ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 22:18:08]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.5 ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ SWOC05 ระยะที่ 1 จังหวัดอุดรธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,995,000 03/05/2562 482,000 60 04/05/2562 04/05/2562 02/07/2562 หจก.เอสซีที คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมเนจเม้น
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.5 ระบบสื่อสารและควบคุมศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (SWOC05) จังหวัดอุดรธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,952,600 23/07/2562 2,680,000 90 24/07/2562 23/07/2562 21/10/2562 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.5 จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนห้วยเดียก ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,345,200
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.5 (1.5) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี 1 คัน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 539,000 11/12/2561 535,130 60 12/12/2561 12/12/2561 09/02/2562 ร้านยนต์เจริญอะไหล่
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 (1.168.720) ซ่อมแซมหินเรียงบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสำโรงภายใน.สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 750,000 29/03/2562 633,780 90 09/04/2562 09/04/2562 หจก.แอพสแตรคท์ แอสโซซิเอท
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 (1.23) ปรับปรุงระบบระบายน้ำและภูมิทัศน์ ภายในบริเวณ สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 2,090,947 27/03/2561 786,393 60 25/04/2561 26/04/2561 23/06/2561 หจก.อุดรพีอาร์ดี
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนคันคลอง 1R - LMC อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.373 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,500,000 15/05/2562 1,299,000 30 03/08/2562 31/07/2562 01/09/2562 หจก.ป.ธีรวุฒิ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.337 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 02/05/2562 2,998,572 60 07/08/2562 31/07/2562 05/10/2562 หจก.เอส.เอ็ม.ซี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำหนองโอน ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.040 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,300,000 22/04/2562 1,866,624 30 12/07/2562 10/07/2562 10/08/2562 บ.กรุงเทพคอนกรีต(1989)จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำโสกน้ำขาว ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.877 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,200,000 13/05/2562 2,100,000 30 03/08/2562 31/07/2562 01/09/2562 หจก.บีทูจี เดเวลล็อปเม้นท์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำห้วยริน ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.660 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,600,000 13/05/2562 2,300,000 30 03/08/2562 31/07/2562 01/09/2562 หจก.บีทูจี เดเวลล็อปเม้นท์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.400 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,600,000 30/04/2562 2,650,032 60 03/08/2562 31/07/2562 01/09/2562 บ.ไทคูน ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนเลียบอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.475 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,400,000 18/04/2562 1,631,276 30 31/07/2562 บ.ไรวินทร์สินธุภัณฑ์ 1689 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนคลองผันน้ำที่ 1 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 0.837 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 13/05/2562 1,395,000 30 03/08/2562 31/07/2562 01/09/2562 หจก.ไอคิว คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.850 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,300,000 18/04/2562 1,660,405 30 31/07/2562 บ.ไรวินทร์สินธุภัณฑ์ 1689 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนภายในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 0.570 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,900,000 10/05/2562 1,650,000 30 27/07/2562 26/07/2562 25/08/2562 หจก.อุดรรุ่งนิรันดร์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนคันคลอง 1R-1L-RMC อ่างฯห้วยสามพาด ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 0.650 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,299,000 14/05/2562 1,024,082 60 12/07/2562 10/07/2562 09/09/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนภายในโครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.046 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,318,000 25/04/2562 1,380,000 60 19/07/2562 15/07/2562 16/09/2562 พีพีพี รีไซคลิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 0.415 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 832,000 25/04/2562 639,000 30 26/07/2562 24/07/2562 24/08/2562 พีพีพี รีไซคลิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำลำพันชาดน้อย ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 0.374 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 14/05/2562 721,680 60 20/07/2562 19/07/2562 17/09/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนบนทำนบดินและภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.168 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,500,000 14/05/2562 4,290,000 90 19/07/2562 15/07/2562 16/10/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำหนองตาไก้ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.085 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,495,600 30/05/2562 2,761,339 60 07/08/2562 31/07/2562 05/10/2562 หจก.เอส.เอ็ม.ซี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 5.315 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,600,000 30/05/2562 9,298,001 90 24/07/2562 22/07/2562 21/10/2562 หจก.เอส.เอ็ม.ซี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานและบริเวณหัวงาน อ่างฯ ลำพันชาด ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 8.941 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 23,500,000 07/06/2562 16,274,000 90 02/07/2562 01/07/2562 29/09/2562 บ.โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.6) แก้มลิงหนองคำบง ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 30/01/2562 998,309 90 22/03/2562 20/03/2562 19/06/2562 ดีพร้อมอยุธยา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.168.703) ซ่อมแซม โครงการตามข้อเสนอของกลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 27/03/2562 99,641 5 27/03/2562 28/03/2562 01/04/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง(ตอนล่าง)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (34) ปรับปรุงฝายเหล็กพับได้อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 55,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านสุมณฑา อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี งบกลาง 2562 2561 2561 11,508,000 20/06/2561 1,516,981 120 11/07/2561 10/07/2561 07/11/2561 หจก.โชคพิบูลย์2005
