ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 20:45:56]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 ปรับปรุงผิวจราจรถนนบนคันคลอง RMC (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 6 จำนวน 1 รายการ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 15,750,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (49) แก้มลิงห้วยหินลาด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 3,730,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ รสชก. (ให้บริการ)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.168.852) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 14/12/2561 100,000 กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (37) ปรับปรุงทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 2,599,490 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิรกำพล ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (74) แก้มลิงอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 46,000,000 20/03/2562 8,599,365 270 23/04/2562 23/04/2562 27/01/2563 หจก.วชิรกำพล ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.606) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,020,000 07/02/2561 1,020,000 150 02/10/2561 23/04/2561 28/02/2562 หจก.เจ วาย ก่อสร้าง (1992)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (11) ปรับปรุงระบบเก็บกัก อ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 6,002,220
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (17) แก้มลิงอ่างเก็บน้ำท่าพระ (หนองหลด) พร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 18,899,288
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น แก้มลิงกุดพาน พร้อมอาคารประกอบ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งานปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้า ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 1.200 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,706,700 10/04/2562 3,463,680 หจก.วิบูลย์ภัณท์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.168.835) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 29/03/2562 100,000 10 30/03/2562 30/03/2562 08/04/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.174.8) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 04/02/2562 942,000 หจก.พาณิชรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.174.9) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยฝา โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 07/02/2562 876,000 หจก.พี.ที.เอส.คอนสตรัคชั่น5556
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (69) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองอิเฒ่า (ระยะ 2) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 608,850
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ปรับปรุงทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำลำพะยัง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสงเปือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 1.910 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 7,900,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ปรับปรุงถนนเลียบท่อส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำลำพะยัง(ตอนบน)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,100,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยปอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 8,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (50) แก้มลิงหนองแซงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 45,000,000 15/01/2562 17,699,734 240 14/02/2562 13/02/2562 11/10/2562 หจก.วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตรเลียม
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (51) แก้มลิงหนองใหญ่พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 10/01/2562 6,459,892 240 09/02/2562 08/02/2562 06/10/2562 หจก.นุชนารถ
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.168.864) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 24/12/2561 99,640 30 25/12/2561 25/12/2561 23/01/2562 กลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.174.10) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 31/01/2562 1,648,725 90 14/02/2562 13/02/2562 14/05/2562 หจก.นีโมครับ (ให้บริการ)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (49) แก้มลิงโคกแพงพวยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 22/01/2562 10,032,100 210 06/02/2562 05/02/2562 03/09/2562 หจก.108 ซีวิล
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (51) แก้มลิงกุดปลามันพร้อมอาคารประกอบ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 10/01/2562 11,545,613 210 09/02/2562 08/02/2562 06/09/2562 หจก.นุชนารถ
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (52) แก้มลิงหนองเบ็นพร้อมอาคารประกอบ ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 22/01/2562 13,305,200 240 06/02/2562 05/02/2562 03/10/2562 หจก.108 ซีวิล
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ โครงการฝายบ้านสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบกลาง 2562 2560 2560 64,310,000 14/09/2560 1,877,777 150 11/12/2560 01/12/2560 09/05/2561 หจก.อำนาจเจริญ กรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ แก้มลิงบึงโลโพพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง 2562 2559 2559 10,000,000 30/11/2559 2,644,520 120 15/03/2560 09/03/2560 12/07/2560 หจก.เอ.บี.เอส.(1990)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ แก้มลิงห้วยฝรั่งพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 8,986,440 22/05/2561 8,986,440 210 26/02/2562 20/02/2562 23/09/2562 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (54) แก้มลิงหนองบงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 4,268,297 13/02/2561 19,822,880 240 05/02/2561 15/02/2561 12/10/2561 หจก.เทพารักษ์
