ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 19:52:28]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (31) ระบบเก็บกักน้ำ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,500,000 15/03/2562 8,268,400 180 02/04/2562 01/04/2562 28/09/2562 หจก.ดีวีโยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.206) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนหมู่บ้านจุฬาภรณ์ฯ 12 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,220,000 06/12/2561 1,182,497 90 19/01/2562 18/01/2562 18/04/2562 หจก.บินตังเทรดดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.211) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำให้โรงเรียนธัญธารวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,300,000 27/12/2561 1,210,007 90 09/01/2562 08/01/2562 08/04/2562 หจก.นราวลัย
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.213) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายไอร์กูบู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 27/12/2561 1,455,981 90 09/01/2562 08/01/2562 08/04/2562 หจก.ดีวีโยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.214) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรหมู่ที่ 2 บ้านบาโงตือบู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,600,000 06/12/2561 1,350,077 หจก.ดีวีโยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.215) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายบ้านไอกาเปาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,870,000 29/01/2562 2,783,867 90 12/02/2562 11/02/2562 12/05/2562 หจก.เกรซซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.286) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,000,000 26/03/2562 99,792 30 27/03/2562 26/03/2562 25/04/2562 กลุ่มผู้ใช้น้ำฯ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส ถนนลาดยางภายในหัวงาน ปตร.พรุบาเจาะ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 1.345 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,850,000 19/03/2562 4,556,190 60 26/03/2562 25/03/2562 24/05/2562 หจก.สุริธรรมการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส ถนนลาดยางภายในหัวงาน ปตร. ไม้แก่น โครงการพรุบาเจาะ - ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 0.865 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 19/03/2562 2,716,870 60 26/03/2562 25/03/2562 24/05/2562 หจก.สุริธรรมการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.1) โครงการป้องกันน้ำท่วมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ์ฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,000,000 12/03/2562 7,799,984 180 26/03/2562 25/03/2562 21/09/2562 หจก.ดีวีโยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (5) ท่อระบายน้ำคลองพระยากาเด็ง โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 04/03/2562 12,915,209 90 21/03/2562 20/03/2562 18/06/2562 หจก. ดี เอ็น ไอ คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.114) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,318,000 20/11/2561 7,103,145 120 23/11/2561 22/11/2561 22/03/2562 หจก.ทรัพย์เจริญวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.115) ระบบส่งน้ำฝายบ้านไอร์กาบู 2 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 25/12/2561 4,801,951 120 08/01/2562 07/01/2562 07/01/2562 หจก.ทรัพย์เจริญ วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.168.2906) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 18/04/2562 87,822 30 19/04/2562 18/04/2562 18/05/2562 กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายบ้านปะออ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.168.2907) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายไอร์มือเซ โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,500,000 12/03/2562 922,279 120 28/03/2562 26/03/2562 25/07/2562 หจก.ดีวีโยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.172.176) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 3/1 3/2 3/3 โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,500,000 29/01/2562 3,497,140 90 31/01/2562 30/01/2562 30/04/2562 หจก.สุริธรรมการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.172.184) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 4 โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 29/01/2562 499,296 90 31/01/2562 30/01/2562 30/04/2562 หจก.สุริธรรมการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (136) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านอาแนโต๊ะอีแต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 31/01/2562 14,558,189 120 07/02/2562 06/02/2562 06/06/2562 หจก.ทรัพย์เจริญวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (138) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายบ้านไอร์บือแต ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,445,000 22/03/2562 12,451,549 180 10/04/2562 09/04/2562 06/10/2562 หจก.นราวลัย
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (35) คันคลองผันน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองยะกังพร้อมอาคารประกอบ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 27,750,000 22/02/2562 22,100,107 180 23/02/2562 22/02/2562 21/08/2562 หจก.เอ.เอ็น วาย ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.27) ระบบระบายน้ำคลองละหา ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 28/03/2562 3,394,549 120 19/04/2562 18/04/2562 16/08/2562 หจก.บินตังเทรดดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส ซ่อมแซมคันดิน โครงการฝายบ้านต้นตาล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส ปรับปรุงระบบส่งน้ำสายที่ 4 , 5 , 6 , 7 โครงการฝายบาลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 8,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำให้ราษฏรบ้านอาแนโต๊ะอีแต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส ระบบท่อส่งน้ำฝายคลองตันหยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 7,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.210) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ฟาร์มตัวอย่างวัดสารวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 11/04/2562 1,112,265 90 25/04/2562 24/04/2562 23/07/2562 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.219) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ โรงเรียนบ้านค่าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปุโล๊ะปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 13/03/2562 700,041 60 26/03/2562 25/03/2562 24/05/2562 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ถนนลาดยางภายในหัวงาน โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 3.860 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 24/07/2562 4,665,386 150 01/08/2562 31/07/2562 28/12/2562 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ถนนลาดยางคันคลองระบายน้ำสายตะวันออก ฝั่งซ้าย กม.0+000 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 3.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,500,000 03/05/2562 8,842,515 180 15/05/2562 13/05/2562 10/11/2562 หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง อ.เมือง จ.ปัตตานี
