ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 21:04:36]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2557 2563 233,141,300 10/04/2558 1,880,800,000 1,440 28/04/2558 28/04/2558 26/04/2562 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2.2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2558 2564 152,646,900 10/03/2558 2,334,600,000 2,340 24/03/2558 24/03/2558 18/08/2564 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (3.2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2559 2564 647,681,600 16/06/2559 2,857,413,500 1,800 23/06/2559 23/06/2559 27/05/2564 บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (4.2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2559 2564 362,780,400 16/06/2559 2,134,000,000 1,800 23/06/2559 23/06/2559 27/05/2564 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2559 2564 23,353,200 16/06/2559 241,314,000 1,800 21/06/2559 21/06/2559 27/05/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2557 2564 17,133,900 08/01/2558 195,810,000 2,353 11/03/2558 11/03/2558 18/08/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 10,588,863 16/06/2559 241,314,000 1,800 21/06/2559 21/06/2559 27/05/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 2,182,369 16/06/2559 241,314,000 1,800 21/06/2559 21/06/2559 27/05/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 3,717,000 16/06/2559 241,314,000 1,800 21/06/2559 21/06/2559 27/05/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 4,946,358 08/01/2558 195,810,000 2,353 11/03/2558 11/03/2558 18/08/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 จ้างเหมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 35,090,389 08/01/2558 195,810,000 2,353 11/03/2558 11/03/2558 18/08/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1) อาคารจอดรถ กรมชลประทาน สามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2563 70,000,000 18/03/2562 241,997,000 720 20/03/2562 19/03/2562 08/03/2564 บริษัท ซีวิล พี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (28) ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 58,933,200 25/06/2561 199,980,000 840 11/09/2561 07/09/2561 28/12/2563 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (45) ประตูระบายน้ำ ขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2563 90,000,000 18/03/2562 306,890,000 720 21/03/2562 20/03/2562 09/03/2564 บริษัท T.D.D.ก่อสร้างจำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 จ้างเหมา กจ4/58 ถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งขวา (สายตะพานหิน) โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก เงินกันเหลื่อมปี 2562 2558 2558 103,187,767
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งขวา ระยะที่ 3 โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 13,941,376
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 งานลาดยางถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งขวา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 20,003,744
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (จ้างเหมา) ระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 31,336,801
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (จ้างเหมา) ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 11,752,984
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1) ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 64,060,300
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (111) ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 10,771,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (64) ประตูระบายน้ำห้วยปากโพง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 53,560,000 25/12/2561 25,000,000 300 24/01/2562 24/01/2562 19/11/2562 หจก. น้ำก่ำก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (21) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 19,538,500 18/03/2562 895,048 90 26/03/2562 25/03/2562 24/06/2562 หจก. โชคแปดทิศก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (50) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 70,000,000 25/12/2561 10,917,405 300 28/01/2562 28/01/2562 23/11/2562 หสน. ประยงค์นครพนม
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (51) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2556 2563 37,475,200 28/03/2556 356,440,000 2,256 11/04/2556 17/04/2556 14/06/2562 หจก.น้ำก่ำก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (52) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2558 2563 120,651,600 24/04/2558 414,000,000 1,184 02/02/2559 02/02/2559 30/04/2562 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (89) งานคันกั้นน้ำและอาคารประกอบพร้อมขุดลอก โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 49,000,000 24/01/2562 30,446,000 240 22/02/2562 22/02/2562 19/10/2562 หจก. สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (39) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 30/01/2562 5,200,000 120 14/03/2562 14/03/2562 17/07/2562 หสน. ประยงค์นครพนม
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (41) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 52,332,800 25/12/2561 21,857,812 240 28/01/2562 28/01/2562 24/10/2562 หสน. ประยงค์นครพนม
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (46) คลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2563 36,922,700 08/02/2562 117,500,000 540 25/02/2562 25/02/2562 17/08/2563 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (49) คลองผันน้ำห้วยยาง-ลำน้ำก่ำ และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 75,500,000 24/01/2562 23,000,000 300 25/02/2562 25/02/2562 21/12/2562 หจก. วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตรเลียม
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (105) พนังกั้นน้ำบ้านท่าแสนสุข จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 54,590,000 25/12/2561 30,500,015 240 24/01/2562 24/01/2562 20/09/2562 หจก. นำ้ก่ำก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.2) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2564 230,000,000 28/03/2562 1,895,888,000 1,020 25/04/2562 25/04/2562 07/02/2565 บริษัทพระราม2การโยธา จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2562 2557 2557 12,470,909 08/05/2556 22,299,913 300 16/05/2556 14/05/2557 17/03/2558 หจก. บัวขาวเฟอร์นิเจอร์
