ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ. 2563 เวลา 07:32:19]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (203) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 10.446 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นาวาง จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 72,600,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (33) คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2561 2564 60,296,600 10/04/2561 163,700,000 900 23/05/2561 21/05/2561 07/11/2563 หจก. อึ้งแซเฮง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2 10/04/2561 163,700,000 900 23/05/2561 21/05/2561 07/11/2563 หจก. อึ้งแซเฮง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (167) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริว จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2561 2564 5,950,000 18/05/2561 223,957,639 960 13/06/2561 13/06/2561 27/01/2564 บ.อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริว จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 11,061,068 18/05/2561 223,957,639 960 13/06/2561 13/06/2561 27/01/2564 บ.อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (169) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2560 2564 12,622,500 29/03/2560 594,000,000 1,200 18/05/2560 17/05/2560 29/08/2563 บริษัท ทิพากร จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (204) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2555 2565 14,814,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 34,679,192
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 12,958,569
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายวังจิก จ.พิจิตร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2560 2560 29,186,900
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 คค.ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ค.ฝายบ้านวังจิกจ.พิจิตร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2559 2559 673,620
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ค.ฝายบ้านวังจิก จ.พิจิตร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2559 2559 15,592,894
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 จ.ทำนบดินหัวงานฯ ค.อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด เงินกันเหลื่อมปี 2563 2557 2557 41,932,789
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค เงินกันเหลื่อมปี 2563 2555 2555 19,743,507
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (59) แก้มลิงวังทองแดงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการแก้มลิงวังทองแดง จังหวัดสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2561 2564 95,129,400 30/05/2561 433,550,000 840 01/09/2561 01/09/2561 19/12/2563 บริษัท อิ้งแซ่เฮ็ง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 ทำนบหัวงานและอาคารประกอบความจุ 8.55 ล้าน ลบ.ม.โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,412,795 18/03/2562 273,880,170 990 21/03/2562 20/03/2562 04/12/2564 บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 65,424,313 15/07/2558 375,121,200 990 14/08/2558 13/05/2561 29/04/2561 บริษัท สยามพันธ์วัฒนา จำกัด(มหาชน)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (228) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 70.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านวังสะพุง จังหวัดเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2564 27,200,000 510
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (229) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 90.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านห้วยโตก จังหวัดเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2564 35,000,000 540
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (185) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ระยะที่ 2 ความยาว 11.645 กม. โครงการระบบส่งน้ำบ้านปากจาบตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2562 2564 36,720,000 18/01/2562 108,000,000 600 06/02/2562 05/02/2562 27/09/2563 หจก.เล้าซู่ยเซ้ง ก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (60) แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2559 2564 90,251,400 30/09/2559 406,784,153 1,080 01/12/2559 30/11/2559 15/11/2562 บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (34) ประตูระบายน้ำบ้านนา จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2561 2563 31,364,700 09/04/2561 83,000,000 660 04/05/2561 03/05/2561 22/02/2563 หจก.เล้าซุ่ยเซ้ง ก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (35) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2560 2563 27,571,700 03/04/2560 135,500,000 02/05/2560 02/04/2560 21/04/2562 หจก.เล้าซู่ยเซ้ง ก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (57) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ 6ลบ.ม/วินาที จำนวน 6 เครื่อง โครงการสถานีสูบน้ำพนังกั้นน้ำห้วยกุดแคน (กม.29+400) ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2564 40,000,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (2) คลองผันน้ำลำปะทาว-สระเทวดา พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2567 321,384,200
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (3) ขุดคลองเชื่อมลำปะทาว-ห้วยดินแดง พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2564 34,000,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 341,780
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 47
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ระบบผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการผันน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมีด จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 27,669,396
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลนพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2560 2560 536,045
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (171) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านคำสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2561 2563 57,668,000 21/03/2561 140,870,000 540 24/03/2561 24/03/2561 24/09/2562 ส.เขมราฐอินดัสตรี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (205) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ฝั่งซ้าย) ความยาว 23.128 กม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2566 197,200,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (206) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร สูง 6.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านดอนใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2564 28,000,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (207) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร สูง 6.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านคำไหล จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2564 30,000,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (36) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2560 2563 186,446,400 21/02/2560 409,000,000 1,080 23/02/2560 22/02/2560 07/02/2563 หจก.อุบลรุ่งเรืองกลการ
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 ฝายหัวงานและอาคารประกอบโครงการฝายยางบ้านคำสะอาดจังหวัดอุบลราชธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายน้ำฝายลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 16,095,764 20/01/2559 700 05/02/2559 04/01/2561 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (4) อาคารสำนักงาน กรมชลประทาน สามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2562 2564 47,895,700 28/08/2562 206,855,167 690 03/10/2562 02/10/2562 22/08/2564 บริษัท ซีวิล พี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (208) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 28.380 กม.โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 76,000,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (37) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำพระศรีเสาวภาค จังหวัดสระบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2561 2563 68,992,400 30/04/2561 203,644,000 600 09/05/2561 08/05/2561 29/12/2562 บริษัท ตั้งเจริญ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 อาคารสำนักงาน กรมชลประทานสามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 50,000,000 28/08/2562 216,000,000 690 03/10/2562 03/10/2562 22/08/2564 บริษัท ซีวิลพี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 (172) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2559 2563 68,153,700 26/09/2559 206,764,229 900 12/10/2559 10/10/2559 30/03/2562 บริษัทสิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 (173) ระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการระบบส่งน้ำคลองพระสะทึง ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2560 2564 60,788,000 03/04/2560 295,000,000 990 26/04/2560 25/04/2560 10/01/2563 หจก.เอส.พี.ที ซีวิลกรุ๊ป
