาง 450 เมตร ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (9) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านเหนือฝายพญาโฮ้ง ระยะทาง 430เมตร ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 34,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.62) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง RMC (บ้านพร้าว) กม. 3+500 ความยาวท่อ 527 เมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.63) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ท่อส่งน้ำสาย 1ซ-สายใหญ่ ความยาวท่อ 1,500 เมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,300,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (75) ปรับปรุงเกียร์มอเตอร์เครื่องกว้านบานระบาย ปตร.คลองป่าบอนขนาด 6X6 เมตรจำนวน 2 ช่อง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (76) ปรับปรุงท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ LMC (ควนกุฏิ) กม.4+615 ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร จำนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (78) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายควนมะพร้าวคลองส่งน้ำ U-Shape ความยาว 1,050 เมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (103) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบท่อส่งน้ำความยาว 5,601 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,100 ไร่ คลองห้วยกรวด ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 38,340,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (105) ปรับปรุงการกัดเซาะคันกั้นน้ำคลองหลง (พรุพ้อ) ความยาว 6.00 กม. โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (106) ปรับปรุงคันกั้นน้ำเหนือฝายหลักสาม ความยาว 1.5 กม. และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 34,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (107) ปรับปรุงท่อระบายน้ำกลางคลอง LMC2 (พญาโฮ้ง) กม.7+800 ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร จำนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (108) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายฝายควนกุฏิ ระยะทาง 400 เมตร ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (109) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายฝายพญาโฮ้ง ระยะทาง 450 เมตร ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (110) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านเหนือฝายควนกุฏิ ระยะทาง 480 เมตร ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (111) ป้องกันการกัดเซาะคลองระบายน้ำ ร.1 หินก่อจำนวน 800 ตารางเมตร (อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน) ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (112) ป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายฝายป่าบอน หินก่อจำนวน 800 ตารางเมตร ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบฝายคลองหลักสาม ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 63,751,368 25/03/2562 145,000,000 360 29/03/2562 28/03/2562 23/03/2563 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง บรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองสะพานหยี (พญาโฮ้ง) ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 12,116,907 16/01/2562 44,900,000 270 31/01/2562 30/01/2562 27/11/2562 หจก.แก้วภูชงค์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงถนนลาดยาง 1R-MC (ปตร.คลองป่าบอน) ระยะทาง1.600 กม. จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,368,928 17/09/2562 8,368,928 30 18/09/2562 17/09/2562 17/10/2562 หจก.เพชรรุ่งโรจน์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 1L-RMC(บ้านพร้าว) กม.0+000 - 8+400 เป็นช่วงๆ ระยะาทง 1.990 กม. โครงการชลประทานพัทลุง จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,329,980 17/09/2562 8,329,980 90 18/09/2562 17/09/2562 16/12/2562 หจก.บ้านคอกวัว
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ขุดลอกโดยรถขุดคลองระบายน้ำคลอง 2R-LMC (ควนกุฏิ) ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 494,202 26/09/2562 494,202 60 30/09/2562 27/09/2562 26/11/2562 หจก.ชูรุ่งเรืองบุญบันดาล
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ขุดลอกโดยรถขุดคลองระบายน้ำคลอง LMC 1 (พญาโฮ้ง) ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 484,550 26/09/2562 484,550 60 30/09/2562 27/09/2562 26/11/2562 หจก.บุญบันดาล
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ขุดลอกโดยรถขุดคลองระบายน้ำคลอง 1L-1L-RMC (ควนกุฏิ) ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 494,422 26/09/2562 494,422 60 30/09/2562 27/09/2562 26/11/2562 หจก.บุญบันดาล
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงพนังกั้นน้ำเหนือฝายนาท่อมฝั่งซ้าย ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 18/06/2562 12,252,543 120 19/06/2562 18/06/2562 16/10/2562 หจก.ลูกเเก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.162) ปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำ LMC (ดุสน) กม.4+900 โครงการชลประทานสตูล อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.173) ซ่อมแซมปรับปรุงหัวงาน และอาคารประกอบ ฝายดุสน โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.275) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโตนเขาไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.142) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ 1L-LMC ระยะทาง 2.400 กม. ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,850,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.2421) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-LMC (ท่าแพร) กิโลเมตร 8+000 - 10+000 ความยาว 2.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.2422) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC (ดุสน) ช่วง กม. 18+000 - 18+500 โครงการชลประทานสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 750,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.2423) ซ่อมแซมคันคลองระบายสายใหญ่ (ท่าแพร) กิโลเมตร 11+500 - 13+500 ความยาว 2.000 กม. โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.2424) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายน้ำคันกั้นน้ำเค็มบาโรย โครงการชลประทานสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,250,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.2427) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.2429) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลอง 2R-LMC (ดุสน) โครงการชลประทานสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.2430) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำปลายคลอง 1R-LMC (ดุสน) โครงการชลประทานสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.3644) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองขุด ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการชลประทานสตูล ปริมาณดิน 15,700 ลูกบาศก์เมตร ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.3645) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองตะโล๊ะใส ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการชลประทานสตูล ปริมาณดิน 14,085 ลูกบาศก์เมตร ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 550,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.3646) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบาโง ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการชลประทานสตูล ปริมาณดิน 18,620 ลูกบาศก์เมตร ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 700,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.3647) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสายใหญ่ (ฝายคลองท่าแพร) ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการชลประทานสตูล ปริมาณดิน 22,470 ลบ.ม. ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (111) ระบบส่งน้ำฝายดุสนคลอง LMC กม.8+800 ความยาว 900 เมตร ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,026,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง 16 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง 2563 2562 2562 47,616,300 05/07/2562 23,841,633 300 10/07/2562 09/07/2562 04/05/2563 หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ประตูระบายน้ำสนใหม่และอาคารประกอบ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 11,979,957 23/03/2562 47,456,279 300 26/03/2562 25/03/2562 19/01/2563 หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (1.121) ซ่อมแซมห้องน้ำที่ทำการ พื้นที่ 28 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 800,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (1.212) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำและระบบส่งน้ำบ้านโคกขาม ความยาว 0.18 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (1.213) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองบางแก้ว ความยาว 0.18 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (1.214) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายท่าบัวแก้ว ความยาว 0.15 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (1.1369) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลอง RMC2. กม.18+600 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 800,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (1.1384) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L- RMC1 กม.0+450 - กม.1+000 เป็นช่วงๆ จำนวน 3,560 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (1.1385) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L - RMC2 กม.2+800 - กม.3+400เป็นช่วงๆ จำนวน 1,920 ตรม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลเขาชัยสนอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (1.1386) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R- RMC1 กม.1+550 -กม.2+050 เป็นช่วงๆ จำนวน 2,850 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (1.1388) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC2 กม.2+300-กม.4+300 เป็นช่วงๆ จำนวน 2,460 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (1.1389) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC1 กม.9+500 -กม.10+650 เป็นช่วงๆ จำนวน 7,100 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (1.1393) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 2L-RMC1 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (1.1394) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1L-RMC2 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (1.1395) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1R-RMC2 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (1.1396) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ RMC2 จำนวน 7 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (1.1399) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (1.1402) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง สายที่ 6,7 และ 10 ความยาว 2.90 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,400,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (1.1409) ซ่อมแซมอาคารน้ำตก 1R-RMC2. กม.2+992 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (1.1410) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ-ทิ้งน้ำ RMC2 กม.3+460 จำนวน 120 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (77) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝั่งขวา 1L-RMC1 กม.7+028 ความยาว 1.483 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 12,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.478) บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 218,150 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,470,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2324) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านเจดีย์งาม กม.16+980 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 20.00 ม. จำนวน 2 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 369,671 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2325) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองบ้านเฉียงพง ปริมาณหินเรียง 88 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 218,836 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2326) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองไสร้า ปริมาณหินเรียง 80 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 274,215 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2339) ซ่อมแซมคลองยูตกบ้านทำนบ ความยาว 990 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 460,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2340) ซ่อมแซมคลองยูตกบ้านม่วงงาม ความยาว 1,100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 470,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2341) ซ่อมแซมคลองยูตกบ้านรำแดง ความยาว 1,140 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 480,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2342) ซ่อมแซมคลองยูตกบ้านหนองหอย ความยาว 1,060 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 470,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2352) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4L-MC พื้นที่ 1,500 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2354) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ พื้นที่ 900 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,100,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2374) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านกาหรำ (หนองเสือฮูก) กม.11+810 ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 13.00 ม. จำนวน 3 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 343,383 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2375) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านเชิงแส กม.6+985 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 13.00 ม. จำนวน 3 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 374,302 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2376) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านทุ่งบัว กม.0+450 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 12.00 ม. จำนวน 3 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 314,752 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2377) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านโหนดด้วน กม.3+940 ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 13.00 ม. จำนวน 3 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 800,000 402,373 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2378) ซ่อมแซมท่อลอดคลองนายชู กม.3+250 ปริมาณหินก่อ 100 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 900,000 412,863 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2379) ซ่อมแซมท่อลอดคลองล่องลมตก เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 570,000 429,931 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2380) ซ่อมแซมท่อลอดคลองล่องลมออก เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 550,000 409,816 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2382) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ (ขี้นาค) เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 550,000 409,870 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2383) ซ่อมแซมท่อลอดคลองหมอนอ้ายเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 550,000 409,922 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2384) ซ่อมแซมท่อลอดคลองเหมืองป่า เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 36,994 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2385) ซ่อมแซมท่อลอดคูวาตก เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 540,000 400,750 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2386) ซ่อมแซมท่อลอดคูวาออก เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 520,000 380,535 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2387) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาบ้านม่วงงาม จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 530,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2388) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาบ้านหนองหอย จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 550,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2406) ซ่อมแซมหินก่อ ทรบ.