ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 20:46:28]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.2 (1.1) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยแม่แก่ง ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 18/02/2562 1,679,900 180 19/02/2562 20/02/2562 17/08/2562 บ.เอส ที เอส อินสตรูเม้นท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.2 ซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนกิ่วคอหมา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 216,000 22/03/2562 216,000 บ.เอส ที เอส อินสตรูเม้นท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.2 (1.2) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 451,000 451,000 หจก. จีเอฟพาร์ทแอนด์เซอร์วิส
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (16) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แมะ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 07/01/2562 1,299,867 60 17/01/2562 15/03/2562 17/03/2562 หจก.สะสมก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.225) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน อ่างเก็บน้ำแม่ทะ โครงการชลประทานลำปาง ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ระยะทาง 2.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 18/06/2562 2,529,808 60 หจก.ตั้นอ้ายวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 3.400 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,888,000
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.600 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,760,000
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานเข้าอ่างเก็บน้ำแม่พริกผาวิ่งชู้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.400 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,540,000
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่เลียงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 2.630 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,270,000
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานเข้าอ่างเก็บน้ำแม่อาบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.700 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,760,000 18/06/2562 1,129,097 60 หจก.ตั้นอ้ายวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่ไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,300,000
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.168.260) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.174.2) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำแม่ทะ โครงการชลประทานลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 26/02/2562 1,036,260 หจก.นฤเบศร์คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (16) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 4 (สิ้นสุดโครงการ) ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 28/02/2562 2,534,525 90 08/03/2562 06/03/2562 05/06/2562 บ.สิริวิบูลย์จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (79) แก้มลิงหนองกระทุ่งปงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 38,000,000 30,979,559 240 หจก.สามเพชร
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (11) ทำนบดินบ้านพญาพิภักดิ์ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ซ่อมแซมถนนคันคลองผันน้ำแม่กรณ์ - แม่กก ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,950,000
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้า ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 11/02/2562 279,577 60 11/06/2562 19/06/2562 17/08/2562 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.206) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.213) ซ่อมแซมถนนบนสันทำนบดินอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.172.6) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณหน้าฝายถ้ำวอก โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 17/01/2562 967,340 120 24/01/2562 24/01/2562 23/05/2562 หจก.วสุพล คอนสอร์คชัน
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.172.7) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสาย RMC ฝายโป่งนก โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 11/02/2562 484,527 60 22/02/2562 22/02/2562 22/04/2562 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.172.8) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณฝายห้วยบ่อส้ม โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 300,000 11/02/2562 291,514 60 22/02/2562 22/02/2562 22/04/2562 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.172.9) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณท้ายฝายน้ำงาว โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 17/01/2562 484,000 60 13/02/2562 13/02/2562 13/04/2562 หจก.วัฒนากมกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.174.3) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,000,000 17/01/2562 1,869,458 120 24/01/2562 24/01/2562 23/05/2562 หจก. ส.ชัชวาลย์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (4.7) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังอวน ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 01/02/2562 458,380 60 13/02/2562 13/02/2562 13/04/2562 หจก.จีแอนด์พี่ บิวติ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (7) ระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายนาสา โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,500,000 14/11/2561 624,230 5 14/11/2561 21/11/2561 หจก.แพร่อรรถพร (1997)
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.228) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,300,000 57,998 30 กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างฯ น้ำแหงฝั่งซ้าย
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งานซ่อมแซมถนนเข้าหัวงานฝายน้ำปัว โครงการชลประทานน่าน จังหวัดน่าน ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 1.700 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 2,349,868 60 บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง RMC ฝายปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 9.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 23,000,000 90 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงดีคอนกรีต
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง LMC น้ำแหง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ระยะทาง 5.932 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 11,875,958 90 บริษัทแพร่ธำรงวิทย์จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน ถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายสา (ขนาดกลาง) ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระยะทาง 3.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.168.230) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 44,950 กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างฯ ห้วยแฮต