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 1R-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยทราย งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 38,000,000 19/06/2561 949,994 210 04/07/2561 04/07/2561 29/01/2562 หจก.สิริภูมิการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ปรับปรุงถนนคันพนังกั้นน้ำชีเก่า บ้านม่วง-ท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 5.078 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 26,000,000 14/01/2562 17,407,262 180 21/02/2562 20/02/2562 19/08/2562 บจก.ปรมินทร์ก่อสร้าง มหาสารคาม
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ปรับปรุงถนนคันพนังกั้นน้ำชีใหม่ บ้านท่าสองคอน ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 6.834 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 36,600,000 17/05/2562 24,398,944 180 29/05/2562 28/05/2562 24/11/2562 หจก.สิริภูมิการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.51) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ พนังกั้นน้ำห้วยคะคาง ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 14/02/2562 2,924,605 150 28/02/2562 27/02/2562 27/07/2562 หจก. พี ที่ เอ็น การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.53) ปรับปรุงอาคารรับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,600,000 12/02/2562 161,944 30 18/02/2562 17/02/2562 20/03/2562 บจก.เคโอน่า คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.54) ปรับปรุงอาคารรับน้ำ อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 12/02/2562 24,984 30 18/02/2562 17/02/2562 20/03/2562 บจก.เคโอน่า คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.55) ปรับปรุงอาคารรับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,400,000 12/02/2562 94,146 30 18/02/2562 17/02/2562 20/03/2562 บจก.เคโอน่า คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.168.873) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 14/01/2562 1,000,000 30 15/01/2562 14/01/2562 13/02/2562 เกษตรกรสมาชิกผู้ใช้น้ำชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (119) ปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยสามสัตย์ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 15/03/2562 14,502,402 300 18/04/2562 17/04/2562 11/02/2563 บจก.ปรมินทร์ก่อสร้าง มหาสารคาม
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม แก้มลิงหนองเลิงเบ็ญ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขวาอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 12,856,133 24/01/2560 18,676,473 300 28/02/2560 27/02/2560 24/12/2560 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสรา้ง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (39) ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 4,013,360 29/12/2560 8,385,732 240 23/01/2561 22/01/2561 19/09/2561 บจก.ปรมินทร์ก่อสร้าง มหาสารคาม
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (40) ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองบัว เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 10,277,517 29/12/2560 15,373,952 240 14/01/2561 13/01/2561 10/09/2561 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสรา้ง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (66) แก้มลิงห้วยเชียงส่ง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 11,449,717 12/01/2561 22,675,734 300 27/01/2561 26/01/2561 22/11/2561 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ปรับปรุงถนนบนทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,000,000 29/08/2561 3,389,999 90 17/09/2561 16/09/2561 15/12/2561 หจก.พัณกมลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ปรับปรุงถนนบนทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,000,000 29/08/2561 6,278,000 90 12/09/2561 11/09/2561 10/12/2561 บริษัท วรัญญาเรียลเอสเตท จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงคันคลอง 3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 1.600 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,032,000 26/12/2561 3,790,002 90 17/01/2562 17/01/2562 16/04/2562 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงคันคลอง 2L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 1.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,276,000 26/12/2561 3,180,003 90 17/01/2562 17/01/2562 16/04/2562 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงคันคลองสายใหญ่ฝั่งขวา RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.190 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,400,000 09/04/2562 8,120,042 90 หจก.ศรีแก่นเพชรเมยวดี
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงคันคลอง 2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 2.395 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,300,000 27/03/2562 6,099,000 90 18/04/2562 18/04/2562 16/07/2562 บริษัท วรัญญาเรียลเอสเตท จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 5.813 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,324,000 20/12/2561 7,120,073 90 21/12/2561 21/12/2561 20/03/2562 หจก.ศรีแก่นเพชรเมยวดี
