ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 03:34:13]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.17 (1.13) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 2 คัน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 901,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.33) โครงการระบบระบายน้ำในเขตพระราชฐานชั้นนอก พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ คูระบายน้ำ ความยาว 182 เมตร ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,600,000 17/03/2563 2,523,792 90 31/03/2563 30/03/2563 28/06/2563 หจก.ทรัพย์เจริญวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.34) ฝายผันน้ำเสริมพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำยะลูตง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝายทดขนาดสันฝายสูง 2.5 เมตร ยาว 12 เมตร ท่อส่งน้ำขนาด 0.15 เมตร ความยาว 1,500 เมตร ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,700,000 30/03/2563 9,415,009 150 23/04/2563 22/04/2563 19/09/2563 หจก.เอ เอ็น วาย ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (27) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำไอร์ปาโจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท่อส่งน้ำขนาด 0.10-0.20 เมตร พร้อมอาคารประกอบ ความยาวรวม 19,000 เมตร ตำบลลาโล๊ะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 38,500,000 20/04/2563 24,917,333 180 06/05/2563 05/05/2563 01/11/2563 หจก.เอ เอ็น วาย ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.15) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,000,000 31/03/2563 99,783 30 01/04/2563 31/03/2563 30/04/2563 กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการฝายคลองน้ำใส 2
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.168) ซ่อมแซมเขื่อนกันคลื่นพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ความยาวรวม 220.00 เมตร ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,500,000 13/03/2563 2,371,069 90 31/03/2563 30/03/2563 28/06/2563 หจก.ทรัพย์เจริญวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.169) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดหน้าฝายบ้านบาลูกาสนอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 300,000 12/03/2563 277,834 60 27/03/2563 26/03/2563 25/05/2563 หจก.ทรัพย์เจริญวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.170) ซ่อมแซมคันดินและหินเรียงท้ายอ่างเก็บน้ำอัยปาโจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,000,000 19/03/2563 4,849,000 60 24/03/2563 23/03/2563 22/05/2563 หจก.เกรซซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.171) ซ่อมแซมคูระบายน้ำ คสล เขตพระราชฐานชั้นนอกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 700,000 24/03/2563 628,927 90 15/04/2563 14/04/2563 13/07/2563 หจก.ทรัพย์เจริญวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.172) ซ่อมแซมฝายร่มเกล้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 150,000 12/03/2563 145,123 60 27/03/2563 26/03/2563 25/05/2563 หจก.ทรัพย์เจริญวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.174) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายไอร์กือเนาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 13/03/2563 1,454,942 60 18/03/2563 17/03/2563 16/05/2563 หจก.เกรซซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.175) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างบ้านเจาะเกาะ ระยะที่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 13/03/2563 1,455,935 90 21/05/2563 19/08/2563 หจก.ทรัพย์เจริญวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.176) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำให้หมู่บ้านศิลปาชีพนิคมฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,550,000 17/03/2563 1,504,485 90 24/04/2563 23/04/2563 22/07/2563 หจก.ทรัพย์เจริญวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.177) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายบ้านบาโงกูโบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,040,000 19/03/2563 1,972,279 90 21/04/2563 20/04/2563 19/07/2563 หจก.ทรัพย์เจริญวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.178) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายบ้านพงบือเราะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 300,000 12/03/2563 289,593 60 28/03/2563 27/03/2563 26/05/2563 หจก.สุริธรรมการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.179) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายบ้านลูโบ๊ะปาเระ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 24/03/2563 970,753 90 15/04/2563 14/04/2563 13/07/2563 หจก.สุริธรรมการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.919) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 13 รายการ โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 31/03/2563 100,000 30 01/04/2563 31/03/2563 30/04/2563 กลุ่มผู้ใช้น้ำไอบาตู
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.926) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายบ้านโว (ปชด.) โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 19/03/2563 1,939,463 90 08/05/2563 07/05/2563 05/08/2563 หจก.บินตังเทรดดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.927) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายอัยกาเปาะ(ปชด.) โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 24/03/2563 1,940,697 90 24/04/2563 23/04/2563 02/07/2563 หจก.ทรัพย์เจริญวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.928) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายอัยปูลง (ปชด.) โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000 17/03/2563 1,164,364 90 08/05/2563 07/05/2563 05/08/2563 หจก.บินตัง เทรดดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.3573) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำบ้านร่มเย็น โครงการป้องกันอุทกภัยตำบลโคกเคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส ปริมาณดิน 42,075 ลบ.ม. ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,700,000 19/03/2563 1,648,147 90 31/03/2563 30/03/2563 28/06/2563 หจก.สุริธรรมการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.4480) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายใหญ่ ช่วง กม. 0+440 ถึง 2+200 ความยาวรวม 3,520 เมตร พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 5 แห่ง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,500,000 13/03/2563 3,397,701 90 18/03/2563 17/03/2563 15/06/2563 หจก.สุริธรรมการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (132) ปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายใหญ่ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขนาด 1 - 4.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000 27/03/2563 10,994,855 210 28/04/2563 27/04/2563 23/11/2563 หจก.สุริธรรมการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (12) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างบ้านสะแนะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท่อส่งน้ำขนาด 0.10-0.15 เมตร พร้อมอาคารประกอบ ความยาวรวม 6,800 เมตร โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,300,000 30/03/2563 10,011,709 90 03/04/2563 02/04/2563 01/07/2563 หจก.สุริธรรมการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (13) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายบ้านตามุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท่อส่งน้ำขนาด 0.15-0.25 เมตร พร้อมอาคารประกอบ ความยาวรวม 9,500 เมตร โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 14,935,000 27/03/2563 14,300,833 150 23/04/2563 22/04/2563 19/09/2563 หจก.นราวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (90) คลองระบายน้ำเขางูเหลือม-ทุ่งกง พร้อมคันกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 22,500,000 27/03/2563 21,749,217 150 01/04/2563 31/03/2563 28/08/2563 หจก.สุริธรรมการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (91) คันกั้นน้ำคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสาย 2 ระยะทางรวม 11.75 กม. ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000 27/04/2563 33,959,252 180 16/05/2563 15/05/2563 11/11/2563 หจก.เอ เอ็น วาย ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายละโอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,805,145 27/09/2562 8,726,145 60 11/10/2562 10/10/2562 09/12/2562 หจก.เอ.เอ็น วาย ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะลูตง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 7,834,441 27/09/2562 7,764,441 60 11/10/2562 10/10/2562 09/12/2562 หจก.เอ.เอ็น วาย ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 1 โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,782,081 27/09/2562 9,706,081 60 02/10/2562 01/10/2562 30/11/2562 หจก.สุริธรรมการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2 โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,812,779 27/09/2562 8,733,779 60 11/10/2562 10/10/2562 09/12/2562 หจก.เอ.เอ็น วาย ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 3 โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 6,853,224 27/09/2562 6,792,224 60 02/10/2562 01/10/2562 30/11/2562 หจก.สุริธรรมการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส ขุดลอกคลองโดยรถจ้างเหมา คลองผันน้ำ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แ่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 3,916,124 27/09/2562 3,881,124 60 11/10/2562 10/10/2562 09/12/2562 หจก.นราวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส คันคลองผันน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองยะกังพร้อมอาคารประกอบ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 572,689 22/02/2562 22,100,107 180 23/02/2562 22/02/2562 21/08/2562 หจก.เอ.เอ็น วาย ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส ปรับปรุงอาคารประกอบคลองระบายน้ำพระยากาเด็ง โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,851,714 30/09/2562 9,606,510 120 14/01/2563 13/01/2563 12/05/2563 หจก.นราวลัย
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.198) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ฟาร์มตัวอย่างบ้านเคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,000,000 09/04/2563 4,792,226 120 22/04/2563 21/04/2563 20/08/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.199) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านพอเหมาะ ตำบลทุ่งคล้า อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,500,000 21/04/2563 440,889 60 22/04/2563 22/04/2563 20/06/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.200) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,140,000 23/04/2563 1,088,028 120 15/05/2563 14/05/2563 11/09/2563 หจก.เอ็มบีเอเอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.3594) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำบือแนปาแดและปายอใน โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลกะดุนง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,700,000 09/04/2563 968,450 90 22/04/2563 21/04/2563 21/07/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.4481) ซ่อมลาดตลิ่งทางระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำคลองเตราะหัก จำนวน 1 แห่ง ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,200,000 09/04/2563 211,904 120 23/04/2563 22/04/2563 02/08/2563 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.59) ระบบส่งน้ำบ้านนิคม ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,000,000 08/04/2563 7,761,028 240 27/04/2563 27/04/2563 22/12/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (68) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านเขาใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 08/04/2563 15,800,000 180 28/04/2563 27/04/2563 24/10/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (100) คันกั้นน้ำบ้านตือระ ขนาดหลังคันกว้าง 4 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000 12/05/2563 9,515,470 180 27/05/2563 26/05/2563 22/11/2563 หจก.เอ็มบีเอเอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (101) พนังกั้นน้ำบ้านท่าช้าง ระยะ2 ขนาดหลังคันกว้าง 4 เมตร ลึก 6 เมตร ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 08/04/2563 24,217,868 240 28/04/2563 27/04/2563 23/12/2562 หจก.เอเอ็นวายเอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ปรับปรุงท่อระบายน้ำวังพลายบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,692,919
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ถนนลาดยางภายในหัวงานโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานี ระยะทาง 0.850กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,693,406
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ถนนลาดยางคันคลองระบายน้ำสายตะวันออก ฝั่งซ้าย กม.0+000 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ระยะทาง1.600 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 7,516,138
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ถนนลาดยางคันคลองระบายน้ำสายตะวันออก ฝั่งขวา กม.12+200 ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีระยะทาง 1.600 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 7,412,361
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.1832) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการชลประทานยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 02/04/2563 70,000 30 03/04/2563 02/05/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.1835) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำบ่อเก็บน้ำบ้านดินเสมอ ตำบลดินเสมอ อำเภอคีรีเขต จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 950,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.1836) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา10 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 450,000 07/04/2563 3,250 30 08/04/2563 บริษัท อาร์เอส ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.1837) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านเจาะดีแย ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 750,000 07/04/2563 9,898 30 08/04/2563 07/05/2563 บริษัท อาร์เอส ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.1840) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านวังศิลา ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 625,000 07/04/2563 8,918 30 08/04/2563 บริษัท อาร์เอส ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.1841) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านสี่สิบ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 07/04/2563 6,980 30 บริษัท อาร์เอส ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.1842) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอาคารบังคับน้ำบ้านตืองอ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,900,000 23/03/2563 2,645,832 150 27/03/2563 26/03/2563 บริษัท อาร์เอส ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (3) ฝายบ้านวังหินพร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 12.00 เมตร. สูง 2.50 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำความยาว 7,000 เมตร ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 21,500,000 14/04/2563 19,908,468 270 บริษัท อาร์เอส ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (49) อาคารบังคับน้ำบ้านปาฆากูแวพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ 300 ไร่ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 12,250,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (110) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากาซาแม ขนาด 2.75 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 2.70 กม. พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 14,250,000 14/04/2563 10,297,078 270 หจก.ซีซันการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา โครงการการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปรับปรุงฝายบ้านโปโฮ) งบกลาง 2563 2561 2561 7,388,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา โครงการจัดหาน้ำให้ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บันนังสตา จ.ยะลา งบกลาง 2563 2563 2563 15,773,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลองตืองอพร้อมขุดลอก งบกลาง 2563 2563 2563 4,000,000 723,072 บริษัทริสกี กรุ๊ปจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา แก้มลิงบ้านคลองน้ำใส ปริมาณเก็บกัก 33,600 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 7,952,938