ปลายคลองข่อย ปริมาณหินก่อ 80 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 115,877 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2407) ซ่อมแซมหินก่อท่อลอดกลางคลองบ้านเฉียงพง กม.3+500 ปริมาณหินก่อ 60 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 204,945 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2408) ซ่อมแซมหินก่อท่อลอดกลางคลองบ้านวัดสน ปริมาณหินก่อ 60 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 225,535 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2409) ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ.บ้านดอนพูด 120 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 800,000 371,548 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.3635) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองยูตกบ้านดีหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 11,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 450,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.3636) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองยูตกบ้านหนองหอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 11,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 460,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.3638) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองอาทิตย์ กม.3+500-กม.6+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 17,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลระโนด และพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 490,000 481,818 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.3639) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ปากคลองตาหิ้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 17,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 499,000 484,317 หจก.ขวานทองจงเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.3640) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ปากคลองนายจอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 17,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 490,000 478,042 หจก.ขวานทองจงเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.3641) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ปากคลองนายแจ้ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 17,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 490,000 453,120 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.3642) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ปากคลองนายชู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 17,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 490,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.3643) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ปากคลองหน้าอำเภอโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 17,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 490,000 480,307 หจก.ขวานทองจงเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.38) ปรับปรุงท่อระบายน้ำตะโหนดด้วน ขนาด 2.00x2.00 ม. จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.39) ปรับปรุงท่อลอดคันคลองสทิงหม้อบ้านป่าขวาง กม.1+415 (ซ้าย) ขนาดบานระบาย 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,400,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปรับปรุงท่อลอดคันคลองสทิงหม้อบ้านหนองโด กม.5+900ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,719,826 20/12/2561 7,663,292 180 30/01/2562 29/01/2562 28/07/2562 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปรับปรุงสะพานคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.9+570 จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 3,849,983 08/08/2562 3,849,983 60 22/08/2562 21/08/2562 20/10/2562 บจก.เขาแดงคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ระบบกระจายน้ำริมคลองพลเอกอาทิตย์ฯ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 5,894,862 17/01/2562 24,148,817 240 23/01/2562 22/01/2562 19/09/2562 หจก.เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปรับปรุงอาคารบริหารจัดการน้ำเอนกประสงค์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2560 2560 3,578,334 1,206,180 หจก.บริรักษ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (7) ฝายห้วยไทร ความยาว 30.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 174 ไร่ ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 45,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (10) ฝายคลองปลายงัน ความยาว 16.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 153 ไร่ ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 50,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (11) ฝายบ้านถ้ำครก ความยาว 21.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 196 ไร่ ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,700,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (12) อาคารอัดน้ำคลองถ้ำรูนกสัก ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 125 ไร่ ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 10,514,340 ว.วัฒนากิจ การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (10) ระบบระบายน้ำคลองปากพะเนียด ระยะทาง 0.800 กม. ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 50,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (9) ฝายบ้านหนองสาหร่าย ความยาว 15.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 18,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (60) อาคารบังคับน้ำบ้านผังปาล์ม 4 ปาล์ม 5 ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 105 ไร่ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 22,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (77) แก้มลิงบ้านโครง ปริมาตรเก็บกัก 0.320 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 29,555,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (78) ฝายคลองบางควาย ความยาว 18.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 95 ไร่ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (79) ฝายคลองสนิม ความยาว 20.00 เมตร สูง 2.30 เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 1,500 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 158 ไร่ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 45,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (19) แก้มลิงคลองควาย ปริมาตรเก็บกัก 0.150 ล้าน ลบ.ม. ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 38,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (113) เพิ่มประสิทธิภาพคลองห้วยใหญ่ ระยะทาง 0.400 กม. ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (137) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านหัวเขา ระยะทาง 0.228 กม. ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (138) อาคารป้องกันตลิ่งโรงเรียนบ้านวังใหญ่ ระยะทาง 0.560 กม. ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 36,684,300

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 15 ครั้ง