ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 09:55:40]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ ปรับปรุงที่ทำการ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (อาคารวิชาการ ชั้น 4) กรมชลประทาน สามเสน เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 273,108
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2557 2565 10/03/2558 2,334,600,000 2,340 24/03/2558 24/03/2558 18/08/2564 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (3) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2557 2564 133,223,200 10/04/2558 1,880,800,000 1,440 28/04/2558 28/04/2558 26/04/2562 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (4) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2559 2565 202,400,500 16/06/2559 2,854,222,739 1,800 23/06/2559 23/06/2559 27/05/2564 บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (5) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2559 2565 16/06/2559 2,134,000,000 1,800 23/06/2559 23/06/2559 27/05/2564 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2559 2565 6,616,600 16/06/2559 241,314,000 1,800 21/06/2559 21/06/2559 27/05/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 3,989,997 30/05/2562 3,989,000 90 18/06/2562 17/06/2562 15/09/2562 บริษัท เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 จ้างเหมาอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,415,513 10/04/2558 1,880,800,000 1,440 28/04/2558 28/04/2558 26/04/2562 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 123,823,010 10/03/2558 2,334,600,000 2,340 24/03/2558 23/03/2558 18/08/2564 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบอื่น พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่งัด สัญญาที่ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 131,151,386 16/06/2558 2,134,000,000 1,800 23/06/2558 23/06/2558 27/05/2564 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 6,643,232 16/06/2559 241,314,000 1,800 21/06/2559 21/06/2559 27/05/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 15,099,125 08/01/2558 195,810,500 2,353 11/03/2558 11/03/2558 18/08/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ระบบท่อส่งน้ำแม่งัด-แม่แตงความยาว 1.5 กิโลเมตร และอาคารประกอบ (ระยะที่ 3) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 839,945 26/09/2562 824,978 45 17/10/2562 16/10/2562 30/11/2562 ห้างหุ้นส่วนธนะชัย แอสโซชิเอท
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (3) อาคารจอดรถ กรมชลประทาน สามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2562 2564 42,853,600 18/03/2562 241,997,000 720 20/03/2562 19/03/2562 08/03/2564 บริษัท ซีวิล พี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (27) ประตูระบายน้ำ ขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2562 2565 54,345,000 18/03/2562 306,890,000 720 21/03/2562 20/03/2562 09/03/2564 บริษัท T.D.D.ก่อสร้างจำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (3) ขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2566 564,316,600 2,783,000,000 กิจกรารร่วมค้า ยูเอ็น - เอเอส
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (5) ขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2566 572,328,200 2,822,900,000 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 58,933,200 25/06/2561 199,980,000 840 11/09/2561 07/09/2561 28/12/2563 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ประตูระบายน้ำ ขนาดบานระบาย8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่องและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 37,518,069 18/03/2562 306,890,000 720 21/03/2562 20/03/2562 09/03/2564 บริษัท T.D.D.ก่อสร้างจำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 อาคารจอดรถ กรมชลประทานสามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 33,700,450 18/03/2562 241,997,000 720 20/03/2562 19/03/2562 08/03/2564 บริษัท ซีวิล พี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 8,982,877 25/06/2561 199,980,000 840 11/09/2561 07/09/2561 28/12/2563 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 งานลาดยางถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งขวา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2560 2560 5,543 06/02/2560 19,900,000 150 14/03/2560 07/03/2560 10/08/2560 บจก.ศิริไพบูลย์พัฒนาการ
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (179) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2556 2563 84,151,200 28/03/2556 385,771,459 2,256 11/04/2556 17/04/2556 14/06/2562 หจก. นำ้ก่ำก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (180) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2558 2564 24,750,000 24/04/2558 414,000,000 1,184 02/02/2559 02/02/2559 30/04/2562 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (28) คลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยางและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2562 2564 44,388,800 08/02/2562 117,500,000 540 25/02/2562 24/02/2562 17/08/2563 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (2) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2560 2565 473,972,000 28/03/2562 1,895,888,000 1,020 25/04/2562 24/04/2562 07/02/2565 บริษัทพระราม2การโยธา
