ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 07:33:43]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 7 ส่วนกลาง สชป.7 (ค่าอำนวยการ) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 5R-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.130 กม. (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 54,900
สำนักงานชลประทานที่ 7 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.7 (1.7) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 3 คัน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,434,000 27/12/2561 1,230,000 60 28/12/2561 28/12/2561 25/02/2562 หจก.อุบลพูนทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยซึง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.847 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,316,000 01/04/2562 560,000 45 22/04/2562 19/04/2562 06/06/2562 หจก.พิภพค้าไม้
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานฝายห้วยแซะ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,897,000 22/03/2562 3,699,000 60 04/04/2562 04/04/2562 03/06/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-1R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.703 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 05/02/2562 749,000 30 01/04/2562 01/04/2562 30/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-2R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.388 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,400,000 01/04/2562 578,000 30 25/04/2562 25/04/2562 30/04/2562 หจก.พิภพค้าไม้
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-3R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.247 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,500,000 05/02/2562 1,559,047 60 02/04/2562 01/04/2562 30/05/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-4R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.356 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,300,000 05/02/2562 629,000 30 01/04/2562 01/04/2562 01/05/2562 หจก.พาทิศคอนสรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-5R-1L-1R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.330 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,400,000 26/02/2562 2,636,000 75 01/04/2562 01/04/2562 14/06/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-5R-2L เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.207 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 05/02/2562 1,968,240 75 01/04/2562 01/04/2562 14/06/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-5R-2L-1L เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.058 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,800,000 06/02/2562 1,359,030 45 01/04/2562 01/04/2562 15/05/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-5R-2L-1R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.200 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,300,000 06/02/2562 1,459,000 60 01/04/2562 01/04/2562 30/05/2562 หจก.พาทิสคอนสรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-6R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.571 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,600,000 05/02/2562 1,919,007 60 01/04/2562 01/04/2562 30/05/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-7R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.667 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 05/02/2562 2,029,000 60 01/04/2562 01/04/2562 31/05/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-8R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.490 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,300,000 04/02/2562 1,818,040 60 01/04/2562 01/04/2562 30/05/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำสระสมิง ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.120 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,000,000 05/03/2562 1,376,000 60 01/04/2562 01/04/2562 30/05/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC อ่างเก็บน้ำสระสมิง ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.689 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 30/01/2562 2,055,015 60 01/04/2562 01/04/2562 30/05/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงถนนหลังทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยจันลา ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 3.850 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 05/04/2562 8,916,600 90 25/04/2562 25/04/2562 23/07/2562 หจก.ทีเจเอ็น เทรดดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (54) แก้มลิงกุดบังคง (กุดมะคง) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 26/03/2562 14,839,000 60 09/04/2562 09/04/2562 08/06/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (51) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 22/03/2562 13,277,987 120 02/04/2562 02/01/2562 29/07/2562 บ.บุษยาการสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (52) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 19/03/2562 7,284,000 90 25/03/2562 22/03/2562 23/06/2562 บ.บุษยาการสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (66) อาคารบังคับน้ำห้วยบัวเทียมพร้อมขุดลอก ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 20/03/2562 13,257,966 120 25/03/2562 25/03/2562 23/07/2562 บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำห้วยละมืด ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 6.300 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,353,000 19/03/2562 1,681,113 60 26/03/2562 25/03/2562 24/05/2562 หจก.น.อุบลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลอง RMC สถานีสูบน้ำ P2 เขื่อนลำโดมใหญ่ ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 13.526 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 33,592,700 07/08/2562 23,869,000 120 07/08/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำห้วยละมืด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,424,000 19/03/2562 1,681,113 60 26/03/2562 25/03/2562 24/05/2562 หจก.น.อุบลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลอง RMC สถานีสูบน้ำ P2 เขื่อนลำโดมใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 42,000,000 07/08/2562 23,869,000 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ซ่อมแซมฝายยางห้วยบังโกย (บ้านนาหว้าน้อย) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 40,000,000 120
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.245) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 13/12/2561 94,000 10 13/12/2561 13/12/2561 25/12/2561 นายสมใจ พรหมดี