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงคันคลอง 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 4.494 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,662,000 26/03/2562 5,500,005 90 12/04/2562 12/04/2562 10/07/2562 หจก.ศรีแก่นเพชรเมยวดี
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงผิวจราจรคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,376,000 20/12/2561 6,170,036 90 21/12/2561 21/12/2561 20/03/2562 หจก.ศรีแก่นเพชรเมยวดี
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงผิวจราจรคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,897,000 21/01/2562 7,650,095 90 02/02/2562 02/02/2562 02/05/2562 หจก.ศรีแก่นเพชรเมยวดี
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงผิวจราจรคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,897,000 26/02/2562 7,640,012 90 04/03/2562 04/03/2562 01/06/2562 หจก.ศรีแก่นเพชรเมยวดี
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงผิวจราจรคันคลอง 2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,897,000 26/02/2562 7,660,997 90 04/03/2562 04/03/2562 01/06/2562 บริษัท วรัญญาเรียลเอสเตท จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (48) แก้มลิงกุดกงพร้อมอาคารประกอบ (พื้นที่ส่วนที่2) ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 01/02/2562 7,887,997 180 22/02/2562 22/02/2562 20/08/2562 หจก.หนิงหน่อง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (4) ปรับปรุงพนังกันน้ำชีฝั่งขวา กม.35+000 ถึง 60+000 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 45,000,000 27/11/2561 22,854,000 240 04/01/2562 03/01/2562 31/08/2562 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.168.892) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 21/01/2562 99,998 5 21/01/2562 21/01/2562 28/01/2562 นายซึม อนารัตน์
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.172.27) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ห้วยปากบุ่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 15/01/2562 521,710 60 03/02/2562 03/02/2562 03/04/2562 หจก.ร้อยเอ็ดรุ่งนภา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.174.13) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 22/02/2562 961,416 90 26/03/2562 26/03/2562 23/04/2562 บริษัท ๓๑๐ วิศวกรรม จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำยังฝั่งขวาบ้านวังเข จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 21/03/2562 480,646 60 23/03/2562 23/03/2562 21/05/2562 บริษัท พงษ์ปภา ก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแก้งม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด งบกลาง 2562 2561 2561 16,263,521 13/06/2561 2,199,922 60 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองบัวดอนต้อน จังหวัดร้อยเอ็ด งบกลาง 2562 2561 2561 44,337,200 04/07/2561 2,846,934 หจก.หนิงหน่อง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด โครงการแก้มลิงหนองขอนดอกพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด งบกลาง 2562 2561 2561 13,088,700 20/12/2561 3,800,749 120 18/01/2562 17/01/2562 17/05/2562 หจก.ร้อยเอ็ดรุ่งนภา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำธวัชชัย งบกลาง 2562 2559 2559 35,000,000 01/02/2561 19,031,980 240 21/02/2560 20/02/2560 18/10/2560 หจก.108ซีวิล
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ประตูระบายน้ำห้วยดางเดียว โครงการชลประทานร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 22,179,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านคุ้มวัดสีทอง ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 21,230,450
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด แก้มลิงลำชีหลงพร้อมอาคารประกอบ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 7,462,173
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำ หนองหญ้าม้า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 2.372 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,040,000 17/07/2561 3,349,996 90 04/08/2561 03/08/2561 01/11/2561 บริษัท เอกเมืองยศ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.191 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 8,400,000 24/07/2561 5,449,993 90 04/08/2561 03/08/2561 01/11/2561 บริษัท เอกเมืองยศ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมคันคลองคลอง 2R-LMC กม.0+000-5+300 อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,000,000 04/09/2561 970,001 45 02/10/2561 01/10/2561 15/11/2561 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมคันคลอง 1L-2R-MC กม.0+000-1+749 อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 500,000 24/09/2561 483,816 45 17/10/2561 16/10/2561 30/11/2561 หจก.ตั้งตระกูลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมคันคลอง 2L-2R-MC กม.0+000-2+040 อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 500,000 10/08/2561 484,330 45 15/09/2561 14/09/2561 29/10/2561 หจก.ตั้งตระกูลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมคันคลอง 1R-2L-2R-MC กม.0+000-1+130 อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 500,000 10/08/2561 484,175 45 15/09/2561 14/09/2561 29/10/2561 หจก.ตั้งตระกูลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมคันคลอง 3L-2R-MC กม.0+000-0+700 อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 500,000 10/08/2561 357,990 45 15/09/2561 14/09/2561 29/10/2561 หจก.ตั้งตระกูลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมทำนบดินหัวงาน ที่ กม.0+000-กม.1+500 อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,000,000 17/07/2561 1,994,999 90 04/08/2561 03/08/2561 01/11/2561 บริษัท เอกเมืองยศ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมทำนบดินคลองสาย RMC ที่ กม.0+000-กม.2+500 อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,700,000 17/07/2561 3,149,996 90 04/08/2561 03/08/2561 01/11/2561 บริษัท เอกเมืองยศ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ขุดลอกลำเตา งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,000,000 23/07/2561 2,777,529 90 19/08/2561 18/08/2561 16/11/2561 หจก.หนิงหน่อง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด แก้มลิงหนองคูพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,000,000 23/07/2561 3,789,000 90 25/08/2561 24/08/2561 22/11/2561 หจก.พรโพธิ์ทอง คอนเทค