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการขุดลอกและเสริมคันดินรอบหนองชะโนดพร้อมอาคารบังคับน้ำ ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี งบกลาง 2562 2561 2561 11,731,000 18/06/2561 5,900,156 150 17/07/2561 16/07/2561 13/12/2561 หจก.ดวงจันทร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน - ห้วยซั้ว (หลัก 22) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งบกลาง 2562 2560 2560 6,847,500
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2557 2557 7,788,245
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2558 2558 5,288,535
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 10,731,733
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองกุงปาว ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 19,371,265
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแสง ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 16,469,715
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.46) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่าระยะ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 208,979
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.592) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง (ตอนล่าง) โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 2,106,560
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (155.4) ซ่อมแซมอาคารหัวงานและระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 409,996
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (44) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาบัว เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 357,910
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (85) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจันทน์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 5,388,407
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (55) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าค้อใหญ่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 2,900,426
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 3,018,180
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำลำห้วยขอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,000,000 18/06/2561 126,809 30 หจก.ดวงจันทร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ปรับปรุงทางบนคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระยะทาง 1.662 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,500,000 27/03/2562 2,300,000 90 18/04/2562 10/04/2562 16/07/2562 หจก.กิตพลวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางบนคันคลอง 1R-LMCอ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ระยะทาง 3.315 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,300,000 22/03/2562 5,156,000 90 18/04/2562 10/04/2562 16/07/2562 หจก.ป.ศรีวิไลลักษณ์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ระยะทาง 3.075 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,505,300 24/05/2562 6,380,000 90 11/06/2562 06/06/2562 08/09/2562 หจก.ติดต่อก่อสร้างเมืองเลย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ปรับปรุงถนนทางลำเลียง คลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ระยะทาง 11.670 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,725,200 07/06/2562 13,200,000 150 24/06/2562 24/06/2562 21/11/2562 หจก.ป.ศรีวิไลลักษณ์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (21) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหมากแก้ว อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 26/03/2562 2,850,000 120 18/04/2562 10/04/2562 15/08/2562 บริษัท เย็นสิริไลฟ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.632) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 11/02/2562 100,000 กลุ่มผู้ใช้น้ำคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (4.14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านฟากเลย ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 22/03/2562 4,081,000 120 18/04/2562 10/04/2562 15/08/2562 บริษัท ราชาสปริงเฟรช จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางภายในบริเวณ ชป.เลย ฝายห้วยน้ำหมาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ระยะทาง 1.167 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,428,000 2,390,256 หจก.ปรศิณี
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางบนคันคลอง LMCฝายห้วยน้ำหมาน งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,320,000 25/06/2561 2,329,000 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางบนคันคลอง RMC ฝายห้วยน้ำหมาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ระยะทาง 1.656 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 11,880,000 3,679,000 บจก.สินทรัพย์อนันต์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย ระยะทาง 0.660 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,404,800 1,438,560 หจก.ปรศิณี