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ถนนลาดยางคันคลองระบายน้ำสายตะวันออก ฝั่งขวา กม.12+200 ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 3.400 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,700,000 03/05/2562 8,720,425 180 15/05/2562 13/05/2562 10/11/2562 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (7) พนังกั้นน้ำบ้านท่าช้าง ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 30/01/2562 24,250,610 210 15/02/2562 14/02/2562 12/09/2562 หจก.เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.168.2908) ซ่อมแซมบำรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 21/06/2562 97,767 30 24/06/2562 24/06/2562 23/07/2562 กลุ่มบริหารจัดการใช้นำ้อ่างเก็บนำ้บ้านนาหว้า
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.174.37) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยกะลาพอ โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,200,000 12/03/2562 2,099,824 180 20/03/2562 19/03/2562 11/07/2562 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ปรับปรุงฝายคลองช่องเรือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,433,000 25/02/2562 8,121,888 240 19/03/2562 18/03/2562 13/11/2562 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ปรับปรุงท่อระบายน้ำวังหลายบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,585,100 15/05/2562 10,226,964 180 30/05/2562 29/05/2562 26/11/2562 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาหว้า ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,300,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายคลองโผงโผง ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,200,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ฝายบ้านเขาใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,200,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ซ่อมแซมลาดตลิ่งหน้าฝายบ้านหัวนา งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,400,000 19/07/2561 252,683 5 19/07/2561 26/07/2561 26/07/2561 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ซ่อมแซมคั้นกั้นน้ำ ปตร แฆแฆ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,500,000 25/08/2561 1,464,854 60 26/07/2561 29/09/2561 01/08/2561 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ฟาร์มตัวอย่างวัดสารวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,922,000 29/08/2561 4,775,095 60 12/09/2561 10/09/2561 10/11/2561 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ปรับปรุงฝายคลองช่องเรือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 8,433,000 25/02/2562 8,121,888 240 19/03/2562 18/03/2562 13/11/2562 หจก. มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.208) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ สาย 2 (พรด.) ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,100,000 25/03/2562 13,375 30 26/03/2562 24/04/2562 บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.212) ซ่อมแซมฝายจุฬาภรณ์พัฒนา 11 (พรด.) ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,615,000 21/02/2562 679,375 5 22/02/2562 28/02/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์เจริญวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านจำปูน ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,250,000 10/04/2562 7,909,115 180 บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.168.2909) ซ่อมแซมบำรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 700,000 27/03/2562 90,000 30 28/03/2562 28/03/2562 26/04/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานโึครงการฝายบ้านลำพะยา
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.168.2910) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านหินลูกช้าง(ปชด.) โครงการชลประทานยะลา ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,650,000 21/02/2562 689,015 5 22/02/2562 28/02/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.168.2911) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านตะโล๊ะเว (ปชด.) โครงการชลประทานยะลา ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,450,000 22/03/2562 2,352,864 120 05/04/2562 02/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.บี ซีวิล
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.168.2912) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านบาจุ(ปชด.) โครงการชลประทานยะลา ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,250,000 20/03/2562 3,146,415 120 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.บี ซีวิล
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.168.2913) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านปิยะมิตร 4 (ปชด.) โครงการชลประทานยะลา ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,850,000 25/03/2562 922,820 5 26/03/2562 01/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.168.2914) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านถ้ำทะลุ (ปชด.) โครงการชลประทานยะลา ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,750,000 25/03/2562 517,015 5 26/03/2562 01/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.168.2916) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านกาแป๊ะกอตอ (ปชด) โครงการชลประทานยะลา ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,820,000 11/03/2562 756,969 5 12/03/2562 18/03/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (4.54) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเจาะลีมัส ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,250,000 10/04/2562 13,055,876 210 หจก.ทัพพ์อนันต์ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา ซ่อมแซมโครงการฝายบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 100,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ โครงการคันกั้นน้ำคลองอูแบ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.16) ปรับปรุงสะพานรถยนต์คลองระบายน้ำ D10 - 2.8R กม.0+380 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,500,000 14/03/2562 3,410,084 90 19/04/2562 17/04/2562 17/07/2562 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.45) ระบบส่งน้ำโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,200,000 31/01/2562 2,353,045 120 21/02/2562 18/02/2562 20/06/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.46) ระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์ครูใต้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,485,000 31/01/2562 2,089,952 120 21/02/2562 18/02/2562 20/06/2562 บริษัท เค อีควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.209) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่ บ้านกูแบซีรา ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,500,000 24/12/2561 1,448,708 120 01/02/2562 30/01/2562 31/05/2562 บริษัท อาร์ เอส ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.290) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและระบายน้ำโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านลุตง ตามข้อเสนอของเกษตรกร ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,770,000 18/01/2562 473,326 60 21/02/2562 18/02/2562 21/04/2562 หจก.อาบาดีโยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.291) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและคอนกรีตดาดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฟาร์มตัวอย่างบ้านยาบี ตามข้อเสนอของเกษตรกร ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000 14/01/2562 97,640 30 13/02/2562 11/02/2562 14/03/2562 หจก.กุลชาติอุดมทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.292) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและระบายน้ำโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านดอนนา ตามข้อเสนอของเกษตรกร ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,480,000 24/12/2561 1,245,002 90 08/02/2562 06/02/2562 08/05/2562 หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ปรับปรุงคันคลองของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระยะทาง 1.200 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,300,000 30/04/2562 7,679,849 120 11/06/2562 07/06/2562 08/10/2562 หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ปรับปรุงถนนภายในบ้านพักฝั่งลาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระยะทาง 0.700 กม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,044,000 30/04/2562 3,766,245 150 29/05/2562 27/05/2562 25/10/2562 บริษัท อาร์ เอส ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำ7.4L บ้านกูแบสิรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 2.190 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 21,200,000 03/05/2562 20,581,537 150 29/05/2562 27/05/2562 25/10/2562 หจก.เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ปรับปรุงคันกั้นน้ำฝั่งขวาระยะที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระยะทาง 2.700 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 24,341,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ปรับปรุงถนนภายในหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระยะทาง 1.950 กม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,483,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.168.2880) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดคลอง จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,250,000 26/12/2561 1,883,160 120 01/02/2562 30/01/2562 31/05/2562 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.168.2881) ซ่อมแซมท่อลอดคลอง D9 กม.1+800 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,950,000 14/03/2562 1,175,692 60 11/04/2562 10/04/2562 09/06/2562 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.168.2882) ซ่อมแซมคันคลอง 17.1L กม.0+000-1+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 650,000 26/12/2561 616,850 60 01/02/2562 30/01/2562 01/04/2562 หจก.อาบาดีโยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.168.2883) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 4.6L-10.0R เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 31/01/2562 120,971 30 13/03/2562 11/03/2562 11/04/2562 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.168.2884) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ Lat.37.0 R กม.0+045 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 860,000 26/12/2561 530,348 60 08/05/2562 07/05/2562 06/07/2562 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.168.2885) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 4.6L-8.5Rเป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 31/01/2562 117,180 30 13/03/2562 11/03/2562 11/04/2562 หจก.กุลชาติอุดมทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.168.2886) ซ่อมแซมท่อลอดคลอง 4.6L-8.5R กม.3+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,750,000 14/03/2562 1,098,177 60 11/04/2562 10/04/2562 09/06/2562 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.168.2887) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ LMC. กม.7+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,350,000 26/12/2561 739,383 60 11/04/2562 10/04/2562 09/06/2562 บริษัท อาร์ เอส ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.168.2888) ซ่อมแซมท่อลอดคองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.1+015 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 01/02/2562 1,510,108 90 21/02/2562 18/02/2562 21/05/2562 หจก.กุลชาติอุดมทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.168.2889) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 3 สาย ในระบบฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,270,000 18/01/2562 735,992 60 11/04/2562 09/04/2562 09/06/2562 หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.168.2890) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 31.6L- 8.4L กม.0+900-กม.1+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตอหลัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 18/01/2562 516,616 60 06/03/2562 04/03/2562 04/05/2562 หจก.อาบาดีโยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.168.2891) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง Lat 4.6L-4.4R เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,300,000 01/02/2562 110,024 30 13/03/2562 11/03/2562 11/04/2562 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.168.2893) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 3 สาย ในระบบฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,280,000 31/01/2562 189,662 30 06/03/2562 04/03/2562 04/04/2562 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.168.2894) ซ่อมแซมหินเรียงท่อระบายน้ำพื้นที่พรุทุ่งคอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,770,000 14/02/2562 1,187,062 60 06/03/2562 04/03/2562 04/05/2562 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.168.2896) ซ่อมแซมหินเรียงท่อระบายน้ำบริเวณหัวงาน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,450,000 02/01/2562 993,902 90 01/02/2562 30/01/2562 01/05/2562 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.168.2898) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.30+200,กม.32+000,กม.33+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,800,000 26/12/2561 1,746,876 90 01/02/2562 30/01/2562 01/05/2562 หจก.