ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ. 2563 เวลา 08:28:56]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ (4) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม งานชลประทาน สำนักบริหารโครงการ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (2) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 6,000,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (17) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2561 2563 12,780,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (20) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2562 2564 13,473,600
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (21) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2562 2564 11,332,800
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (23) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2562 2564 20,400,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (30) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอกช่วยเหลือพื้นที่ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (35) โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผันน้ำจากเขื่อนภูมิพลไปยังฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จังหวัดตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2564 3,000,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (36) โครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอยจากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2564 3,000,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 (3) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 7,000,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 (16) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2561 2563 12,780,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 (33) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยน้ำโมง จังหวัดหนองบัวลำภู-จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 10,000,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 (34) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 10,000,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 (1) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 7,000,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 (27) โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำลำพระยาธาร จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 7,000,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (18) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบรรเทาอุทกภัย จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2561 2563 9,940,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (19) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2561 2563 8,520,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (24) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2562 2564 15,860,800
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (28) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (31) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2564 5,000,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวิศวกรรม (29) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 8,000,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวิศวกรรม (32) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 7,000,000
สำนักบริหารโครงการ ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการใช้ทรัพยากรดิน (1.2) ค่าสำรวจจำแนกประเภทดิน สำนักบริหารโครงการ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (3) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 210,000,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (22) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2562 2563 10,244,300
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (25) โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำใสน้อย-ใสใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 8,000,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (37) โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2564 4,000,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ (1.1) ค่าดำเนินการจัดทำประเมินผลโครงการ สำนักบริหารโครงการ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 30 ครั้ง