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา แก้มลิงบ้านยือนัง ปริมาณเก็บกัก 43,200 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,203,896
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านจำปูน ตำบลท่าธงอำเภอรามัน จังหวัดยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,331,617
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา แก้มลิงบ้านกือเต ปริมาณเก็บกักน้ำ 52,800 ลบ.ม. จังหวัดยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,003,634
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา แก้มลิงพรุบ้านโหนด หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้ำใส จังหวัดยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,744,336
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา แก้มลิงทุ่งวังพญา หมู่ที่ 3 จังหวัดยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,796,832
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา แก้มลิงพรุเปาะแซ หมู่ที่ 3 จังหวัดยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,476,565
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเจาะลีมัส ตำบลอาซ่องอำเภอรามัน จังหวัดยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 14,575,950 10/04/2562 12,481,210 210 16/05/2562 15/05/2562 11/12/2562 หจก.ทัพท์อนันต์ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.37) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฟาร์มตัวอย่างบ้านตาลีอายร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 200 ไร่ ตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,700,000 16/04/2563 1,856,202 120 13/05/2563 08/05/2563 09/09/2563 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.38) ปรับปรุงสระเก็บน้ำภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กว้าง 20.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ตำบลปิยามุมัง อำเภอปัตตานี-ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,500,000 17/04/2563 7,256,552 150 13/05/2563 08/05/2563 09/10/2563 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.197) โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านเจาะบาแน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความจุ 48,000 ลบ.ม. ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,500,000 31/03/2563 2,675,175 180 22/04/2563 20/04/2563 18/10/2563 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1180) ซ่อมแซมขุดลอกคลองชักน้ำ คลอง 4.6L-8.5R กม.10+328 - 12+130 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000 17/04/2563 2,554,758 90 20/05/2563 18/05/2563 17/08/2563 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1181) ซ่อมแซมขุดลอกทางระบายน้ำข้างคลองส่งน้ำ LMC. ระหว่าง กม.14+650 - 16+250 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลป่าไร่,ควนโนรี อำเภอแม่ลาน โคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 530,000 30/03/2563 509,000 60 28/04/2563 24/04/2563 26/06/2563 หจก.อาบาดีโยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1182) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 4.6L กม.14+00 - 19+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 31/03/2563 93,024 120 08/05/2563 07/05/2563 04/09/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1183) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 4.6L-8.5R-0.9L กม.2+140 - 3+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 31/03/2563 93,168 120 08/05/2563 07/05/2563 04/09/2563 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1184) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 4.6L-8.5R-9.8L กม.1+00 - 3+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,350,000 30/03/2563 102,200 120 08/05/2563 07/05/2563 04/09/2563 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1185) ซ่อมแซมคันคลอง Lat.34.6R กม.0+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 420,000 31/03/2563 224,750 60 29/04/2563 27/04/2563 27/06/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1186) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ Lat.12.0 R - 8.2 R กม.8+810 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 468,000 30/03/2563 213,605 60 28/04/2563 24/04/2563 26/06/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1187) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ Lat.12.0 R จำนวน 7 แห่ง ระหว่าง กม.3+700L - กม.5+760L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,750,000 31/03/2563 799,754 90 28/04/2563 24/04/2563 26/07/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1188) ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่าคลองระบายน้ำ D2 จำนวน 3 แห่ง กม.20+300L กม.23+100L กม.26+800L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลป่าไร่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,640,000 30/03/2563 902,000 90 29/04/2563 27/04/2563 27/07/2563 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1189) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ Lat.12.0 R กม.5+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 640,000 30/03/2563 218,976 60 28/04/2563 24/04/2563 26/06/2563 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1191) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำกลางคลองจำนวน 5 แห่ง ในระบบฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,840,000 31/03/2563 721,000 60 29/04/2563 27/04/2563 27/06/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1192) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำเข้านา LMC. จำนวน 3 แห่ง กม.12+800R กม.17+600R กม.23+400R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 560,000 31/03/2563 313,078 60 29/04/2563 27/04/2563 27/06/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1833) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 03/04/2563 99,909 30 08/04/2563 08/04/2563 07/05/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.4479) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ Lat.3.6R-1.9R กม.0+010 - 0+240 ความยาวรวม 230 เมตร ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 850,000 31/03/2563 715,422 60 08/05/2563 07/05/2563 06/07/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.18) ท่อระบายน้ำ LMC. กม.37+015 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,780,000 30/03/2563 906,000 120 30/04/2563 28/04/2563 27/08/2563 หจก.เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.19) ปรับปรุงท่อทิ้งน้ำคลองส่งน้ำ Lat.12.0 R กม.5+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,750,000 31/03/2563 1,659,205 120 28/04/2563 24/04/2563 25/08/2563 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.20) ปรับปรุงท่อรับน้ำคลองระบายน้ำ D1 จำนวน 6 แห่ง กม 13+700L กม.13+800R กม.16+000R กม.16+200L กม.16+600R กม.18+600L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 6,500,000 31/03/2563 3,207,000 120 08/05/2563 07/05/2563 04/09/2563 หจก.อาบาดีโยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.21) ปรับปรุงท่อลอดคลอง4.6L-8.5R กม.3+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,800,000 10/04/2563 1,712,000 120 20/05/2563 18/05/2563 16/09/2563 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.22) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำ Lat 4.6 L กม.4+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,700,000 10/04/2563 1,307,000 120 13/05/2563 08/05/2563 09/09/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.23) ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำคลองระบายน้ำ D2 กม.27+100 และท่อลอดถนน จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,650,000 30/03/2563 3,505,000 180 28/04/2563 23/04/2563 24/10/2563 หจก.เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (98) คันกั้นน้ำกาแลสะนอ ระยะที่ 2 ความยาว 90 เมตร ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000 17/04/2563 7,343,912 150 19/05/2563 18/05/2563 15/10/2563 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมสะพานน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง (กลาง พรด.) จังหวัดน่าน เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 6,660,700
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยาบี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 7,510,560 24/09/2562 7,356,560 90 18/10/2562 17/10/2562 15/01/2563 บริษัท อาร์ เอส ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำสาย 7.4L กม.2+190 ถึง กม.2+980 จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,635,167 27/09/2562 8,377,169 120 17/10/2562 15/10/2562 13/02/2563 หจก.เอ็มบีเอ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ปรับปรุงคันกั้นน้ำฝั่งขวาระยะที่ 1 ตำบลตาเชะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระยะทาง 2.700 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 22,426,449 26/09/2562 22,844,228 150 05/11/2562 01/11/2562 02/04/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ปรับปรุงถนนภายในหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเชะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระยะทาง 1.950 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 14,201,026 26/09/2562 14,412,113 150 17/10/2562 15/10/2562 14/03/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2.7L กม.3+750 ถึง กม.7+900 และสาย 2.7L-3.7R กม.0+000 ถึง กม.4+200 จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 5,979,340 23/09/2562 5,856,340 120 17/10/2562 15/10/2562 13/02/2563 หจก.อาบาดีโยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 7.4L กม.1+800 ถึง 3+700 จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,380,320 23/09/2562 1,352,320 60 17/10/2562 15/10/2562 15/12/2562 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคันคลอง Lat 12.0R กม.2+400 ถึง 8+200 จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,858,300 23/09/2562 2,799,300 120 30/10/2562 28/10/2562 26/02/2563 หจก.กุลชาติอุดมทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคันคลอง LMC กม.7+970 ถึง กม.9+440 กม.14+900 ถึง กม.15+740 และ กม.33+080 ถึง กม.36+280 จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,482,440 23/09/2562 2,431,440 120 30/10/2562 28/10/2562 26/02/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคันคลอง CMC กม.1+275 ถึง 6+400 จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 3,940,510 23/09/2562 3,870,510 120 18/10/2562 17/10/2562 14/02/2563 หจก.กุลชาติอุดมทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคันคลอง 4.6L-17.2L กม.0+400 ถึง 4+687 จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 3,160,458 23/09/2562 3,097,458 120 18/10/2562 17/10/2562 14/02/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสาย Lat 35.6L - 3.5L จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,895,435 27/09/2562 1,840,435 120 17/10/2562 15/10/2562 13/02/2563 หจก.อาบาดีโยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมดาดคอนกรีตและขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำสาย 12.0 R -8.2 R-12.0 R กม.0+000 ถึง กม.2+980 จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,205,847 27/09/2562 2,159,847 120 30/10/2562 28/10/2562 26/02/2563 หจก.อาบาดีโยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมดาดคอนกรีตและขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำสาย 12.0 R กม.8+350 ถึง กม. 17+230 จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,460,014 27/09/2562 1,429,014 120 30/10/2562 28/10/2562 26/02/2563 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคันคลอง D10 - 2.8 R กม.0+000 ถึง 2+649 จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,979,938 27/09/2562 1,942,938 90 18/10/2562 17/10/2562 15/01/2563 บริษัท อาร์ เอส ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคันคลอง D8 กม.2+500 ถึง 3+800 จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,485,551 27/09/2562 1,458,551 90 18/10/2562 17/10/2562 15/01/2563 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี แก้มลิงมะพร้าวต้นเดียว พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,685,171 26/09/2562 8,506,171 120 22/10/2562 21/10/2562 17/04/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี แก้มลิงสุไหงบารู จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,557,508 26/09/2562 9,358,508 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี แก้มลิงดูชงปาแย จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 19,239,429 29/03/2562 19,093,040 162 29/11/2562 26/11/2562 08/05/2563 บริษัท อาร์ เอส ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี แก้มลิงบาโลย จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 13,251,827 30/09/2562 13,251,827 180 08/05/2563 07/05/2563 03/11/2563 หจก.รุสลันโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำ D5 จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,471,211 26/09/2562 4,463,211 90 01/11/2562 31/10/2562 29/01/2563 บริษัท ซี อาร์ เอ กรุ๊ปจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำ D4 14.1R จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 835,275 26/09/2562 818,275 90 01/11/2562 31/10/2562 29/01/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.19) ปรับปรุงระบบเครือข่ายและสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายใน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 400,000 25/03/2563 399,535 30 26/03/2563 25/03/2563 23/04/2563 ร้านธนาช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.21) ปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณที่ทำการและบ้านพัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 25/03/2563 1,445,953 90 09/04/2563 07/04/2563 07/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสเอ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (28) สถานีสูบน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 2 เครื่อง ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 14/04/2563 19,854,000 180 01/05/2563 27/10/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.173) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ้านเกาะสะท้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,000,000 23/03/2563 2,953,410 150 09/04/2563 08/04/2563 05/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (15) ปรับปรุงคันกั้นน้ำสาย 9 พร้อมอาคารประกอบ กม. 0+030-1+435 ระยะทาง 1,405 เมตร ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 30/04/2563 11,482,970 120 20/05/2563 18/05/2563 16/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส โอ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (16) ปรับปรุงคันคลองระบายสายที่ 5 ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา ระยะทาง 2.660 กม. ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 19/05/2563 12,599,154 120 28/05/2563 27/05/2563 24/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี วี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (17) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1(โคกกูแว) ฝั่งซ้าย ระยะทาง 3.810 กม. ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 15/05/2563 17,221,249 120 28/05/2563 27/05/2563 24/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.901) ซ่อมแซม ทรบ.คลองผันน้ำปาเสมัส จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 30/03/2563 443,840 90 16/04/2563 14/04/2563 14/10/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นไทรวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.902) ซ่อมแซม ทรบ.ประกอบคันกั้นน้ำศรีพงัน-ปูยู กม.3+245 จำนวน 1 แห่ง 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 200,000 20/03/2563 113,890 30 10/04/2563 08/04/2563 09/05/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.903) ซ่อมแซม ทรบ.ประกอบคันคลองระบายน้ำสาย 14 กม.2+250 จำนวน 1 แห่ง 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 250,000 20/03/2563 181,240 30 10/04/2563 08/04/2563 09/05/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี วี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.904) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองปลักปลา-โต๊ะแดง พื้นที่ 1,650 ไร่ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 950,000 23/03/2563 614,300 60 15/04/2563 13/04/2563 13/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี วี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.905) ซ่อมแซม ทรบ.ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาคลองระบายน้ำมูโนะ จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 30/03/2563 441,504 90 16/04/2563 14/04/2563 14/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นไทรวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.907) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสายที่ 14 (คลองลาน) ฝั่งขวา กม.1+550 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 900,000 19/03/2563 760,500 60 22/04/2563 20/04/2563 20/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ็นวาย
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.920) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 30/03/2563 99,671 30 01/04/2563 31/03/2563 01/05/2563 กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านทุ่งนาหว่าน ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.935) ซ่อมแซมอาคารและบานระบาย ทรบ.คลองระบายน้ำสายที่ 4 จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 450,000 20/03/2563 381,600 60 09/04/2563 07/04/2563 07/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แลนด์เวิร์ด คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ 1 ขวา สาย 5 ปริมาณดิน 39,100.00 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 07/05/2563 1,446,700 90 22/05/2563 20/05/2563 19/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรซ ซีวิล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.3574) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสาย D6-D16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ปริมาณดิน 36,400 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,400,000 05/05/2563 1,342,800 90 14/05/2563 12/05/2563 18/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลชาติ อุดมทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.3575) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสายที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ปริมาณดิน 67,464 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,700,000 19/03/2563 2,496,168 120 03/04/2563 01/04/2563 31/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาเจาะคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.3576) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสายปะลุกา-โคกยาง ปริมาณดิน 121,250 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,500,000 07/05/2563 3,372,661 90 22/05/2563 20/05/2563 19/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรซ ซีวิล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (23) ปรับปรุง ทรบ.ประกอบคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำมูโนะ กม.11+570 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000 03/04/2563 5,411,137 120 16/04/2563 14/04/2563 13/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรซ ซีวิล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.13) จัดทำ BULK HEAD GATE ปตร.ปลายคลองมูโนะ (ปูยู) จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,000,000 30/03/2563 3,879,000 90 01/05/2563 29/04/2563 29/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี วี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.14) ปรับปรุงเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.ปลายคลองโต๊ะแดง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,000,000 25/02/2563 335,000 5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีวี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.15) ปรับปรุงทรบ.คลองน้ำเปรี้ยว กม.7+000 ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,000,000 02/04/2563 5,146,172 120 16/04/2563 14/04/2563 13/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค ยู เพิ่มทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.16) ปรับปรุงทรบ.ประกอบคันคลองปาเสมัสฝั่งขวา 2 แห่ง กม.5+400, 6+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 7,000,000 25/03/2563 3,119,836 120 16/04/2563 14/04/2563 13/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค ยู เพิ่มทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (94) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตาเซะ ขนาด 1 ลบ.ม.ต่อวินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบระบายน้ำ ยาว 2,000 เมตร ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 10/04/2563 19,350,000 180 01/05/2563 29/04/2563 27/10/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ็น วาย ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสายที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,645,289 24/09/2562 9,487,070 120 11/10/2562 10/10/2562 07/02/2563 บริษัท พี เค ยู จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงท่อลอดคันคลองปาเสมัสฝั่งขวา กม.5+050, 7+800 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,476,617 24/09/2562 4,386,512 120 11/10/2562 10/10/2562 07/02/2563 บริษัท พี เค ยู จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ซ่อมเสริมคันคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย 1 ขวา (เกาะสะท้อน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 5,437,285 25/09/2562 5,382,000 120 03/10/2562 03/10/2562 30/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาเจาะ คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ขุดลอกหน้า ทรบ. ปากคลองปาเสมัสเพื่อผันน้ำจากแม่น้ำโก-ลก เข้าสู่แก้มลิงคลองปาเสมัส จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,678,154 