ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 21:52:37]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (7.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2564 6,000,000 29/03/2562 450 10/04/2562 02/07/2563 1. บจก.ปัญญา คอนซัลแตนท์
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (7.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2564 9,000,000 29/03/2562 540 10/04/2562 30/09/2563 1. บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 2. บ.ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3. 1. บจก. ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (7.13) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 22,500,000 16/05/2561 44,100,000 420 01/06/2561 01/06/2561 25/07/2562 บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแนส์ จำกัด, บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด, บริษัท เมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองขลุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,573,100
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 จ้างศึกษาทบทวนและสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,900,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำงาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 34,751,400
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 (23.3) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2562 8,938,700 28/04/2560 29,938,686 450 09/05/2560 09/05/2560 01/08/2561 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด,บริษัท ดีไว พลัส จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 (23.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2562 27,440,000 31/05/2561 34,300,000 420 15/06/2561 15/06/2561 08/08/2562 บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแทนส์ จำกัด,บริษัทโพธิศิริทร์ ไทยคอรซัลแตนส์ จำกัด,มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 (7.11) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 22,500,000 30/05/2561 44,100,000 540 15/06/2561 15/06/2561 06/12/2562 บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด,บริษัท ปัญญา คอนซัลเเตนท์ จำกัด,บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,307,600
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำน้ำลาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,857,200
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 (23.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งคลองท่าลาด คลองหลวง จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2562 8,608,900 28/04/2560 450 15/05/2560 15/05/2560 07/08/2561 บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด,บริษัท โปรเกส เทคโนโลยี คอนซัลเเทนส์ จำกัด,บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนส์ จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 (23.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2562 31,360,000 31/07/2561 39,200,000 480 14/08/2561 14/08/2561 06/12/2562 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เเมเนจเมนท์ จำกัด มหาชน,บริษัท ดีไว พลัส จำกัด,บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำนางั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 19,807,900
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำทิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 19,796,100
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (23.2) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ท่าเชียด จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2562 10,477,500 28/04/2560 450 09/05/2560 09/05/2560 01/08/2561 บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด,บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด,บริษัท วายพี คอนซัลเเตนท์ จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (23.6) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการฝายชะมวง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2562 19,600,000 25/05/2561 24,500,000 450 13/06/2561 13/06/2561 05/09/2562 บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด,บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (7.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฏร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2564 7,000,000 29/03/2562 450 09/04/2562 01/07/2563 1. บจก. ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ 2. บจก.ฟลัดเวย์ 3. บจก. เอช ทู โอ คอนซัลท์
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (7.12) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบรรเทาอุทกภัย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 17,500,000 30/05/2561 34,300,000 450 15/06/2561 15/06/2561 07/09/2562 บริษัทชลนวัต จำกัด,บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด,บริาัท เมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด,บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (7.14) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 15,000,000 16/05/2561 29,400,000 450 01/06/2561 01/06/2561 24/08/2562 บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด,บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด,บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด,บริาัท แอมเพิล คอนซัลแทนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,800,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวิศวกรรม โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยทม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 19,319,400
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (7.3) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2563 3,000,000 26/03/2562 450 01/07/2563 1. บจก.ธารา คอนซัลแตนท์
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (7.6) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยหลัว จังหวัดกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2562 6,000,000 28/04/2560 450 05/05/2560 05/05/2560 28/07/2561 บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด,บริษัท เมก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด,บริษัท เอชทูโอ คอนซัลท์ จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (7.7) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2562 6,000,000 28/04/2560 19,810,515 450 05/05/2560 05/05/2560 28/07/2561 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด,บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด,บริษัท บีบีเอ็มที (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (7.8) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2562 6,000,000 28/04/2560 19,662,420 450 05/05/2560 28/07/2561 บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (7.9) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2562 15,680,000 23/05/2561 19,590,844 450 11/06/2561 11/06/2561 03/09/2562 บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตน์ จำกัด,บริาัท เอสเค เเมเนจเมนท์ เเพลนนิง จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (7.10) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่บอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2562 15,680,000 25/05/2561 19,593,412 450 13/06/2561 13/06/2561 05/09/2562 บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด,บริาัท เอ็นแดด คอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในลุ่มน้ำคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 17,970,000 13/08/2562 17,970,000 330 02/09/2562 27/07/2563 1. บจก.ปัญญา คอนซัลแตนท์
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่แวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่อ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,800,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ลุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,800,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 5 ครั้ง