เกรซ ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.168.2899) ซ่อมแซมคันคคลองระบายน้ำ D10 -2.8R-1.6L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 750,000 26/12/2561 727,139 60 01/02/2562 30/01/2562 01/04/2562 หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.168.2900) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 2+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 26/12/2561 716,098 60 01/02/2562 30/01/2562 01/04/2562 หจก.ระฆังเพ็ชรคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.168.2901) ซ่อมแซมขุดลอกคูชักน้ำเลียบคลองส่งน้ำสาย 2.7L-0.1L กม. 3+000 - กม. 10+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 01/02/2562 967,500 60 06/03/2562 04/03/2562 04/05/2562 หจก.ระฆังเพ็ชรคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.168.2902) ซ่อมแซมคันคลอง CMC กม.0+600-6+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 900,000 26/12/2561 872,900 60 01/02/2562 30/01/2562 01/04/2562 หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.168.2903) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายซอย สาย 2.7L- 3.7L- 3.7R , 7.4L- 0.8L,17.8L-1.2L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 850,000 01/02/2562 825,560 60 06/03/2562 04/03/2562 04/05/2562 หจก.ระฆังเพ็ชรคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.168.2904) ซ่อมแซมขุดลอกคูชักน้ำเลียบคลองส่งน้ำสาย 35.6L กม. 6+000 - กม. 10+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 700,000 01/02/2562 676,800 60 06/03/2562 04/03/2562 04/05/2562 หจก.อาบาดีโยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.168.2905) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 4.6L -8.5R กม.9+520-12+130 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000 26/12/2561 773,410 60 01/02/2562 30/01/2562 01/04/2562 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.172.179) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ D9 - 0.5R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,500,000 08/01/2562 2,222,689 60 13/02/2562 11/02/2562 13/04/2562 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.44) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ Lat 4.6L-17.2L เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ตำบลดอนรัก ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,500,000 27/03/2562 3,904,654 90 24/04/2562 22/04/2562 22/07/2562 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (30) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ Lat 4.6L-17.2L-1.1R เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ตำบลดอนรัก ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 19,500,000 19/03/2562 16,959,298 120 19/04/2562 17/04/2562 16/08/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (32) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) กม.10+900-กม.11+900 ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 26/12/2561 9,705,000 120 01/02/2562 30/01/2562 31/05/2562 หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคอสะพานคันคลองตุยง จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 790,440 20/03/2562 775,440 60 11/04/2562 10/04/2562 09/06/2562 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำ D2-15.2 R จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,070,000 06/03/2562 4,885,500 120 13/03/2562 11/03/2562 10/07/2562 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำ D1 - 4.5L จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,147,000 29/03/2562 3,002,663 120 03/05/2562 01/05/2562 30/08/2562 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำ D3 - 12.4L จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,440,000 29/03/2562 5,238,750 120 03/05/2562 01/05/2562 30/08/2562 บริษัท อาร์ เอส ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมหินเรียงหน้าสถานีปั้ม D (บ้านเขาตูม) จังหวัดปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,940,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำฝั่งขวา สาย D3-23.5R กม.1+590 จังหวัดปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 350,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ D7 -1.0 R กม.0+600-0+900 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 950,500
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่าคลองระบายน้ำ D8 กม.2+400 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,800,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคันคลอง 4.6L กม.10+930 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 850,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคันคลอง 4.6L กม.11+770 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 900,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคันคลอง LMC. ระหว่าง กม.18+520 - 25+160 เป็นช่วงๆ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,570,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ D7R กม.1+350 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,800,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคันคลอง Lat 4.6L-6.7R เป็นช่วงๆ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,340,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคันคลอง CMC เป็นช่วงๆ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,450,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคันคลอง Lat 4.6L-4.4R เป็นช่วงๆ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,550,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมท่อรับน้ำ - ทิ้งน้ำคันกั้นน้ำเขื่อนปัตตานี กม.0+920 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,400,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคันคลอง LMC. ระหว่าง กม.7+200-18+520,25+160-32+500 เป็นช่วงๆ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,700,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.3.111) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,200,000 25/01/2562 1,159,758 60 13/02/2562 11/02/2562 13/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด DIN คอนสตรัคชั้น