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.952) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานนครพนม ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 07/12/2561 75,000 15 07/12/2561 08/12/2561 22/12/2561 นาง ลำดวน มองเคน
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.957) ซ่อมแซมคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานนครพนม ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 480,000 07/12/2561 456,519 30 07/12/2561 07/12/2561 06/01/2562 บริษัท ไตตั้นเอ็กพอร์ต
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.962) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าและด้านท้ายท่อระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน โครงการชลประทานนครพนม ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 990,000 12/12/2561 489,996 15 13/12/2561 12/12/2561 27/12/2561 หจก.วงค์ศรีชาก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.964) ซ่อมแซมคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน โครงการชลประทานนครพนม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 970,000 07/12/2561 477,362 15 08/12/2561 07/12/2561 22/12/2561 บริษัท ไตตั้นเอ็กพอร์ต
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.966) ซ่อมแซมคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยนางยอด โครงการชลประทานนครพนม ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 07/12/2561 497,481 30 08/12/2561 07/12/2561 06/01/2562 บริษัท ไตตั้นเอ็กพอร์ต
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.967) ซ่อมแซมคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ โครงการชลประทานนครพนม ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 07/12/2561 494,360 30 08/12/2561 07/12/2561 06/01/2562 บริษัท ไตตั้นเอ็กพอร์ต
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.968) ซ่อมแซมคันคลอง 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง โครงการชลประทานนครพนม ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 990,000 07/12/2561 484,726 15 08/12/2561 07/12/2561 22/12/2561 บริษัทไตตั้นเอ็กพอร์ต
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.969) ซ่อมแซมคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง โครงการชลประทานนครพนม ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 07/12/2561 486,501 30 08/12/2561 07/12/2561 06/01/2562 บริษัท ไตตั้นเอ็กพอร์ต
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.174.16) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย โครงการชลประทานนครพนม ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 23/01/2562 2,303,915 120 01/04/2562 01/04/2562 29/07/2562 หจก.เพิ่มพงษ์การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.30) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแพง ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 11/02/2562 988,000 60 12/02/2562 11/02/2562 12/04/2562 หจก .เค เพาเวอร์ แอนด์คอนสทรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.31) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนากะเสิม ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 13/12/2561 1,012,099 60 14/12/2561 14/12/2561 11/02/2562 หจก. สินกำแพงมอเตอร์กรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.32) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้อยหัวบึง ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 13/12/2561 849,999 60 14/12/2561 14/12/2561 11/02/2562 บริษัท เฮงอนันต์การค้าจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.33) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านอุ่มไผ่ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 13/12/2561 1,139,590 60 14/12/2561 14/12/2561 11/02/2562 หจก.ธารากิจ 2015
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.55) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้อยทวย ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 45,000,000 13/12/2561 988,000 60 14/12/2561 14/12/2561 11/02/2562 เค เพาเวอร์ แอนด์คอนสรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.56) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 11/02/2562 1,069,999 60 12/02/2562 11/02/2562 12/04/2562 หจก.สันกำแพง มอเตอร์กรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.57) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาคำ 2 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 13/12/2561 1,139,590 60 14/12/2561 14/12/2561 11/02/2562 หจก.ธารากิจ 2015
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.58) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนก่อ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 11/02/2562 988,000 60 12/02/2562 11/02/2562 12/04/2562 หจก .เค เพาเวอร์ แอนด์คอนสทรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.59) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนงาม ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 11/02/2562 988,000 60 12/02/2562 11/02/2562 12/04/2562 หจก.เค เพาเวอร์ แอนด์คอนสทรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ปรับปรุงถนนเลียบคันดิน อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 4.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 04/06/2562 5,800,000 60 28/06/2562 01/07/2562 29/08/2562 บจก.จั่วเซ้งค้าไม้
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ปรับปรุงถนนคันคลองฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,500,000 04/06/2562 4,900,033 60 01/07/2562 28/06/2562 29/08/2562 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ปรับปรุงถนนคันคลองฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,300,000 04/06/2562 4,900,018 60 28/06/2562 01/07/2562 29/08/2562 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ปรับปรุงถนนหลังคัน อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 0.400 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,500,000 06/06/2562 905,999 30 01/07/2562 02/07/2562 02/08/2562 หจก.สุวีระพาณิชย์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ปรับปรุงถนนคันคลองฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 4.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,500,000 04/06/2562 4,450,001 60 28/06/2562 01/07/2562 29/08/2562 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ปรับปรุงถนนหลังคัน อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 0.440 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,700,000 06/06/2562 1,200,000 30 28/06/2562 01/07/2562 31/07/2562 หจก.สุวีระพาณิชย์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ปรับปรุงถนนแนวท่อฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 4.650 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,800,000 04/06/2562 4,530,058 60 28/06/2562 01/07/2562 29/08/2562 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (16) ฝายห้วยขาแผ่ตอนบน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,400,000 23/05/2562 791,000 30 31/05/2562 30/05/2562 29/06/2562 หจก.ยิ่งใหญ่การโยษา