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง, ห้วยชม,ห้วยไร่ ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ระยะทาง 2.920 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 18,000,000 7,080,000 บจก.สินทรัพย์อนันต์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 360,000 14/06/2561 352,990 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยชม ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ระยะทาง 0.096 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 306,000 14/06/2561 297,380 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ระยะทาง 0.110 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 348,000 14/06/2561 340,910 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางบนคันคลอง LMCอ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,924,000 25/06/2561 5,380,000 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยหินซา งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 35,000,000 22/06/2561 2,627,637 บจก.เคอแอนด์ซี อินเตอร์ ซัพพลาย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (20) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังถ้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,000,000 17/01/2562 4,398,460 90 18/01/2562 17/04/2562 บ.เอ็มเจสติลโปรดักส์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงถนนคลองสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.900 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,500,000 24/04/2562 3,180,007 120 24/05/2562 24/05/2562 20/09/2562 บริษัท สินทรัพย์อนันต์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงถนนเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 17/04/2562 1,580,000 120 25/05/2562 25/05/2562 21/09/2562 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงถนนคันคลองสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 4.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 24/04/2562 4,918,125 120 27/05/2562 27/05/2562 23/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อี.ซี. (1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงถนนเข้าที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.640 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,275,400 31/05/2562 12,799,858 90 08/06/2562 07/06/2562 05/09/2562 เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (33) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายระยะที่ 1 ประตูน้ำห้วยปลาหาง ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,250,000 30/11/2561 10,499,750 90 14/12/2561 14/12/2561 13/03/2562 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านน้อยหัวคู บ้านน้อยหัวคู ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 56,912,900
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (13) แก้มลิงหนองโนนต่ายพร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 4,399,992
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยโศก งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยหยาด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 8,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคำมะโคตร งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำหนองแปน 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บหนองบัวแพ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำหนองแปน 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 8,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำซับ 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำซับ 3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำซับ 4 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 7,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำหนองไผ่ 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยหาด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยคำบากน้อย งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 12,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ถนนภายในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,400,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 8,250,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,600,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,050,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยโทง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 8,800,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ถนนภายในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,300,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 42,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ขุดลอกหนองหาร งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 145,000,000 12/09/2561 106,388,630 180 19/11/2561 16/11/2561 17/05/2562 บริษัท เทิดไท แอนด์ โค
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง จังหวัดสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 7,200,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า จังหวัดสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,600,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ปรับปรุงถนนบริเวณที่ทำการโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหินโงม ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.207 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,124,000 22/01/2562 772,153 90 07/02/2562 05/02/2562 07/05/2562 หจก.มีโนครับ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ปรับปรุงถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.280 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,994,000 17/01/2562 2,478,984 90 22/01/2562 15/01/2562 21/04/2562 บริษัท พีพีพีรีไซคลิ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน ปตร.ห้วยหลวง ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.545 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,388,000 18/01/2562 2,347,814 120 31/01/2562 28/01/2562 30/05/2562 หจก.เค.อี.ซี.(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน ปตร.ห้วยเวียงคุก ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.956 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,967,000 14/01/2562 1,713,130 90 31/01/2562 28/01/2562 30/05/2562 หจก.อุดรรุ่งนิรันดร์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ปรับปรุงถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยหินสิ่ว ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.634 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,895,000 14/01/2562 1,715,551 90 31/01/2562 28/01/2562 30/05/2562 หจก.อุดรรุ่งนิรันดร์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.700 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,854,000 17/01/2562 3,199,988 90 25/01/2562 22/01/2562 24/04/2562 บริษัท พีพีพีรีไซคลิ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.680 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,529,000 22/01/2562 1,443,826 90 07/02/2562 21/01/2562 07/05/2562 หจก.มีโนครับ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน ปตร.ห้วยบังพวน ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.538 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,996,000 18/01/2562 2,110,098 90 07/02/2562 04/02/2562 06/06/2562 บริษัท ไทคูนดีเวลอปเมนท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยทอน (ตอนบน) ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 3.397 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,988,500 17/05/2562 5,999,944 180 24/05/2562 22/05/2562 19/11/2562 หจก.อุดรรุ่งนิรันดร์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (23) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านภู่ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 29/11/2561 17,176,565 240 05/12/2561 04/12/2561 01/08/2562 หจก.ศรีกาญจนา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (45) แก้มลิงหนองแหวนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 11/01/2562 7,784,870 240 22/01/2562 18/01/2562 18/09/2562 หจก.108 ซีวิล