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.735) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 27/02/2562 100,000 15 27/02/2562 27/02/2562 14/03/2562 กลุ่มผู้ใช้น้ำ ปตร.ห้วยส้มป่อย
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.740) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดโนนม่วง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 27/12/2561 484,918 60 28/12/2561 26/02/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเพชรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.741) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดบ้านท่าตะหลิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 12/12/2561 484,280 60 13/12/2561 10/02/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัชชัย
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.746) ซ่อมแซมเสาระดับน้ำฝายทดน้ำในลำคันฉู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 03/12/2561 319,000 90 04/12/2561 04/03/2562 บริษัท เพชรเพิ่มพูนทอง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.749) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในเขตพื้นที่ส่งน้ำลำคันฉู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 300,000 03/12/2561 281,000 90 04/12/2561 04/03/2562 บริษัท เพชรเพิ่มพูนทอง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.174.11) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำลำคันฉู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 25/04/2562 1,438,990 90 18/05/2562 18/05/2562 15/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพงษ์การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (14) แก้มลิงบึงกุดหวาย ระยะที่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 03/04/2562 14,230,412 210 06/04/2562 05/04/2562 02/11/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสามัคคี
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (50) แก้มลิงกุดหวายพร้อมอาคารประกอบระยะที่ 4 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 22/02/2562 22,032,170 240 26/02/2562 25/02/2562 23/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (55) แก้มลิงบึงอำพันพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 04/07/2562 12,400,341 150 05/07/2562 04/07/2562 01/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (19) แก้มลิงบึงตาลพร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 4,053,665 30/03/2561 6,689,000 180 บริษัท ฟ้าใสออกาไนซ์ กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน ซ่อมแซมคันดินบึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,000,000 27/06/2561 3,080,000 90 28/06/2561 26/09/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรพลเจริญกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน ซ่อมแซมคันกั้นน้ำชีบ้านลำชี จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,000,000 13/07/2561 527,411 120 14/07/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรพลเจริญกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำฝายร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 4.190 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,580,000 14/08/2562 5,949,800 90 บริษัท ช.มิตรยนต์ 1993 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ปรับปรุงผิวจราจรทางเข้าสถานีสูบน้ำ P1 ฝายชนบท ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 2.520 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,950,000 17/05/2562 3,511,872 90 01/06/2562 30/05/2562 29/08/2562 บ.กู๊ดบิ้วดิ้งดีไซน์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำฝายวังยาง ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 5.785 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,000,000 14/08/2562 8,198,820 90 หจก. ว.ประยูรก่อสร้าง (1984)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสาย MC (ช่วงที่ 2) สถานีสูบน้ำฝายร้อยเอ็ด ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 13.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 19,950,000 01/07/2562 13,885,200 150 16/07/2562 12/07/2562 13/12/2562 หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง (1984)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำพนมไพร ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 8.540 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,300,000 15/07/2562 11,042,220 150 01/08/2562 30/07/2562 29/12/2562 หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง (1984)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (3) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำชีฝั่งขวาชีกลาง กม.0+000 ถึง 35+000 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 06/02/2562 20,887,943 270 14/02/2562 07/02/2562 11/11/2562 หจก.หนิงหน่อง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.168.721) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 04/03/2562 99,918 10 05/03/2562 17/03/2562 14/03/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.168.727) ซ่อมแซมปตร.ท้ายเขื่อนชนบท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,100,000 07/03/2562 462,839 15 08/03/2562 07/03/2562 22/03/2562 หจก.เดชเจริญชัย