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (3) ประตูระบายน้ำลำน้ำสาขาฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 72,311,600 900 บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนต์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (4) ประตูระบายน้ำลำน้ำสาขาฝั่งซ้าย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 93,167,700 900 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (2) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2564 80,000,000 720 ห้างหุ้นส่วนจำัด น้ำก่ำก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 3 18/03/2562 895,048 90 26/03/2562 25/03/2562 24/06/2562 หจก.โชคแปดทิศก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดบึงกาฬ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1 24/04/2558 414,000,000 1,184 02/02/2559 02/02/2559 30/04/2562 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 คลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 19,297,700 08/02/2562 117,500,000 540 25/02/2562 24/02/2562 17/08/2563 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 คลองผันน้ำห้วยยาง-ลำน้ำก่ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 20,396,039 24/01/2562 23,000,000 300 25/02/2562 24/02/2562 26/12/2562 หจก. วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตรเลียม
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 พนังกั้นน้ำบ้านท่าแสนสุข จังหวัดหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 5,011,506 25/12/2561 31,500,015 240 24/01/2562 24/01/2562 20/09/2562 หจก. นำ้ก่ำก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,580,237 28/03/2562 1,895,888,000 1,020 25/04/2562 24/04/2562 07/02/2565 บริษัทพระราม2การโยธา
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 9,899,582 22/02/2561 17,478,855 180 06/03/2561 06/03/2561 01/09/2561 หสน. ประยงค์นครพนม
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2563 2558 2558 1,485,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2557 2564 139,958,400 27/03/2558 1,475,000,000 1,830 27/03/2558 20/04/2558 23/04/2563 บริษัทอรลักษณ์สิงบุรี(1994) จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (4) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (สัญญาที่ 2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 196,000,000 1,080 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกจังหวัดอุตรดิตถ์ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 242,332
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกจังหวัดอุตรดิตถ์ (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 193,218,176 20/06/2556 1,982,000,000 3,301 05/07/2556 04/07/2556 18/07/2565 บริษัท สี่เเสงการโยธา(1979) จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกจังหวัดอุตรดิตถ์ (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 52,496,892 28/04/2560 169,000,000 983 22/08/2560 21/08/2560 30/04/2563 ห้างหุ่นส่วนจำกัดเล็กเจริญก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกจังหวัดอุตรดิตถ์ (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 6,045,745 25/04/2560 65,123,571 933 06/05/2560 05/05/2560 24/11/2562 บริษัท ดับเบิลยู เค ซี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการเขื่อนผาจุก จ.อุตรดิตถ์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2558 2558 720,612 06/07/2554 29,938,600 2,760 12/07/2554 11/07/2554 30/12/2561 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 จ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำ 2000034702 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจาพระราชดำริ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2555 2555 65,592,432 18/12/2552 245,045,226 3,582 02/12/2552 01/12/2552 22/09/2562 กิจการร่วมค้ายูเนี่ยน - ไทย
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (26) ปรับปรุงฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 150,970,900 720
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 ฝายหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นและระบบส่งน้ำ โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 350,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 304,028,135 22/05/2560 1,650,000,000 1,080 22/05/2560 01/06/2560 16/03/2563 บ.สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด มหาชน
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 15,836,375 22/05/2560 15,836,375 1,110 22/05/2560 01/06/2560 16/05/2563 บ. มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 จ้างเหมา โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 166,822,519 24/09/2555 197,643,004 1,720 18/10/2555 18/10/2555 02/09/2558 หจก. ฉัตรชัยพาณิชย์กาฬสินธุ์
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 จ้างเหมา โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2558 2558 95,516,463 24/09/2555 197,643,004 1,720 18/10/2555 18/10/2555 02/09/2558 หจก. ฉัตรชัยพาณิชย์กาฬสินธุ์
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 จ้างเหมา2000119603 โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2557 2557 7,256,144 24/09/2555 197,643,004 1,720 18/10/2555 18/10/2555 02/09/2558 หจก. ฉัตรชัยพาณิชย์กาฬสินธุ์
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (151) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำฝายจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2564 96,000,000 660