23/09/2562 2,642,160 90 03/10/2562 01/10/2562 31/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลชาติ อุดมทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก อาคารทดน้ำคลองคู่ขนานคลองปาเสมัส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 7,420,950 10/09/2562 7,352,700 120 27/09/2562 25/09/2562 24/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำปะลุกา-โคกยาง กม.2+856 - 3+500 ระยะทาง 0.644 กม. จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 30/05/2562 9,418,875 120 14/06/2562 11/06/2562 10/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันกั้นน้ำสาย 9 พร้อมอาคารประกอบ กม.0+000 - 1+000 ระยะทาง 1.000 กม. จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 7,156,893 15/07/2562 8,419,874 90 26/07/2562 24/07/2562 23/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรซ ซีวิล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 11 ฝั่งซ้าย จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,564,838 07/03/2562 9,490,304 120 20/03/2562 18/03/2562 17/07/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส โอ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำปลักปลา-โคกกระท่อม จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,254,087 11/09/2562 9,176,405 120 27/09/2562 26/09/2562 27/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี วี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ฝั่งขวา ระยะ 2 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 0.40 กิโลเมตร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 3,207,857 23/09/2562 3,175,673 90 09/10/2562 07/10/2562 06/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันหยงเพิ่มทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 (โคกกูแว) ฝั่งซ้าย ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 1.880 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,468,204 04/09/2562 8,383,831 90 27/09/2562 25/09/2562 25/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันกั้นน้ำสาย 9 พร้อมอาคารประกอบ กม.1+000 - 2+500 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 5,610,129 24/09/2562 5,554,010 90 09/10/2562 07/10/2562 06/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรซ ซีวิล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ฝั่งซ้าย ระยะ 2 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,867,561 19/09/2562 1,834,560 90 04/10/2562 02/10/2562 01/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ส โอ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ฝั่งขวา ระบะทาง 3 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 929,671 20/09/2562 920,000 90 04/10/2562 02/10/2562 01/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ส โอ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำปะลุกา-โคกยาง ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 2.100 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 11,093,105 18/06/2562 23,313,077 150 26/06/2562 24/06/2562 22/11/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงถนนสายซอย ภายในหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 4.440 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 14,657,621 18/06/2562 17,244,260 120 28/06/2562 26/06/2562 25/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรซ ซีวิล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ฝั่งขวา ระยะ 2 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 2.000 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,839,331 18/06/2562 14,255,557 120 27/06/2562 25/06/2562 24/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรซ ซีวิล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 11 ฝั่งขวา ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 1.138 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 18/06/2562 13,920,793 120 28/06/2562 26/06/2562 25/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี วี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ฝั่งซ้าย ระยะ 1 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.300 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,602,818 18/06/2562 22,963,414 150 22/08/2562 24/06/2562 22/11/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกแก้ว วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ฝั่งขวา ระยะ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.100 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,085,866 18/06/2562 23,591,308 150 26/06/2562 25/06/2562 22/11/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสายที่ 5 ฝั่งซ้าย - ฝั่งขวา ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 3.340 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 14,990,806 12/09/2562 14,849,686 120 27/09/2562 26/09/2562 24/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี วี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุง ทรบ.คันคลองระบายน้ำสายที่ 11 ฝั่งขวา กม.0+900 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,523,746 19/09/2562 1,508,254 90 09/10/2562 07/10/2562 06/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แลนด์เวิร์ด คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ป้องกันตลิ่งคันคลองมูโนะฝั่งขวากม.14+550 และ 15+150ตำบลพร่อน อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 11,117,019 26/03/2562 11,117,019 120 05/04/2562 03/04/2562 02/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ็น วาย ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.151) ปรับปรุงสะพานรถยนต์ กม.3+560 ของคลองกุราพอ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,000,000 17/03/2563 4,836,165 180 31/03/2563 31/03/2563 26/09/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.99) ซ่อมแซมโรงจอดรถบ้านพักคนงาน 6 ครอบครัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000 23/03/2563 1,047,289 120 01/04/2563 01/04/2563 29/07/2563 หจก.เกรซ ซีวิลเอ็นจิเนี่ยริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.11) ถนนลาดยางคันคลองโคกไผ่-น้ำเปรี้ยว ระยะทาง 0.598 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,000,000 16/03/2563 2,257,589 180 25/03/2563 25/03/2563 20/09/2563 หจก.แลนด์ เวิร์ท คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.12) ถนนลาดยางคันคลองน้ำเปรี้ยว ระยะทาง 1.680 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 6,300,000 16/03/2563 5,966,619 180 24/03/2563 24/03/2563 21/07/2563 หจก.แลนด์ เวิร์ท คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.13) ถนนลาดยางคันคลองระบายน้ำตอหลังสาย 3 ระยะทาง 0.965 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,600,000 18/03/2563 3,393,687 180 26/03/2563 26/03/2563 21/09/2563 หจก.เกรซ ซีวิล เอ็นจิเนี่ยริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (14) ซ่อมแซมถนนคันคลองน้ำแบ่ง (สายบ้านโต๊ะเหม - กูจำ) ระยะทาง 1.585 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 14,000,000 16/03/2563 9,050,611 180 25/03/2563 25/03/2563 30/04/2563 หจก. ดี วี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.906) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบางนรา 23.1 ซ่อมแซมรางน้ำ U-SHAPE ความยาว 64 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,450,000 20/03/2563 1,282,186 90 31/03/2563 31/03/2563 28/06/2563 หจก.ตันหยงเพิ่มทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.908) ซ่อมแซมตลิ่งคลองระบายน้ำบาโงดุดง ความยาว 950 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,850,000 18/03/2563 3,243,167 180 31/03/2563 31/03/2563 26/09/2563 หจก.