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (10) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนชนบท ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 07/05/2562 848,000 60 23/05/2562 22/05/2562 22/07/2562 ส.พัฒนวิศวการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (11) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย MC-4R-1L สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 07/05/2562 3,770,000 180 22/05/2562 21/05/2562 16/11/2562 ส.พัฒนวิศวการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง โครงการแก้มลิงกุดเชียงบังพร้อมอาคารประกอบ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด งบกลาง 2562 2562 2562 38,500,000 17/06/2562 26,990,287 180 29/08/2562 25/06/2562 25/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา กุดเดือยไก่ ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,229,782
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ปรับปรุงถนนภายในบริเวณหัวงานโครงการฝายท่าไฮ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 0.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,115,000 22/01/2562 2,341,687 90 14/02/2562 13/02/2562 14/05/2562 บจก.ฟ้าใสออแกไนซ์กรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.168.786) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 28/02/2562 100,000 กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านสองชั้น
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.168.787) ซ่อมแซมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ช่วง กม.0+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 700,000 18/12/2561 229,613 60 20/12/2561 18/12/2561 17/02/2562 หจก.อินทรีทองการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.168.789) ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ช่วงบ้านฝาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 820,000 19/12/2561 491,839 45 20/12/2561 19/12/2561 02/02/2562 หจก.ศรัญมอเตอร์
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.168.795) ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ช่วงบ้านแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 850,000 18/12/2561 495,989 45 21/12/2561 19/12/2561 02/02/2562 หจก.อำนาจเจริญ กรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.172.28) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยเชียงคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 22/01/2562 668,092 60 07/02/2562 06/02/2562 07/04/2562 หจก.เพิ่มพงษ์การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (41) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 23/01/2562 1,442,320 180 01/02/2562 30/01/2562 30/07/2562 หจก.นิวโชครุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (11) ปรับปรุงทำนบดินและลาดด้านท้ายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,992,938
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ปรับปรุงถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 2.566 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 21,600,000 27/09/2561 10,940,000 120 18/10/2561 17/10/2561 13/02/2562 หจก.พัณกมลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ปรับปรุงถนนหัวงานฝายยางบ้านชาดหัวเรือ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,000,000 26/09/2561 1,499,525 90 08/12/2561 07/12/2561 07/03/2562 บริษัท ชนัญญา เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ปรับปรุงถนนภายในบริเวณหัวงานโครงการฝายยางบ้านโพนฝ้าย งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 7,200,000 20/09/2561 5,032,000 90 08/12/2561 07/12/2561 07/03/2562 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมเสริมคันดินกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาช่วงบ้านมะแซว จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมเสริมคันดินกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาช่วงบ้านเขวาค้อ จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,200,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมเสริมคันดินกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาช่วงบ้านยาง จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,200,000 07/09/2561 356,000 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมอาคารอาคารระบายน้ำฉุกเฉินฝายยางบ้านชาดหัวเรือ จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,000,000 13/09/2561 493,123 หจก.ศรัญมอเตอร์
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วงบ้านเขวาคำ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 660,000 02/08/2561 291,344 45 10/08/2561 09/08/2561 23/09/2561 หจก.อินทรีทองการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วงหน้าฝายยางบ้านเขวาน้อยเขวาคำ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 840,000 02/08/2561 291,912 45 10/08/2561 09/08/2561 23/09/2561 หจก.อำนาจเจริญ กรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่บ้านเมืองบัวทั้งสองฝั่งพร้อมอาคารระบายน้ำ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,500,000 30/08/2561 323,750 หจก.ร้อยเอ็ดรุ่งนภา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯ9 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 0.350 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,272,000 27/03/2562 624,961 45 14/06/2562 28/07/2562 บริษัท ทรายชลทิศ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง RMC ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 3.413 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,665,000 20/06/2562 4,770,000 120 06/08/2562 05/08/2562 23/12/2562 หจก.ไทยกิจแมชชินเนอรี่