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (182) เขื่อนปิดช่องเขาและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2561 2564 70,727,200 30/05/2561 312,032,000 900 18/07/2561 17/07/2561 02/01/2564 บริษัทชัยเจริญไมตรีจำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (211) สถานีสูบน้ำวังหว้า – กะเฉด และระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 43,200,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (223) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2560 2563 121,182,100 03/03/2560 270,000,000 1,080 24/03/2560 23/03/2560 07/03/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำก่ำก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (29) สถานีสูบน้ำบ้านหนองโพรงและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2560 2563 85,379,900 28/04/2560 252,800,000 840 07/06/2560 06/06/2560 24/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2 03/03/2560 270,000,000 1,080 24/03/2560 23/03/2560 07/03/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำก่ำก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 สถานีสูบน้ำบ้านหนองโพรงและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองทับมา ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1 28/04/2560 252,800,000 840 07/06/2560 06/06/2560 24/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 ประตูระบายน้ำท่าฉิม ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2560 2560 5,899,817
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (2) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2557 2564 142,609,000 24/03/2558 862,844,200 1,848 27/03/2558 26/03/2558 16/04/2563 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (5) ระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2562 2564 28,673,300 08/02/2562 75,900,000 540 14/02/2562 14/02/2562 06/08/2563 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (150) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2564 80,000,000 600 บริษัท ตั้งเจริญ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (56) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำกลางคลองพระองค์ไชยานุชิต ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 80,000,000 360,747,700 840 บริษัท วนิชชัย จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 35,365,483 26/03/2560 215,700,000 930 23/03/2560 23/03/2560 16/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพมงคลสุโขทัย 2531
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 733,286 24/03/2558 862,844,200 1,848 27/03/2558 23/03/2558 16/04/2563 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 160,075,600 15/03/2560 418,888,800 1,200 23/03/2560 22/03/2560 04/07/2563 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 เขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น เงินกันเหลื่อมปี 2563 2560 2560 62,382,659 11/04/2554 2,645,000,000 2 02/05/2554 02/05/2554 02/10/2560 กิจการมร่วมค้า วีซีอีซี
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 ระบบชลประทานฝั่งซ้ายสัญญาที่ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2560 2560 2,837,592 15/03/2560 418,888,800 1 23/03/2560 22/03/2560 04/07/2563 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (3) คลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 54,000,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงจังหวัดชลบุรี (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 48,953,018
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 งานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำ ระยะที่ 3 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 1,595,740
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 (183) ประตูระบายน้ำบ้านหินดาด โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2560 2563 26,333,000 25/04/2559 91,000,000 750 16/06/2560 07/06/2560 05/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 (164) สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ จังหวัดสมุทรปราการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2559 2564 75,438,500 31/03/2559 668,880,000 1,080 26/04/2559 21/04/2559 10/04/2562 บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 (1) สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนาก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2560 2564 22,100,000 31/08/2560 468,000,000 1,080 15/09/2560 14/09/2560 29/08/2563 บริษัท กฤษดากร คอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 ประตูระบายน้ำบ้านหินดาดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1 25/04/2559 91,000,000 750 16/06/2560 07/06/2560 05/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนาก พร้อมอาคารประกอบตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 55,250,000 31/08/2560 468,000,000 1,080 15/09/2560 14/09/2560 29/08/2563 บริษัท กฤษดากร คอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนาก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2560 2560 62,120,072 31/08/2560 468,000,000 1,080 15/09/2560 14/09/2560 29/08/2563 บริษัท กฤษดากร คอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (2) ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2554 2564 280,689,600 14/10/2552 1,155,780,736 3,432 14/10/2552 29/11/2552 22/05/2563 บริษัทสี่แสงการโยธา (1979) จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (4) คลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2562 2565 42,028,000 10/05/2562 1,186,673,525 720 20/08/2562 19/10/2562 08/08/2564 บจ.ทิพากร
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 183,427,788 28/08/2561 694,000,000 720 30/10/2562 30/10/2562 18/10/2564 สยามพันธุ์วัฒนา
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (จ้างเหมา) 2 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 81,272,525 21/05/2562 1,039,184,917 บจ.ทิพากร
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 ประตูระบายน้ำบ้านหาดแตงพร้อมอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหาดแตง ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,019,542 25/04/2559 336,398,000 960 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 3,321,000 23/12/2552 36,471,400 3,090 23/12/2552 24/12/2552 16/05/2561 กลุ่มบริษัท SEATEC
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 จ้างเหมา โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 165,874,800 28/08/2561 165,874,800 720 30/10/2562 30/10/2562 18/10/2564 สยามพันธุ์วัฒนา
