ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 ส.ค. 2563 เวลา 23:25:49]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 4,667,000 12/03/2563 3,759,000 150 17/03/2563 16/03/2563 13/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์สระหลวงก่อสร้าง
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 25,000,000 11/03/2563 4,199,716 120 13/03/2563 12/03/2563 10/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริภูมิการโยธา
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน สาย 005,011,013,017 RMC กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 2,700,000 16/03/2563 690,000 30 21/03/2563 20/03/2563 19/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนาดีการโยธา
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 งานจัดรูปที่ดินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนหนามแท่ง สาย 08 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 470,000 05/08/2563 458,396 15 07/08/2563 06/08/2563 21/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญญาภา 1994
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 งานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน สาย 001LMC กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 1,992,962 05/08/2563 491,167 30 07/08/2563 06/08/2563 05/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญญาภา 1994
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยเชือม ระยะ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 696,104 05/08/2563 296,217 30 07/08/2563 06/08/2563 05/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญญาภา 1994
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 21 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 3,000,000 16/04/2563 1,789,000 60 06/05/2563 01/05/2563 04/07/2563 บริษัท ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (คลอง 1R-3L-1R) ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 6,333,000 06/03/2563 3,850,000 120 10/03/2563 09/03/2563 07/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัสสรชัยมงคล
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25 งานซ่อมแซมงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร คลอง 5L-1R กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 500,000 30/07/2563 485,440 40 01/08/2563 31/07/2563 09/09/2563 บริษัท เอส.ที.สยาม จำกัด
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25 งานซ่อมแซมงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร คลอง 1L-5L-1R กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 500,000 30/07/2563 485,440 40 01/08/2563 31/07/2563 09/09/2563 บริษัท เอส.ที.สยาม จำกัด
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25 งานซ่อมแซมงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร คลอง 2R-5L-1R กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 500,000 30/07/2563 485,436 40 01/08/2563 31/07/2563 09/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.จักรพรรดิ์
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25 งานซ่อมแซมงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร คลอง 3R-5L-1R กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 500,000 30/07/2563 485,440 40 01/08/2563 31/07/2563 09/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.จักรพรรดิ์
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส) ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 10,900,000 27/03/2563 6,800,000 180 03/04/2563 02/04/2563 29/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังตอนบน ส่วนที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 7,600,000 31/03/2563 4,752,000 150 17/04/2563 16/04/2563 13/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.พี.โยธากิจ(2000)
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 งานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สาย 4(3R-MC2) กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 479,747
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 งานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สาย 10(2R-MC1) กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 298,443
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 งานซ่อมแซมงานจัดรูปที่ดินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สาย 8(4R-MC1) กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 49,870
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 34 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางน้อย คลอง RMC ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 12,000,000 24/03/2563 3,808,000 120 27/03/2563 27/03/2563 24/07/2563 หจก.สินแสงจันทร์ นครศรีฯ
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P5 ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 11,500,000 25/03/2563 550,000 240 01/04/2563 30/03/2563 26/11/2563 หจก.ที.พี.รุ่งเรือง
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองทุ่ม ระยะที่ 3 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 15,000,000 31/03/2563 1,199,999 240 01/04/2563 31/03/2563 26/11/2563 หจก.ที.พี.รุ่งเรือง
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ระยะที่ 6 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 20,500,000 30/03/2563 7,640,000 210 01/04/2563 31/03/2563 27/10/2563 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ระยะที่ 7 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 21,000,000 23/03/2563 8,497,075 210 24/03/2563 23/03/2563 19/10/2563 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิ้วดิ้ง จำกัด
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ระยะที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 15,000,000 10/04/2563 5,347,146 120 01/05/2563 01/05/2563 28/08/2563 บริษัท โตวัน ทรานสปอร์ต จำกัด
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ระยะที่ 5 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 15,000,000 31/03/2563 2,450,000 120 22/04/2563 22/04/2563 19/08/2563 บริษัท สินแสงจันทร์นครศรีฯ
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธ์ ระยะที่ 7 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 10,000,000 30/03/2563 1,830,211 180 03/04/2563 03/04/2563 29/09/2563 หจก.แก้วภุชงค์
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 งานจัดระบบน้ำโครงการปลักปลิง ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 20,000,000 23/03/2563 4,269,093 180 01/04/2563 01/04/2563 27/09/2563 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุจำกัด
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว ระยะที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 13,000,000 10/04/2563 1,560,000 180 11/04/2563 13/04/2563 07/10/2563 บริษัทหาดใหญ่เคปซีล จำกัด
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 ปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลปะโด) พื้นที่ 720 ไร่ จังหวัดปัตตานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,859,575 11/06/2563 9,621,727 180 18/06/2563 16/06/2563 14/12/2563 หจก.การ์มันสัมพันธ์
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 ปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลตรัง) พื้นที่ 750 ไร่ จังหวัดปัตตานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,788,350 12/06/2563 9,549,500 180 19/06/2563 17/06/2563 15/12/2563 หจก.สลามรับเบอร์
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลบ่อทอง ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2562 2562 10,000,000 29/10/2561 9,603,380 210 09/11/2561 07/11/2561 06/06/2562 หจก. หวังซา อินเตอร์ กรุ๊ป
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนโนรี) ระยะที่ 3 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 10,000,000 23/03/2563 9,600,718 180 01/04/2563 27/03/2563 27/09/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลบางโกระ) ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 6,000,000 31/03/2563 5,759,400 150 04/04/2563 03/04/2563 31/08/2563 หจก. มิงการโยธา
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลสาคอใต้) ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 7,000,000 31/03/2563 6,736,620 150 08/04/2563 03/04/2563 04/09/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลปะกาฮะรัง) ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 8,000,000 31/03/2563 7,699,947 180 08/04/2563 03/04/2563 04/10/2563 หจก.สลามรับเบอร์
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลป่าไร่) ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 8,000,000 23/03/2563 7,672,977 180 31/03/2563 27/03/2563 26/09/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (คลองRMC ตำบลลุโบะยิไร) ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 2563 2563 4,000,000 23/03/2563 3,827,868 120 31/03/2563 27/03/2563 28/07/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ (สนับสนุนแปลงใหญ่ประชารัฐ) ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 7,838,914 05/03/2561 9,987,475 210 09/03/2561 08/03/2561 04/10/2561 หจก.108 ซีวิล

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)