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.168.238) ซ่อมแซมอาคารปลายคลอง 3R-LMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง (กลาง พรด.) โครงการชลประทานน่าน ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (15) ปรับปรุงหัวงานฝายดอนแก้วและอาคารประกอบ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 18/01/2562 1,167,548 90 18/01/2562 18/04/2562 หจก.โชคธนันชัย
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (8) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพงและอาคารประกอบ(ขนาดกลาง) ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 23/11/2561 138,648 30 23/11/2561 22/12/2561 บจก.ทรัพย์แสงดาว
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง RMC ฝายบัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 8.316 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,297,869
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.227) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในจังหวัดพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 900,000
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา ปรับปรุงคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำแม่ปืม โครงการชลประทานพะเยา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 3,369,935 60 หจก.ธนะชัย แอสโซซิเอท
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.168.239) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (17) ปรับปรุงระบบระบายน้ำบ้านนาเจริญพร้อมอาคารประกอบ ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,284,000 1,939,250 ภูซางทรัพย์รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (77) แก้มลิงและระบบส่งน้ำห้วยผาหนีบ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 5,924,981 หจก.ชโนทัย
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC.กิ่วคอหมา ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.653 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,676,000 07/05/2562 1,469,928 90 15/05/2562 15/05/2562 12/08/2562 หจก.ศิลาแม่ทะ
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ปรับปรุงถนนทางเข้าที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,819,000 12/07/2562 1,199,997 60 14/07/2562 07/07/2562 11/09/2562 ห้างห้นุส่วนจำกัด ธนะชัย แอสโซซิเอท
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (เขื่อนกิ่วคอหมา) ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 7.013 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 23,156,000 05/06/2562 12,981,538 150 07/06/2562 06/06/2562 03/11/2562 หจก.สินทวีเคหะกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.168.134) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 18/04/2562 99,000 30 19/04/2562 18/05/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.168.137) ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา เพื่อป้องกันน้ำท่วม กม.14+450 ยาว 100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,600,000 27/11/2561 289,720 90 27/03/2562 27/03/2562 24/06/2562 หจก.ลำปางชัยยา
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.168.145) ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังพร้อมอาคารประกอบ บ้านฮ่องลี่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,600,000 29/11/2561 494,485 90 29/11/2561 04/12/2561 03/03/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญเสริมกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (12) ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 5 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,000,000 04/01/2562 753,727 30 15/01/2562 13/02/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่อรรถพร (1997)
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (13) ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 6 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,000,000 02/05/2562 1,405,473 180 15/05/2562 10/11/2562 บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ปรับปรุงคันคลอง LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 2.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 22/03/2562 4,199,999 60 19/04/2562 17/06/2562 หจก.ธนะชัยแอสโซซิเอท
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 14L-RMC ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 1.010 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,460,000 21/03/2562 3,119,840 60 10/04/2562 09/04/2562 08/06/2562 หจก.เชียงรายทรายเพชร
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 16L-RMC ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.129 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,750,000 27/03/2562 2,831,000 60 24/04/2562 22/04/2562 22/06/2562 หจก.สินทวีเคหะกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 20L-RMC ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.492 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,600,000 22/03/2562 6,216,033 60 19/04/2562 09/04/2562 17/06/2562 หจก.พัฒนานุภาพก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 21L-RMC ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.600 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 19/03/2562 5,644,800 60 10/04/2562 09/04/2562 08/06/2562 หจก.ศิริวิทยาภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ปรับปรุงถนนทางเข้าเขื่อนแม่สรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 4.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,000,000 22/03/2562 9,906,553 90 03/04/2562 09/04/2562 01/04/2562 หจก.เชียงรายทรายเพชร
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ปรับปรุงคันคลองฝั่งซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ระยะที่ 1 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 4.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,700,000 28/03/2562 9,327,000 90 19/04/2562 18/04/2562 17/07/2562 หจก.สมทรง แม็คโคร คอนเน็คชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 13L-RMC ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 2.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,800,000 27/03/2562 6,039,680 90 10/04/2562 09/04/2562 08/07/2562 หจก.เชียงรายทรายเพชร