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (30) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าล้อม ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 21/01/2562 580,800 90 22/03/2562 25/03/2562 22/06/2562 หจก.ธนัชธาพาณิชย์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (45) ปรับปรุงคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 04/06/2562 7,365,000 120 27/06/2562 02/07/2562 30/10/2562 บจก.เอกเมืองยศ
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (46) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 10/06/2562 40,029 30 11/06/2562 11/06/2562 10/07/2562 หจก.ท่าทรายศรีเผยมุกดาหาร
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (4.29) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพธิ์เจริญ ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 17/01/2562 388,152 60 21/01/2562 01/03/2562 29/04/2562 หจก.มิตรสัมพันธ์ริมโขง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยบังอี่ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร งบกลาง 2562 2562 2562 31,392,900
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.19) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคภายใน.โครงการชลประทานยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 700,000 03/04/2562 483,980 30 04/04/2562 03/04/2562 03/05/2562 หจก.น้ำเฮงพัฒนาการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.20) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 .โครงการชลประทานยโสธร ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 700,000
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ปรับปรุงถนนคันพนังก้านฮุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง 1.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,483,000 06/02/2562 2,163,332 180 07/02/2562 07/02/2562 05/08/2562 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ซ่อมแซมผิวทางคันพนังลำเซบายสาย E ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระยะทาง 2.100 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,360,000 14/06/2562 1,823,812 180 21/06/2562 21/06/2562 17/12/2562 บริษัท ส.สิทธิโชคการโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ซ่อมแซมผิวทางคันพนังลำเซบายสาย D ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระยะทาง 3.700 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,920,000 28/06/2562 2,989,985 180 14/07/2562 14/07/2562 09/01/2563 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ซ่อมแซมผิวทางคันพนังลำเซบายสาย C ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระยะทาง 12.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 19,200,000 14/06/2562 11,169,000 180 21/06/2562 21/06/2562 17/12/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ซ่อมแซมผิวทางคันพนังลำเซบายสาย B ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ระยะทาง 4.755 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,400,000 01/05/2562 5,815,550 180 15/05/2562 15/05/2562 10/11/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (29) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโสกชุมปูน (ลำโพง) ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 19,000,000 12/12/2561 2,400,000 180 13/12/2561 12/12/2561 10/06/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (53) แก้มลิงห้วยแดงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,586,000 30/01/2562 1,399,804 180 31/01/2562 30/01/2562 29/07/2562 หจก.นีโม่ครับ
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.168.995) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำลำเซบายสาย B กม.1+500 - กม.3+000 โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 19/12/2561 39,405 5 20/12/2561 20/12/2561 24/12/2561 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.168.999) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำลำเซบาย สาย C กม.8+000-9+500 โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 29,000 5 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.168.1001) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำลำเซบาย สาย D กม.1+800-3+300 โครงการชลประทานยโสธร ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 19/12/2561 39,760 5 20/12/2561 20/12/2561 24/12/2561 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.172.29) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยเขืองตอนกลาง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 28/11/2561 1,120,000 150 29/11/2561 28/11/2561 27/12/2561 หจก.นีโม่ครับ
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.172.31) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ห้วยหินลับตอนล่าง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 21/11/2561 1,040,505 180 29/11/2561 28/11/2561 27/05/2562 หจก.ร้อยเอ็ดรุ่งนภา
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.172.32) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ห้วยโป่งคอม โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 15/01/2562 1,189,980 90 16/01/2562 16/01/2562 15/04/2562 หจก.ศักดิ์ชัยวิศวกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.174.14) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างโป่งคอม โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 15/01/2562 2,110,228 120 16/01/2562 17/01/2562 15/05/2562 หจก.ร้อยเอ็ดรุ่งนภา
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (4.26) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าลาด (เซบาย) ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 26/11/2561 2,000,000 180 27/11/2561 27/11/2561 25/05/2562 หจก.ทรัพย์แสนพันมอเตอร์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (4.27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 21,000,000 21/11/2561 2,260,000 180 27/11/2561 27/11/2561 25/05/2562 หจก.บูรพารวมช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (4.28) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาดี ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 21/11/2561 2,260,000 180 27/11/2561 27/11/2561 25/05/2562 หจก.บูรพารวมช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (16) แก้มลิงกุดพันเขียวพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 19,000,000 26/11/2561 6,868,840 180 04/12/2561 03/12/2561 01/06/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนคลอง 14R-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 0.817 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,200,000 05/04/2562 894,149 45 24/04/2562 22/04/2562 07/06/2562 บริษัท เอกเมืองยศ