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2562 2558 2558 1,485,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (184) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 18,884,441 22/02/2561 17,478,855 180 06/03/2561 06/03/2561 01/09/2561 หสน. ประยงค์นครพนม
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (217) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,296,685 24/04/2558 414,000,000 1,184 02/02/2559 02/02/2559 30/04/2562 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (216) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 18,318,740
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2556 2563 114,866,400 20/06/2556 1,982,000,000 3,301 05/07/2556 04/07/2556 18/07/2565 บริษัท สี่เเสงการโยธา(1979) จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2.2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2557 2563 208,959,200 27/03/2558 1,475,000,000 1,830 21/04/2557 20/04/2558 13/04/2563 บริษัทอรลักษณ์สิงบุรี(1994) จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3.2) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งขวา (บึงมาย) (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2562 7,537,500 28/04/2560 61,137,418 600 10/05/2560 10/05/2560 30/12/2561 หจก.ทองไกรลาศ
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (4.2) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2562 107,737,500 28/04/2560 169,000,000 600 22/08/2560 22/08/2560 13/04/2562 ห้างหุ่นส่วนจำกัดเล็กเจริญก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2.2) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2562 36,737,500 25/04/2559 133,000,000 600 09/05/2560 09/05/2560 29/12/2561 ห้างหุ่นส่วนจำกัด วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตเลียม
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3.2) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2562 7,523,600 25/04/2560 65,123,571 600 06/05/2560 06/05/2560 26/12/2561 บริษัท ดับเบิลยู เค ซี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2554 2554 2,848,470 03/07/2552 250,466,531 3,468 02/12/2552 01/12/2552 31/05/2562 กิจการร่วมค้ายูเนี่ยน - ไทย
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (จ้างเหมา) คลองระบายน้ำและอาคารประกอบเขื่อนทดน้ำพญาแมนและอาคารประกอบ พร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2555 2555 129,707,800 03/07/2552 250,466,531 3,468 02/12/2552 01/12/2552 31/12/2562 กิจการร่วมค้ายูเนี่ยน - ไทย
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 จ้างเหมา ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 (โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2556 2556 8,450,050 03/07/2552 250,466,531 3,468 02/12/2552 01/12/2552 31/05/2562 กิจการร่วมค้ายูเนี่ยน - ไทย
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2557 2557 2,029,642 06/07/2554 29,938,600 12/07/2554 11/07/2554 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2557 2557 437,426 20/06/2556 1,982,000,000 3,301 05/07/2556 04/07/2556 18/07/2565 บริษัท สี่เเสงการโยธา(1979) จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 โครงการเขื่อนผาจุก จ.อุตรดิตถ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2558 2558 843,552 20/06/2556 1,982,000,000 3,301 05/07/2556 04/07/2556 18/07/2565 บริษัท สี่เเสงการโยธา(1979) จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการเขื่อนผาจุก จ.อุตรดิตถ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2558 2558 2,989,525 06/07/2554 29,938,600 12/07/2554 11/07/2554 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 งานจ้างก่อสร้างเขื่อนทดน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2558 2558 77,251,835
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 จ้างเหมา ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 7,155,269 20/06/2556 1,982,000,000 3,301 05/07/2556 04/07/2556 18/07/2565 บริษัท สี่เเสงการโยธา(1979) จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2.2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 75,489,500 20/06/2556 1,982,000,000 3,301 05/07/2556 04/07/2556 18/07/2565 บริษัท สี่เเสงการโยธา(1979) จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (5.2) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 32,223,117 28/04/2560 169,000,000 600 22/08/2560 22/08/2560 13/04/2562 ห้างหุ่นส่วนจำกัดเล็กเจริญก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1.2) ขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2563 233,750,400 22/05/2560 1,650,000,000 1 22/05/2560 06/06/2560 15/05/2563 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2563 11,976,000 22/05/2560 86,884,000 1,110 22/05/2560 06/06/2560 14/06/2563 บ.มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด, บ.vsps เอนจีเนียริ่ง จำกัด,บ.ฟรอนเทียร์ เอนจีเนียริ่ง จำกัด,บ.ไทยคอนซัลแตนท์ เอนจีเนียริ่ง จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 ระบบชลประทานกิ่วลม 3 ระยะที่ 3 จ้างเหมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2558 2558 95,516,463 24/09/2555 197,643,004 1 18/10/2555 18/10/2555 02/09/2558 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยพาณิชย์กาฬสินธุ์
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1.1) ที่ปรึกษางานจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 584,169 22/05/2560 86,884,000 1,110 22/05/2560 06/06/2560 14/06/2563 บ.มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด, บ.vsps เอนจีเนียริ่ง จำกัด,บ.ฟรอนเทียร์ เอนจีเนียริ่ง จำกัด,บ.ไทยคอนซัลแตนท์ เอนจีเนียริ่ง จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (53) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2563 51,000,000 03/03/2560 270,000,000 1,080 24/03/2560 23/03/2560 07/03/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำก่ำก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (72) เขื่อนปิดช่องเขาและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 53,050,000 30/05/2561 312,032,000 900 18/07/2561 17/07/2561 02/01/2564 บ.ชัยเจริญไมตรี จก.