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.289) ซ่อมแซมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก อันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 11/03/2562 1,221,656 90 27/03/2562 25/03/2562 24/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีวี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณหัวงาน (โต๊ะแดง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 0.628 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,500,000 15/03/2562 3,148,394 90 29/03/2562 27/03/2562 26/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ซ่อมแซมถนนภายในหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ปูยู) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 0.900 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,350,000 17/04/2562 3,880,000 90 01/05/2562 29/04/2562 29/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1(โคกกูแว) ฝั่งซ้าย ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 4.452 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,700,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำปะลุกา-โคกยาง ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 2.100 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 18/06/2562 23,313,077 150 26/06/2562 24/06/2562 22/11/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ฝั่งซ้าย ระยะ 1 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 18/06/2562 22,963,414 150 26/06/2562 24/06/2562 22/11/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ฝั่งขวา ระยะ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.100 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 18/06/2562 23,591,308 150 26/06/2562 25/06/2562 22/11/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงถนนสายซอย ภายในหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 4.440 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,736,000 18/06/2562 17,244,260 120 28/06/2562 26/06/2562 25/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรซซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 11 ฝั่งขวา ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 1.138 กม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 18/06/2562 13,920,793 120 28/06/2562 26/06/2562 25/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีวี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ฝั่งขวา ระยะ 2 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 2.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 18/06/2562 14,255,557 120 27/06/2562 25/06/2562 24/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรซซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสายที่ 5 ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 8.037 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,400,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.168.2838) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา (FTO) ในเกาะสะท้อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 06/12/2561 492,900 120 17/01/2562 15/01/2562 16/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.168.2839) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2/1 โคกกูแว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 03/12/2561 1,827,580 120 17/01/2562 15/01/2562 15/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาเจาะ คอนสตรัคชั้น
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.168.2840) ซ่อมแซมอาคารและเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ปากคลองปลักปลา-โต๊ะแดง กม.2+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 29/11/2561 1,013,826 120 16/01/2562 15/01/2562 15/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีวี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.168.2841) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอาคารต่างๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,100,000 29/11/2561 1,785,156 120 23/01/2562 22/01/2562 22/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวัฒนาการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.168.2843) ซ่อมแซม ทรบ.ประกอบคันกั้นน้ำแม่น้ำโก-ลก จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,150,000 25/12/2561 496,095 90 16/01/2562 14/01/2562 15/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันหยงเพิ่มทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.168.2844) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองระบายน้ำสาย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,400,000 04/12/2561 920,000 60 11/01/2562 09/01/2562 11/03/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันหยงเพิ่มทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.168.2845) ซ่อมแซม ทรบ.ประกอบคันคลองระบายน้ำสาย 14 ฝั่งซ้าย กม.0+550 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,200,000 04/12/2561 565,000 60 21/01/2562 21/01/2562 23/03/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราธิวาส กรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.168.2846) ซ่อมแซม ทรบ.ประกอบคันกั้นน้ำรอบเกาะสะท้อน กม.13+180 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,300,000 06/12/2561 300,000 60 23/01/2562 21/01/2562 23/03/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาเจาะ คอนสตรัคชั้น
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.168.2847) ซ่อมแซม ทรบ.ประกอบคันคลองระบายน้ำสาย 14 ฝั่งซ้าย กม.3+520 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,200,000 04/12/2561 768,000 90 23/01/2562 21/01/2562 22/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราธิวาส กรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.168.2848) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำมูโนะฝั่งขวา กม. 11+200-12+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 900,000 13/03/2562 869,145 60 28/03/2562 26/03/2562 26/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เฮท เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.172.178) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสาย 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,200,000 23/01/2562 2,061,338 90 02/02/2562 31/01/2562 02/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลชาติ อุดมทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.172.182) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสาย 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 18/01/2562 2,810,925 90 02/02/2562 31/01/2562 02/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นไทรวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (31) ระบบส่งน้ำบ้านปะดาดอ ระยะ 5 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,000,000 07/12/2561 5,359,140 180 17/01/2562 15/01/2562 15/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.28) ทรบ ประกอบคันกั้นน้ำสายที่ 2 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 10/01/2562 4,594,827 120 26/01/2562 24/01/2562 25/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ็น ที เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.29) ขุดลอกคลองระบายน้ำปลักปลา-โคกกระท่อม ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 10/01/2562 2,901,713 90 24/01/2562 23/01/2562 23/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ็น ที เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (127) ปรับปรุงท่อระบายคลองระบายน้ำสายที่ 16 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 14/01/2562 9,341,750 120 01/02/2562 31/01/2562 31/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นไทรวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (128) ขุดลอกคลองคู่ขนานคลองปาเสมัส พร้อมอาคารประกอบระยะที่ 2 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 27/02/2562 14,501,598 180 15/03/2562 13/03/2562 