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 4.260 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,500,000 15/05/2562 4,960,007 90 21/06/2562 19/06/2562 18/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.ซี.การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนภายในหัวงานโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.084 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 5,768,993 90 หจก.พาทิศคอนสตรัดชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 5R-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.130 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,000,000 05/08/2562 6,099,999 150 บ.เอกเมืองยศ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 8.860 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 19,000,000 06/06/2562 9,158,936 120 22/06/2562 20/06/2562 19/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด.พาทิศคอนสตรัดชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำเขื่อนลำเซบาย อำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 15.150 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 32,000,000 14,699,000 75 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (33) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาไร่ใหญ่ ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 27,000,000 12/02/2562 2,800,000 120 10/03/2562 04/03/2562 07/07/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (4.34) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านเชือก(บ้านโนนสมบูรณ์) ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 27,000,000 23/01/2562 2,764,000 120 09/02/2562 07/02/2562 08/06/2562 บรษัท บุษยาการสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (4.35) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเทา 2 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 12/02/2562 1,922,900 120 08/03/2562 27/02/2562 05/07/2562 หจก.เค เพาเวอร์ แอนด์ คอนสทรัดชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหิน จังหวัดอำนาจเจริญ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,129,932 19/04/2562 1,341,977 120 15/05/2562 14/05/2562 11/09/2562 บริษัท พรีซิคอน จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย (1.63) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,109,000 07/01/2562 840,000 60 18/04/2562 17/04/2562 16/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพลสิทธิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย (1.168.923) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-3R-LMC และอาคารประกอบ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 651,000 29/11/2561 494,800 30 01/12/2561 30/11/2561 30/12/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิภพค้าไม้
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย (1.168.924) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R-LMC และอาคารประกอบ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,293,000 29/11/2561 497,745 30 01/12/2561 30/11/2561 30/12/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิภพค้าไม้
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย (1.168.925) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-3R-LMC และอาคารประกอบ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 654,000 29/11/2561 494,800 30 01/12/2561 30/11/2561 30/12/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิภพค้าไม้
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย (1.168.931) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC และอาคารประกอบ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,624,000 29/11/2561 490,680 30 01/12/2561 30/11/2561 30/12/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิภพค้าไม้
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (1.34) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำบึงแต้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,500,000 20/11/2561 1,011,000 60 21/11/2561 21/11/2561 19/01/2562 บจก.ชวลิตรวมวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 17/01/2562 4,707,627 60 31/01/2562 31/01/2562 30/03/2562 หจก.ศิริสิน ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคน ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 5,768,330 หจก.เมืองทองคำตากล้า
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.400 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,600,000 5,416,629 หจก. เอส.ที.เค.เพาเวอร์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 2L-MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,600,000 19/07/2562 1,198,587 หจก.เอส.ที.เค.เพาเวอร์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3L-MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,100,000 22/07/2562 4,351,380 หจก.เค.อี.ชี.(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย RMC สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 22/07/2562 7,569,985 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 22/07/2562 2,340,000 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-RMC สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.350 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,200,000 19/07/2562 1,533,894 หจก. เอส.ที.เค.เพาเวอร์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมถนนบนคันคลอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P1 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ระยะทาง 6.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,300,000 8,760,000 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.บ้านตับเต่า ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.200 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 26,200,000 17/01/2562 14,527,000 90 22/01/2562 22/01/2562 21/05/2562 หจก.เมืองทองคำตากล้า
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคน ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,000,000 8,047,813 หจก. เมืองทองทวีทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมถนนบนคันคลอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P2 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 7.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,700,000 8,470,000 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,000,000 7,449,274 บริษัท มนตรีวัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 7.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (1.168.937) ซ่อมแซมร่องชักน้ำสถานีสูบกลับ ปตร.ธรณิศนฤมิต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน .ปตร.บ้านหนองบึง ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.120 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,780,000 29/03/2562 2,780,000 45 06/04/2562 06/04/2562 20/05/2562 หจก.เมืองทองคำตากล้า