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (29) สถานีสูบน้ำบ้านหนองโพรงและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2563 46,045,800 28/04/2560 252,800,000 840 07/06/2560 16/06/2560 24/09/2562 หจก.อึ้งแซเฮง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 สถานีสูบน้ำบ้านหนองโพรงและระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองทับมาตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 18,976,077 28/04/2560 252,800,000 840 07/06/2560 13/06/2560 24/09/2562 หจก.อึ๊งแซเฮง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (240) เขื่อนปิดช่องเขาและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ จังหวัดจันทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 15,601,600 30/05/2561 312,032,000 900 18/07/2561 17/07/2561 02/01/2564 บ.ชัยเจริญไมตรี จก.
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (98) สถานีสูบน้ำบ้านหนองโพรงและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองทับมา ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 7,674,300 28/04/2560 252,800,000 840 07/06/2560 13/06/2560 24/09/2562 หจก.อึ๊งแซเฮง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.2) ระบบชลประทานฝั่งขวา (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2563 76,394,000 26/03/2560 215,700,000 720 23/03/2560 22/03/2560 12/03/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพมงคลสุโขทัย 2531
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (2.2) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2557 2563 130,968,000 24/03/2558 862,844,200 1,590 27/03/2558 27/03/2558 19/09/2562 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (3.2) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2563 83,778,400 15/03/2560 418,888,800 840 23/03/2560 22/03/2560 10/07/2562 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (4.2) ระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2563 19,600,000 08/02/2562 75,900,000 540 14/02/2562 14/02/2562 06/08/2563 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน เขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 5,027,798
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (จ้างเหมา) เขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 62,382,659
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (จ้างเหมา) ระบบชลประทานฝั่งขวา โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 32,400,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (จ้างเหมา) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 56,755,376
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (2.1) ระบบชลประทานฝั่งขวา (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 3,475,650
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.2) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 8,175,338
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 ก่อสร้างชั้นพื้นทางและผิวจราจร ถนนรอบอ่างเก็บน้ำระยะที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 21.730 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 132,000,000 10/01/2562 93,402,000 240 25/01/2562 24/01/2562 21/09/2562 บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (1.2) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 63,853,600 07/08/2561 259,633,916 900 15/08/2561 15/08/2561 30/01/2564 บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 125,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 ประตูระบายน้ำท่าฉิม ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 36,851,361
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (1.2) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 168,381,564
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (3) งานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำ ระยะที่ 3 เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 5,716,937
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 จ้างเหมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 17,445,995
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (82) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำลาดวารี PR1 จังหวัดอุบลราชธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 40,564,603
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 (54) ประตูระบายน้ำบ้านหินดาด โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2563 21,658,000 25/04/2559 91,000,000 750 16/06/2560 07/06/2560 05/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 (30) สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ จังหวัดสมุทรปราการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2559 2563 205,309,000 31/03/2559 668,880,000 1,080 26/04/2559 21/04/2559 10/04/2562 บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 (2) สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนาก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2563 55,250,000 31/08/2560 468,000,000 1,080 15/09/2560 14/09/2560 29/08/2563 บริษัท กฤษดากร คอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ จังหวัดสมุทรปราการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 9,336,632 31/03/2559 668,880,000 1,080 26/04/2559 21/04/2559 10/04/2562 บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 ประตูระบายน้ำบ้านหินดาดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 22,350,000 25/04/2559 91,000,000 750 16/06/2560 07/06/2560 05/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนาก ตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 91,752,409 31/08/2560 468,000,000 1,080 15/09/2560 14/09/2560 29/08/2563 บริษัท กฤษดากร คอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 (231) ประตูระบายน้ำบ้านหินดาด โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรื เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 7,009,000 25/04/2559 91,000,000 750 16/06/2560 07/06/2560 05/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (1.2) ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2554 2563 66,765,300 14/10/2553 1,155,780,736 3,090 14/10/2553 29/11/2553 16/05/2562 บริษัทสี่แสงการโยธา (1979) จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2554 2563 23/12/2553 36,471,400 3,090 23/12/2553 24/12/2553 16/05/2562 กลุ่มบริษัท SEATEC
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (1.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2564 132,770,000 28/08/2561 694,000,000 สยามพันธุ์วัฒนา
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (2.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3.904 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2565 299,029,200 บจ.ทิพากร