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.174.6) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,000,000 27/03/2562 2,349,827 180 26/04/2562 24/04/2562 22/10/2562 หจก.เก้าศิริการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (4.16) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงบัง ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 26/11/2561 11,871,381 240 28/11/2561 27/11/2561 25/07/2562 หจก.ฟอเรสท์เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินสิ่ว ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 901,918
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.602) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน โครงการชลประทานหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 976,588 15/12/2560 2,339,494 180 21/04/2561 18/04/2561 18/10/2561 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (12) แก้มลิงหนองสรวงพร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 10,291,734 25/01/2561 7,787,593 240 16/02/2561 13/02/2561 13/10/2561 บริษัท จักรวาลบุรีรัมย์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (87) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศาลาคำ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,859,676
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (84) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนตาล เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,454,654
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (56) แก้มลิงหนองบัวพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 5,536,388 25/01/2561 11,498,804 240 14/02/2561 13/02/2561 11/10/2561 บริษัท ขจรกิจแมนซีนเนอรี(2559)จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงานโครงการชลประทานหนองคาย งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 7,300,000 06/07/2561 2,496,823 90 13/07/2561 12/07/2561 10/10/2561 หจก.อุดรรุ่งนิรันดร์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน ปตร.วังฮู ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.515 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,300,000 29/08/2561 1,262,758 90 01/09/2561 31/08/2561 29/11/2561 หจก.อุดรรุ่งนิรันดร์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.8) ปรับปรุงระบบสื่อสาร โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 18/01/2562 492,800 30 01/02/2562 30/01/2562 05/03/2562 หจก.หนองบัวลำภูวัชระก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ถนนบริเวณทำนบดิน อ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ บ้านคลองเจริญ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 0.468 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,860,000 18/04/2562 1,156,999 60 14/05/2562 13/05/2562 12/07/2562 หจก.อุดรศิริไพบูลย์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (24) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเรือ ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 10/01/2562 2,884,982 20 01/02/2562 21/01/2562 20/05/2562 บริษัท เคแอนด์ซี อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ปรับปรุงคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,625,600 08/05/2562 3,519,999 90 28/05/2562 25/08/2562 นากลางพัฒนา (1992)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.168.696) ซ่อมแซมตามข้อเสนอกลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (4.60) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 44,000,000 04/01/2562 19,700,000 120 14/01/2562 08/01/2562 13/05/2562 หจก.ศรีกาญจนา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (36) ประตูระบายน้ำลำพะเนียง(หลวงปู่หลอด) จังหวัดหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2564 17,502,800 26/03/2561 105,900,000 1,080 02/05/2561 25/04/2561 15/04/2564 ห้างหุ้นส่วนกำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีโพธิ์ทองตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 669,122
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสูงเปือย ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 870,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเอื้อง ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 1,190,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (27) ป้องกันการกัดเซาะลาดตลิ่งลำพะเนียงพร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 5,107,271
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (100) ประตูระบายน้ำลำพะเนียง(หลวงปู่หลอด) จังหวัดหนองบังลำภู เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 7,822,128
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (78) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหินลับศิลามงคล เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 4,684,228
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ถนนภายในบริเวณ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,300,000 06/06/2561 1,899,205 45 15/06/2561 08/06/2561 30/07/2561 บริษัท พีพีพี รีไซคลิ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.ลำพะเนียงบ้านหัวนา บ้านหัวนา งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,000,000 29/06/2561 2,989,949 45 05/07/2561 02/07/2561 20/08/2561 บริษัท นิลเพาเวอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-3R เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลช้างมิ่ง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,254,000 26/02/2562 2,881,976 90 05/03/2562 08/03/2562 07/06/2562 บ. สหสถาพรขนส่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1L-1L ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.195 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,140,000 26/02/2562 3,161,161 75 08/03/2562 05/03/2562 21/05/2562 บ.สินทรัพย์อนันต์จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1L เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.971 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,142,000 29/01/2562 2,197,986 60 14/02/2562 12/02/2562 14/04/2562 หจก.เมืองทองคำตากล้า