เกรซ ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.909) ซ่อมแซมท่อรับน้ำคลองระบายน้ำกุราพอฝั่งขวา ท่อรับน้ำจำนวน 7 แห่ง คันคลองกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,985,000 20/03/2563 1,819,153 180 01/04/2563 01/04/2563 27/09/2563 หจก.ตันหยงเพิ่มทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.910) ซ่อมแซมท่อรับน้ำคลองระบายน้ำกุราพอฝั่งซ้าย ท่อรับน้ำจำนวน 5 แห่ง คันคลองกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,555,000 18/03/2563 1,434,993 150 26/03/2563 26/03/2563 22/08/2563 หจก. นราวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.911) ซ่อมแซมท่อรับน้ำคลองระบายน้ำยาบี ฝั่งซ้าย ท่อรับน้ำจำนวน 2 แห่ง คันคลองกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,150,000 19/03/2563 2,076,536 150 31/03/2563 31/03/2563 27/08/2563 หจก. ยะกังวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.912) ซ่อมแซมท่อรับน้ำพร้อมคันคลองระบายน้ำกุรังยามา ฝั่งซ้าย ท่อรับน้ำจำนวน 3 แห่ง คันคลองกว้าง 4.00 ม.ยาว 1,200 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,980,000 17/03/2563 2,784,611 150 25/03/2563 25/03/2563 21/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.913) ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองระบายน้ำสายใหญ่ ตอนโคกสะตอ ท่อลอดจำนวน 3 แห่ง คันคลองกว้าง 4.00 ม.ยาว 1,500 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,975,000 20/03/2563 1,861,671 150 31/03/2563 31/03/2563 27/08/2563 หจก. ตันหยงเพิ่มทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.914) ซ่อมแซมท่อลอดคันพร้อมคันกั้นน้ำบ้านโคกบาหลี ท่อลอดจำนวน 3 แห่ง คันคลองกว้าง 4.00 ม.ยาว 1,800 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,820,000 23/03/2563 1,756,948 120 01/04/2563 01/04/2563 29/07/2563 หจก.เกรซ ซีวิล เอ็นจิเนี่ยริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.915) ซ่อมแซมท่อลอดพร้อมคันคลองระบายน้ำ ตอนมะรือโบ ท่อลอดจำนวน 2 แห่ง คันคลองกว้าง 4.00 ม.ยาว 2,500 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,980,000 16/03/2563 2,881,572 180 24/03/2563 24/03/2563 19/09/2563 บริษัท เฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.918) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 02/04/2563 998,026 180 02/04/2563 02/04/2563 02/10/2563 กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.921) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ปตร.ตอนบน จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,536,000 23/03/2563 1,479,926 180 31/03/2563 31/03/2563 26/09/2563 ร้านเอโอ เทเลคอม
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.922) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำบ้านตะปัง ซ่อมแซมคอนกรีตดาด จำนวน 1,620 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 750,000 18/03/2563 703,057 120 27/03/2563 27/03/2563 24/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.923) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำปูเจาะยามู ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 4 แห่ง รางน้ำ U-SHAPE ความยาว 80 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,950,000 19/03/2563 1,783,529 90 01/04/2563 01/04/2563 29/06/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.924) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำ ตอนโคกสะตอ ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ 1 แห่ง รางน้ำ U-SHAPE ความยาว 60 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,850,000 17/03/2563 1,672,340 90 25/03/2563 25/03/2563 22/06/2563 บริษัท เฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.925) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซ่อมแซมคอนกรีตดาดจำนวน 2,000 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,840,000 16/03/2563 2,710,779 120 24/03/2563 24/03/2563 21/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี วี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.930) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซ่อมแซมคอนกรีตดาดจำนวน 2,500 ตารางเมตร คันคลองกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,600,000 23/03/2563 3,462,978 120 01/04/2563 01/04/2563 28/08/2563 หจก.แลนด์ เวิร์ท คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.931) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบางนรา 28.2 และบางนรา 28.3 ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ 2 แห่ง คันคลองกว้าง 2.00 ม.ยาว 670 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,850,000 19/03/2563 323,004 90 27/03/2563 27/03/2563 24/06/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.932) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำแปลงสาธิต ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ 1 แห่ง รางน้ำ U-SHAPE ความยาว 20 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 19/03/2563 767,033 90 31/03/2563 31/03/2563 28/06/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.933) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำยะกัง 8 ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ 1 แห่ง รางน้ำ U-SHAPE ความยาว 30 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,150,000 20/03/2563 759,903 90 01/04/2563 01/04/2563 29/06/2563 หจก.ดูวา แทรคเตอร์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.934) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำสะปียอ 3 ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ 1 แห่ง รางน้ำ U-SHAPE ความยาว 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,250,000 20/03/2563 1,143,505 120 31/03/2563 31/03/2563 28/07/2563 บริษัท เค อีควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.3570) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำโคกสะตอ สายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ปริมาณดิน 27,900 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,248,000 25/03/2563 1,032,300 90 08/04/2563 08/04/2563 06/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลภัทร การโยธา 2018
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.3571) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำบางเตย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ปริมาณดิน 29,400 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000 25/03/2563 1,095,150 90 09/04/2563 09/04/2563 07/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริธรรมการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.3572) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำบางเตย-โคกไผ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ปริมาณดิน 29,140 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000 25/03/2563 1,078,180 90 09/04/2563 09/04/2563 07/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลภัทร การโยธา 2018