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (3.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2565 339,631,100 บจ.ทิพากร
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (31) ประตูระบายน้ำบ้านหาดแตงพร้อมอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหาดแตง ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2563 44,625,000 25/04/2560 336,398,000 960 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 ค่าจ้างที่ปรึกษา คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2557 2557 8,776,750
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 59,342
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 ประตูระบายน้ำบ้านหาดแตงพร้อมอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำบ้านหาดแตง ตำบลหินแก้วอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 50,459,700
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 553,500
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (3.2) ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 8,486,278
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 3,321,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (2.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 165,874,800
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหงษ์เจริญ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,715,491
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองน้ำเค็ม-คลองนาทวี ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 40.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 90,485,900 19/03/2562 82,696,585 240 20/03/2562 19/03/2562 14/11/2562 บริษัท เฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,000,000 09/03/2561 3,221,676 381 15/03/2561 13/03/2561 31/03/2562 บริษัท เฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (2.1) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2558 2562 343,017,200 29/05/2558 1,346,000 1,410 04/06/2558 02/06/2558 13/04/2562 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด(มหาชน)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (3.2) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2559 2562 301,293,100 29/04/2559 859,000,000 1,200 18/05/2559 16/05/2559 30/08/2562 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด(มหาชน)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (4.2) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2559 2562 335,118,100 29/04/2559 798,194,700 1,200 12/05/2559 11/05/2559 24/08/2562 บริษัท เพิ่มพูนวิศวกรรม จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (5.2) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2559 2563 251,104,500 29/04/2559 709,000,000 1,200 18/05/2559 16/05/2559 30/08/2562 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (1.1) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 46,000,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (4) งานลาดยางถนนบนคันคลอง พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 73,000,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (32) คลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2559 2563 102,169,800 09/02/2559 601,000,000 1,020 29/02/2559 26/02/2559 14/12/2561 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด(มหาชน)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ (โอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,272,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 จ้างเหมา โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 8,663,246
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 คลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 4,770,269
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 28,922,101
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (2.2) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 119,383,009
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (84) คลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 60,912,072
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 (1.2) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2555 2563 216,616,400 25/04/2555 1,193,119,480 3,073 01/05/2555 30/04/2555 28/09/2563 กิจการร่วมค้า เอสเค1
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 (2.2) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2563 145,688,000 05/06/2560 1,028,382,999 900 01/07/2560 30/06/2560 17/12/2562 บริษัท ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้าง จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 (3.2) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 159,936,000 26/07/2561 558,800,000 720 08/08/2561 06/07/2561 27/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 (2) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน ระยะที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 41,200,000 27/02/2562 31,398,000 180 12/03/2562 11/03/2562 07/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 (1.2) ประตูระบายน้ำ ขนาดบานระบาย 15.00x13.20 เมตร จำนวน 5 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2565 528,000,000 25/04/2562 1,510,917,027 1,200 09/05/2562 07/05/2562 20/08/2565 บริษัทไร์ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2565 18,480,000 25/04/2562 86,741,048 1,200 01/05/2562 29/04/2562 20/08/2565 ประกอบด้วย บริษัทไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 จ้างเหมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 29,076,000 26/07/2561 558,800 720 08/08/2561 06/07/2561 27/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 รายการจ้างเหมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 44,219,966 25/04/2555 1,193,119,480 3,073 01/05/2555 30/04/2555 28/09/2563 กิจการร่วมค้า เอสเค1
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 13 (83) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 23/01/2562 14,947,000 240 31/01/2562 27/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 13 (40) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 12/12/2561 30,488,469 240 14/12/2561 13/12/2561 10/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 13 (2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 26,000,000 22/02/2562 18,100,000 210 01/03/2562 28/02/2562 26/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิประภามณฑล
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 13 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลน พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 12,110,577

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 20 ครั้ง