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-2L-1R เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.720 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,716,000 21/02/2562 2,776,407 90 08/03/2562 05/03/2562 05/06/2562 บ.ทรายชลทิศ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-16L-1L ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.363 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 26/03/2562 757,837 60 20/04/2562 19/04/2562 18/06/2562 หจก.บางกอกสกลนครก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-15L ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.700 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,750,000 21/02/2562 4,433,895 75 08/03/2562 22/02/2562 21/05/2562 บ.โชคดีวีศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-16L-2R ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.450 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,100,000 13/03/2562 4,489,870 75 26/03/2562 25/03/2562 08/06/2562 หจก.เค อี ซี (1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลพรรณนา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,900,000 06/03/2562 9,599,872 75 15/03/2562 13/03/2562 28/05/2562 หจก.เค อี ซี (1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-14L ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,733,000 06/03/2562 1,839,474 60 09/02/2562 29/01/2562 09/04/2562 หจก.ยิงทวีวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลพรรณนา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.100 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,300,000 08/01/2562 3,893,820 75 26/01/2562 23/01/2562 11/05/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-7L ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.013 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,170,000 21/02/2562 1,249,424 60 08/03/2562 05/03/2562 06/05/2562 หจก.เค อี ซี (1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-11L ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.770 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,810,000 07/02/2562 898,994 45 21/02/2562 20/02/2562 27/04/2562 หจก.เมืองทองคำตากล้า
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC กม.22+800 -กม.23+900ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลพรรณนา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.100 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,300,000 26/12/2561 1,986,690 75 06/01/2562 03/01/2562 22/03/2562 หจก.เค อี ซี (1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อนน้ำอูน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 17,000,000 08/01/2562 16,949,991 150 23/01/2562 22/01/2562 22/06/2562 บ.สินทรัพย์อนันต์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง RMC อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 6.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 23,787,000 29/01/2562 11,970,000 120 17/02/2562 12/02/2562 16/06/2562 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1L-2L เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 7.280 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,958,100 23/05/2562 7,203,600 150 01/06/2562 31/05/2562 28/10/2562 บ.โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1R เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน,ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 6.624 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,405,000 21/02/2562 6,497,188 150 08/03/2562 05/03/2562 04/08/2562 บ.โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-16L-2R ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.970 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,041,000 26/03/2562 2,754,555 60 21/04/2562 18/04/2562 19/06/2562 หจก.ยิงทวีวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.35) ปรับปรุงป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งคันคลองระบาย D1-9R กม. 9+000 - 9+155 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,000,000 18/12/2561 3,904,850 180 29/12/2561 28/12/2561 27/05/2562 หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 4,774,393
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูนจังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 24,284,664 30/11/2559 55,318,998 540 19/12/2559 16/12/2559 11/06/2561 บ.ดับเบิ้ลยู เค.ซี จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (29) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านอุ่มเหม้า (คลอง L-1L กม.5+900) เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (ค่าอำนวยการ) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 22,709,716 15/03/2561 26,380,000 270 28/04/2561 27/04/2562 22/01/2562 บ.จักรวาลบุรีรัมย์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (27) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 40,681,108 19/03/2561 33,000,000 270 28/04/2561 27/04/2562 22/01/2562 หจก.วรายุทธ การปิโตเลียม
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (155.2) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.35+685 - กม.45+700 และสายแยกซอยพร้อมระบบระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 197,662
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.8) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง LMC กม.5+420 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 24,774
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอยและสายแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 2,050,371
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมรั้วที่ทำการ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,320,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมอาคารชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 2,942,009
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมสะพาน คสล.คลองระบายน้ำ D3 3 กม. 4+355 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,616,300
