ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 22:45:22]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (11) คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 41,080,700 10/04/2561 163,700,000 900 23/05/2561 21/05/2561 07/11/2563 หจก. อึ้งแซเฮง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 9,491,491 20/02/2557 568,000,000 1 11/03/2557 22/02/2560 กิจการร่วมค้าไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง-วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (66) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริว จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 65,450,000 18/05/2561 223,957,639 960 13/06/2561 13/06/2561 27/01/2564 บ.อุดมศํกดิ์เชียงใหม่ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (56) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2559 2563 19,669,200 30/09/2559 231,400,000 900 15/11/2559 14/11/2559 03/05/2562 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (57) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2563 75,735,000 29/03/2560 594,000,000 1,200 18/05/2560 17/05/2560 29/08/2563 บริษัท ทิพากร จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (15) ทำนบหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 8.55 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2564 98,000,000 18/03/2562 273,880,170 990 21/03/2562 20/03/2562 04/12/2562 บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (2) แก้มลิงวังทองแดงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการแก้มลิงวังทองแดง จังหวัดสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 58,290,700 30/05/2561 433,550,000 840 01/09/2561 01/09/2561 18/12/2563 หจก.อึ้งแซ่เฮ็ง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 สะพานทางหลวงหมายเลข 105 ตอนแม่สอด-ห้วยบง กม. 31+500 ระบบส่งน้ำโกกโก่ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,105,468 15/08/2562 2,390,473 120 01/09/2562 01/02/2563 บริษัืืท ฟอร์จูน คอนสตรัคชั่น 88 จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (16) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ระยะที่ 2 ความยาว 11.645 กม. โครงการระบบส่งน้ำบ้านปากจาบตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2563 36,000,000 18/01/2562 108,000,000 600 06/02/2562 06/02/2562 27/09/2563 หจก.เล้าซู่ยเซ้ง ก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (58) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2559 2562 82,372,000 30/09/2559 258,000,000 900 01/11/2559 18/10/2561 19/04/2562 บริษัท สหคิมมอเตอร์
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (3) แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2559 2563 86,441,400 30/09/2559 406,784,153 1,080 01/12/2559 30/11/2559 15/11/2562 บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (12) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2563 33,592,700 03/04/2560 135,500,000 720 02/05/2560 02/04/2560 21/04/2562 หจก.เล้าซู่ยเซ้ง ก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (13) ประตูระบายน้ำบ้านนา จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 28,115,300 09/04/2561 83,000,000 660 04/05/2561 03/05/2561 22/02/2563 หจก.เล้าซุ่ยเซ้ง ก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (68) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 99,084,200 30/03/2561 297,900,000 690 03/04/2561 02/04/2561 21/02/2563 หจก.วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตเลียม จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (81) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านคำสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 54,978,000 21/03/2561 140,870,000 540 24/03/2561 24/03/2561 14/09/2562 ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (15) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2563 86,904,000 22/02/2560 409,000,000 1,080 23/02/2560 22/02/2560 07/02/2563 หจก.อุบลรุ่งเรืองกลการ
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (2) อาคารสำนักงาน กรมชลประทาน สามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2563 50,000,000 206,855,167 690
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (16) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำพระศรีเสาวภาค จังหวัดสระบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 78,203,600 30/04/2561 203,644,000 600 09/05/2561 08/05/2561 29/12/2561 บริษัท ตั้งเจริญ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 (17) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสะพานหิน จังหวัดตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2564 165,000,000 22/02/2562 820,620,290 900 12/03/2562 11/03/2562 27/08/2564 บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 (59) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2559 2563 45,162,600 26/09/2559 206,764,229 900 12/10/2559 10/10/2559 30/03/2562 บริษัทสิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 (60) ระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการระบบส่งน้ำคลองพระสะทึง ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2563 75,984,000 03/04/2560 295,000,000 990 26/04/2560 25/04/2560 10/01/2563 หจก.เอส.พี.ที ซีวิลกรุ๊ป
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 10 (69) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2564 31,518,500 30/05/2561 222,091,367 900 08/06/2561 07/06/2561 23/11/2563 บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 10 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 27,752,271 30/05/2561 222,091,367 900 08/06/2561 07/06/2561 23/11/2563 บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 (17) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2563 47,937,000 31/08/2560 422,600,000 900 20/09/2560 19/09/2560 07/03/2563 บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 (18) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำปากตะคลอง ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2563 98,175,000 02/05/2560 495,000,000 900 25/05/2560 24/05/2560 10/11/2562 บริษัท กฤษดากร คอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 (19) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำท่าถั่ว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 32,250,000 07/06/2561 375,000,000 900 29/06/2561 28/06/2561 14/12/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 (20) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 66,156,400 30/05/2561 466,888,000 900 29/06/2561 28/06/2561 14/12/2563 บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 (21) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 33,150,000 30/05/2561 390,000,000 900 29/06/2561 28/06/2561 14/12/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 (22) กำแพงป้องกันน้ำท่วมและอาคารประกอบ โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองสามง่าม และคลองสุขสำราญ จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 84,575,000 09/05/2561 199,000,000 600 30/05/2561 29/05/2561 19/01/2563 บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 (4) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ 2) จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2562 28,923,600 31/03/2560 87,500,000 540 13/04/2560 04/04/2560 04/10/2561 บริษัท ที.ดี.ดี. ก่อสร้าง จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 (71) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2564 91,800,000 18/05/2561 451,480,000 900 01/06/2561 05/06/2561 17/07/2563 บริษัท พระราม 2 การโยธา
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 15 (18) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 36.575 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2565 130,000,000 06/03/2562 416,000,000 900 19/03/2562 18/03/2562 03/09/2564 บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 15 (62) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2563 64,852,200 03/04/2560 254,322,972 900 02/05/2560 28/04/2561 18/10/2562 บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองลำเบ็ด อำเภอเมืองพัทลุง,ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 29.100 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 110,000,000 04/01/2562 75,189,203 300 29/01/2562 28/01/2562 24/11/2562 หจก.เพชรรุ่งโรจน์ก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 (1.1) คลองระบายน้ำคลองหนังพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2564 74,000,000 07/03/2562 365,085,300 720 14/03/2562 13/03/2562 04/04/2564 หจก.พิจิตสุวรรณวิศวกร
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 (63) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำโคกพระ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2563 149,103,900 02/05/2560 467,776,106 720 22/06/2560 21/06/2560 11/06/2562 หจก.พิจิตสุวรรณวิศวกร
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 (24) คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2559 2563 10,054,200 04/08/2558 137,999,992 700 13/09/2558 12/09/2558 13/08/2559 บริษัท มานะรุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 (25) คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2559 2563 50,663,000 12/02/2559 24,375,000 700 19/02/2559 18/02/2559 18/01/2561 หจก.พิจิตสุวรรณวิศวกร
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 (26) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองหนัง โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2563 65,920,900 08/05/2560 310,215,707 600 22/06/2560 20/06/2561 12/02/2562 บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 (27) คลองระบายน้ำคลองพังยาง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 44,550,000 28/03/2561 172,341,477 600 29/03/2561 28/03/2561 18/11/2562 หจก.พิจิตสุวรรณวิศวกร
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 (44) คลองระบายน้ำคลองโคกทอง-หัวคลอง พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.663 กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2564 88,400,000 06/03/2562 435,062,800 720 14/03/2562 13/03/2562 02/03/2564 หจก.พิจิตสุวรรณวิศวกร

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 9 ครั้ง