11/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (129) ป้องกันตลิ่งคันคลองมูโนะฝั่งขวา กม.14+550 และ 15+150 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,500,000 26/03/2562 11,117,019 120 05/04/2562 03/04/2562 02/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ็น วาย ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันกั้นน้ำสายที่ 2 หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส กม.1+150-กม. 1+925 ระยะทาง 0.775 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,200,000 28/03/2562 5,009,334 90 06/04/2562 04/04/2562 04/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีวี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำปะลุกา-โคกยาง กม.2+100-2+856 จังหวัดนราธิวาส (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,700,000 07/03/2562 9,227,665 120 20/03/2562 18/03/2562 17/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส โอ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 11 ฝั่งซ้าย จังหวัดนราธิวาส (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,930,500 07/03/2562 9,490,304 120 20/03/2562 18/03/2562 17/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส โอ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำปลักปลา-โคกกระท่อม จังหวัดนราธิวาส (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,750,000 11/03/2562 9,176,405 120 30/03/2562 28/03/2562 27/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีวี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ขุดลอกคลองคู่ขนานคลองปาเสมัส พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 จังหวัดนราธิวาส (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,600,000 28/03/2562 8,323,713 120 06/04/2562 04/04/2562 03/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันกั้นน้ำสายที่ 1 รอบหมู่บ้าน ปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กม.1+212-2+300 จังหวัดนราธิวาส (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,800,000 29/04/2562 9,510,340 120 11/05/2562 08/05/2562 07/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีวี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงระบบระบายน้ำบ้านทุ่งนาหว่าน จังหวัดนราธิวาส (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,611,000 22/04/2562 3,504,900 120 01/05/2562 01/05/2562 28/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริธรรมการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันกั้นน้ำสายที่ 1 รบบหมุ่บ้าน ปศุสัตว์ - เกษตรมูโนะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กม.1+212 - 2+300 จังหวัดนราธิวาส (รายการเพิ่มเติม) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,800,000 29/04/2562 9,510,340 120 11/05/2562 08/05/2562 07/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีวี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ซ่อมแซม ทรบ.ฝั่งซ้ายแม่น้ำโก-ลก กม.1+165 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 300,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองระบายน้ำสาย 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันกั้นน้ำสายที่ 1 รอบหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กม.1+212-2+300 จังหวัดนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,704,800 29/04/2562 9,510,340 120 11/05/2562 08/05/2562 07/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีวี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.207) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 810,000 26/03/2562 541,724 45 04/04/2562 04/04/2562 18/05/2562 หจก.ตันหยงเพิ่มทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.221) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำทางเข้าอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 584,000 10/01/2562 511,368 60 30/01/2562 30/01/2562 30/03/2562 หจก.นราวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ซ่อมแซมถนนคันคลองน้ำแบ่ง (สายบ้านโต๊ะเหม-กูจำ) ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 2.155 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,950,000 21/03/2562 9,423,548 180 28/03/2562 28/03/2562 23/09/2562 หจก.ดีวี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ถนนลาดยางทรบ.ท่าพรุตอนบน ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 0.438 กม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,845,000 21/03/2562 1,735,852 90 02/04/2562 02/04/2562 30/06/2562 หจก.ดีวี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ถนนลาดยางคันคลองเกาะโล๊ะโหนด (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 1.168 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,800,000 22/03/2562 3,605,091 90 03/04/2562 03/04/2562 01/07/2562 หจก.แลนด์ แอนด์ เวิร์ท คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ถนนลาดยางคันคลองยูโย 1ซ-สายใหญ่ที่ 1 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 1.984 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,998,000 21/03/2562 6,631,933 120 03/04/2562 03/04/2562 31/07/2562 หจก.การ์มันสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ถนนลาดยางคันคลองระบายน้ำตอหลังสาย 3 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 2.035 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,000,000 22/03/2562 8,423,743 120 03/04/2562 03/04/2562 31/07/2562 บริษัท เฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ถนนลาดยางภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ โคกปาฆาบือซา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 1.826 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,800,000 21/03/2562 5,477,190 90 02/04/2562 02/04/2562 30/06/2562 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ถนนลาดยางคันคลองบางเตย ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.820 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,482,000 31/05/2562 12,026,628 150 07/06/2562 07/06/2562 03/11/2562 หจก. ดี วี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ถนนลาดยางคันคลองน้ำเปรี้ยว ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.290 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,000,000 31/05/2562 12,665,849 150 07/06/2562 07/06/2562 03/11/2562 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ถนนลาดยางคันคลองโคกไผ่-น้ำเปรี้ยว ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.135 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,200,000 31/05/2562 11,943,313 150 07/06/2562 07/06/2562 03/11/2562 หจก.เอส เอ็ม ปัตตานี