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.168.762) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 14/12/2561 100,000 นายกำชัย มั่นดอนเรือ
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (103) ปรับปรุงพนังกั้นลำน้ำพานและลำปาวหลง ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 28/01/2562 12,393,262 180 08/02/2562 08/02/2562 06/08/2562 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว โครงการขุดลอกหนองหลวงบริเวณบ้านโคกกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบกลาง 2562 2561 2561 26,500,000 06/07/2561 14,002,880 180 13/07/2561 13/07/2561 08/01/2562 หจก.108 ซีวิล
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงสว่างตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 324,850
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ปรับปรุงถนนบริเวณหัวงานโครงการฯ ลำปาว ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 1.680 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,300,000 10/09/2561 4,190,000 45 09/10/2561 09/10/2561 22/11/2561 หจก.วรัญญาเรียลเอสเตท
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ปรับปรุงถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย LMC(โครงการน้ำพรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 1.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,560,100 27/03/2562 3,378,965 90 20/04/2562 19/04/2562 19/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณกลการจัตุรัส
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ปรับปรุงถนนสายใหญ่ฝั่งขวา(RMC) โครงการน้ำเชิญ ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 2.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,120,000 25/03/2562 3,122,080 120 19/04/2562 18/04/2562 17/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธาอุปกรณ์
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ปรับปรุงถนนสายใหญ่ฝั่งซ้าย(LMC) โครงการน้ำเชิญ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 2.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,120,000 25/03/2562 3,121,560 120 19/04/2562 18/04/2562 17/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธาอุปกรณ์
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ปรับปรุงถนนบนทำนบดินเขื่อนน้ำพรม ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 1.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,259,000 19/03/2562 3,191,210 90 23/04/2562 22/04/2562 22/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิรกำพล ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ปรับปรุงถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) โครงการฯน้ำพรม ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 4.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,807,220 28/03/2562 5,996,600 90 23/04/2562 22/04/2562 22/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองใบพัฒนา 
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ปรับปรุงถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) โครงการฯน้ำพรม ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 4.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,520,000 27/03/2562 7,192,997 90 20/04/2562 19/04/2562 19/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณกลการจัตุรัส
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.168.755) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 01/02/2562 68,000 60 01/02/2562 01/02/2562 01/04/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ ชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.172.24) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,900,000 28/02/2562 1,219,573 90 23/03/2562 22/03/2562 20/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงหลี ก่อสร้าง 2015
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.172.25) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยนาผักเสี้ยน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,500,000 04/03/2562 748,718 90 23/03/2562 22/03/2562 20/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ที เอ็น การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.172.26) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยจันหล้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,800,000 26/02/2562 1,488,476 90 23/03/2562 22/03/2562 20/06/2562 บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.174.12) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 28/02/2562 149,013 90 19/03/2562 18/03/2562 17/06/2562 บริษัท ภรณ์ชลินทร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (53) แก้มลิงบึงแก้งพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 18/03/2562 10,226,936 120 03/04/2562 02/04/2562 01/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (54) แก้มลิงหนองสามหมื่น พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 15/07/2562 7,951,197 180 19/07/2562 18/07/2562 07/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งเกียรติธาดาก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำน้ำพรม กม.92+000-กม.95+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,099,934 20/02/2561 1,099,934 150 08/01/2562 06/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ดี.อาร์.อินเตอร์กรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (37) ปรับปรุง ปตร.น้ำเชิญ โครงการฯน้ำเชิญ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 5,793,800 13/06/2561 5,793,800 180 ห้างหุ้นส่วน ซ.ญาโลหะกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ (โครงการเขื่อนทดน้ำน้ำชิญอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 15,252,700 14/09/2561 6,268,444 60 16/10/2561 16/10/2561 15/12/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองใบพัฒนา 