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1L กม.0+025 - 3+620 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,785,000 23/08/2561 5,979,914 60 06/09/2561 06/09/2561 04/11/2561 บ.สินทรัพย์อนันต์จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงก่อสร้างถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งซ้าย กม. 24+00 - 28+040 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 12,120,000 30/04/2562 5,297,580 75 08/05/2562 07/05/2562 21/07/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-17L กม.6+300-กม.8+350 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,150,000 09/08/2561 3,568,000 60 25/08/2561 25/08/2561 23/10/2561 บ.สินทรัพย์อนันต์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-16L กม.4+370-กม.8+500 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 12,390,000 30/04/2562 5,584,298 75 08/05/2562 07/05/2562 21/07/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-16L-1R กม.0+000-กม.5+000 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 15,000,000 07/06/2562 5,589,994 90 18/06/2562 13/06/2562 15/09/2562 หจก.ไทยกิจแมชชีเนอรี่
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-16L-1R-1L กม.0+000-กม.2+917 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 8,751,000 21/03/2562 3,945,815 60 05/04/2562 04/04/2562 03/06/2562 หจก.เค อี ซี (1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-16L-3R กม.0+000-กม.3+430 ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,290,000 25/04/2562 4,597,558 75 08/05/2562 07/05/2562 21/07/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-17L-1L-1L กม.0+000 - กม.3+996 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.887 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 11,988,000 21/03/2562 3,599,475 75 05/04/2562 04/04/2562 18/05/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-17L-2L กม.0+000-กม.2+460 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 7,380,000 21/03/2562 3,238,316 60 30/03/2562 29/03/2562 28/05/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนลาดยาง คลองส่งน้ำสาย R-6L-2Lกม.0+000-7+707 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 23,700,000 23/08/2561 14,989,876 60 11/09/2561 11/09/2561 09/11/2561 หจก.เดชา คอนกรีต คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-7L กม.0+000 - 4+120 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 12,360,000 25/04/2562 5,688,056 75 08/05/2562 07/05/2562 21/07/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-11L กม.0+000 - 3+980 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 11,940,000 30/04/2562 5,889,961 75 08/05/2562 08/05/2562 21/07/2562 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-13L กม.1+360 - 1+823 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,389,000 19/07/2561 780,000 45 02/08/2561 01/08/2561 15/09/2561 บ.สกลนครนรกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-13L กม.1+870 - 3+720 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,550,000 09/08/2561 3,219,300 60 08/09/2561 08/08/2561 06/11/2561 หจก.เค.อี.ซี(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปรับปรุงถนน Para Asphaltic พนังกั้นน้ำที่ 1 (DIKE 1) อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 9.200 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 55,528,000 11/01/2562 23,700,141 120 23/01/2561 22/01/2561 23/05/2562 หจก.ลิ้มชัยเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปรับปรุงถนน Para Asphaltic พนังกั้นน้ำที่ 3 (DIKE 3) ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,932,000 14/03/2562 7,900,002 120 27/03/2562 26/03/2562 27/07/2562 หจก.ลิ้มชัยเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (35) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลาน ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 04/02/2562 4,675,075 180 13/03/2562 11/03/2562 09/09/2562 หจก. 108 ซีวิล
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (13) แก้มลิงหนองทองพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 05/02/2562 2,753,898 180 13/03/2562 11/03/2562 09/09/2562 หจก. ดีพร้อม อยุธยา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปรับปรุงผิวจราจรพนังกั้นน้ำที่ 4 (DIKE 4) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,500,000 26/07/2561 3,416,000 60 31/08/2561 30/08/2561 29/10/2561 หจก.เอส.เอ็ม.ซี.การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปรับปรุงถนนบริเวณที่ทำการและบ้านพักโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,000,000 26/07/2561 4,100,000 60 28/07/2561 27/07/2561 26/10/2561 หจก.อุดรรุ่งนิรันดร์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ปรับปรุงถนนบนทำนบดิน อ่างฯห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 5.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,000,000 27/12/2561 9,599,764 120 18/01/2562 16/01/2562 17/05/2562 หจก.อุดรสุภศิริ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.24) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและอาคารประกอบอื่น เรือนประทับแรม ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,000,000 01/07/2562 6,641,530 90 05/07/2562 05/07/2562 02/10/2562 บริษัท จีเอ็มที คอนโทรส จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.28) ปรับปรุงคลังน้ำมัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 28/01/2562 1,778,757 120 22/02/2562 22/02/2562 22/06/2562 หจก.อุดร พี อาร์ดี
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (9) ปรับปรุงคลองผันน้ำ ช่วงคลอง RMC ถึงถนนอุดร-หนองบัวลำภู ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,000,000 20/11/2561 1,167,290 60 21/12/2561 18/02/2562 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ปรับปรุงถนนท้ายทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 11,500,000 11/06/2561 7,399,920 90 25/06/2561 25/06/2561 24/09/2561 หจก.อุดรสุภศิริ
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.81) ปรับปรุงเส้นทางศึกษาสัตว์ป่าและกรงนกหายากเขตเทือกเขาภูพานตามแนวพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 05/02/2562 66,800 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งทวีวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (3) งานก่อสร้างถนนลาดยางเข้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 28/01/2562 13,189,000 210 06/02/2562 06/02/2562 03/09/2562 หจก.เค.อี.ซี.(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน1 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.330 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,450,000 21/01/2562 5,797,950 120 26/01/2562 22/01/2562 24/05/2562 หจก.เค.อี.ซี.(1996)