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำสายใหญ่สถานีสูบน้ำ ตอนตอหลัง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 4.168 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,009,000 31/05/2562 10,741,709 90 07/06/2562 07/06/2562 04/09/2562 หจก. ดี วี โยกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (4) เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำตอนกูจำ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 18/02/2562 14,541,838 240 26/02/2562 26/02/2562 23/10/2562 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.116) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำตอนปิเหล็ง 1 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,000,000 25/12/2561 6,636,143 120 08/01/2562 08/01/2562 07/05/2562 หจก.ดี วี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2849) ซ่อมแซมบำรุงรักษาชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 08/05/2562 999,453 30 09/05/2562 09/05/2562 07/06/2562 กลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านตอหลัง 2
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2850) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำป่าหวาย-โคกสะตอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,073,000 25/12/2561 2,010,086 60 09/01/2562 09/01/2562 09/03/2562 หจก.ลีแอนด์เพื่อน (1995)
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2851) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ.สถานีสูบน้ำบางนรา 30 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 920,000 09/01/2562 889,541 60 25/01/2562 25/01/2562 25/03/2562 หจก.ตันหยงเพิ่มทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2852) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ ระบบส่งน้ำตอนเกาะสวาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 680,000 20/12/2561 659,657 60 08/01/2562 08/01/2562 08/03/2562 หจก.พลภัทร การโยธา 2018
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2853) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.บางนราตอนล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,518,800 08/01/2562 1,466,650 90 15/01/2562 15/01/2562 14/04/2562 หจก.เกรซ ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2854) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย น้ำตกอัดน้ำคลองระบายน้ำกุรังยามาพร้อมคันคลองระบายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,995,000 24/12/2561 891,620 60 09/01/2562 09/01/2562 09/03/2562 หจก.เกรซ ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2855) ซ่อมแซมเปลี่ยนลวดสลิงยกบาน ปตร.ตอนบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,118,000 18/12/2561 3,022,800 120 26/12/2561 26/12/2561 24/04/2562 หจก.เกรซ ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2856) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ คลองระบายน้ำสายใหญ่ที่ 1 ตอนตอหลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,200,000 25/12/2561 905,948 60 10/01/2562 10/01/2562 10/03/2562 หจก.ตันหยงเพิ่มทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2857) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ คลองระบายน้ำสายใหญ่ที่ 2 ตอนตอหลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,350,000 17/01/2562 908,634 60 30/01/2562 30/01/2562 30/03/2562 บริษัท เค อีควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2858) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ คลองระบายน้ำสายใหญ่ที่ 3 ตอนตอหลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 26/12/2561 699,133 60 08/01/2562 08/01/2562 08/03/2562 บริษัท เฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2859) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำบ้านกำแพง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,550,000 20/12/2561 1,501,445 90 08/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 หจก.ตันหยงเพิ่มทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2860) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ โครงการจัดหาน้ำ บ้านโคกตราด - โคกเนียง จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,150,000 18/02/2562 1,243,789 60 26/02/2562 26/02/2562 26/04/2562 หจก.พลภัทร การโยธา 2018
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2861) ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองระบายน้ำ ป่าหวาย-โคกสะตอ กม.2+420 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,890,000 25/12/2561 1,665,353 120 08/01/2562 08/01/2562 07/05/2562 หจก.ลีแอนด์เพื่อน (1995)
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2862) ซ่อมแซมท่อลอดข้ามคลองระบายน้ำบ้านบาวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 544,000 20/12/2561 528,097 30 09/01/2562 09/01/2562 07/02/2562 หจก.ตันหยงเพิ่มทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2863) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ.สถานีสูบน้ำบางนรา 31 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,790,000 24/12/2561 1,735,023 60 08/01/2562 08/01/2562 08/03/2562 หจก.นราวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2864) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านทุ่งเกร็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,256,000 25/12/2561 1,174,275 45 10/01/2562 10/01/2562 23/02/2562 หจก.เกรซ ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2865) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 1ซ-สายใหญ่ ตอนกูจำ กม.0+550 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,480,000 26/12/2561 1,434,270 90 09/01/2562 09/01/2562 08/04/2562 บริษัท เฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2866) ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองระบายน้ำ ป่าหวาย-โคกสะตอ กม.0+770 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,715,000 26/12/2561 1,663,982 120 10/01/2562 10/01/2562 09/05/2562 หจก.ลีแอนด์เพื่อน (1995)
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2867) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านโคก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,755,000 24/12/2561 1,631,402 90 08/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 หจก.เกรซ ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2868) ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองระบายน้ำนากอ จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,895,000 24/12/2561 1,437,814 90 08/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 หจก.พลภัทร การโยธา 2018