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซอมแซมถนนลาดยางคันคลอง 4L-RMC กม. 2+750-5+050 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 2.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,500,000 10/01/2562 4,617,467 150 13/02/2562 12/02/2562 12/07/2562 หจก.ชูชาติพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 0.381 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 07/01/2562 985,995 90 01/02/2562 30/01/2562 01/05/2562 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ถนนยาง PARA SOIL CEMENT คลองLMC. ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 12.132 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 26,000,000 16/01/2562 17,189,000 180 22/03/2562 21/03/2562 18/09/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ถนนยาง PARA SOIL CEMENT คลองLMC. ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 5.003 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,500,000 07/01/2562 7,100,000 150 14/03/2562 13/03/2562 10/10/2562 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.7) แก้มลิงหนองแบกพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,800,000 16/01/2562 3,687,890 120 29/01/2562 28/01/2562 28/05/2562 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (46) แก้มลิงบึงห้วยซันพร้อมอาคารประกอบระยะที่ 1 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 27,000,000 20/02/2562 10,615,284 210 16/03/2562 15/03/2562 11/10/2562 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (47) แก้มลิงหนองซอนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 31,000,000 16/01/2562 13,483,100 270 29/01/2562 28/01/2562 25/10/2562 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (61) แก้มลิงหนองแม่ซัด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 48,750,000 15/01/2562 23,099,372 240 31/01/2562 30/01/2562 27/09/2562 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (62) แก้มลิงหนองเลิงเปือยและอาคารประกอบ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 70,000,000 31/01/2562 2,304,866 60 02/02/2562 31/01/2562 01/04/2562 บจก.กระนวนคอนกรีต
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.804) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 22/02/2562 79,900 กลุ่ม 11 ขวารวมพลังสามัคคี
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.172.22) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 4R-D1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 16/01/2562 485,465 30 01/02/2562 31/01/2562 02/03/2562 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.172.23) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 1R-1R-4R-D1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 11/01/2562 483,955 30 29/01/2562 28/01/2562 27/03/2562 หจก.อ.เจริญสุข
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (40) ปรับปรุงคันพนังกั้นน้ำ A2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 สาย ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,300,000 09/01/2562 3,780,000 180 26/01/2562 25/01/2562 24/07/2562 หจก.ส.พัฒนวิศวกรโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (2.41) ฝายลำน้ำพองเก่า ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 12/02/2562 17,393,824 240 22/02/2562 21/02/2562 20/10/2562 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (58) แก้มลิงหนองคูพร้อมอาคารประกอบ ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 36,000,000 16/01/2562 13,416,700 270 29/01/2562 28/01/2562 25/10/2562 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (125) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำ A1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 25/03/2562 44,710,590 180 27/03/2562 26/03/2562 22/09/2562 ห้างหุ่นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.63) ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ 2R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 สาย เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 3,320,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซม ปตร.D5 (ห้วยน้ำเค็ม) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซม สถานีสูบน้ำ ปตร.ห้วยเชียงส่ง จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซมคันคลอง 3L-RMC กม.7+135 - 11+185 จังหวัดขอนแก่น งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,990,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซมคันคลอง 3L-RMC กม.2+000 - 7+135 จังหวัดขอนแก่น งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,998,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซมคันคลอง 3L-RMC กม.11+185 - 18+068 จังหวัดขอนแก่น งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,990,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย แก้มลิงบึงหนองแสนพันพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 30,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย พนังกั้นน้ำพองฝั่งขวา ยาว 9+500 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 14 ครั้ง