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (3) River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยนาอ่าง ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 26/12/2561 4,839,982 180 09/01/2562 08/01/2562 07/08/2562 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (4) River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยหินตาด ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 26/12/2561 6,439,988 120 09/01/2562 09/01/2562 07/07/2562 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (5) River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยด่านบ่วง ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 26/12/2561 4,769,940 120 07/01/2562 02/01/2562 06/05/2562 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.174.7) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 14/01/2562 874,900 120 17/01/2562 15/01/2562 16/05/2562 หจก.สกลนครวิชัยก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการปรับปรุงพื้นที่ประวัติศาสตร์ (เส้นทางประวัติศาสตร์ ตามรอยพ่อ) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 3,004,131
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 4 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านลาดกะเฌอ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 26,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำภูไม้รวก งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 30,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยเวียนไพร งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรับปรุงทางระบายน้ำฉุกเฉินอ่างเก็บน้ำห้วยอ่าง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ ถนนหลังทำนบดินอ่างฯห้วยซำ โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 0.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,739,000 04/04/2562 940,902 90 28/04/2562 22/04/2562 26/07/2562 บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอส.ซี. การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ ถนนหลังทำนบดินอ่างฯ ห้วยสหาย โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 0.850 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,270,000 04/04/2562 1,034,442 90 28/04/2562 26/07/2562 บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอส.ซี. การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (22) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่งไฮ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 26/12/2561 3,097,800 150 09/01/2562 08/06/2562 หจก.ฟอเลสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.168.631) ซ่อมแซมบำรุงรักษาในเขต โครงการชลประทานบึงกาฬ ( 1 โครงการ 1 ล้านบาท) ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (4.15) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำเตาะเลาะ ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 07/12/2561 2,778,348 150 18/12/2561 18/12/2561 16/05/2562 ห้างหุ่นส่วนจำกัด ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ งบกลาง 2562 2561 2561 5,018,000 01/06/2561 4,232,100 150 01/06/2561 28/10/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ งบกลาง 2562 2561 2561 1,768,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ โครงการซ่อมแซมฝายห้วยฮี้ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ งบกลาง 2562 2560 2560 6,950,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ โครงการแก้มลิงหนองซุงพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ งบกลาง 2562 2560 2560 37,544,800
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ ขุดลอกหนองส้มโฮง จังหวัดบึงกาฬ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 2,589,874 14/06/2561 2,900,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมศักดิ์ บริการ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านซาง ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 7,958,845 25/01/2561 26,380,308 180 14/02/2560 14/02/2560 11/08/2559 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอเรสท์ เอินจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำในเขตจังหวัดบึงกาฬ ตำบลชัยพร อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 22,933,548
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (77) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 5,408,158 13/03/2561 24,778,555 180 21/03/2561 19/03/2561 16/09/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอเรสท์ เอินจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ ถนนภายในบริเวณ โครงการชลประทานบึงกาฬ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 12,600,000 12/07/2561 6,179,000 90 12/07/2561 09/10/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มชัยเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ ถนนภายในบริเวณหัวงานประตูระบายน้ำห้วยคาด โครงการชลประทานบึงกาฬ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 11,300,000 14/06/2561 3,272,000 90 14/06/2561 10/09/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.ซี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.3) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยไพจานใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,500,000 12/02/2562 555,000 60 13/02/2562 13/04/2562 บ.แอล คอน จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี ปรับปรุงผิวทางบนคันกั้นน้ำ Route CA ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.200 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,250,000 27/12/2561 2,596,990 90 11/01/2562 09/01/2562 10/04/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี ปรับปรุงผิวทางบนคันกั้นน้ำ Route A ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.980 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 17,680,000 19/12/2561 14,790,195 120 14/01/2562 08/01/2562 13/05/2562 หจก.อุดร ซี เอส พี
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี ปรับปรุงผิวทางบนคันกั้นน้ำ Route B ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 5.700 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,150,000 27/12/2561 16,573,620 150 11/01/2562 08/01/2562 09/06/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี ปรับปรุงผิวทางบนคันกั้นน้ำ Route C ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 5.600 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,380,000 27/12/2561 12,335,445 150 09/01/2562 13/01/2562 13/05/2562 บ.ทรายชลทิศจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.34) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย ML กม.0+950 - 1+350 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P10 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,800,000 03/12/2561 174,266 210 08/12/2560 05/07/2562 หจก.ป.ธีรวุฒิ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.168.573) ซ่อมแซมด้านท้ายประตูระบายน้ำกุมภวาปี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 13/12/2561 408,387 60 14/12/2561 14/12/2561 12/02/2562 หจก.โมโนบิช