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2869) ซ่อมแซมท่อรับน้ำพรุกาบแดงสาย 2 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,325,000 08/01/2562 1,276,972 90 15/01/2562 15/01/2562 14/04/2562 บริษัท เฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2870) ซ่อมแซมท่อรับน้ำพร้อมคันกั้นน้ำโคกตราด-โคกเนียง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,420,000 07/01/2562 1,303,375 60 15/01/2562 15/01/2562 15/03/2562 หจก.ตันหยงเพิ่มทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2871) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองบ้านกำแพง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,820,000 26/12/2561 1,763,287 90 10/01/2562 10/01/2562 09/04/2562 บริษัท เฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2872) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 2ซ-สายใหญ่ ตอนพรุกาบแดง กม.1+680 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,650,000 08/01/2562 2,064,201 90 15/01/2562 15/01/2562 14/04/2562 หจก.เกรซ ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2873) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านพรุกาบแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,770,000 10/01/2562 1,698,478 60 29/01/2562 29/01/2562 29/03/2562 หจก.นราวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2874) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 1ซ-สายใหญ่ ตอนกูจำ กม.0+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,480,000 29/01/2562 1,271,883 60 07/02/2562 07/02/2562 07/04/2562 หจก.นราวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2875) ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองระบายน้ำกูจำ สายใหญ่ที่ 2 จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,863,000 26/12/2561 1,806,690 120 09/01/2562 09/01/2562 08/05/2562 บริษัท เค อีควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.168.2876) ซ่อมแซมอาคารควบคุมและรั้ว ปตร.น้ำแบ่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 07/01/2562 4,839,670 120 15/01/2562 15/01/2562 14/05/2562 บริษัท เฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.172.177) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำปิเหล็งสายที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,210,000 30/01/2562 2,140,550 60 07/02/2562 07/02/2562 07/04/2562 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.172.180) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำพรุกาบแดงสายซอยที่ 1 - สายใหญ่ที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 31/01/2562 661,116 30 07/02/2562 07/02/2562 08/03/2562 หจก.ค็อลลาซคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.172.181) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำปิเหล็งสายที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 29/01/2562 1,326,025 30 05/02/2562 05/02/2562 06/03/2562 หจก.พลภัทร การโยธา 2018
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.172.183) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำพรุกาบแดงสายใหญ่ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 683,000 31/01/2562 568,386 30 07/02/2562 07/02/2562 08/03/2562 หจก.พลภัทร การโยธา 2018
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.172.185) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำป่าหวาย-โคกสะตอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,485,000 30/01/2562 372,984 30 05/02/2562 05/02/2562 06/03/2562 หจก.สุริธรรมการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.172.186) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำปิเหล็งสายที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,110,000 29/01/2562 1,201,250 30 05/02/2562 05/02/2562 06/03/2562 หจก.รุสลันโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.172.187) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสายใหญ่ที่ 1 ตอนเกาะสวาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,220,000 30/01/2562 572,570 30 05/02/2562 05/02/2562 06/03/2562 หจก.ตันหยงเพิ่มทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.43) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน (จัดหาน้ำเพื่อการเกษตรสะปียอ) ระยะที่ 2 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,800,000 09/01/2562 6,577,756 180 29/01/2562 29/01/2562 27/07/2562 หจก.ตันหยงเพิ่มทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.45) ระบบส่งน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบ้านคีรี ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,000,000 09/01/2562 6,342,955 120 25/01/2562 29/01/2562 24/05/2562 หจก.เกรซ ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.46) ระบบส่งน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบางนรา 12 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 10/01/2562 3,773,329 90 25/01/2562 25/01/2562 24/04/2562 หจก.เกรซ ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (102) คันกั้นน้ำนิคมสหกรณ์ปิเหล็ง พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 17,050,000 27/12/2561 16,537,354 210 10/01/2562 10/01/2562 07/08/2562 หจก.เกรซ ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ถนนลาดยางภายในบริเวณหัวงาน ปตร.น้ำแบ่ง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 7,260,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ ทรบ.บ้านโคก จังหวัดนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 700,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ซ่อมแซมตลิ่งคลองระบายน้ำบาโงดุดง จังหวัดนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,150,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย น้ำตกอัดน้ำคลองระบายน้ำกุรังยามาพร้อมคันคลองระบายน้ำ จังหวัดนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,955,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ซ่อมแซมคันคลองและท่อรับน้ำคลองระบายน้ำบาโงดุดง กม.3+600 ถึง กม.4+100 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,250,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำกุราพอ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,800,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (2) อาคารบังคับน้ำบ้าน กม.24 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 09/01/2562 24,234,100 240 24/01/2562 22/01/2562 20/09/2562 บริษัท เฉลิมยศพัฒน์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (6) คันกั้นน้ำบ้านเกาะหม้อแกง (เพิ่มเติม) ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 01/11/2561 24,262,916 240 10/11/2561 08/11/2561 07/07/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (2.65) ฝายบ้านจาแบดูวอ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 18/01/2562 17,089,640 240 25/01/2562 23/01/2562 21/09/2562 หจก. ดีวีโยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (2.66) ฝายบ้านกือมิ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 09/01/2562 19,396,000 240 24/01/2562 22/01/2562 20/09/2562 หจก. อาบีดีโยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (28) แก้มลิงบึงบอมิ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 18/01/2562 24,167,607 240 13/02/2562 11/02/2562 10/10/2562 หจก. นราวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (29) แก้มลิงตำบลบันนังสาเรง (แก้มลิงบันนังรายอ)ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 21,034,000 18/01/2562 14,794,496 240 13/02/2562 11/02/2562 10/10/2562 หจก. นราวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (30) แก้มลิงบ้านกอแล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 14/01/2562 14,908,119 240 14/02/2562 12/02/2562 11/10/2562 หจก. ต้นไทรวัสดุก่อสร้าง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 23 ครั้ง