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ปรับปรุงถนนภายในบริเวณหัวงานโครงการฯ ปตร.ธรณิศนฤมิต ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.800 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,249,000 29/03/2562 4,249,000 60 18/04/2562 18/04/2562 16/06/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.บ้านนาขาม ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.800 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,698,058 29/03/2562 6,698,058 90 23/04/2562 30/04/2562 21/07/2562 หจก.เค.อี.ซี.(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.บ้านนาคู่ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.200 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,780,048 25/03/2562 7,780,048 90 02/04/2562 02/04/2562 30/06/2562 บริษัท ดนุสิริกำพลการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-1L-1L (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.533 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 900,000 01/02/2562 630,000 60 18/02/2562 15/02/2562 18/04/2562 บริษัทเอกเมืองยศ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-1L-1R (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.530 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 08/02/2562 1,188,994 60 25/02/2562 22/02/2562 25/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-1L-2R (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.215 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 11/02/2562 928,994 60 26/02/2562 22/02/2562 26/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-1L-2R-1L (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.785 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,300,000 08/02/2562 688,998 60 28/02/2562 26/02/2562 28/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-2L-1L (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.976 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,600,000 12/02/2562 798,999 60 26/02/2562 22/02/2562 26/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-4L-1L (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.432 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,300,000 11/02/2562 1,115,998 60 26/02/2562 22/02/2562 26/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-5L-1R (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.202 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,600,000 12/02/2562 1,595,996 60 01/03/2562 27/02/2562 29/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-5L-2R-1R (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.564 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 900,000 01/02/2562 650,997 60 18/02/2562 15/02/2562 18/04/2562 บริษัทเอกเมืองยศ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-5L-2R-1L (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.455 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,400,000 12/02/2562 1,138,994 60 01/03/2562 27/02/2562 29/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-7R-1R (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.227 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 08/02/2562 983,998 60 28/02/2562 26/02/2562 28/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองสาย MC-1L สถานีสูบน้ำ PR2 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,700,000 12/02/2562 2,613,994 60 01/03/2562 28/02/2562 29/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองสาย MC-1R สถานีสูบน้ำ PR2 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.720 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,400,000 12/02/2562 2,015,989 60 01/03/2562 28/02/2562 29/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองสาย MC-2R สถานีสูบน้ำ PR2 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,700,000 12/02/2562 1,669,000 60 01/03/2562 28/02/2562 29/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำ PR2 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 8.560 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,400,000 13/02/2562 6,277,000 60 26/02/2562 25/02/2562 26/04/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.8) แก้มลิงห้วยงิ้ว(ส่วนที่ 3) พร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่างและเซบายล่าง) ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 26/02/2562 993,997 120 18/03/2562 17/03/2562 15/07/2562 หจก.อุบลพูนทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (32) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านธาตุลุ่ม (คบ.ชีล่างและเซบายล่าง) ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 25/12/2561 11,980,665 180 11/01/2562 09/01/2562 11/01/2562 ฟอเรลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.172.33) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา กุดปลาขาว พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,000,000 21/01/2562 2,435,947 120 11/02/2562 12/02/2562 11/06/2562 หจก.อุบลพูลทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.172.34) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองกุดเวียน พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 21/01/2562 1,798,654 120 11/02/2562 12/02/2562 11/06/2562 หจก.ดีดีซีวิลเอ็นเจียเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.4) แก้มลิงกุดโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่างและเซบายล่าง) ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,600,000 27/02/2562 2,640,782 120 18/03/2562 19/03/2562 16/07/2562 หจก.อุบลพูนทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-2R , 2MC-4R และ 2MC-2L-2R (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,177,000 19/09/2561 6,559,343 60 06/10/2561 06/10/2561 04/12/2561 บริษัท ส.สิทธิโชคการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-9R , 2MC-10R , 2MC-11R และ 2MC-6L-1R (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 11,515,000 18/09/2561 6,571,000 60 05/10/2561 05/10/2561 03/12/2561 หจก.เอพีมาสเตอร์แปลน
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (3.17) ฝายห้วยสายคำ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 14/01/2562 2,180,569 150 29/01/2562 25/01/2562 28/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระภัทร 1992 คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (201) ฝายลำเซบาย เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 9,380,620 21/02/2561 13,999,872 270 23/02/2561 22/02/2561 19/11/2561 หจก.วรายุทธ(เลี่ยงฮะ)การปิโตรเลี่ยม

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 14 ครั้ง