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.168.575) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ Flab Gate ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,300,000 27/11/2561 122,800 270 28/11/2561 25/08/2562 หจก.ป.ธีรวุฒิ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.168.577) ซ่อมแซมคันดินห้วยนาโน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 550,000 07/03/2562 526,900 60 06/06/2562 04/06/2562 05/08/2562 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.172.20) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ห้วยนาโน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 14/02/2562 698,000 หจก.บุญเจริญวัสดุ 2888
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (30) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย MR กม.0+415 - กม.2+303 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P9 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 22,656,000 04/12/2561 495,231 270 หจก.ป.ธีรวุฒิ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (12) แก้มลิงหนองหมัด ระยะ 4 ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 44,000,000 25/04/2562 38,897,970 270 25/05/2562 23/05/2562 18/02/2563 หจก.เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.142) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยลำปาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 2,300,061 09/01/2561 23,000,061 210 25/01/2562 22/08/2561 หจก.วิเศษ เอส.พี
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (14) แก้มลิงหนองหมัด เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 19,028,278 29/03/2561 30,844,175 270 19/04/2561 18/04/2561 13/01/2562 หจก.เพชรสามัคคี
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี ปรับปรุงคันดินกั้นน้ำ (Dike) Route I ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.850 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 32,000,000 11/06/2561 22,999,711 120 19/06/2561 28/06/2561 26/10/2561 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 ถนนหัวงาน อ่างเก็บน้ำซำตมขาว ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.900 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,500,000 18/01/2562 2,027,647 150 01/02/2562 30/01/2562 30/06/2562 บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (6) ฝายห้วยโป่งเอียด ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,000,000 23/01/2562 25,000 5 โรงกลึงลิศชัย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (7) ฝายห้วยยาม (ยาไม้โคก) ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 26,000,000 23/01/2562 81,000 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (8) ฝายลำปาว (ท่าลี่) ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 23/01/2562 483,000 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (2.19) ฝายห้วยปอเหนือ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 21,000,000 23/01/2562 25,000 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (2.20) ฝายห้วยโซม (หินสิ่ว) ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 23/01/2562 56,324 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (2.21) ฝายบ้านกุดค้า(ห้วยม่วง) ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 23/01/2562 60,690 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (2.22) ฝายห้วยอีโดก ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 23/01/2562 81,000 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (2.23) ฝายห้วยอังฮ้า ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 23/01/2562 52,000 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (3.3) ฝายลำปิงใหญ่ (ปชด.) ตำบลบุฮุม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 32,000,000 23/01/2562 72,000 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (3.4) ฝายบ้านดงโทน (ปชด.) ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 23/01/2562 57,000 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 โครงการสระเก็บน้ำวัดภูหินดังพร้อมก่อสร้างคันดินและอาคารประกอบ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี งบกลาง 2562 2561 2561 19,759,000 09/10/2561 9,215,286 300 26/10/2561 25/10/2561 21/08/2562 ห้างหุ้นส่วนพินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี งบกลาง 2562 2560 2560 46,976,000 14/11/2560 615,514 150 22/11/2560 21/11/2560 20/04/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งทวีวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ งบกลาง 2562 2560 2560 23,348,000 14/11/2560 2,302,759 180 23/11/2560 22/11/2560 21/05/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์ทีเจริญทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (15) ฝายบ้านทุ่งฝน เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,382,529 20/11/2560 1,971,107 150 29/11/2560 29/11/2560 27/04/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กษมาซัพพลาย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (10) อ่างเก็บน้ำบ่อประทาย ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 11,881,261 14/12/2560 25,699,854 330 27/12/2560 26/12/2560 21/11/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรายุทธ (เลี่ยงฮะ)การปิโตเลี่ยม
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 ถนนภายในบริเวณ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,200,000 05/06/2561 4,929,987 150 20/06/2561 05/06/2561 16/11/2561 บริษัท เอส มหานคร คอนกรีต จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 5 ถนนภายในบริเวณ สำนักงานชลประทานที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,000,000 28/08/2561 2,884,811 60 31/08/2561 30/08/2561 29/10/2561 หจก.ลิ้มชัยเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 5 ก่อสร้างบ้านพักคนงานขนาด 8 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,400,000 27/09/2561 392,512 90 01/10/2561 08/10/2561 28/12/2561 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 14 ครั้ง