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 (186) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสะพานหิน จังหวัดตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2562 2565 209,258,100 22/02/2562 820,620,290 900 12/03/2562 11/03/2562 27/08/2564 บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 10 (174) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2561 2564 50,340,800 30/05/2561 222,091,367 900 08/06/2561 07/06/2561 23/11/2563 บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 (41) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2561 2564 13,228,500 30/05/2561 466,888,000 900 29/06/2561 28/06/2561 14/12/2563 บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 (43) กำแพงป้องกันน้ำท่วมและอาคารประกอบ โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองสามง่าม และคลองสุขสำราญ จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2561 2564 42,287,500 09/05/2561 199,000,000 600 30/05/2561 29/05/2561 19/01/2563 บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 (58) โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วัดแสงสิริธรรมถึงอาคารบังคับน้ำคลองวัดเชิงเลน 2 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2564 95,000,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 12,372,699
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำปากตะคลอง ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 98,175,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 22,172,472
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ จังหวัดนครนายก เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 กำแพงป้องกันน้ำท่วมและอาคารประกอบ โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองสามง่าม และคลองสุขสำราญ จังหวัดสมุทรสาคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 17,401,588
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ จังหวัดนครนายก เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 66,940,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2 จังหวัดปทุมธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 53,097
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำปากตะคลอง ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 55,799,887
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำท่าถั่ว จังหวัดฉะเชิงเทรา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 69,190,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 70,976,228
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 55,406,800
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 (44) คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2551 2564 65,043,200
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ 2)จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 28,923,600 31/03/2560 87,500,000 540 13/04/2560 04/10/2561 บริษัท ที.ดี.ดี. ก่อสร้างจำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ 2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 20,761,578 31/03/2560 87,500,000 540 13/04/2560 04/10/2561 บริษัท ที.ดี.ดี. ก่อสร้าง จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2555 2555 4,000,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 (175) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2561 2564 204,640,000 18/05/2561 451,480,000 900 05/06/2561 05/06/2561 20/11/2563 บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 15 (176) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2560 2563 107,058,300 03/04/2560 254,322,972 900 02/05/2560 28/04/2560 18/10/2562 บ.ยิงเจริญบุรีรัมย์ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 15 (187) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 36.575 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2562 2565 11,786,700 06/03/2562 416,000,000 900 19/03/2562 18/03/2562 03/09/2564 บ.ซิวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 15 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 36.575 ล้านลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 29,410,850 06/03/2562 416,000,000 900 19/03/2562 18/03/2562 03/09/2564 บ.ซิวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 15 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 (178) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำโคกพระ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2560 2564 67,543,200 02/05/2560 467,776,106 720 22/06/2560 21/06/2560 11/06/2562 หจก.พิจิตสุวรรณวิศวกร
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 (2) คลองระบายน้ำคลองหนังพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2562 2565 96,846,500 07/03/2562 365,085,300 720 14/03/2562 13/03/2562 04/04/2564 หจก.พิจิตสุวรรณวิศวกร
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 (45) คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2559 2563 38,212,400 04/08/2558 137,999,992 700 13/08/2559 12/08/2559 13/08/2561 บริษัท มานะรุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 (46) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองหนัง โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2560 2564 13,184,200 08/05/2560 310,215,707 600 22/06/2560 21/06/2560 12/02/2562 บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 (47) คลองระบายน้ำคลองพังยาง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2561 2564 58,596,000 28/03/2561 172,341,477 600 29/03/2561 28/03/2561 18/11/2562 หจก.พิจิตสุวรรณวิศวกร
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 (48) คลองระบายน้ำคลองโคกทอง-หัวคลอง พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.663 กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2562 2565 107,859,500 06/03/2562 435,062,800 720 14/03/2562 13/03/2562 02/03/2562 หจก.พิจิตสุวรรณวิศวกร
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 (59) คลองระบายน้ำคลองโรงพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2564 51,200,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 (60) คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 60,000,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 (61) คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 8.970 กม โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง (ระยะที่ 2) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 78,000,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 (62) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ ขนาด 20 ลบ.ม./วินาที จำนวน 4 เครื่อง โครงการสถานีสูบน้ำสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 190,400,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำโคกพระตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 113,150,536 02/05/2560 467,776,106 720 22/06/2560 21/06/2560 11/06/2562 หจก.พิจิตสุวรรณวิศวกร
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,052,373 12/02/2559 24,375,000 700 19/02/2559 18/02/2559 18/02/2561 หจก.พิจิตสุวรรณวิศวกร
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองหนัง โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 37,639,211 08/05/2560 310,215,707 600 22/06/2560 21/06/2560 12/02/2562 บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองหนัง โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 37,980,272 08/05/2560 310,215,707 600 22/06/2560 21/06/2560 06/04/2563 บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองหนัง โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2560 2560 4,107,737 08/05/2560 310,215,707 600 22/06/2560 21/06/2560 12/02/2562 บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 10 ครั้ง