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.3577) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสายใหญ่ที่ 2 ตอนตอหลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ปริมาณดิน 30,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 25/03/2563 1,139,850 90 08/04/2563 08/04/2563 06/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริธรรมการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.4482) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ บางนรา 28.2 และบางนรา 28.3 ซ่อมแซมท่อลอดถนน ยาว 13 เมตร 4 แถว จำนวน 1 แห่ง จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,100,000 17/03/2563 2,026,322 180 25/03/2563 25/03/2563 20/09/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.4483) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ บางนรา 20 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำความยาวรวม 550 เมตร ซ่อมแซมคลองระบายน้ำความยาวรวม 600 เมตร ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,800,000 19/03/2563 564,447 90 31/03/2563 31/03/2563 28/06/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.4484) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำศาลาใหม่ สายใหญ่ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ปริมาณดิน 44,944 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.4485) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำศาลาใหม่ สายใหญ่ที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ปริมาณดิน 29,201 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (1.17) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำบ้านตะปัง ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,500,000 17/03/2563 5,449,782 210 25/03/2563 25/03/2563 20/10/2563 หจก. ดี วี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (11) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำขนาดเล็กป่าหวาย-โคกสะตอ สถานีสูบน้ำขนาดเล็ก 4.00x4.00 เมตร พร้อมรางน้ำ คสล.ยาว 1,420 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 24/03/2563 14,064,998 240 09/04/2563 09/04/2563 04/12/2563 หจก. ดี วี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (92) คันกั้นน้ำป่าหวาย-โคกสะตอ พร้อมอาคารประกอบ คันกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร ท่อลอดคันกั้นน้ำ จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 12,000,000 18/03/2563 11,586,930 180 31/03/2563 31/03/2563 26/09/2563 หจก.เกรซ ซีวิล เอ็นจิเนี่ยริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา (93) เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำบ้านบึงฉลาม อาคารบังคับน้ำ ขนาด 2-2.50x2.00 เมตร ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 14,000,000 24/03/2563 13,269,830 180 15/04/2563 15/04/2563 11/10/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำตอนกูจำ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,008
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำใกล้บ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,268,047 27/09/2562 2,217,038 180 04/10/2562 27/09/2562 31/03/2563 หจก. เอส เอ็ม ปัตตานี
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมคันคลอง โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านที่ยูโย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,957,223 27/09/2562 3,387,410 180 08/10/2562 27/09/2562 04/04/2563 หจก.เกรซ ซีวิล เอ็นจิเนียร์ริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ซ่อมแซมสะพานน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านที่ยูโย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 839,992 27/09/2562 821,100 180 04/10/2562 27/09/2562 31/03/2563 หจก.นราวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา สถานีสูบน้ำขนาดเล็กบางนรา 18 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,906,010 27/09/2562 5,678,820 180 08/10/2562 27/09/2562 04/04/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ซ่อมแซมท่อลอดถนนภายในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู จำนวน 3 แห่ง จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,566,166 23/09/2562 2,508,463 120 02/10/2562 23/09/2562 29/01/2563 บ.เค อี ควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนี่ยริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ซ่อมแซมถนนคันคลองน้ำแบ่ง (สายบ้านโต๊ะเหม-กูจ๋า) ระยะ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา จังหวัดนราธวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,853,153 16/03/2563 9,631,584 180 25/03/2563 25/03/2563 20/09/2563 บ.เฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ซ่อมแซมถนนภายในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริโคกปาฆาบือซา ระยะ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา จังหวัดนราธวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,567,949 27/09/2562 2,510,211 180 04/10/2562 27/09/2562 31/03/2563 หจก.การ์มันสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ถนนลาดยางคันคลองบางเตย ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.820 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 10,222,634
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ระบบส่งน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบ้านคีรี ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ซ่อมแซมท่อรับน้ำคลองระบายน้ำท่าพรุ จำนวน 2 แห่ง จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,479,444 23/09/2562 1,446,173 90 03/10/2562 23/09/2562 31/12/2562 หจก.จารุวิศวะ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ขุดลอกคลองระบายน้ำศาลาใหม่ สายที่ 1 และสายที่ 2 จำนวน 2 สาย จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,114,348 23/09/2562 2,421,921 120 03/10/2562 23/09/2562 30/01/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองปิเหล็งสายที่ 1 จำนวน 1 สาย จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,761,637 23/09/2562 2,699,520 90 03/10/2562 23/09/2562 31/12/2562 หจก.ตันหยงเพิ่มทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (50) ระบบส่งน้ำ โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 23,420,000 26/03/2563 19,167,697 240 23/04/2563 23/04/2563 18/12/2563 หจก.ดี.วี.โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (1) ฝายบ้านพัฒนาชาติไทย ความยาวสันฝาย 12 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,800 เมตร ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 24/03/2563 16,191,020 240 28/04/2563 28/04/2563 23/12/2563 หจก.ท่าน้ำ บิสิเนส (ประเทศไทย)
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (2) ฝายน้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ความยาวสันฝาย 17 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,000 เมตร ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 26/03/2563 22,689,831 240 10/04/2563 09/04/2563 05/12/2563 หจก.อาบาดีโยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (33) ฝายทดน้ำบ้านกำปงปาเระ ความยาวสันฝาย 10.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,400 เมตร ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 18,000,000 28/04/2563 16,015,800 240 หจก.ระฆังเพ็ชร คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (34) ฝายบ้านไอร์บือตง ความยาวสันฝาย 11.50 เมตร สูง 2.20 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,000 เมตร ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 16,500,000 17/03/2563 15,957,290 240 08/04/2563 07/04/2563 03/12/2563 หจก.นราวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (38) อาคารบังคับน้ำบ้านท่าข้าม พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 12,000,000 17/03/2563 11,590,103 240 16/04/2563 14/04/2563 11/12/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (99) คันกั้นน้ำเค็มบ้านเกาะหม้อแกง (ระยะที่ 2) ระยะทาง 1,358 เมตร ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 16,000,000 17/03/2563 15,414,234 210 09/04/2563 07/04/2563 04/11/2563 บ.เฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส งบกลาง 2563 2562 2562 48,427,000 15/08/2562 20,726,416 240 30/08/2562 29/08/2562 25/04/2563 หจก.ดี.วี.โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2563 2563 18,900 20/11/2562 6,300 5 21/11/2562 27/11/2562 นราก็อปปี้
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2563 2563 1,290,000 26/11/2562 1,309,000 30 27/11/2562 26/12/2562 บ.พิธานพาณิชย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 17 (1.93) ซ่อมแซมที่ทำการสำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,650,000 23/03/2563 1,147,500 ร้าน วี.อาร์เม็ททัลกลาส

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)