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 ประตูระบายน้ำบ้านหาดแตงพร้อมอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำบ้านหาดแตง ตำบลหินแก้วอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2560 2560 50,459,700
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 จ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2560 2560 498,150 23/12/2553 36,471,400 1,652 23/12/2553 27/12/2559 กลุ่มบริษัท SEATEC
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 จ.ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ10120368 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2557 2557 2,937,863 23/12/2553 36,471,400 1,652 23/12/2553 24/12/2553 08/06/2558 กลุ่มบริษัท SEATEC
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (3) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2559 2564 33,480,600 29/04/2559 709,000,000 1,429 18/05/2559 16/05/2559 15/04/2563 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (6) ประตูระบายน้ำคลองนาทวี 2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 80,000,000 26/03/2563 78,424,897 300 31/03/2563 27/03/2563 24/01/2564 หจก.บ้านฉางการโยธา
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (7) อาคารประกอบคลองนาทวี ฝั่งซ้าย โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 60,000,000 01/04/2563 58,926,745 270 03/04/2563 02/04/2563 28/12/2563 บริษัท เฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (8) อาคารประกอบคลองนาทวี ฝั่งขวา โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 90,000,000 26/03/2563 88,390,000 270 31/03/2563 27/03/2563 25/12/2563 บริษัท เฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองน้ำเค็ม-คลองนาทวี ตำบลสะพานไม้แก่นอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาระยะทาง 40.000 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 70,392,097 19/03/2562 82,696,585 240 20/03/2562 19/03/2562 14/11/2562 บริษัท เฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 360,116,191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (จ้างเหมา) 2 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 246,976,826 29/04/2559 859,000,000 1,200 18/05/2559 16/05/2559 30/08/2562 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (จ้างเหมา) 3 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 143,349,323 29/04/2559 798,194,700 1,410 12/05/2559 11/05/2559 12/08/2563 บริษัท เพิ่มพูนวิศวกรรม จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (จ้างเหมา) 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 70,704,675 29/04/2559 709,000,000 1,429 18/05/2559 16/05/2559 15/04/2563 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 คลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังจังหวัดตรัง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 177,484,128 09/02/2559 601,000,000 1,020 29/02/2559 26/02/2559 14/12/2561 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 อาคารป้องกันตลิ่งคลองนาทวีฝั่งขวา โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิงจะนะ จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,680,823 28/06/2562 23,899,328 150 02/07/2562 01/07/2562 28/11/2562 บริษัท โฟร์ เค การโยธา จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 17,370,594
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 คลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 36,358,435 09/02/2559 601,000,000 1,020 29/02/2559 26/02/2559 14/12/2561 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 (2) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2560 2563 284,936,000 05/06/2560 1,028,382,999 900 01/07/2560 30/06/2560 17/12/2562 บริษัทตรีวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้าง จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 (3) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2561 2564 158,326,700 26/07/2561 558,800,000 720 08/08/2561 06/07/2561 27/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 (4) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2555 2563 252,239,800 25/04/2555 1,193,119,480 3,073 01/05/2555 30/04/2555 28/09/2563 กิจการร่วมค้า เอสเค1
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 (2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 19/03/2563 16,380,000 300 ห้างหุ้นส่วนจำกัดประเสริฐเมืองเลย
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1 25/04/2555 1,193,119,480 3,073 01/05/2555 30/04/2555 28/09/2563 กิจการร่วมค้า เอสเค1
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 96,181,081 25/04/2562 1,510,917,027 1,200 09/05/2562 07/05/2562 20/08/2565 บริษัทไร์ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 3,480,000 01/05/2562 86,741,048 1,200 01/05/2562 29/04/2562 20/08/2565 ประกอบด้วย บริษัทไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 13 (209) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำกระจวน) จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 139,200,000 1,080
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 13 (2) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2567 193,800,000 1,260
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 13 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 15,466
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 13 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 308,257
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 13 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 237,684

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)