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 15L-RMC ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,000,000 13/03/2562 9,138,720 90 21/03/2562 19/03/2562 18/06/2562 หจก.เชียงรายทรายเพชร
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 17L-RMC ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 3.385 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,600,000 27/03/2562 10,430,000 90 24/04/2562 23/04/2562 22/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินทวีเคหะกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 17La-RMC ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 4.296 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,750,000 27/03/2562 14,021,000 90 11/04/2562 09/04/2562 09/07/2562 หจก.รัตนานุพัชร
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 18L-RMC ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.785 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,800,000 22/03/2562 7,655,000 90 11/04/2562 09/04/2562 09/07/2562 หจก.รัตนานุพัชร
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 19L-RMC ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.487 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,300,000 27/03/2562 8,814,000 90 20/04/2562 09/04/2562 18/07/2562 บ.พะเยาใบทอง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 22L-RMC ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.806 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,400,000 22/03/2562 5,223,500 90 10/04/2562 09/04/2562 08/07/2562 หจก.ศิริวิทยาภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง RMC ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.336 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 11/03/2562 7,790,000 60 04/04/2562 02/06/2562 หจก.สมทรง แม็คโคร คอนเน็คชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงคันคลอง RMC ระยะที่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 5.120 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,000,000 11/03/2562 15,700,000 90 04/04/2562 03/04/2562 02/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะชัย แอสโซซิเอท
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.12) ปรับปรุงบ่อพักน้ำ ปากคลองซอย 1R-LMC ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,100,000 28/01/2562 419,353 150 07/02/2562 06/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเทคนิค การก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.168.135) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 14/03/2562 99,717 5 15/03/2562 15/03/2562 21/03/2562 กลุ่มผู้บริหารการใช้น้ำระดับคลองซอย 3L-RMC
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.168.161) ซ่อมแซมคันคลองซอย 1L-RMC ช่วง กม. 2+460-กม.4+540 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 650,000 04/12/2561 69,625 5 06/12/2561 06/12/2561 14/12/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคนิคการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (14) ปรับปรุงประตูระบายน้ำเจ้าวรการบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 80,000,000 06/12/2561 3,978,032 240 20/12/2561 07/12/2561 16/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพันธ์รุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.19) ปรับปรุงอาคารอัดน้ำ RMC พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,000,000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.20) ปรับปรุงอาคารอัดน้ำ LMC พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,700,000
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.21) ปรับปรุงคลองซอย 10L-RMC ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 24/12/2561 493,327 90 03/01/2562 02/01/2562 02/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันท์วรพัชร การก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.22) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำ RMC กม. 48+660 พร้อมระบบระบายน้ำลงหนองเล็งทราย ระยะที่ 1ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,500,000 21/01/2562 482,534 150 29/01/2562 28/01/2562 27/06/2562 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ปรับปรุงคันคลอง RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.827 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 3,414,566 60 หจก.ลำปางไพศาลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.164) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 28/03/2562 100,000 90 29/03/2562 27/04/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลองซอย 1 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (11) ปรับปรุงลาดตลิ่งคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 06/12/2561 926,000 120 06/12/2561 15/12/2561 13/04/2562 หจก.นฤเบศร์ คอนสตรั๊คชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (2.4) ฝายห้วยปอพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 22,000,000 15/01/2562 888,232 180 22/01/2562 21/01/2562 20/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ ดี วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (2.5) ฝายแม่งามพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,000,000 15/01/2562 1,451,840 180 22/01/2562 21/01/2562 20/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ ดี วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (2.6) ฝายห้วยแป้นพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 17,000,000 21/01/2562 1,239,758 180 01/02/2562 30/01/2562 30/07/2562 บริษัท สิริวิบูลย์
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (2.7) ฝายห้วยพระเจ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 22,000,000 21/01/2562 494,357 150 25/01/2562 24/01/2562 23/06/2562 บริษัท สิริวิบูลย์
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (2.8) ฝายต้นลำใยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 15/01/2562 1,967,864 210 23/01/2562 22/01/2562 20/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทนการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (33) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2562 29,090,300 19/06/2560 81,674,239 600 20/07/2560 19/07/2560 11/03/2562 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์)จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (34) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2562 398,100 19/06/2560 2,375,400 600 20/07/2560 19/07/2560 11/03/2562 สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา งบกลาง 2562 2562 2562 39,765,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 15 ครั้ง